Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1976
487 s. : il.

objednat
Řada elektrotechnické literatury
Teoretická knižnice inženýra
Obsahuje bibliografie a věcný rejstřík
Ucelený přehled o současném stavu techniky polovodičů. Uvádí přehled základů fyziky polovodičů, transportní, galvanomagnetické, termomagnetické a tepelné jevy v polovodičích a popisuje fotoelektrické a povrchové vlastnosti polovodičů. Zabývá se technologií přípravy polovodičových materiálů a součástek, polovodičovými součástkami bez aktivního přechodu PN, s jedním, se dvěma a více přechody. Věnuje také pozornost tranzistorům řízeným elektrickýms přechodovým hradlem, součástkám v integrovaných obvodech aj.
000133961
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 5 // SEZNAM HLAVNÍCH POUŽITÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ... 13 // ÚVOD... 23 // 1. PŘEHLED ZÁKLADŮ FYZIKY POLOVODIČŮ ... 27 // 1.1. STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK... 27 // Kritéria polo vodivých látek... 29 // Polovodivé sloučeniny... 31 // 1.2. KVANTOVĚ MECHANICKÁ TEORIE PEVNÝCH LÁTEK... 34 // Model volných elektronů... 35 // a) Úplné volné elektrony... 35 // b) Elektron v poli konstantního potenciálu... 36 // c) Elektron v poli periodicky proměnného potenciálu... 38 // Pohyb elektronů... 43 // Rozdíl mezi kovem, izolantem a polovodičem... 44 // Díry... 46 // 1.3. PÁSOVÝ MODEL POLOVODIČŮ... 47 // Krystalová struktura... 47 // Kulově souměrné energetické plochy . ... 50 // Extrémy na hranicích zóny... 52 // Obecný elipsoid uprostřed Brillouinovy zóny... 52 // Pásová struktura reálných krystalů... 53 // Cyklotronová rezonance... 55 // Vliv vnějších sil na pásovou strukturu... 56 // a) Vliv hydrostatického tlaku... 57 // b) Vliv teploty... 57 // c) Vliv elektrického pole... 58 // d) Vliv magnetického pole... 58 // Hustota stavů v dovolených pásech... 59 // 1.4. PORUCHY V MŘÍŽCE KRYSTALU... 60 // Kmity mřížky... 61 // Příměsové poruchy... 62 // Excitony... 67 // Dislokace... 67 // 6 // 2. // 2.1. // 2.2. // 2.3. // 2.4. // 2.6. // , 2.7. // 2.10. // ELEKTRONY A DÍRY V TERMODYNAMICKÉ ROVNOVÁZE // Rozdělovači funkce Fermiho-Diraca... // Vlastní polovodič... // Příměsový polovodič ...
a) Plná ionizace příměsí... // b) Neúplná ionizace příměsí... // c) Obecný případ... // d) Kompenzovaný polovodič při nízkých teplotách... // e) Guldbergův-Waageúv zákon... // TRANSPORTNÍ JEVY V POLOVODIČÍCH... // ROZPTYL NOSIČŮ PROUDU... // OHMŮV ZÁKON ... // Tenzor vodivosti... // HALLŮV JEV... // BOLTZMANNOVA TRANSPORTNÍ ROVNICE... // Výpočet elektrické vodivosti... // Závislost relaxační doby na energii... // Rozptylový činitel Hallovy konstanty... // ROZPTYLOVÉ MECHANISMY... // Mřížkový rozptyl... // Rozptyl na ionizovaných příměsích... // Teplotní závislost pohyblivosti... // MAGNETOREZISTENČNÍ JEV... // POHYB NOSIČŮ PROUDU V HOMOGENNÍM POLOVODIČI // Pásový model s elektrickým polem... // Vedení proudu v polovodiči... // Vedení proudu ve vakuu... // Vedení proudu v izolantu... // Driftové a difúzni proudy... // Einsteinův vztah... // 69 // 69 // 70 // 74 // 75 // 76 // 77 79 81 // 83 // 83 // 85 // 87 // 88 // 90 // 91 93 95 // 97 // 97 // 99 // 100 // 101 // 102 // 102 // 103 // 104 // 105 // 107 // 108 // NEROVNOVÁŽNÉ STAVY KONCENTRACE NOSIČŮ PROUDU // Návrat ? termodynamické rovnováze... // Rovnice kontinuity... // Ambipolární pohyblivost... // Pohyb injektované skupiny minoritních nosičů... // Metoda Shockleye a Haynesa... // Difúzni délka minoritních nosičů... // Injekce majoritních nosičů, Poissonova rovnice... // Kinetika rekombinačních dějů... // Vliv pastí na rekombinaci...
// Povrchová rekombinace... // VEDENÍ PROUDU V POLOVODIČÍCH PÉI VELMI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH // Elektrická vodivost přeskokovým mechanismem... // Elektrická vodivost v příměsovém pásu... // Ionizace příměsí elektrickým polem... // VLIV VNĚJŠÍCH POLÍ NA ELEKTRICKOU VODIVOST POLOVODIČŮ. . // Vliv elektrického pole na pohyblivost nosičů... // Vliv elektrického pole na koncentraci volných nosičů proudu // 109 // 110 111 112 // 113 // 114 116 118 119 122 // 125 // 126 127 129 // 131 // 132 132 136 // 7 // 3. FOTOELEKTRICKÉ VLASTNOSTI POLOVODIČŮ...139 // 3.1. ABSORPCE...140 // Dovolené přímé přestupy ...140 // Nepřímé přestupy...141 // Přestupy mezi výběžky pásů...143 // Excitonová absorpce ...144 // 3.2. VNITŘNÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV...145 // Fotoelektrická vodivost...145 // Demberův jev...147 // Fotomagnetoelektrický jev...147 // Fotomechanický jev...148 // 3.3. MECHANISMUS FOTOELEKTRICKÉ VODIVOSTI...149 // Kvantový výtěžek...150 // Mastní fotoelektrická vodivost...151 // Vliv příměsí na fotoelektrickou vodivost . . ...153 // Ideální detektor infračerveného záření...154 // Fotoelektrická ionizace příměsí...155 // Absorpce volnými elektrony...155 // 3.4. VNITŘNÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV V NEHOMOGENNÍCH POLOVODIČÍCH 157 // 3.5. ELEKTROLUMINISCENCE ...158 // 4. GALVANOMAGNETICKÉ, TERMOMAGNETICKÉ A TEPELNÉ // JEVY V POLOVODIČÍCH ...160 // 4.1. GALVANOMAGNETICKÉ JEVY...161 // Příčně izotermální galvanomagnetické
jevy...161 // Příčně adiabatické galvanomagnetické jevy...162 // 4.2. TERMOMAGNETICKÉ JEVY ...163 // Příčně izotermální jevy...163 // Příčně adiabatické jevy...163 // 4.3. TEPELNÁ VODIVOST...165 // 4.4. TERMOELEKTRICKÝ JEV SEEBECKÚV...166 // 4.5. PELTIERŮV JEV...168 // 4.6. TERMOMAGNETICKÉ JEVY ...170 // Ettingshausenův jev...170 // Nemstův jev...171 // Righiův-Leducův jev...171 // 5. PŘECHOD PN...173 // 5.1. SLABÉ NEHOMOGENNÍ POLOVODIČ...173 // 5.2. STRMÝ PŘECHOD PN...175 // Difúzni napětí...176 // Ideální voltampérová charakteristika...177 // Injekční účinnost...180 // Zdánlivé Fermiho hladiny...182 // Rozložení elektrického pole a potenciálu u strmého přechodu...183 // Kapacita strmého přechodu PN...185 // 5.3. POZVOLNÝ PŘECHOD...186 // 5.4. REÁLNÁ VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA...188 // Vliv generace a rekombinace...188 // 8 // Vliv velké injekce...190 // Difúzni kapacita...191 // 5.5. PRŮRAZ PŘECHODU PN...192 // Tepelný průraz...193 // Zenerův průraz... 194 // Lavinový průraz...194 // 5.6. SPÍNACÍ VLASTNOSTI PŘECHODU...187 // 5.7. PŘECHOD PP+ A NN+...198 // Pohyb většinových nosičů do oblasti N+ . . ...199 // Pohyb většinových nosičů do oblasti N...199 // Difúzni proud přechodem NN+...200 // 5.8. HETEROGENNÍ PŘECHODY...200 // 5.9. BARIÉRY V POLYKRYSTALICKÝCH POLOVODIČÍCH...203 // 6. KONTAKT KOV-POLOVODIČ ...207 // 6.1. IDEÁLNÍ SCHOTTKYHO KONTAKT...207 // 6.2. REÁLNÝ SCHOTTKYHO KONTAKT...209
// 6.3. VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA SCHOTTKYHO KONTAKTU . . 212 // 6.4. TUNELOVÝ JEV NA SCHOTTKYHO KONTAKTU...214 // 6.5. REALIZACE OHMICKÝCH KONTAKTŮ...217 // 6.6. VSTŘIKOVÁNÍ MENŠINOVÝCH NOSIČŮ ...220 // 7. POVRCHOVÉ VLASTNOSTI POLOVODIČŮ... // 7.1. POTENCIÁL, NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE NA POVRCHU POLOVODIČE 224 // 7.2. IDEÁLNÍ STRUKTURA MIS...224 // 7.3. REÁLNÁ STRUKTURA MIS...226 // 7.4. URČENÍ HUSTOTY POVRCHOVÝCH STAVŮ ...231 // 7.5. STABILIZACE POVRCHU...233 // 7.6. VODIVOST TENKÝCH VRSTEV POLOVODIČŮ ...235 // 7.7. VODIVOST TENKÝCH IZOLAČNÍCH VRSTEV...238 // 8. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POLOVODIČOVÝCH 240 // MATERIÁLŮ A SOUČÁSTEK...244 // 8.1. ZÍSKÁNÍ ČISTÉHO VÝCHOZÍHO MATERIÁLU ...244 // 8.2. PŘÍPRAVA MONOKRYSTALŮ...246 // 8.3. ÚPRAVA POVRCHU...248 // 8.4. TVOŘENÍ PŘECHODŮ PN...248 // 8.5. VÝROBA POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK...251 // 8.6. INTEGROVANÉ OBVODY...252 // 9. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY BEZ AKTIVNÍHO PŘECHODU PN 255 // 9.1. TERMISTORY...255 // 9.2. FOTOELEKTRICKÉ ODPORY A FOTOMAGNETOELEKTRICKÉ DETEKTORY 260 // Fotoelektrické odpory...260 // Fotomagnetoelektrické detektory...266 // 9.3. HALLOVY SOUČÁSTKY... ...267 // 9.4. MAGNETOREZISTORY...270 // 9 // 9.5. SOUČÁSTKY SE ZÁPORNÝM DIFERENCIÁLNÍM ODPOREM // Kryosary... // Gunnovy diody... // 9.6. ELEKTROLUMINISCENČNÍ PRVKY A LASERY... // Elektroluminiscenční prvky... // Lasery... // 9.7. VARISTORY... // 9.8. TENZOELEKTRICKÉ POLOVODIČOVÉ
SOUČÁSTKY ... // 277 // 277 // 278 // 279 282 // 10. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY S JEDNÍM PŘECHODEM PN . . // 10.1. HROTOVÉ A PLOŠNÉ DIODY...284 // Hrotové diody...284 // Demodulační a směšovací diody pro centimetrové vlny ...288 // Diody s privareným hrotem...29l // Difúzni diody vysokofrekvenční a pro spínací účely...293 // Výkonové usměrňovači diody...294 // a) Germaniové výkonové diody...295 // b) Křemíkové výkonové usměrňovači diody...296 // c) Výkonové usměrňovači diody z jiných polovodičových materiálů.298 // d) Charakteristické parametry a použití výkonových diod...299 // Poly krystalické polovodičové usměrňovače...301 // 10.2. STABILIZAČNÍ DIODY...304 // 10.3. TUNELOVÉ A INVERZNÍ DIODY...307 // 10.4. VARIKAPY A VARAKTORY...313 // 10.5. PRŮLETOVÉ DIODY...318 // 10.6. FOTODIODY A SLUNEČNÍ FOTOELEKTRICKÉ ČLÁNKY...324 // 10.7. LUMINISCENČNÍ A LASEROVÉ DIODY...330 // 10.8. TERMOELEKTRICKÉ A PELTIEROVY ČLÁNKY...334 // Termoelektrické články a generátory ...334 // Peltierovy články...335 // 10.9. DVOUBÁZOVÉ DIODY — TRANZISTORY S JEDNÍM PŘECHODEM . . 337 // 11. // 11.1. // 11.2. // 11.3. // POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY SE DVĚMA PŘECHODY PN . . 343 // PRINCIP ČINNOSTI BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU... // BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR PŘI PROVOZU STEJNOSMĚRNÝM A STŘÍDAVÝM PROUDEM ... // Bipolární tranzistor při provozu stejnosměrným proudem... // a) Tranzistor s homogenní bází — bezdriftový
tranzistor... // b) Tranzistor s nehomogenní bází — driftový tranzistor... // Bipolární tranzistor při provozu střídavým proudem... // a) Bezdriftový tranzistor... // b) Driftový tranzistor... // Vliv povrchové rekombinace a vysoké úrovně vstřikování nosičů... // Vliv lavinového násobení nosičů v kolektoru... // DRUHY TRANZISTORŮ A JEJICH TECHNOLOGIE... // Technologie bezdriftových tranzistorů... // Technologie driftových tranzistorů... // a) Difundované tranzistory... // b) Difúzně slitinové tranzistory... // 343 // 347 // 348 // 349 // 352 // 353 // 354 // 355 // 356 369 // 369 // 360 // 361 361 363 // 10 // c) Epitaxní a planámí tranzistory...365 // Srovnání hlavních technologických druhú tranzistoru...367 // Konstrukční provedení běžných tranzistorů...368 // 11.4. BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR JAKO PRVEK ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 369 // Značení a schematické značky tranzistorů...369 // Základní způsoby zapojení tranzistoru. Napájecí napětí a proudy...370 // Statické charakteristiky tranzistoru...372 // a) Statické charakteristiky tranzistoru v zapojení se společnou bází...374 // b) Statické charakteristiky tranzistoru v zapojení se společným emitorem ... 376 // Pracovní oblasti tranzistoru a jejich charakteristické parametry. Lavinové tranzistory ...379 // Parametry charakterizující tranzistor při malých střídavých signálech...382 // a) Impedanční tvar čtyřpólových rovnic pro tranzistor a soustava
parametrů z 384 // b) Admitanční tvar čtyřpólových rovnic pro tranzistor a soustava parametrů ? 385 // c) Smíšený (hybridní) tvar čtyřpólových rovnic pro tranzistor a soustava parametrů h...386 // d) Vzájemná souvislost mezi soustavami parametrů z,y a. h...387 // 11.6. KMITOČTOVÉ VLASTNOSTI TRANZISTORU. VYSOKOFREKVENČNÍ // TRANZISTORY...388 // Činitele omezující činnost tranzistoru na vysokých kmitočtech...388 // Vztah mezi mezním kmitočtem tranzistoru v zapojení se společnou bází a se // společným emi torem...391 // Veličiny charakterizující kmitočtové vlastnosti tranzistoru...391 // Konstrukce vysokofrekvenčních tranzistorů ...394 // 11.6. FYZIKÁLNÍ NÁHRADNÍ SCHÉMATA TRANZISTORU...395 // 11.7. VLIV VOLBY PRACOVNÍHO BODU A TEPLOTY NA PARAMETRY TRANZISTORU. VÝKONOVÉ TRANZISTORY...398 // Stabilizace pracovního bodu tranzistoru...399 // Ztrátový výkon a tepelná nestabilita tranzistoru...400 // Zásady konstrukce výkonových tranzistorů...402 // 11.8. IMPULSOVÉ VLASTNOSTI TRANZISTORŮ. SPÍNACÍ TRANZISTORY . . 404 // Přenos impulsů tranzistorem...404 // Náhradní schéma tranzistoru pro velké signály...406 // Druhy spínacích provozů a zásady konstrukce spínacích tranzistorů...406 // 11.9. ŠUM TRANZISTORŮ...408 // 11.10. FOTOTRANZISTORY...410 // 11.11. SPÍNACÍ TÉÍVRSTVÉ DIODY — DIAKY...412 // 11.12. PIEZOTRANZISTORY...412 // 11.13. FYZIKÁLNÍ OMEZENÍ BIPOLÁRNÍCH TRANZISTORŮ...413 // 12. SOUČÁSTKY
S VÍCE PŘECHODY...416 // 12.1. ČTYÉVRSTVÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY...416 // Princip funkce čtyřvrstvých polovodičových součástek...416 // Konstrukce a technologie čtyřvrstvých polovodičových součástek...422 // Elektrické vlastnosti čtyřvrstvých polovodičových součástek...425 // 12.2. PĚTIVRSTVÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY...428 // Princip funkce pětivrstvých polovodičových součástek...428 // Elektrické vlastnosti pětivrstvých polovodičových součástek...432 // Konstrukce a technologie pětivrstvých polovodičových součástek...435 // 12.3. SPECIÁLNÍ VÍCEVRSTVÉ POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY...436 // 11 // 13. TRANZISTORY ftlZENÉ ELEKTRICKÝM POLEM S PŘECHODOVÝM HRADLEM...438 // 13.1. PRINCIP FUNKCE A ZÁKLADNÍ ROVNICE PRO TRANZISTORY JFE 438 // 13.2. STATICKÉ PARAMETRY TRANZISTORU JFE...443 // 13.3. DYNAMICKÉ VLASTNOSTI TRANZISTORU JFE...445 // 13.4. KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE TRANZISTORU JFE ...446 // 13.5. CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY TRANZISTORU JFE...447 // 13.6. SPECIÁLNÍ SOUČÁSTKY VYUŽÍVAJÍCÍ PRINCIPU TRANZISTORU JFE 447 // 14. SOUČÁSTKY ZALOŽENÉ NA JEVECH NA ROZHRANÍ POLOVODIČE S JINOU LÁTKOU...449 // 14.1. SOUČÁSTKY ZALOŽENÉ NA JEVECH NA ROZHRANÍ KOV—POLOVODIČ // Schottkyho dioda...449 // Dioda s omezeným prostorovým nábojem...452 // 14.2. SOUČÁSTKY SE STRUKTUROU KOV—IZOLANT—POLOVODIČ ... 452 // Diody MIS...453 // Tranzistory řízené elektrickým polem s izolovaným hradlem...455 // a) Princip
činnosti tranzistorů MOS...455 // b) Základní charakteristiky tranzistoru MOS...458 // c) Základní typy tranzistorů MOS...461 // d) Konstrukce a technologie tranzistorů MOS ...463 // e) Náhradní schéma tranzistoru MOS při nízkých kmitočtech a jeho základní // zapojení...464 // f) Kmitočtové vlastnosti tranzistorů MOS...466 // g) Vliv teploty na vlastnosti tranzistorů MOS... 466 // h) Šum tranzistorů MOS...466 // i) Fyzikální omezení tranzistorů MOS...467 // j) Základní parametry tranzistorů MOS...467 // Tenkovrstvé tranzistory řízené elektrickým polem ...468 // a) Princip činnosti a konstrukce tranzistorů TFT...468 // b) Základní charakteristiky tranzistorů TFT...468 // c) Reálné charakteristiky tranzistorů TFT a jejich stabilita...470 // 15. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY V INTEGROVANÝCH OBVODECH 473 // 15.1. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY V MONOLITICKÝCH INTEGROVANÝCH // OBVODECH...473 // Polovodičové odpory v MIO...474 // Kondenzátory pro MIO...475 // Bipolární tranzistory v MIO...476 // Diody v MIO...477 // Vícevrstvé součástky v MIO...478 // Tranzistory řízené elektrickým polem v MIO...478 // 15.2. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY V HYBRIDNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODECH ...479 // 16. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK // V BUDOUCNOSTI ...480 // REJSTŘÍK ...483 // 12
(OCoLC)42088488
cnb000132548

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC