Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.8) Půjčeno:201x 
BK
Vyd. 3.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008
214 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-636-9 (brož.)
Studijní texty
Na obálce nad názvem: Nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra českého jazyka
Obsahuje bibliografii na s. 211-213
000136096
0 Úvod -- 1 Disciplíny zabývající se studiem řeči -- 2 Zvukový projev a jeho záznam. Fonetická transkripce -- 2.1 Písmo a pravopis -- 2.2 Transkripce -- 2.2.1 Přepis samohlásek -- 2.2.2 Přepis souhlásek -- 2.2.3 Zápis členění řeči -- 2.2.4 Zápis modulace souvislé řeči -- 2.2.5 Vědecká transkripce -- 2.2.6 Jiné typy transkripce -- 2.3 Transliterace -- 3 Základní fonetické pojmy -- 3.1 Základní typy fonetických bádání -- 4 Organogenetická (artikulační, fyziologická) fonetika -- 4.1 Mluvní orgány a jejich funkce -- 4.2 Nervové řízení řečové činnosti -- 4.2.1 Řečové neurózy -- 4.3 Orgány podílející se na vlastní artikulaci -- 4.3.1 Ustrojí dýchací (respirační) -- 4.3.2 Ústrojí hlasové (fonační) -- 4.3.2.1 Péče o hlas -- 4.3.3 Ústrojí modifikující -- 4.3.3.1 Elementrátní diferenciace zvuků řeči -- 4.3.3.2 Aktivní a pasivní mluvní orgány -- 4.3.3.2.1 Aktivní mluvní orgány -- 4.3.3.2.2 Artikulace vokálů -- 4.3.3.2.3 Artikulace konsonantů -- 4.3.3.2.4 Pasivní mluvní orgány -- 4.4 Relevance artikulačních rysů hlásek -- 4.5 Vady výslovnosti -- 4.6 Metody poznávání artikulace -- 5 Akustická a auditivní fonetika -- 5.1 Základní fyzikální vlastnosti zvuku -- 5.2 Akustické vlastnosti lidské řeči -- 5.3 Typy hlásek z akustického hlediska -- 5.3.1 Vokalické zvuky -- 5.3.1.1 Diferenciace jednoduchých vokálů -- 5.3.1.2 Dvojhláska (diftong) -- 5.3.2 Hlásky se zvláštní formantovou
strukturou -- 5.3.2.1 Glide (souhláska klouzavá) -- 5.3.2.2 Sonory -- 5.3.3 Hlásky šumové -- 5.3.2.1 Typy šumů tvořících konsonant -- 5.3.2.2 Další akustické vlastnosti konsonantů -- 5.3.2.3 Modifikace akustické charakteristiky -- 5.4 Akustické vlastnosti souvislé řeči -- 5.5 Eufonie -- 5.6 Percepce a porozumění řeči -- 5.6.1 Slyšení řeči -- 5.6.2 Porozumění řeči -- 5.7 Metody zkoumání akustické stránky řeči -- 6 Zvuková stavba souvislé řeči -- 6.1 Prostředky modulace souvislé řeči -- 6.2 Formy modulace souvislé řeči -- 6.2.1 Slovní přízvuk (akcent) -- 6.2.2 Větný přízvuk -- 6.2.3 Důraz -- 6.2.4 Intonace -- 6.2.5 Emfáze -- 6.3 Členění souvislé řeči -- 6.3.1 Promluva -- 6.3.2 Výpověď -- 6.3.3 Výpovědní úsek -- 6.3.4 Slovo jako zvuková jednotka -- 6.3.5 Takt -- 6.3.6 Slabika -- 6.3.6.1 Vlastnosti formující slabiku -- 6.3.6.2 Stavba slabiky -- 6.4 Změny realizací v souvislé řeči -- 6.4.1 Typy změn realizací -- 6.4.2 Jednotlivé změny -- 6.4.2.1 Změny asimilační -- 6.4.2.2 Ostatní změny -- 7 Základní pojmy z fonologie -- 7.1 Fonologicky relevantní zvukové jevy -- 7.2 Zvuková realizace fonému alofony; jiné realizace 7.2.1 Typyalofonů -- 7.3 Foném jako jednotka systému -- 7.3.1 Inventář fonémů (paradigma fonologického systému) -- 7.3.2 Vztahy mezi fonémy -- 7.3.2.1 Společný srovnávací základ -- 7.3.2.2 Diferenciační příznak -- 7.3.2.3 Počet členů protikladu -- 7.3.2.4 Opozice
ve vzájemném vztahu -- 7.3.2.5 Opozice stálá a neutralizovatelná -- 7.3.3 Korelace -- 7.3.4 Fonologické podsystémy jazyka -- 7.3.5 Zapojení fonémů do systému -- 7.4 Delimitativní signály z fonologického hlediska -- 7.5 Kombinatorika fonémů (fonologická syntagmatika) -- 7.5.1 Slabika z fonologického hlediska -- 7.5.2 Obsazení jádra a svahů slabiky fonémy -- 7.5.3 Fonologická stavba vyšších jednotek -- 7.6 Morfonologie -- 7.7 Subfonematická fonologie -- 7.7.1 Soubor distinktivních příznaků fonémů -- 7.7.2 Využití distinktivních rysů pro popis jazyka -- 7.8 Suprasegmentální fonologické jevy -- 7.9 Fonologická struktura jazyka a pravopis -- Fonologická transkripce -- 7.9.1 Zásady fonologické transkripce -- 8 Fonémy současné češtiny a jejich realizace -- 8.1 Podsystém českých vokalických fonémů -- 8.1.1 Inventář vokalických fonémů -- 8.1.2 Vztahy mezi vokalickými fonémy -- 8.1.3 Artikulace českých monoftongů -- 8.1.4 Akustika českých monoftongů -- 8.1.5 Realizace jednoduchých vokalických fonémů -- 8.1.5.1 Fonémy /a/, léJ -- 8.1.5.2 Fonémy /e/, lél -- 8.1.5.3 Fonémy /i/, lil -- 8.1.5.4 Fonémy /o/, 16/ -- 8.1.5.5 Fonémy lul, /úl -- 8.1.6 Dvojhlásky (diftongy) /ou/, /au/, /eu/ -- 8.1.7 Vokalické zvuky, které nejsou realizací žádného fonému -- 8.1.8 Ortoepické poznámky -- 8.2 Podsystém českých konsonantických fonémů -- 8.2.1 Inventář konsonantických fonémů češtiny -- 8.2.2 Vztahy mezi
konsonantickými fonémy -- 8.2.3 Artikulace konsonantů -- 8.2.4 Akustika konsonantů a jejich sluchové hodnocení -- 8.2.5 Realizace konsonantických fonémů -- 8.2.5.1 Okluzivy (závěrové souhlásky) -- 8.2.5.1.1 Okluzivy labiální (bilabiální) -- realizace fonémů lpi, Ibl, Iml -- 8.2.5.1.2 Okluzivy alveolární (praealveolární)-realizace fonémů Ixljáljnl -- 8.2.5.1.3 Okluzivy palatální (prepalatální)-realizace fonémů /ť/, /dV, lni -- 8.2.5.1.4 Okluzivy velární realizace fonémů /k/, Igl -- 8.2.5.1.5 Okluziva laryngální (glottální) -- 8.2.5.2 Semiokluzivy (souhlásky polozávěrové) -- 8.2.5.2.1 Prealveolární semiokluzivy -- realizace fonémů /c/, /□/ -- 8.2.5.2.2 Postalveolární semiokluzivy -- realizace fonémů IcIJ I -- 8.2.5.3 Konstriktivy (úžinové souhlásky) -- 8.2.5.3.1 Středové (centrální) konstriktivy -- 8.2.5.3.1.1 Konstriktivy labiodentální-realizace fonémů li, v/ -- 8.2.5.3.1.2 Konstriktivy prealveolární-realizace fonémů l&IJzJ -- 8.2.5.3.1.3 Konstriktivy postalveolární-realizace fonémů lil, lži -- 8.2.5.3.1.4 Konstriktiva palatální-realizace fonému 1)1 -- 8.2.5.3.1.5 Konstriktivy velární-realizace fonému Ixl -- 8.2.5.3.1.6 Konstriktiva laryngální-realizace fonému Ihl -- 8.2.5.3.2 Konstriktiva boková (laterální) -- realizace fonému lil -- 8.2.5.3.3 Konstriktivy kmitavé (vibranty) -- realizace fonémů Ixl Jíl -- 8.2.5.3.3.1 Foném/r/ a jeho realizace -- 8.2.5.3.3.2 Foném/ř/a jeho realizace
-- 8.2.6 Ortoepické poznámky -- 8.3 Realizace předělů -- 8.4 Frekvence fonémů -- 9 Fonické prostředky souvislé řeči a jejich využití v češtině -- 9.1 Pauza -- 9.2 Intonace -- 9.3 Větný přízvuk -- 9.4 Slovní přízvuk (přízvuk taktový) -- 9.4.1 Umístění přízvuku v souvislé řeči -- 9.4.2 Zásady spisovného přizvukování -- 9.5 Takt v češtině -- 9.6 Řečové tempo -- 9.7 Využití prozodických prostředků při členění promluvy -- 10 Zákonitosti spojování fonémů v češtině a výběru jejich alofonů -- 10.1 Slabika v češtině -- 10.2 Slovo -- 10.3 Členění zvuku řeči; předěly a jejich vyjadřování -- 10.3.2 Realizace fonémů v různých pozicích -- 10.3.2.1 Realizace fonémů po pauze -- 10.3.2.2 Realizace fonémů před pauzou -- 10.3.2.3 Realizace fonémů v úseku mezi dvěma terminálními předěly -- 10.3.2.3.1 Spojení dvou vokalických fonémů -- 10.3.2.3.2 Spojení vokalického a konsonantického fonému -- 10.3.2.3.3 Spojení konsonantického a vokalického fonému -- 10.3.2.3.4 Spojení konsonantických fonémů -- 10.3.2.3.4.1 Asimilace znělosti -- 10.3.2.3.4.2 Artikulační asimilace -- 10.3.2.3.4.3 Zjednodušování souhláskových skupin -- 10.3.3 Realizace fonémů v místech předělů shrnutí -- 11 Zásady kultivované výslovnosti současné češtiny. Ortoepie -- 11.1 Obsah ortoepie a ortofonie -- 11.2 Příprava materiálů orientujících ve spisovnosti -- 11.3 Obecné zásady výslovnosti přejatých
slov -- 11.4 Výslovnost vlastních jmen -- 11.5 Konkrétní ortoepické zásady -- 11.6 Ortofonie -- 11.6.1 Obměny znění hlásek vyplývající -- z regionálního rozčlenění češtiny -- 11.6.2 Obměny hlásek způsobené nepečlivostí -- 11.7 Ortoepie kultivovaná výslovnost úseků mluvy -- 11.7.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Čechům potíže -- 11.7.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek -- 11.8 Zvukové členění souvislé řeči a frázování -- 11.8.1 Přizvukování -- 11.8.2 Intonace -- 11.8.3 Frázování -- 11.9 Materiály orientující ve spisovné výslovnosti
(OCoLC)480918390
cnb001993980

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC