Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Jubilejní sborník
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2006
281 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-210-3887-X (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý a slovenský text, anglická a německá resumé
Vydavatelé: Středisko pro výzkum dějin střední Evropy FF MU, Historický ústav Filozofické fakulty MU a Historický ústav Akademie věd ČR
000125296
OBSAH - CONTENTS // Univ. prof. PhDr. Richard Pražák, Dr.h.c. jubilující (Vladimír Gonec)---3 // Jubilee of Prof. PhDr. Richard Praják, Dr.h.c. (Vladimír Gonec)---7 // Richard Marsina: Miesta pustovnícenia a cas svätorecenia svätých Svoráda- // Ondreja a Benedikta---9 // Die Einsiedeleien und die Zeit der Heiligsprechung der heiligen Zoerard-Andreas und // Benedikt---17 // Svorad-Andrew and Benedikt hermitiy location and the time of their canonisation. 17 Pavel Bocek: Predstavy o carovi a carství na stredoveké Rusi (do poloviny // 16. století)---19 // Notions of tsar and tsardom in medieval Russia (till the half of 16? century) —— 30 Zdenek Šimecek: Novinová komunikace mezi Prahou a Levocou ve druhé // polovine 16. a pocátkem 17. století---31 // Zeitungskommunikation fischen Prag und Eeutschau in der  weiten Hafte des // 16. und am Anfang des 17. Jh.---41 // Newspaper communication between Prague and Hevoca from the 2 half of 16,h century to the beginning of 17th century---41 // Milan Šmerda: Tešínský pietismus a Uhry (Slovensko)---43 // Tešín (Teschen) pietism and Hungaria (Slovakia)---54 // Jirí Kroupa: Stavitelé uherské komory a Morava kolem roku 1800--- 55 // Builders from Hungarian Chamber and Moravia round 1800 --- 61 // Radomír Vlcek: Adam Jirí Czartoryski a vize o evropské jednote---63 // Adam Jery Csprtoyski and his visions of European unity---76 // Michal Danilák: Vzájomné styky Ukrajincov v Halici a v Uhrách v 19. storocí ---
77 // Mutual relations of Ukrainians in Galicia and Hungary in the 19,b century-91 // Eszter Deák: Die Beziehungen des Grafen Sigmund Berchtolds zu Ungarn. // Hungaristische Sammlung in der Bibliothek der Buchlauer Burg---93 // Relations of Count Sigmund Berchtold to Hungary. Hunganstic collection in Buchlov // Castle library---— 100 // Pavel Mrkvánek: Kalevala a naše kulturní dedictví---101 // Kalevala and the C ech cultural heritage --- 108 // Tatiana Ivantyšynová: Metamorfózy martinského rusofilstva (Vladimir A. // Francev a Jozef Škultéty)---109 // Metamorphoses of Martin Russophilism (Vladimir A. Francev and Jotyf Škul-téty)---122 // Obsah - Contents // 281 // Eva Irmanová: Parížská mírová konference 1919 a požadavky vuci Madar- // sku --- 123 // Paris peace conference 1919 and demands against Hungary--- 132 // Andrej Tóth: Úvahy koncentracního kabinetu Károly Huszára o možnostech spojenecké orientace Madarska ve stredoevropském regionu (1919/1920) - 135 Ideas of Káraly Hussar’s concentration government on the possibility of alliance course // of Hungary in Central KLurope (1919/1920) —.-...—--- 157 // Robert Pejša — Silvia Kocišová: ? problematice ceskoslovensko-madarských kulturne-spolecenských vztahu ve dvacátých letech 20. století. Na príkladu // aktivit madarského spolku MAKK---159 // Cgechoslovakian-Hungarian cultural and sodai relations in 1920s. Example of // MAKK Hungarian sodety activities --- 181 // Miroslav Jerábek:
Elemér Hantos, Stredoevropský ústav v Brne a mezinárodní // politika vletech 1929-1932 --- 183 // Elemér Hantos, Central European institute in Brno, and international politics in // 1929-1932--- 194 // Martin Marek: Význam fondu Exportního ústavu ceskoslovenského pro studium hospodárských vztahu se Sovetským svazem v meziválecném období // (s prihlédnutím ? podnikum sídlícím na Morave a ve Slezsku)---195 // Archive oj Chechoslovakian Export Institute ’s importance for the study of economical relations with the Soviet Union between the world wars (with the focus on companies in // Moravia and Silesia)---208 // Jaromír Mach: Ruské kulturní a historické muzeum v Praze---209 // Russian Museum of Culture and History in Prague---223 // Marta Romportlová: Mnichov — Komárno — Víden. Madarský revisionismus a // Ceskoslovensko od Mnichova ? první vídenské arbitráži---225 // Munich — Komárno/Komárom — Vienna. Hungary and Chechoslovakia in autumn // 1938 --- 232 // Dagmar Ciema-Lantayová: Problém vztahu s Madarskom v aktivitách politikov a diplomatov Slovenského štátu (1939-1945)--- 233 // Problem of relations with Hungary in activities of Slovakian State politidans and // diplomats (1939-1945)--- 246 // Vladimir Gonec: Ceskoslovenský exil ve vztahu ? madarskému exilu a madarské revoluci 1956---249 // Chechoslovakian exile ? relations with Hungarian exile and Hungarian revolution of 1956 --- 264 // Ladislav Hladký: Slovinsko a jeho spolupráce
s visegrádskými zememi — 267 Slovenia and its co-operation with Visegrád countries---279 // Obsah - Contents---280

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC