Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Avicenum, 1987
206 s. : il.

objednat
Obsahuje tabulky, úvod, věcný rejstřík
Bibliografie na s. 190-203
Alkoholismus - léčení - studie
Alkoholismus - následky zdravotní - studie
Závislosti drogové - léčení - studie
Závislosti drogové - následky zdravotní - studie
000127519
Obsah ...5 // I. Část ...10 // Úvod k závislosti na alkoholu (J. Skála) ...11 // Úzus, misúzus, abúzus (J. Skála) ...17 // Biologie alkoholu (K. Hampl) ...21 // Fyzikálně chemická charakteristika etanolu ...21 // Endogenní etanol ...21 // Kinetika etanolu ...22 // Hladina etanolu v krvi ...23 // Metabolismus etanolu ...24 // Etanol a bunečné membrány ...26 // Etanol a prostaglandiny ...29 // Etanol a neurotransmitery ...29 // Etanol a endorfiny ...30 // Etanol a psychické funkce ...30 // Teorie patogeneze závislosti (L. Kubická) ...33 // Psychosociální teorie ...33 // Psychologické výklady ...34 // Sociálně psychologické výklady ...36 // Sociologické prístupy ...37 // Přístupy kulturní antropologie (etnografie) ...39 // Biologické teorie (K. Hampl) ...40 // Genetická teorie ...40 // Hypotéza o endogenním etanolu ...41 // Enzymová teorie ...41 // Neurotransmiterová teorie ...42 // Dopamin endorfinová teorie ...42 // Tribulin serotoninová teorie ...43 // Vazopresinová hypotéza ...43 // Antimonová hypotéza ...43 // Diagnóza abúzu a závislosti (J. Skála) ...44 // Laboratorní stanovení etanolu (L. Chvíla) ...48 // Přímý laboratorní průkaz etanolu v organismu ...48 // Widmarkova metoda ...48 // Plynová chromatografie ...49 // Enzymová metoda ...49 // Hmotová spektrografie ...49 // Breath - alyser ...50 // Detalcol ...50 // Hargerova metoda ...50 // Nepřímý laboratorní průkaz etylalkoholu v organismu ...50 // Somatické následky abůzu alkoholu (K. Hampl) ...53 // Infekční nemoci ...53 // Zhoubné nádory ...54 // Nemoci žláz s vnitřní sekrecí ...55 // Poruchy výživy a přeměny látek ...55 // Nemoci krve a krvetvorných orgánů ...56 // Nemoci nervové ...57 // Nemoci oběhové soustavy ...59 // Nemoci dýchací soustavy ...61 // Nemoci trávici soustavy ...61 // Nemoci močové soustavy ...65 //
Nemoci kůže a svalů ...66 // Úrazy a otravy ...67 // Alkoholické psychózy (I. Sokol) ...68 // Delirium tremens ...68 // Alkoholická halucinóza ...70 // Korsakovova alkoholická psychóza ...71 // Polioencefalitis hemorrhagica superior (Wernicke) ...71 // Paranoidní alkoholická psychóza ...72 // Alkoholická epilepsie ...72 // Alkoholická demence ...72 // Léčba závislosti na alkoholu (J. Skála) ...73 // Biologická léčba ...73 // Antabus (disulfiram) ...73 // Jiné alkohol senzibilizující preparáty ...77 // Chemická averzívní léčba ...77 // Elektroaverzívní léčba ...78 // Psychoterapie ...79 // Léčebné cíle ...80 // Pozitivní a negativní výsledky psychoterapie ...80 // Skupinová psychoterapie ...82 // Terapeutická komunita ...85 // Rodinná a manželská terapie ...90 // Doléčování (následná péče) ...93 // Socioterapeutické kluby ...93 // Intenzívní léčebné pobyty v přírodě (ILPP) ...94 // Alkohol u žen, dětí a mladistvých (J. Skála) ...95 // Dítě a rodič závislý na alkoholu ...96 // Fetální alkoholový syndrom (R. Tichá) ...100 // Mechanismus vzniku FAS ...101 // Klinický obraz fetálního poškození alkoholem ...101 // Postižení růstu ...102 // Postižení CNS ...102 // Kraniofaciální dysmorfie ...103 // Další somatické anomálie ...103 // Diagnóza FAS ...105 // Prevence ...105 // Alkohol a sexualita (J. Skála) ...107 // Alkohol a pracovní výkon, úrazy, nemocnost, invalidita ...109 // Protialkoholní opatření a protialkoholní programy (J. Skála) ...112 // Organizace protialkoholní i protitoxikomanické (AT) péče a prevence (J. Skála) . .114 // Ambulantní péče ...114 // Indikační kritéria pro ambulantní léčbu ...115 // Ústavní péče ...116 // Indikační kritéria pro ústavní léčbu ...116 // Délka ústavní léčby a její efektivita ...120 //
Záchytná stanice (ZS) ...122 // Forenzní aspekty abúzu a závislosti na alkoholu (P. Mareček) ...124 // Typy alkoholového opojení (opilost, ebrietas) ...126 // Prostá alkoholová opilost (ebrietas simplex) ...126 // Opilost patická (ebrietas pathica) ...126 // Opilost komplikovaná (ebrietas complicata) ...128 // Ochranná léčba protialkoholní ...129 // Některé připomínky k prováděné ochranné protialkoholní léčbě ...131 // Prevence (J. Skála) ...132 // II. Část ...136 // Úvod k závislosti na jiných drogách (J. Skála) ...137 // Droga, jedinec a společnost (J. Rubeš) ...140 // Droga a jedinec ...140 // Droga a společnost ...141 // Drogová scéna po 2. světové válce ...142 // Zneužívané návykové látky v současné době v CSSR (J. Novotná) ...144 // Těkavé látky ...145 // Metamfetamin ...146 // Kannabinoidní látky ...146 // Benzodiazepiny ...148 // Fenylcyclohexylpiperidin - fencyklidin - PCP ...148 // Diagnóza abúzu a drogové závislosti (J. Novotná) ...149 // Laboratorní průkaz drog (L. Chvíla) ...154 // Metody laboratorního průkazu ...154 // Plynová chromatografie ...154 // Chromatografie na papíře ...155 // Chromatografie na tenkých vrstvách ...155 // Fotometrické metody ...155 // Hmotová spektrometrie ...158 // Imunochemické metody ...158 // Kapalinová chromatografie ...158 // Důsledky abúzu drog a drogové závislosti (J. Novotná) ...159 // Somatické důsledky abúzu a závislosti ...159 // Poškození u závislosti barbiturátového typu ...159 // Poškození u morfinového typu závislosti ...160 // Poškození u kannabisového typu závislosti ...162 // Poškození u amfetaminového typu závislosti ...163 // Poškození u návykových látek halucinogenního typu ...163 // Vliv na psychiku a osobnost ...166 // Léčba drogových závislosti (J. Rubeš) ...171 //
Klasifikace drogových závislostí (toxikománií) ...171 // Nejčastější typy abúzu a drogové závislosti v ČSSR ...172 // Sekundární typ abúzu a závislosti ... 173 // Primární typ abúzu a závislosti ...173 // První pomoc při intoxikaci drogami (J. Novotná) ...175 // Způsoby léčení (J. Rubeš) ...177 // Terapeutické setkání ...177 // Detoxikace ...178 // Náhled a motivace ...178 // Abstinenční indoktrinace ...180 // Doléčování, rehabilitace ...180 // Forenzní aspekty abúzu drog (P. Mareček) ...182 // 7Úkoly znalce při řorenzním hodnocení pachatele, jehož činnost je ve spojení s užívá- // ním drog ...184 // Ochranná protitoxikomanická léčba ...185 // Prevence zneužívání nealkoholových drog a drogových závislostí (J. Rubeš) ... 186 // Administrativně regulační opatření ...186 // Opatření obecné informující a. zdravotně výchovná ...187 // Literatura ...190 // Věcný rejstřík ...204
cnb000034279

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC