Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. dopl. a rozš. vyd.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009
768 s. : čb. il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7106-883-9 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje fotografie, chronologický přehled
Bibliografie na s. 706-721, rejstřík
000135885
I. ANTICKÉ ŘECKO ZAKLAD EVROPSKÉ CIVILIZACE (Pavel Oliva) // 1. Neolit a bronzová doba // Minojská Kréta (15) Mykénské Řecko (18) // 2. „Temná staletí" // 3. Archaické období // Kolonizace a poliš (24) Sparta (27) Athény (29) Umění, náboženství, literatura a filozofie (32) // 4. Klasické Řecko // Řecko-perské války (35) Athénský námořní spolek (37) Peloponéská válka (38) Boje o hegemonii (40) Nástup Makedonie (41) Kultura klasického Řecka (44) // 5. Helénismus // Říše Alexandra Velikého a boje diadochů (51) Makedonie a Řecko (56) Přední Asie (58) Ptolemaiovský Egypt (60) Helénistická kultura (62) // 6. Římské císařství // Řecká města (70) Řecká literatura, historiografie a filozofie (72) Náboženství (74) // II. BYZANTSKÁ EPOCHA (Vladimír Vavřínek, + Věra Hrochová, Růžena Dostálová) // 1. Východořímské impérium (Vladimír Vavřínek) // Centrum říše se přesunuje na východ (79) Charakter pozdně římského císařství (79) Vítězství nového náboženství (81) Pohanská reakce Juliánova (84) Ohrožení říše Germány (85) Rozdělené císařství (86) Nové spory v církvi (87) Zánik západořímského císařství (87) Sociální a hospodářské poměry (90) Justiniánův pokus o obnovu říše (91) Zhroucení Justiniánova díla (95) Řecká kultura na přelomu dvou epoch (98) // 2. Byzantská říše v zápase o přežití (Vladimír Vavřínek) // Zrod středověké Byzance (108) Arabská expanze (110) Proměna byzantské společnosti (111) Nový systém státní správy (118) Herakleiovi nástupci (120) Konec herakleiovské dynastie a období krize (123) Období ikonoklastické krize (126) Pokus císařovny Ireny o obnovení kultu obrazů (132) Reformy císaře Nikefora (136) Obnova ikonoklasmu (138) Temné období byzantské kultury (140) //
3. Vrcholné období byzantské říše (Vladimír Vavřínek) // Počátky nového rozmachu (145) Církevní rozkol a misie k Slovanům (147) Nástup makedonské dynastie (149) Dovršení správní výstavby byzantského státu (151) Nová válka s Bulhary (153) Učený císař a jeho vojenský poručník (156) Období velkých výbojů (159) Největší rozmach // byzantské moci (163) Makedonská renesance: návrat ke klasickým hodnotám (169) // 4. Byzantská společnost na přelomu svého vývoje (Vladimír Vavřínek) // Konec byzantské expanze (177) Vláda civilní aristokracie (180) Čtvrtstoletí vnitřního úpadku a porážek (184) // 5. Od nástupu Komnenovců do pádu Konstantinopole (+Věra Hrochová, Růžena Dostálová) // Období prvních křížových výprav (188) Hospodářský a společenský vývoj za vlády Komnenovců (192) Čtvrtá křížová výprava a rozpad Byzance (194) Latinské císařství a vláda v exilu (197) Obnovení byzantské říše za dynastie Palaiologů (203) Hospodářské obtíže pozdního byzantského období (207) Občanská válka a osmanská hrozba (210) Epilog byzantské říše za posledních Palaiologů (215) Kulturní vývoj pozdní Byzance (219) // III. OBDOBÍ OSMANSKÉ NADVLÁDY (Růžena Dostálová, +Věra Hrochová) // 1. Turkokratia (+Věra Hrochová, Růžena Dostálová) // Struktura společnosti na území dobytém Turky (231) Křesťané a islám (234) Řecké samosprávné komunity (238) Rozvoj řemesel a obchodu (238) Armatolové a klefti (240) Vliv reformace a protireformace v Řecku (241) Válečné střety křesťanských států s osmanskou říší (243) // 2. Kulturní vývoj v období osmanské nadvlády (Růžena Dostálová) // Řecká diaspora v Itálii po pádu Konstantinopole (247) Chios a Kréta (249) Kulturní situace na území obsazeném Osmany (250)
Období náboženského humanismu a období fanariotů (252) Pobyzantské výtvarné umění let 1453-1669 (254) Výtvarné umění do konce 18. století (257) // IV. FORMOVÁNÍ MODERNÍHO NOVOŘECKÉHO NÁRODA A STÁTU (+Pavel Hradečný, Růžena Dostálová) // 1. Novořecké „národní obrození" (+ Pavel Hradečný) // Řecký problém jako součást východní otázky (261) Proměny řecké společnosti na sklonku 18. století (264) Novořecké národní obrození a osvobozenecký boj (269) Sedmiostrovní stát (274) Filiki eteria (276) // 2. Řecká národněosvobozenecká revoluce (+Pavel Hradečný) // Povstání v rumunských knížectvích a na řeckém území (280) Řecká revoluce a svět (284) Řecká otázka v politice velmocí (289) Kapodistriasův stát (294) Mezinárodní úprava řecké otázky (298) // 3. Řecko v otonském období (+Pavel Hradečný) // Bavorské desetiletí (300) Zářijový převrat 1843 a ústava 1844 (307) Velká myšlenka a pád Otova režimu (308) Řekové v osmanské říši a na Jónských ostrovech (312) // 4. Zápas o modernizaci a územní rozšíření státu (+Pavel Hradečný) // Nástup glücksburské dynastie (315) Charilaos Trikupis a jeho reformní úsilí (317) Zahraničněpolitické priority 60. a 70. let (320) Krize „trikupismu" (326) Zrod makedonské otázky (328) Řecko-turecká válka 1897 a její důsledky (330) Boj o Makedonii a Krétu (335) Revoluce Gudi (336) // 5. Kulturní vývoj od národního obrození do balkánských válek (Růžena Dostálová) // Období osvícenství a národního obrození (339) Adamantios Korais a Rigas Ferreos Velestinlis (341) Počátky novodobé řecké literatury (344) Řecký romantismus (347) Návrat k próze (348) Nová athénská škola (349) Ideologické klima na přelomu 19. a 20. století (351) Literární generace 80. let 19. století (353)
Divadlo (355) Malířství (358) Sochařství (360) Architektura (360) // V. OD VENIZELOVA NÁSTUPU DO SKLONKU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (+Pavel Hradečný) // 1. Triumf a krach Velké myšlenky // Eleftherios Venizelos a jeho liberální reformy (365) Řecko v době balkánských válek (366) V předvečer první světové války (373) Na cestě // k národnímu rozkolu (376) Na straně Dohody (382) Od vítězství ke katastrofě (384) // 2. Řecko v meziválečném období // Vojenský puč roku 1922 a lausannská konference (392) Utečenecký problém (394) Zrod republiky (398) Počátky republiky (399) Zlatá léta republiky (403) Soumrak republiky (408) Restaurace monarchie (411) Diktatura „čtvrtého srpna" (416) Řecko v ohrožení (420) // 3. Řecko v letech války, okupace a odboje // Řecko-italská válka (424) Agrese hitlerovského Německa (426) Trojí okupace (430) Boj proti okupantům (434) První kolo občanské války (440) Soumrak fašistické okupace (442) // VI. ŘECKO NA CESTĚ K DNEŠKU (+Pavel Hradečný; aktualizace Konstantin Tsivos) // 1. Zápas o charakter státu // Listopadová demobilizační krize roku 1944 (451) Bitva o Athény (453) Od Varkizy k parlamentním volbám (457) Počátky občanské války (463) Boj na život a na smrt (470) // 2. Od „řízené demokracie" po pád vojenské diktatury // Nezdar liberalizačních pokusů (478) Papagosova léta (482) Karamanlisův vzestup (490) Nové tendence hospodářského a sociálního vývoje (492) Ve znamení Kypru (494) Karamanlisův ústup ze slávy (498) Liberální éra (500) Vnitropolitická krize poloviny // šedesátých let (505) Vojenská junta na vrcholu moci (507) Rozklad a pád vojenské junty (517) //
3. Řecko na cestě demokratického rozvoje // Od diktatury k legalitě (520) Nová demokracie na vzestupu (522) Integrace do Evropského společenství (527) Turecký faktor v řecké zahraniční politice (529) Ústup Nové demokracie (534) Papandreův socialistický experiment (537) Zahraniční politika vlády PASOK (540) Aktivizace protipapandreovské opozice (545) „Liberalizace" řeckého socialismu (548) PASOK na cestě k porážce (555) V zajetí opakovaných voleb (558) Odklon doprava: Mitsotakisova vláda (561) Boj o verginské slunce a prosazení národních cílů (563) Mitsotakisův pád (570) Papandreův epilog (572) Simitisův rok 1996 (581) Cesta do budoucna (583) // VII. KULTURNÍ VÝVOJ ŘECKA VE DVACÁTÉM STOLETÍ (Růžena Dostálová; aktualizace Konstantin Tsivos) // 1. Vývoj školského systému a jazyková otázka // 2. Literatura // Třicátá léta 20. století následky maloasijské katastrofy (605) Soluň-druhé kulturní centrum (607) Básnická generace třicátých let (607) Řecký surrealismus (612) Próza po druhé světové válce (614) Autorky v meziválečné a poválečné literatuře (616) Poezie po druhé světové válce (617) Divadlo (618) // 3. Výtvarné umění // Malířství (622) Sochařství (625) Architektura (626) // 4. Hudba // 5. Film // NÁSTIN ČESKO-ŘECKÝCH VZTAHŮ (Růžena Dostálová, +Pavel Hradečný; aktualizace Konstantin Tsivos) // Česko-řecké vztahy ve středověku (645) Od husitství k počátkům českého národního obrození (648) Česko-řecké vztahy v 19. století (655) Od vzniku Československa do konce druhé světové války (658) Od skončení druhé světové války do rozdělení Československa (661) Česko-řecké vztahy v současnosti (667) //
DODATKY // Chronologický přehled významných událostí // Přehled panovníků a politických reprezentantů // Zkrácená označení řeckých politických stran // Historický vývoj a politická orientace hlavních řeckých // politických uskupení // Výběrová bibliografie // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC