Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
Jinočany : H & H, 1992

objednat
ISBN 80-85467-91-7
000125532
Rekat.
OBSAH DÍLU PRVNÍHO // (číslice značí stránku.) // Üvod // • • // I. HLÁSKOSLOVÍ // Abeceda...11 Přízvuk...16 // Rozdělení hlásek...12 ? správné výslovnosti dlouhých // Výslovnost hlásek a jejich sku- a krátkých samohlásek ... 17 // pin...14 Dělení slabik v písmč...19 // Délka slabik...15 Zkratky...19 // II. TVAROSLOVÍ // Druhy slov... // Flexe (ohýbání)... . // Flexe jmenná... // Všeobecná pravidla o rodu jmen // podstatných... // Poměr rodu a pohlaví . // • • • // 21 // 21 // 22 // 23 // 23 // Substantiva a adjektiva ... 24 // Skloňování substantiv ... Substantiva I. deklinace . . . Substantiva II. deklinace . . . Adjektiva I. a II. deklinace . . Substantiva III. deklinace . . Adjektiva III. deklinace . . . Substantiva IV. deklinace . . Substantiva V. deklinace . . . Zvláštnosti v skloňování substantiv a adjektiv... // Skloňování řeckých substantiv. // Stupňování adjektiv... // Adjektivní adverbia... // Stupňování adverbii... // Zájmena... // Zájmena osobní... // Zájmena přivlastňovací . . . // Zájmena ukazovací... // Zájmena tázací... // Zájmena vztažná... // Zájmena neurčitá... // Zájmenná adjektiva... // Souvztažná zájmena, adjektiva a příslovce... // Číslovky... // Druhy číslovek . ... // Poznámkv ? číslovkám . // • • // 24 // 26 // 26 // 28 // 2? // 32 // 35 // 35 // 36 39 39 // 43 // 44 // 45 // 46 // 47 // 48 // 49 // 50 // 50 // 51 // 53 // 54 // 5 1 // 55 // Římský
kalendář...59 // Slovesa...61 // Flexe slovesná... // Druhy tvarů slovesných . // Tvoření tvarů slovesných . // • • // • • // Slovesa pravidelná... // Rozdělení sloves pravidelných . // Přehled koncovek... // Vzory pro I. — IV. konjugaci . // Vzory pro deponentia... // Jednotlivosti ? časování . . . Poznámky ke kmenům sloves- // x ným . ... // Časování opisné... // Seznam hlavních tvarů pravidelných sloves... // Slovesa s tvary aktivními . // Deponentia... // Semideponentia... // Kolísání v rodě... // Střídání konjugace ... // Slovesa schodná... // Slovesa neosobní ... // • • // 61 // 62 // 63 // 63 // 63 // 64 66 74 // 76 // 77 // 79 // 80 80 96 98 // 98 // 99 99 // 100 // Slovesa nepravidelná ... 101 // Slovesa zdánlivé podobná tvarem ...108 // Příslovce . Přcdlořky Spujky ¦ ¦ Citoslovce . // • ••••••• // 109 // 110 111 111 // Abecední přehled sloves obsažených v seznamu...113 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC