Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009
230 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-617-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 215-222 a rejstříky
000131741
Eticko aspekty odborné a vědecké práce -- Princip objektivnosti a pravdivosti vědecké práce -- Princip osobní poctivosti a čestnosti -- Princip originality původnosti -- Princip zásadovosti a nekompromisnosti -- Princip sebekritičnosti a názorové tolerantnosti -- Princip skromnosti -- Etické postoje autora vědecké práce v době informační exploze -- Typy pramenných a literárních zdrojů informací -- Zdroje informací -- Sekundární dokumenty -- Bibliografie -- Recenze -- Rešerše -- Referátové časopisy -- Review -- Přehledová studie -- Primární dokumenty -- Zpracování primárních dokumentů -- Tvorba komunikátů -- Odborné a vědecké časopisy jako zdroj aktuálních informací -- Časopisy antropologické -- Časopisy edukologické -- Časopisy v Českém jazyce -- Časopisy cizojazyčné -- Časopisy filologické -- Časopisy filozofické -- Časopisy historické -- Časopisy psychologické -- Časopisy sociologické -- Časopisy v českém jazyce -- Časopisy cizojazyčné -- Časopisy uměnovědné -- Časopisy literárněvědné -- Časopisy muzikologické -- Časopisy teatrologické -- Recenzní kritéria hodnocení příspěvků v redakci odborného časopisu -- Kategorie príspevku obecná a specifická kritéria hodnocení -- Požadavky na formální úpravu příspěvků -- Jak psát recenze -- Vědecký pracovník jako autor i čtenář recenze -- Recenze jako literární útvar -- Informační, kritický a hodnotící aspekt recenze
-- Informační aspekt recenze -- Kritický a hodnotící aspekt recenze -- Práce s odbornou literaturou -- Bibliografická citace -- Citace monografické publikace (knihy) -- Citace seriálové publikace (časopisu, novin) -- Citace části monografické publikace -- Citace příspěvku do monografické publikace (sborníku) -- Citace článku v seriálových publikacích -- Technika vědeckého čtení -- Excerpta -- Kartotéka -- Konspekt -- Grafické zvýraznění textu -- Název a struktura odborné a vědecké práce -- Cizelovaní názvu práce -- Struktura odborné a vědecké práce -- Struktura díla -- Strukturování problematiky konstruování osnovy díla -- Příklady strukturování -- Vizualizace výsledků výzkumného šetření -- Pojem vizualizace -- Vizualizace jako „technologický" prostředek -- Gnozeologická hodnota vizuálií -- Typy vizuálií -- Model -- Obraz -- Schéma -- Graf -- Mentální mapa -- Tabulka -- Literární zpracování odborné a vědecké práce -- Základní etapy písemné prezentace práce -- Tvorba textu (formulace myšlenek) -- Revize definitivního znění práce -- Uvádění literatury -- Jazyková úskalí odborného a vědeckého textu -- Pravopisná úskalí -- Pravopis českých slov -- Pravopis slov c tího původu -- Úskalí morfologická (tvaroslovná) -- Tvary podstatných jmen -- Tvary zvratného zájmena přivlastňovacího -- Slovesné tvary -- Kladení interpunkčních znamének -- Interpunkce ve větě jednoduché
-- Interpunkce v souvětí -- Nástrahy stylistické -- Typografická úprava odborné a vědecké práce -- Rozvržení textu a označování jeho částí -- Formátování textu -- Editace textu -- Interpunkční znaménka -- Spojovník, odsuvník a výpustek -- Zkratky -- Značky, čísla a číslice -- Invence, intuice a tvořivost ve vědecké práci -- Invence a věda -- Intuice ve vědeckém myšlení -- Tvořivost jako podmínka vědecké práce -- Čím jste nyní vy, tím byli jsme i my -- Autoreflexní výpovědi vědců humanitních a sociálních oborů -- Autoreflexní výpovědi představitelů přírodovědných oborů -- Z názorů recenzentů 1. a 2. vydání Vádeméka -- Literatura -- Knižní publikace -- Část monografické publikace -- Článek v seriálové publikaci -- Jmenný rejstřík Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC