Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 1998
287 s.

ISBN 80-86005-49-6 (brož.)
Oikúmené
Originál: Der Stachel des Fremden
Obsahuje předmluvu, věcné odkazy, jmenný rejstřík, ediční poznámku
Bibliografie: s. 276-283
Waldenfels, Bernhard (filozof něm., 1934-) - filozofie - přednášky
000126973
OBSAH // PŘEDMLUVA: Nároky na zkušenost... 9 // Interview s Deanem Kornelem pro časopis Phainomena ... 13 // A - Stejné a jiné // 1. ŘÁD V KONJUNKTIVU MOŽNOSTI...25 // I. Řád, ale také jinak...26 // II. Ubývání řádu: vynoření se jinakosti...27 // III. Náhražka řádu: zvládnutí jinakosti...29 // IV. Hranice řádu: nároky jinakosti...34 // 2. NA PRAHU MEZI VNITŘKEM A VNĚJŠKEM...37 // I. Vymezení a vyčlenění za hranice...38 // II. Dva druhy vyčlenění za hranice...39 // III. Asymetrie vnitřku a vnějšku...41 // IV. Hraniční řády...43 // V. Narušování hranic...47 // ? - Vlastní a cizí // 3. DIALOG A DISKURSY...51 // I. Rozpolcenost dialogu...51 // II. Od globálního dialogu ? regionálním diskursům...54 // 1. Vpád otázky...54 // 2. Řády řeči...56 // 3. Rozpor a svár ... 57 // 4. Od místodržitele rozumu ? funkcionáři? ...58 // III. Spojení a překračování diskursů...58 // 1. Provázání vlastního a cizího a jinakost druhého..59 // 2. Jinakost já...61 // 3. Mnohohlas řeči ...63 // 4. ZKUŠENOST CIZÍHO // MEZI PŘIVLASTNĚNÍM A VYVLASTNĚNÍM ...65 // I. Cizost a cizorodost... gy // II. Přivlastnění jako zkrocení svobody... 6g // III. Vy vlastnění jakožto vydání cizímu ...70 // IV. Zkušenost jako vypořádání se... 71 // V. Provázání vlastního a cizího... y2 // 5. MIMO PRINCIP SUBJEKTU... 79 // Úskočné hranice... y9 // Bující mnohotvárnost... 80 // Pro a proti subjektu ... ... // Inter subjektivita...
82 // Jinakost druhých „subjektů“... ’ ’ ...82 // Jinakost „objektů“... 83 // Jinakost „vlastního subjektu“...’ ’ ...84 // Řád stojící mimo alternativu autonomie a heteronomie ... 84 Stíny cizího a cizorodého... 83 // 6. EVROPA TVÁŘÍ V TVÁŘ CIZÍMU... 87 // 1. Funkční racionalita... 88 // 2. Dysfunkční násilí... 89 // 3. Vakuum smyslu... 90 // 4. Eurocentrické cykly ... 90 // 5. Cizost vlastního původu... 92 // 6. Kontrast mezi vlastním a cizím ... 94 // 7. Hraniční provoz mezi vlastním a cizím... 95 // 8. Formy stupňování cizího... 96 // 9. Výzva skrze cizí ... 9? // 10. Evropa jako odpověď... 98 // C - Činnost a trpnost // 7. LOGOS SVĚTA PRAXE... ! 03 // I. Místo a svébytnost jednání... jq4 // 11. Jednání v rámci předem daných řádů... jOg // III. Jednání vůči předem daným problémům ... 110 // IV. Produktivní jednání... ’ ’ jn // 1. Jednání jako vyjednávání... j]9 // 2. Produkce a reprodukce... ]]3 // 3. Produkce jako inovace ... jjg // 4. Inovace mimo modernismus a tradicionalismus ... 117 // 8. HRANICE LEGITIMIZACE A OTÁZKA PO NÁSILÍ ... 121 // 1. Velká rozluka rozumu a násilí...122 // 2. Konflikt rozumu a násilí...123 // 3. Násilí uvnitř řádu a mezi řády...123 // 4. Cesty ospravedlnění ...126 // 5. Dodatečnost ospravedlnění...127 // 6. Mezery v ospravedlnění ...129 // 7. Násilí a jeho pojmové okolí ...130 // 8. Racionalizace násilí...133 // 9. Násilí jako otevřená
otázka...134 // 9. AŽ PŘÍLIŠ ZVLÁDNUTÉ UTRPENÍ...136 // 1. Utrpení jako to, co se nám staví do cesty, // a jako to, co nás přepadá...137 // 2. Zastávky na cestě zvládnutí utrpení...140 // 3. Kritické fáze...142 // 4. Přespříliš zvládnuté utrpení ...144 // 5. Přitakat na utrpení?...145 // D - Vynalézání a nalézání // 10. DOSAH TECHNIKY...151 // I. Tradiční spoutání techniky...152 // II. Moderní odpoutání techniky...154 // III. Volné prostory techniky ...156 // 11. DVOJÍ TVÁŘ PRÁCE...164 // I. Aspekty otázky...165 // II. Vzory interpretace ...169 // 1. Aristotelés: domácí práce uspokojující potřebu.169 // 2. Locke: práce pro zisk stupňující vlastnictví.172 // 3. Marx: přivlastnění skrze produkci...174 // III. Výhledy...179 // 1. Kultura jako přebytek v práci...181 // 2. Práce jako výměna s přírodou ...182 // 3. Horizonty světa práce...183 // 12. MEZI NOUZÍ A PŘEBYTKEM...185 // E - Obvyklé a mimořádné // 13. VŠEDNÍ DEN JAKO TAVÍCÍ KOTEL RACIONALITY ... 199 // 1. Syndrom víeďmTio ďne...199 // 2. Všední a jeho obrácená strana: nevšední ...202 // 3. Všední pod tlakem universální výchovy...204 // 4. Všední pod tlakem expertů... 205 // 5. Rehabilitace všedního ...206 // 6. Všední den jako racionalita, která se ztělesňuje a vstřebává 207 // 7. Všední den jako započínající racionalita...209 // 8. Všední den jako splývající racionalita...210 // 9. Všední den jako kvas...211
// 14. ZÁHADA VIDITELNOSTI...213 // I. Formy viditelného ...213 // II. Umocněná viditelnost ...219 // III. Rozptýlená viditelnost...226 // 15. SOUČASNOST NESOURODÉHO...234 // The Philosopher goes to town...234 // Předběžné metodické kroky...234 // Rád vůbec...237 // Vyměřený řád...238 // Explodující řád...239 // Střepiny řádu...240 // 1. Přebytek podnětů...240 // 2. Uvolňování hraničních kůlů...241 // 3. Hra na okrajích...244 // 4. Výlety do jiných světů...246 // 5. Simultánní kontrasty...248 // Agentury řádu ...249 // Ne-řád nebo jiný řád?...250 // F - Dodatek: responsivní racionalita // 16. ODPOVĚĎ NA CIZÍ...255 // I. Místo cizího...257 // II. Intencionalita, regularita a responsivita...259 // III. Nárok a odpověď...263 // IV. Momenty logiky odpovídání...264 // Věcné odkazy...269 // Jmenný rejstřík...271 // Bibliografie...276 // Ediční poznámka...284

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC