Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Dobra, 2003
270 s.

objednat
ISBN 80-86459-30-6 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 265-266
Kabala - texty - výbory
000127446
Obsah // Slovo překladatele 11 // I. // Kabala a Zóhar 15 // Úvod 17 // Odhalení tajemství - Šimon ben Jóchaj a jeho žáci 27 // Podobenství o růži 29 // II. // Chvála Tóry 31 // Tvůrčí síla slov Tóry 33 // Tóra jako Jméno Boží, jako Volnost, jako Pravice - Kórachův pokus o svržení řádu 34 // Horní a dolní Tóra 35 // Tóra a stvoření člověka - Bezpečí v Tóře 35 // Milostné odhalení Tóry 37 // Šat a podstata Tóry 38 // O všeobecném a zvláštním 39 // Dvojí moudrost 40 // Já, volnost a Tóra 41 // III. // Nauka o stvoření, Plán světů 45 // Světlo pramene - Prostředník 47 // Skryté Prvotní světlo - Svatostánek - Šalomoun a Chíram // - Čas odhalení 50 // Hříšné rozlišování v Nejvyšším 51 // Obávané jakožto dokonalé - Otec a syn 52 // Ochrana spravedlivých - Dva druhy Skály 54 // Smysl Svatostánku - Základní kámen a jeho prstence 56 // Kameny - Strom života a Strom poznání 59 // Beztvarost a tvar Boží - Deset seíir a deset andělských řádů 60 // Cesta Soudu a cesta Milosrdenství 63 // Subjekt a objekt světa 64 // Dvě protikladné oblohy // Trojnost v nejvyšší Jednotě 66 // Boží Oko 68 // Komentář к devatenáctému žalmu 69 // V podobě ořechu // Slunce a Luna 78 // Dva druhy nebeských poslů 76 // Základní kámen světa - Andělské chvalozpěvy v noci // a izraelské ve dne 76 // Horní a dolní zpěv 78 // Znamení na ranní obloze - Trojí chvalozpěv 80 // Vysvětlení
vize Trůnního vozu - Duha prvotních barev 81 // Nebeská Zvířata a jejich zdokonalení v obrazu Člověka 83 // Potrava dolních a horních bytostí - Čtyři Zvířata // Božího trůnního Vozu jakožto obraz Prvotního člověka 85 // Prvotní záře, z níž povstala všechna slova 87 // Váhy života 90 // Dny Stvoření a patriarchové v Písni písní 91 // Světlo a Temnota, Den a Noc 91 // O stvoření světla a Prvního dne 93 // O Díle stvoření: Zástupy bytostí, Řeč a Záře - Analogie Dolních a Horních 94 // Dvojí spor 95 // Rozčlenění nebes i země 97 // Stav jednoty 98 // Ovocný Strom Třetího dne 98 // Stupně Sedmého dne 100 // IV. // Lidská říše Ml // Já - Prvotní člověk a práh onoho světa 103 // Člověk jako ohnisko Stvoření 104 // Šechina u Díla světa - Stvoření člověka podle Světla a Temnoty 105 // O prvním člověku 107 // Stvoření země a člověka - Trojnost duše 108 // Tělesná forma před narozením - Stupeň odrážející požehnání 110 // Duše při spánku - Tři stupně duše 112 // Stvoření lidského ducha 113 // Promlouvající duše 114 // Sestup a výstup lidské nešamy - Nešama a její tělo - Palác lásky 116 // Mužský a ženský princip 118 // Prvotní ženský princip a prvotní souvislost pohlaví // - Sefirotický strom 119 // Svátost manželství 120 // Jedinost lidu - Obraz jednoty Boží v pravém spojení lásky 122 // Oddělení ženy od Adama - Manželství a nevěra 123
Lilie šárónská a Růže údolní - Adam,ův pád 125 // Počátek dolního strachu * 127 // O dobru jakožto o novém a o zlu jakožto o starém sklonu 127 // Démoni pokušení 129 // Boží Já a „Jiný" - Dvojí sedmerost 130 // Konec říše temnoty 132 // Tri hlavní hříchy a tři orgány podbřišku 132 // Setkání s Adamem v hodině smrti - Účinek nezakrytého rouhání 133 // Nevyhnutelnost zla 134 // Dobrý a zlý pud a jejich sjednocení - Anděl Pánův 135 // Správně vykonaná oběť - Jobova jednostranná zápalná oběť // - Zlý pud jako kvásek 137 // Svádění Jóba - Obětování zlu 139 // Hřích a smrt - Tri Boží a tři lidské Světy 141 // V hodině smrti 143 // Zatlačení očí ve chvíli smrti - Dolní a horní šat těla // - O stavbě lidského těla 144 // Pekelný oheň 147 // Tři části duše po smrti 148 // Roucho dní života 150 // Horní světelné roucho duše 151 // Jibum a vtělení lidské duše 152 // Předurčené manželky - „Jiný" a „Poslední" 153 // Prvotní látky života a smrti 154 // O lidských tělesných orgánech 155 // Slezina a žluč 156 // O Bouřích, Ohni a Vodě v lidském organismu 156 // První nemocný a první uzdravený - Babylónští králové 158 // Čtvemost horních a dolních živlu - Prapůvod kovů // - Symbolika dvanácti 160 // Působení hvězd ’64 // Jákobův hrob - Pohled v hodině smrti - Lidské oko 166 // O výrazu lidského čela 167 // V. // Kult a rituál 171 // Páry
směřující к jednotě: Bůh a Šechina, Izrael a Země 173 // Smlouva a znamení Smlouvy 174 // Tajemství oběti 174 // Prvotní živly a Andělé - Uriel jakožto obětní vize 176 // Tajemství obětního plamene - Sžíravé horní světlo 177 // Horní a dolní Oltáře - Nejtišší hlas a pouto nejjemnější oběti 179 // Zařízení Svatostánku 181 // Čistota úst - Důvod zákona o stravě 183 // Zázrak stavby Chrámu - Učinění slova 185 // Vznešenost velekněze - Králova a veleknězova žena 187 // Dolní směs a horní Spojení 188 // Požehnání a prázdný stůl 191 // Chléb a víno 192 // Sůl jakožto symbol Smlouvy 193 // O šabatu 194 // O svěcení šabatu 198 // Dolní a horní Šabat 199 // Úcta к rodičům a svěcení šabatu 200 // Den Soudu a Den smíření 201 // Původní Řeka Soudu - Tři tóny šófaru 202 // Kozlové Dne smíření - Tři knihy Šalomounovy // - Naplnění milosti 205 Obdělávaná půda - Opakované požehnání - Stolování // rabiho Jisy Staršího 207 // Zdvižené ruce 208 // Zásluhy a horní proud Milosti - Požehnání z Hlubiny 209 // Deset dvojitých slov 211 // Význam Desatera 213 // Horní tři sefiry - Dvanáct kmenů - Moc spravedlivého 214 // O Deskách zákona 216 // Ušlechtilý skutek 217 // Žebřík modlitby 218 // Koruna z modliteb 219 // Šest stupňů ranní modlitby 219 // Modlitba nišmat - Zachovávání blízkosti Boží 221 // Modlitba před jídlem - Trojí oheň 223 // Prodlužovaná
naděje a vešlá touha 225 // Chvála zbožných 226 // Obava z Pána jako počátek horní Moudrosti 228 // Rovnováha při soudu - Vládcové a sluhové v duši 229 // Studna a Archa 230 // O síle a potravě duše 232 // Dva stupně bohoslužby - Horní Víra před sestupem 234 // Vzestup, pokání a horní Příbytky 235 // Pravá bohoslužba v jednotě - Tvář Boží - Síla Pravice 237 // Cesty vlídnosti a stezky míru 239 // Tajemství Šma - Trojjedinost a lidský Hlas 240 // O síle a čistotě slova - Zmatení jazyků 241 // Přemožení kouzel - Potěšení Boží - Král spravedlnosti 243 // Synové Adamovi - Plození zásluhou zlého sklonu // či Svatého ducha 245 // O Boží lásce 246 // Zdokonalení v radosti 249 // Podobenství s plamenem 250 // Čas a vůle 252 // Stupeň doby 253 // Kniha v jeskyni 254 // Ohlasy к Zóharu 257 // O německém vydavateli а к německému vydání 259 // Seznam literatury 261 // Rejstřík překladatele 263 // Seznam míst přeložených ze Zóharu 269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC