Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP, 2009
583 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87183-09-0 (brož.)
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000134999
Ediční poznámka -- Předmluva -- VŠEOBECNÝ ÚVOD DO FILOSOFIE -- Definice a rozdělení filosofie -- Filosofie aristotelsko-tomistická -- LOGIKA -- Úvod -- Povaha logiky -- Předmět logiky -- Pomyslné jsoucno -- Rozdělení logiky -- FORMÁLNÍ LOGIKA -- Kapitola první: Jednoduchý postřeh -- 1. Pojem a slovo -- 2. Prostředky k objasnění pojmu: definice a dělení -- Kapitola druhá: Soud -- 1. Soud a výrok -- 2. Vlastnosti vět -- Kapitola třetí: Úsudek -- 1. Esence úsudku a jeho dělení -- 2. Kategorický sylogismus -- 3. Hypotetický sylogismus -- 4. Indukce -- MATERIÁLNÍ LOGIKA -- Oddíl první Kategorie: uspořádání pojmů podle nejobecnějších -- rodů -- Kapitola první: Obecné -- 1. Esence obecného -- 2. Vznik obecného -- Kapitola druhá: Jak se predikuje obecné -- 1. Možnost této predikace -- 2. Predikabilie -- Kapitola třetí: Kategorie -- 1. Dělení obecného do deseti kategorií -- 2. Jednotlivé kategorie ---
Oddíl druhý Důkaz: Uspořádání soudů ve vědu -- Kapitola první: Důkaz -- Kapitola druhá: Věda -- FILOSOFIE PŘÍRODY -- Co je filosofie přírody -- Vztah filosofie přírody k empirickým vědám -- Rozdělení filosofie přírody -- Obecná filosofie přírody Oddíl první Esence proměnlivého jsoucna -- Kapitola první: Individuální rozdíly proměnlivých jsoucen -- Kapitola druhá: Druhové rozdíly proměnlivých jsoucen -- Kapitola třetí: Principy proměnlivého jsoucna -- Předběžné poznámky -- 1. Složení proměnlivého jsoucna z kvantitativních částí -- 2. Složení proměnlivého jsoucna z esenciálních částí -- 3. Přesnější vymezení látky a formy -- 4. Nauka o látce a formě a novější přírodověda -- Oddíl druhý Vlastnosti proměnlivého jsoucna -- Kvantita -- Kapitola první: Vztah kvantity k tělesné substanci -- Kapitola druhá: Esence kvantity -- Kapitola třetí: Vlastnosti kvantity ---
Kapitola čtvrtá: Složky kvantity -- Změna neboli pohyb -- Kapitola první: Vztah pohybu k tělesné substanci. Přirozenost -- Kapitola druhá: Esence pohybu -- Kapitola třetí: Druhové a individuální rozdíly pohybu -- Kapitola čtvrtá: Složky a existence pohybu -- Kapitola pátá: Míra pohybu neboli čas -- Kapitola šestá: Vztah pohybu k činnosti a trpnosti -- Kapitola sedmá: Podmínky pro hýbání neboli činnost -- Speciální filosofie přírody O proměnlivém jsoucnu zvláště Oddíl první O nebi a světě, neboli o kosmu -- Kapitola první: Místní pohyb a tělesná činnost -- 1. Místní pohyb -- 2. Činnost těles uvažovaná mechanicky: zákon zachování energie a růst entropie -- Kapitola druhá: Kosmos -- 1. Všestranná omezenost tělesného světa -- 2. Vznik řádu tělesného světa -- 3. Trvání řádu tělesného světa -- Oddíl druhý O vzniku a zániku -- Kapitola první: Vznik a zánik -- 1. Vznik a zánik obecně -- 2. Vznik individua ---
Kapitola druhá: Kvalitativní změna -- 1. Kvalitativní změna obecně -- 2. Zhušťování a zřeďování -- 3. Kvalitativní změny v chemických procesech -- O DUŠI -- NEBOLI O JSOUCNU MĚNÍCÍM SE RŮSTEM -- O DUŠI obecně -- Oddíl první Esence duše -- Kapitola první: Definice života -- Kapitola druhá: Definice a rozdělení duše -- Kapitola třetí: Duše a rozlehlost -- Oddíl druhý mohutnosti duše -- O duších jednotlivě -- Část první Vegetativní duše -- Oddíl první Existence vegetativní duše -- Oddíl druhý Esence vegetativní duše -- Oddíl třetí Mohutnosti vegetativní duše -- Část druhá Smyslová duše -- Oddíl první Existence a esence smyslové duše -- Oddíl druhý Mohutnosti smyslové duše -- Kapitola první: O poznání obecně -- 1. Kořen a esence poznání -- 2. Intencionálni obraz -- 3. Činnost poznání -- Kapitola druhá: Smyslové poznání -- 1. Smyslové poznávací mohutnosti obecně -- 2. Vnější smysly ---
3. Vnitřní smysly -- Kapitola třetí: Smyslová snaživost -- 1. O snaživosti (žádostivosti) obecně -- 2. Smyslová snaživost neboli žádání -- Část třetí Rozumová duše -- Oddíl první Esence rozumové duše -- Kapitola první: Rozumová duše jako lidská duše -- Kapitola druhá: Rozumová duše jako princip smyslového a vegetativního -- života -- Kapitola třetí: Rozumová duše jako individuální duchová substance -- Kapitola čtvrtá: Spojení rozumové duše s tělem -- Kapitola pátá: Původ rozumové duše -- Kapitola šestá: Nesmrtelnost rozumové duše -- Oddíl druhý Mohutnosti rozumové duše -- Rozum -- Kapitola první: Všeobecné esenciální vymezení rozumu; jeho duchovost — Kapitola druhá: Přesnější esenciální vymezení rozumu podle jeho předmětu -- 1. Formální předmět rozumu obecně -- 2. Vlastní formální předmět lidského rozumu -- 3. Jak lidský rozum poznává materiální jednotliviny? ---
4. Sebepoznání lidského rozumu -- 5. Vlastní formální předmět rozumu duše oddělené od těla -- 6. Původ našich pojmů -- 7. Kauzální role fantasmatu při vzniku pojmu -- 8. Rozvoj lidského rozumu trojí činností: prostým postřehem, souzením -- a usuzováním -- vůle -- Kapitola první: Esenciální určení lidské vůle -- Kapitola druhá: Propriová vlastnost vůle svoboda -- Kapitola třetí: Vztah vůle k ostatním duševním mohutnostem -- O původu života v materiálním světě -- Kapitola první: Původ života obecně -- Kapitola druhá: Původ druhů -- METAFYZIKA -- Povaha a rozdělení metafyziky -- metafyzika obecná Část první Jsoucno o sobě -- Kapitola první: Co je jsoucno -- Kapitola druhá: Vlastnosti jsoucna -- 1. Vlastnosti jsoucna obecně -- 2. Vlastnosti jsoucna jednotlivě -- Kapitola třetí: Princip sporu -- Kapitola čtvrtá: Rozdělení jsoucna na potenci a akt -- 1. Pojem a rozdělení potence a aktu ---
2. Potence a akt ve vzájemném vztahu -- 3. Reálná distinkce mezi aktem a potencí -- Část druhá Jsoucno jako předmět lidského poznání neboli lidská logická pravda -- Oddíl první Esence lidské logické pravdy -- Oddíl druhý Existence logické pravdy v lidském rozumu -- Kapitola první: Co je jistota. Vyvrácení skepticismu -- Kapitola druhá: Subjektivní příčina jistoty pravdivost poznání -- 1. Přirozené zaměření poznání k pravdě -- 2. Extrasubjektivní platnost našeho poznání. Vyvrácení idealismu -- a odůvodnění přirozeného realismu -- 3. Vyvrácení transcendentálního idealismu -- 4. Objektivita smyslových kvalit. Vyvrácení částečného smyslového idealismu -- Kapitola třetí: Objektivní příčina jistoty objektivní evidence -- Metafyzika speciální -- Oddíl první Nehmotné jsoucno stvořené -- Kapitola první: Esence stvořeného jsoucna -- 1. Aktuální reálná esence -- 2. Možná esence ---
Kapitola druhá: Kategorie stvořeného jsoucna -- 1. Rozdělení stvořeného jsoucna do deseti kategorií -- 2. Substance -- 3. Akcidenty -- 4. Vztah -- Kapitola tretí: Príčiny stvoreného jsoucna -- 1. Pojem příčiny a jeho rozdělení -- 2. Příčina materiální a formální -- 3. Příčina účinná -- 4. Příčina nástrojová (instrumentální) -- 5. Příčina účelová (cílová) -- 6. Vzájemný vztah příčin -- Oddíl druhý Nestvořené jsoucno neboli Bůh -- Kapitola první: Existence Boha -- 1. Poznatelnost existence Boha -- 2. Důkazy Boží existence -- Kapitola druhá: Boží esence -- 1. Fyzická esence Boží -- 2. Metafyzická esence Boží -- Kapitola třetí: Boží entitativní atributy -- 1. Boží neměnnost a věčnost -- 2. Boží jedinost -- 3. Odlišnost Boha od světa -- Kapitola čtvrtá: Boží operativní atributy -- 1. Boží vůle -- 2. Boží moc -- Stvorení -- Bozi spolupůsobení -- Fyzická premoce ---
Premoce a svobodné rozhodnutí -- Uchovávání -- Zákon a prozřetelnost -- 3. Boží vědění -- ETIKA -- Co je etika a její rozdělení -- Obecná etika -- Kapitola první: Poslední cíl člověka -- 1. Snaha o dosažení posledního cíle -- 2. Poslední cíl jako předmět (poslední cíl materiální) -- 3. Poslední cíl jako stav (formální poslední cíl) -- Kapitola druhá: Dobrovolný skutek -- Kapitola třetí: Esence mravního jednání mravnost. Kapitola čtvrtá: Norma mravnosti Zákon -- 1. Zákon obecně -- 2. Zákon přirozený a zákon občanský -- 3. O závaznosti zákona a jeho sankci -- 4. Zákon jako nejvyšší a blízká norma mravnosti -- Kapitola pátá: Dispozice k chtění a dosažení posledního cíle -- 1. Vášně -- 2. Ctnosti -- 3. Vášně a ctnosti jako dispozice k žádání posledního cíle -- Kapitola šestá: Dosažení posledního cíle stav finální -- Speciální etika čili nauka o přirozeném právu ---
Kapitola první: O právu všeobecně -- 1. Esence práva -- 2. Vlastnost práva: vynutitelnost -- Kapitola druhá: Právo individuální -- 1. Právo jednotlivce všeobecně -- 2. Právo jednotlivce na hmotné věci -- 3. Způsoby nabývání majetku -- Kapitola třetí: Nauka o společnosti práva sociální -- 1. Společnost všeobecně -- 2. Rodinná společnost neboli rodina -- 3. Občanská společnost čili stát

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC