Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", c2003
402 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 83-242-0346-X (brož.)
Językoznawstwo kognitywne ; 6
Obsahuje tabulky, poznámky pod čarou
Obsahuje bibliografie
000129470
Spis tresci // Ewa Dabrowska i Wojciech Kubiňski - Akwizycja jazyka w šwietle jí;zykoznawstwa kognitywnego... // 1. Prehistória kognitywnych zainteresowaň ontogenez j zykow // 2. Semantyka leksykalna: efekty prototypowe... 10 // 3. Semantyka leksykalna: róžnice mi dzy j zykami // w konstruowaniu obrazu swiata i „myslenie dia mówienia” ... 12 // 4. Morfoskladnia: podstawy empiryczne... 14 // 4.1 Zróžnicowanie mi dzyj zykowe... 14 // 4.2 Zróžnicowanie indywidualne... 15 // 4.3 Rola formul w przyswajaniu jazyka w „drobných porcjach” 16 // 4.4 Powi zania mi dzy rozwojem leksykalnym a gramatycznym 17 // 5. Morfoskladnia: propozycje teoretyczne... 18 // 5.1 J zyk jako „ustrukturyzowany zbiór konwencjonalnych // jednostek j zykowych”... 18 // 5.2 Konstrukcje gramatyczne... 20 // Bibliografia... 24 // Ronald W. Langacker - Model dynamiczny oparty na uzusie j zykowym .. 30 // 1. Koncepcja oparcia si§ na uzusie j zykowym... 30 // 2. Zjawiska psychologiczne... 33 // 3. Jak nálezy rozumiec przetwarzanie... 37 // 4. Podstawowe zagadnienia j zykoznawcze... 41 // 4.1 Kategoryzacja wypadków užycia j zykowego... 42 // 4.2 Selekcja struktur služ cych do kategoryzacji... 49 // 4.3 Kategoryzacja a konstruowanie... 53 // 4.4 Kompozycja... 58 // 4.5 Stopieň regularnosci... 63 // 4.6 Dystrybucja... 68 // co CO // 5. Strukturálně zastosowania... 74 // 5.1 Leksykon i gramatyka... 75 // 5.2 Semantyka leksykalna... 78 // 5.3 Metafora... 84 // 5.4 Fonologia... // 5.5 Morfologia...
94 // 5.6 Morfonologia... 100 // 5.7 Wi ksze zespoly... ?4 // 6. Natura „regúl” j zykowych... 109 // Uwagi... 114 // Bibliografia... H4 // Adele E. Goldberg - Ksztaltowanie ?? semantyki konstrukcji // STRUKTURY ARGUMENTOWEJ W JAZYKU ANGIELSKIM... 120 // Ksztaltowanie siq znaczeň struktury argumentowej zdania ... 123 // Podstawa znaczenia konstrukcyjnego... 127 // Zróžnicowany przebieg omawianych procesów w rôznych jazykách 139 // Podsumowanie... 139 // Podzi kowania... 140 // Bibliografia... 140 // Michael Tomasello - Czy male dzieci posiadaja skladniowa // KOMPETENCjg OSÔB DOROSLYCH?... 144 // 1. Wst p... 144 // 2. Nowe dane dotycz ce rozwoju j zykowego dzieci... 147 // 2.1 Badania obserwacyjne ... 149 // 2.2 Badania eksperymentalne... 135 // 2.3 Krzywa rozwojowa... 108 // 3. Implikacje dia domniemania ci glošci ... 178 // 3.1 Pelna kompetencja plus czynniki zewn trzne... 179 // 3.2 Pelna kompetencja w polozeniu z dojrzewaniem... 180 // 3.3 Leksykalizm... 182 // 3.4 Problem powi zania jednostek i struktur j zykowych // z gramatyk uniwersaln _... 184 // 3.5 Podsumowanie... 188 // 4. Wyjašnienie oparte na uzusie j zykowym... 189 // 4.1 Docelowy punkt procesu rozwoju dojrzalej kompetencji . . . 190 // 4.2 Odczytywanie intencji i uczenie si§ kulturowe... 195 // 4.3 Wychwytywanie analogii i odwzorowywanie struktur... 200 // 4.4 Scalarne struktur... 205 // 4.5 Podsumowanie ... 209 // 5. Konkluzja... 210 // Podzi kowania... 213 // Bibliografia... 213 // Ewa Dabrowska
- Od formuly do schematu: akwizycja pytaň w jazyku ANGIELSKIM... 223 // 1. Wst p... 223 // 2. Powszechnošč formúl... 230 // 3. Rozwój užyč produktywnych... 234 // 3.1. Sledzenie post pów... 234 // 3.2. Wyjšcie poza formuly... 239 // 3.3. Dane przemawiaj ce za uczeniem si§ nakierowanym // na formuly... 243 // 4. Uwagi koňcowe... 248 // Bibliografia... 250 // Melissa Bowerman - Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu // SYSTÉMU SEMANTYCZNEGO... 254 // Dane sugerujúce istnienie kognitywnych predyspozycji // ksztaltujúcych organizacj§ semantycznú... 256 // J zykoznawstwo... 257 // Psychológia... 258 // Akwizycja jazyka... 259 // Kognitywne podstawy jazyka: jeszcze bardziej przekonuj ce // argumenty... 263 // Nowa analiza nadmiernych rozszerzeň... 263 // Podstawowa gramatyka dzieci ca... 266 // Podsumowanie... 269 // Semantyczne zróžnicowanie j zyków... 270 // Relacje przestrzenne... 272 // Charakterystyka procesu uczenia siq... 281 // Kiedy zaczyna si§ proces semantycznego uczenia si§ ukierunkowa- // nego przez j zyk?... 283 // Wyrazy relacyjne na wczesnym etapie akwizycji jazyka: // mówienie o dzialaniach przestrzennych... 285 // Co zrobič z nieprzechodnimi podmiotami?... 297 // Wnioski: kilka potencjalnych konsekwencji wynikajúcych // z omawianego stanu rzeczy dia zaburzeň j zykowych wyst pu- // júcych w mowie dzieci cej... 300 // Podzi kowania... 305 // Bibliografia... 305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC