Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.1) Půjčeno:121x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
109 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-634-5 (brož.)
Na obálce nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra romantistiky - oddělení francouzštiny
000129519
Styl -- Stylistika -- Stylistika jako disciplína jazykovedná -- Styl individuální, subjektivní a objektivní -- Slohotvorní činitelé -- Stylistika genetická stylistika deskriptívni -- Systém, úzus, norma, kodifikace -- Kodifikace -- Brusičství a purismus -- Subkódy jazyka -- Subkódy vertikální, horizontální a areální -- Subkódy vy dělitelné na ose „horizontální" -- Areální členění jazyka -- Norma mluvená a norma psaná jako subkódy jazyka, -- Norma mluvená a „hovorové" útvary jazyka -- Le francais familier -- Lidový jazyk a argoty -- Poly systematický charakter spisovné francouzštiny -- Pojem neutrálního stylu -- Pojem funkčního stylu -- Styl, afektivita a konotace -- Slohové druhy (žánry) -- Vyprávění -- Román, novela, povídka, pohádka -- Díla dramatická -- Dramatické útvary hudební -- Satira -- Literatura věcná, útvary neliterární -- Próza vědecká a odborná -- Monografie ---
„Jazyk" (subkód) administrativní -- Žargon právnický -- „Jazyk" náboženský -- Jazyk a styl reklamy -- O stylu telegrafickém -- Termíny a terminologie -- Některé druhy novinářské prózy -- Řečnická próza -- Stylistické využití výrazových prostředků jazyka -- podle jazykových rovin -- Stylistické efekty, protiklady, opce -- Stylistické využití protikladu dle rovin jazyka -- Úroveň fonická. Hlásky a fonémy -- Fonostylistika -- Zvukomalba -- Paronomázie -- Aliterace, kalambur, metaplasma -- Kadence přednesu -- Geminace -- Elise a redukce lidového jazyka -- Intonace -- Rytmus -- Rozsah slova ve francouzštině -- Apokopa, aferéza, zkomolení -- Adjunkce, odvozování, sufixace -- Proteze, aglutinace, dieréze, syneréze -- Opakovaní slov -- Stylistická synonyma, antonyma, afirmace, negace -- Archaismy, neologismy, neonyma -- Slova a sousloví -- Tropy, figury -- Metafora a přirovnání, alegorie, ---
Métonymie, synekdocha, katachréze, antonomase -- Zeslabování, eufemismy -- Hyperbola -- Ironie a další tropy -- Využití prostředků morfosyntaktických -- Rod substantiv -- Časy. Passé composé a passé simple -- Subjunktivy -- Présent de l’indicatif, imparfait de l’indicatif -- Zájmena a prédeterminanty -- Oslovení, člen, prédéterminant -- Oblast stavby větné -- Predikační sevřenost -- Řeč přímá, nepřímá, polopřímá -- Alternace aktíva a pasíva -- Slovosled -- Postavení adjektivního přívlastku -- Předmět přímý -- Adverbium a příslovečné určení -- Vydělení (izolování) větného členu -- Anticipace -- Tázací věty v různých stylech -- K slovosledu ve větě uvozovací -- Nepravidelnosti větné stavby -- Elipsa -- Zeugma -- Anakolut -- Parenteze -- Syntaktický pleonasmus -- Selektivní bibliografie -- Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC