Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2007
839 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7185-873-7 (váz.)
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
Obsahuje bibliografii na s. 807-817, bibliografické odkazy a rejstřík
000129509
Hlava první // SOUŘADNICE A SOUVISLOSTI // I. Dědictví husitské revoluce 11 // I/1 Země dvojího lidu 11 // I/2 Pochybnosti a naděje 14 // II. Evropa 1434-1439 19 // II/1 Na prahu nového věku 19 // II/2 Renesance, humanismus a katolická církev 21 // II/3 Mezi Pyrenejemi a Šumavou 28 // II/4 Od Baltu k Bosporu 32 // Hlava druhá // HLEDÁNÍ STABILITY (1437-1457) // I. Mezi Habsburky a Jagellonci 36 // I/1 Osiřelý trůn 36 // I/2 Strany a bloky 44 // I/3 Vláda Albrechta Habsburského 50 // II. Interregnum 57 // II/1 Papežské schisma, mírný list a landfrýdy 57 // II/2 Volba bez výsledku 64 // II/3 Čeští žoldnéři v cizích službách 70 // II/4 Uherské odbočení 71 // II/5 Nepokojné království 77 // II/6 Problémy církví 82 // II/7 Fridrich III. Ptáček a stadický král 88 // II/8 Vzestup Jiřího Poděbradského 90 // II/9 Ovládnutí Prahy 96 // I/10 Dilema kališnické církve 101 // II/11 Poděbradovo vítězství a kapitulace Tábora 104 // III. Mezihra 111 // III/1 Uznání Ladislava Pohrobka 111 // III/2 Čas obnovy 116 // III/3 Citlivá konfesijní otázka 121 // III/4 Smrt zlatovlasého krále 124 // IV. Ostatní korunní země 129 // IV/1 Zrod stavovské Moravy 129 // IV/2 Slezsko v mocenských silokřivkách 138 // IV/3 Horní a Dolní Lužice 145 // IV/4 Ztráta Lucemburska 149 // Hlava třetí // HUSITSKÝ KRÁL (1458-1471) // I. Budování státu 152 // I/1 Volba - přísaha - korunovace 152 // I/2 Snadné uznání: Morava a Chebsko 162 // I/3 Vážná komplikace: Slezsko 164 // I/4 Chebský sjezd a smlouvy s císařem 167 // I/5 Zklidnění Slezska a Horní Lužice 173 // I/6 Navrácení Dolní Lužice a stesk po Lucembursku 177 // I/7 Na vrcholu moci 178 // I/8 Počátky jednoty bratrské 187 // I/9 Katolická a kališnická církev 197 //
II. Spor s papežstvím a opozicí 200 // II/1 Zrušení kompaktát 200 // II/2 Pokus o česko-moravské vyrovnání 205 // II/3 Návrh spolku křesťanských panovníků 207 // II/4 Vnitřní politika v letech zklidnění 216 // II/5 Hospodářství 223 // II/6 Předzvěst bouře 227 // III. Druhá husitská válka 241 // III/1 Střetnutí s vnitřní opozicí 241 // III/2 Zápas s Matyášem 250 // III/3 První měsíce dvojvládí 261 // III/4 Střídání stráží 269 // Hlava čtvrtá // KULTURA DOBY HUSITSKÉ // I. Vymezení 273 // I/1 Pojmy a problémy 273 // I/2 Vztah mezi duchovní a světskou sférou 276 // I/3 Úskalí slova 278 // I/4 Estetický ideál 284 // II. Vzdělám a školství 286 // II/1 Vztah ? vzdělanosti 287 // II/2 Pražská univerzita 293 // II/3 Školy městské i vesnické 298 // III. Písemnictví 304 // III/1 Proměny žánrového systému 304 // III/2 Náboženská próza 306 // III/3 Oblíbená forma: dialog 322 // III/4 Veršované a prozaické monology 327 // III/5 Manifesty 330 // III/6 Listy 332 // III/7 Politické úvahy a memoranda 336 // III/8 Dějepisectví 339 // IV. Písně, zpěv a hudba 356 // IV/1 Počátky husitského zpěvu 356 // IV/2 Podoby husitské liturgie 358 // IV/3 Duchovní píseň 361 // IV/4 Časová píseň 363 // IV/5 Zdroj nesnází: světská píseň, instrumentální hudba // a vokální polyfonie 367 // V. Výtvarné umění 371 // V/1 Konec lucemburské éry a nástup reformy 371 // V/2 Umění a revoluce 383 // V/3 Poválečná obnova v Čechách a výtvarné dění // v katolických oblastech Koruny české 388 // V/4 Malířství, sochařství a architektura doby poděbradské 393 //
Hlava pátá // DVA KRÁLOVÉ,JEDNA KORUNA (1471-1490) // I. Od války k míru 403 // I/1 Jagellonec v Praze 403 // I/2 Cechy a Morava mezi Vladislavem a Matyášem 410 // I/3 Zápas bez vítěze 416 // I/4 Matyášova centralizační opatření ve Slezsku a v Lužicích 424 // I/5 Dlouhá pout do Olomouce 427 // II. Epilog husitské epochy 438 // II/1 Staronové problémy 438 // II/2 Pražský převrat 1483 442 // II/3 Kutnohorský náboženský mír 452 // II/4 Poslední česká léta Vladislava Jagellonského 459 // II/5 Morava po olomouckém míru 462 // II/6 Slezsko a obojí Lužice v letech 1479-1490 466 // Hlava šestá // STAVOVSKÉ SOUSTÁTÍ ( 1490-1517) // I. Koruna česká pod vládou Jagellonců 472 // I/1 Vladislav Jagellonský uherským králem 472 // I/2 Vnitřní a vnější vazby České koruny 476 // I/3 Dotvoření stavovského systému 481 // I/4 Evropský kontext 483 // ?. České království 485 // II/1 Češi a ti druzí 485 // II/2 Prostředí, kalamity, klima 489 // II/3 Vrchnosti a poddaní 491 // II/4 Spory o Židy 503 // II/5 Hornictví, obchod a královská města 504 // II/6 Vladislavské zřízení zemské 510 // II/7 O třetí hlas 524 // II/8 Svatováclavská smlouva 534 // H/9 Správa království 542 // II/10 Katolíci, kališníci, bratři a sektáři 545 // III. Morava 558 // III/1 Stavy a instituce 558 // III/2 Obyvatelstvo 562 // III/3 Náboženské poměry 566 // III/4 Moravané a moravanství 569 // IV. Slezsko 57J // IV/1 Lidé a země // IV/2 Dolování, řemesla a obchod 572 // IV/3 Ústavní a správní poměry 575 // IV/4 Církev a náboženství 579 // IV/5 Snahy o založení vratislavské univerzity 581 // IV/6 Knížectví a knížata 582 // V. Lužice na konci středověku 586 // V/1 Horní Lužice: vzestup malé země 586 // V/2 Dolní Lužice: země na okraji 588 //
VI. Jagellonsko-habsburské sňatkové smlouvy 589 // VI/1 Předpoklady 589 // VI/2 Vídeňský kongres 593 // Hlava sedmá // KULTURA NA ROZHRANÍ EPOCH // I. Vzdělanost a literatura 597 // I/1 Dobrodiní knihtisku 597 // I/2 Humanismus a humanisté 608 // I/3 Literatura mezi středověkem, renesancí a reformací 622 // II. Výtvarné umění na sklonku středověku 631 // II/1 V časech dvojkráloví 631 // II/2 Mezi gotikou, humanismem a renesancí 645 // Hlava osmá // V ČERVÁNCÍCH NOVOVĚKU (1517-1526) // I. Setkání s luterskou reformací 671 // I/1 Habsburská ofenzíva 671 // I/2 Síla sjednocené Prahy 677 // I/3 Odezva Lutherova vystoupení 686 // TEČKA ZA EPOCHOU 703 // Poznámky 705 // Seznam zkratek // Výběr z literatury // Jmenný rejstřík 819

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC