Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:143x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, c1983
380 s. ; 21 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii na s. 366-369 a rejstřík
000132957
PŘEDMLUVA 9 // I. ÚVODEM 11 // II. VÝCHOVA V PRVOBYTNĚ POSPOLNÉ SPOLEČNOSTI 19 // III. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ V OTROKÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI 23 // 1. První školy v zemích starého Východu 23 // 2. Výchova a vzdělání ve starém Řecku 26 // 3. Spartská výchova 27 // 4. Aténská výchova 29 // 5. Starořečtí myslitelé o výchově 32 // Sofisté. Démokritos z Abdér. Sókratés. Platón. Aristotelés // 6. Osvěta a škola v době helénismu 44 // Alexandrijské Múseion. Plútarchos z Chairóneie // 7. Výchova a vzdělání ve starém Římě 47 // Období rodové n. královské. Období republikánské. // Římská výchova v období císařském. Marcus Tullius Cicero. // Marcus Terentius Varro. Římské školy. Stolkové (Lucius // Annaeus Seneca. Marcus Aurelius). Marcus Fabius Quintilianus // 8. Úpadek výchovy a vzdělání v období rozkladu // otrokářskó společnosti 63 // Rozdělení římského impéria. Vznik křesťanských škol. Jeroným. // Augustin // IV. VÝVOJ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ VE FEUDÁLNÍ // SPOLEČNOSTI 56 // 1. Vznik církevních škol 56 // Školy klášterní, katedrální, kapitulní, farní // 2. Vliv Byzance na výchovu u nás 60 // 3. Výchova světských feudálů (rytířská výchova) 61 // 4. Výchova lidových mas za feudalismu 62 // 5. Vliv scholastiky na středověkou vzdělanost 63 // 6. Středověké univerzity 64 // Vznik univerzit. Pražská univerzita. Vnější organizace univerzit. // Vnitřní organizace univerzit. Význam středověkých univerzit // 7. Vliv reformace na výchovu a vzdělání u nás 70 // Náboženští reformátoři. Jeroným Pražský. Jan Milíč z Kroměříže. // Tomáš ze Štítného. Jan Hus. Výchova v době husitství // 8. Městské (partikulární) školy a jejich organizace 72 //
V. POČÁTKY A ROZVOJ VÝCHOVNÝCH TEORIÍ V DOBĚ OD KONCE 14. AŽ DO 17. STOLETÍ 76 // 1. Význam renesance pro rozvoj věd, literatury a umění 76 // Objevné zámořské cesty. Původní kapitalistická akumulace. // Vznik buržoazie. Rozkvět umění. Revoluční objevy // v experimentální přírodovědě. Renesance a humanismus. // Vynález knihtisku // 2. Pedagogika doby renesance 81 // Vittorino da Feltro. Luis Vives. Pierre de la Ramée. Angliéti // pedagogičtí spisovatelé — humanisté. Němečtí renesanční // pedagogové. Desiderius Erasmus Rotterdamský. Frangois // Rabelais. Michel de Montaigne. Rozkvět humanismu v Cechách. // Smír humanismu s revolucí. Utopisté (Thomas More. // Giovanni Campanella) // 3. Pedagogika doby reformace v Německu 94 // Martin Luther. Filip Melanchthon. Johannes Sturm // 4. Pedagogický systém jezuitského řádu 98 // Ignác z Loyoly. Jezuitské koleje. Jiné katolické řády // 6. Protestantské školství v českých zemích 102 // Jednota českých bratří. Petr Chelčický. Jan Blahoslav. Bratrské // školy. Studijní řády. Zánik bratrského školství u nás // 6. Rozvoj realismu v evropské pedagogice 104 // Jansenisté. Johann Heinrich Alsted. Johann Valentin Andreae. // Wolfgang Ratke. Pietismus. René Descartes. Francis Bacon. // John Milton // VI. PEDAGOGICKÝ SYSTÉM JANA AMOSE KOMENSKÉHO 111 // Komenského život a dílo. Význam Komenského pro dnešní dobu. // Komeniologie. Komenského odkaz // VII. BURŽOÁZNI PEDAGOGIKA V EVROPĚ OD 17. STOLETÍ // DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ 130 // 1. Sociálně politické, filozofické a pedagogické názory Johna Locka. // Anglická škola V 17. —18. století 130 // 2. Pedagogické názory v dílech francouzských materialistů 134 // Claude Adrien Helvétius. Denis Diderot. Paul Holbách //
3. Pedagogický systém Jeana Jacqua Rousseaua 139 // 4. Otázky výchovy a vzdělání v období francouzské buržoázni // revoluce 143 // 5. Jan Jindřich Pestalozzi jako zakladatel národní školy, vychovatel // lidu a didaktik 147 // 6. Pedagogické názory utopických socialistů na počátku // 19. století 152 // Saintjíimop.JFrangois Fourier. Etienne Cabet. Robert Owen. // John Bellers. Wilhelm Weitling // 7. Johann Bernhard Basedow a jeho filantropinum 158 // 8. Pedagogický systém Johanna Friedricha Herbaria 162 // 9. Výchova člověka u Friedricha Fröbela, 173 // 10. Adolf Diesterweg, pedagog a školský politik 178 // VIII. VZNIK NOVODOBÉHO VEŘEJNÉHO LIDOVÉHO ŠKOLSTVÍ // V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU 183 // 1. Školské reformy u nás na přelomu 18. a 19. století 183 // Johann Ignaz von Felbiger. Reforma rakouského elementárního školství a její provádění v našich zemích. Karel Jindřich Seibt. // Ferdinand Kindermann. Další filantropicky zaměření osvícenští pedagogové. Aleš Pařízek. Josefínské reformy a reakce proti nim // 2. Odraz uherských školských reforem na Slovensku 196 // Adam František Kollár. Ratio educationis. Samuel Tešedík. Ján Seberini. Daniel Lehotský. Ján Kollár // 3. Vlastenečtí učitelé v době obrozenské a poobrozenské 200 // Jakub Jan Ryba. Jan Filcík. Josef Množislav Bačkora. Štěpán Bačkora. — Josef Jungmann. Bernard Bolzano. — Josef Franta Šumavský. Karel Alois Vinařioký. Pedagogické časopisy a literatura // 4. Pedagogická činnost a názory Jana Vlastimíra Svobody 204 // 6. Úsilí o reformu školy u nás v letech 1848— 1849 206 // Karel Slavoj Amerlingy Jan Dufek. Návrh Tesařův. // František August Brauner. Jan Kollár. Pavel Josef Šafařík. // Jan Evangelista Purkyně. Jan Erazim Vocel. Karel Havlíček. //
Karel Sabina. Exnerův-Bonitzův Návrh organizace rakouských gymnázií a reálek // IX. ŠKOLSTVÍ U NÁS OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ // DO ROKU 1918 216 // 1. Vývoj školy a pedagogických názorů v našich zemích po roce 1869 216 // Vznik dualismu. Konkordát. Školský zákon z roku 1869. Vyhlášení školské novely roku 1883. Rozdělení pražské univerzity. // Vývoj střední školy. Učitelské časopisy a spolky. Čeští spisovatelé a spisovatelky o výchově. Výchova a vzdělání dívek. České menšinové školství // 2. Herbartismus a jeho doznívání v českých zemích 225 // Herbartismus u nás. Gustav Adolf Lindner. Další herbartisté // 3. Názory Miroslava Tyrše a Otakara Hostinského na výchovu 233 // 4. Česká škola na přelomu 19. a 20. století 236 // 6. Pedagogické teorie v českých zemích od konce 19. století do roku 1918 238 // Josef Úlehla. Josef Černý. Vliv Masarykova buržoazního liberalismu na českou pedagogiku. František Drtina. // František Krejčí. František Čáda. Otokar Chlup. Otakar Kádner. // Zikmund Winter. — Působení metodiků na škole národní // 6. Ústavy pro mládež vyžadující zvláštní péči 246 // 7. Vznik buržoazního dětského a mládežnického hnutí u nás 248 // 8. Počátky předškolní výchovy v našich zemích 249 // 9. Názory na výchovu a vzdělání v českém dělnickém hnutí 261 // Ladislav Zápotocký. Josef Boleslav Pecka (Strahovský). // Josef Hýbeš. Učitelé-průkopníci socialismu: Josef Uher. // Pankrác Krkoška. Josef Haken // 10. Škola na Slovensku do roku 1918 264 // X. VÝVOJ ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ V RUSKU OD NEJSTARŠÍCH DOB AŽ DO VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE 256 // 1. Výchova a vzdělání od doby Kyjevské Rusi do první poloviny 19. století 266 // 2. Ruští revoluční demokraté-pedagogové 26? //
Alexandr Ivanovič Gercen a Vissarion Grigorjeyič Bějinskij. // Nikolaj Gavrilovič Černyševskij a Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov // 3. Školské reformy šedesátých let 19. století v Rusku 263 // 4. Ruská pedagogika 19. století 266 // Nikolaj Ivanovič Pirogov. Konstantin Dmitrijevič Ušinskij. // Vasilij Ivanovič Vodovozov. Lev Nikolajevič Tolstoj. Petr Francevič Lesgaft. Jelizaveta Nikolajevna Vodovozovová. // Jelizaveta Ivanovna Tichejevová. Dmitrij Ivanovič Pisarev. // Nikolaj Alexandrovič Korf. Ilja Nikolajevič Uljanov. Nikolaj Fjodorovič Bunakov. — Oleksandr Vasiljevič Duchnovič // 5. Škola a vzdělání v Rusku od počátku 20. století do roku 1917 272 // XI. VZNIK A POČÁTKY SOCIALISTICKÉ PEDAGOGIKY 274 // 1. Otázky osvěty a vzdělání v období Pařížské komuny 274 // 2. Karel Marx a Bedřich Engels o výchově 276 // 3. Klára Zetkinová, revolucionárka ve výchově 277 // XII. BURŽOAZNÍ PEDAGOGICKÉ TEORIE V OBDOBÍ IMPERIALISMU 280 // 1. Škola v kapitalistických zemích od konce 19. do začátku 20. století 280 // Škola ve Francii. Škola v Anglii (Herbert Spencer). Škola v USA. // Škola v Německu // 2. Buržoázni pedagogické teorie v období imperialismu 287 // Pragmatická pedagogika. Nové školy. Buržoázni teorie předškolní výchovy. Pedocentrismus. Pedologie. Experimentální pedagogika. // Buržoázní plány nové organizace vyučování. Pracovní škola. // Dynamická (scientistická) pedagogika. Jiné buržoázní směry v pedagogice // XIII. VÝVOJ ŠKOLY A PEDAGOGIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU OD ROKU 1918 DO ROKU 1945 304 // 1. Školství a výchova v buržoázni Československé republice 304 //
Unifikace školství buržoázni republiky. Volná socialistická škola na Kladně. První sjezd československých učitelů a přátel školství. Škola vysokých studií pedagogických. Malý školský zákon z roku 1922. — Reformní pokusy Ve školství. Školská politika Komunistické strany Československa. — Organizace československého školství mezi dvěma světovými válkami. // Mateřské školy. Péče o zmrzačelé dětí a mládež // 2. Vývoj dětských a mládežnických organizací v buržoázní republice 317 // 3. česká pedagogika v letech 1918— 1938 320 // 4. Školství na Slovensku v letech 1918— 1938 330 // 5. Násilné uplatňování reakční pedagogické teorie a praxe // německého fašismu na naši školu a pedagogiku v letech druhé světové války 332 // XIV. VÝVOJ SOVĚTSKÉ ŠKOLY A PEDAGOGIKY 336 // 1. Vladimír Iljiě Lenin o výchově a vzdělání 336 // 2. Základní etapy ve vývoji sovětské školy po Velké říjnové socialistické revoluci 339 // Výchova v období let válečného komunismu (1917— 1920). // Výchova v letech budování nové společnosti (1920—1931). // Rozvoj výchovy v Sovětském svazu v letech 1931 — 1974 // 3. Významní sovětští pedagogové a školští politici 344 // Pavel Petrovič Blonskij. Naděžda Konstantinovna Krupská. // Michail Ivanovič Kalinin. Anatolij Vasiljevič Lunačarskij. // Anton Semjonovič Makarenko. Vasilij Alexejevič Suchomlinskij. Jevgenije Alexandrovna Flerinová // XV. VÝCHOVA A ŠKOLA V SOCIALISTICKÉM ČESKOSLOVENSKU // 1. Boj o jednotnou socialistickou školu 354 // 2. Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy 364 // Seznam použité literatury 366 // Jmenný rejstřík 370
(OCoLC)39588850
cnb000001640

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC