Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004
209 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-214-2815-5 (brož.)
Učební texty vysokých škol
Obsahuje grafy a tabulky
Bibliografie na s. 207-209
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
000175945
OBSAH // strana // 1. ÚVOD...8 // 2. ZÁKLADNÍ POZNATKY O VODĚ...9 // 2.1. Oběh vody v přírodě...9 // 2.2. Struktura, fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti vody...10 // 2.2.1. Změny skupenství vody... 11 // 2.2.2. Hustota...12 // 2.2.3. Viskozita...14 // 2.2.4. Stlačitelnost...14 // 2.2.5. Povrchové napětí... 14 // 2.2.6. Hodnota pH... 15 // 2.2.7. Oxidačně-redukční potenciál...16 // 2.2.8. Konduktivita (měrná vodivost)...16 // 2.2.9. UV absorbce...17 // 2.3. Chemické složení vod...17 // 2.3.1. Vyjadřování chemického složení vod... 18 // 2.3.2. I. třída...19 // 2.3.2.1. Vápník...19 // 2.3.2.2. Sodík...20 // 2.3.2.3. Hořčík...20 // 2.3.2.4. Křemík...20 // 2.3.2.5. Chloridy...20 // 2.3.2.6. Hydrogenuhličitany...20 // 2.3.2.7. Sírany...21 // 2.3.2.8. Organické látky...21 // 2.3.3. II. Třída...22 // 2.3.3.1. Draslík...22 // 2.3.3.2. Železo...22 // 2.3.3.3. Bór...22 // 2.3.3.4. Fluoridy...22 // 2.3.3.5. Amoniakální dusík...23 // 2.3.3.6. Dusičnany...23 // 2.3.4. ?. třída...23 // 2.3.4.1. Hliník...23 // 2.3.4.2. Mangan...24 // 2.3.4.3. Měď...24 // 2.3.4.4. Zinek...24 // 2.3.4.5. Olovo...25 // 2.3.4.6. Arsen...25 // 2.3.4.7. Baryum...25 // 2.3.4.8. Bromidy...25 // 2.3.4.9. Fosforečnany...25 // 2.3.5. IV. třída...26 // 2.3.5.1. Kadmium... 26 // 2.3.5.2. Chrom...26 // 2.3.5.3. Kobalt...26 // 2.3.5.4. Nikl...26 // 2.3.5.5. Rtuť...26 // 2.3.5.6. Kyanidy...27 // 2 // 2.3.6. V. třída...27 // 2.3.6.1. Složky uhlíkového
oběhu...27 // 2.3.6.2. Složky kyslíkového oběhu... 29 // 2.3.6.3. Složky dusíkového oběhu...30 // 2.3.6.4. Složky oběhu síry...31 // 2.3.6.5. Radionuklidy...33 // 2.4. Přírodní vody a jejich složení... 34 // 2.4.1. Atmosférická voda...35 // 2.4. l.l. Kyselé depozice... 36 // 2.4.2. Podpovrchová voda...44 // 2.4.3. Povrchová voda... 46 // 3. HYDROBIOLOGIE...47 // 3.1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy...47 // 3.2. Růst a množení bakterií... 52 // 3.2.1. Jednorázová kultivace...52 // 3.2.1.1. Růst buněk a populací...52 // 3.2.1.2. Základní parametry růstu v jednorázových kultivacích. Růstová křivka...53 // 3.2.2. Kontinuální kultivace...55 // 3.2.2.1. Základní parametry růstu kontinuálních kultivací...55 // 3.2.2.2. Aplikace techniky kontinuálních kultivací...57 // 3.3. Některé koncepty biologie vod...58 // 3.3.1. Některé faktory ovlivňující přežití a růst...58 // 3.3.2. Ekologické umístění a potravní řetězec...59 // 3.3.3. Populační dynamiky...60 // 3.3.4. Trofická struktura...60 // 3.3.5. Charakteristiky toku a účinky na biologii vody...62 // 3.3.6. Charakteristiky nádrží a účinky na biologii vody...64 // 3.3.7. Biologické dopady znečištění...65 // 3.3.8. Biologický monitoring kvality vody... 66 // ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY // 4.1. Závadné látky...67 // 4.1.1. Posuzování závadnosti chemických látek na organizmy...67 // 4.2. Organické látky...68 // 4.3. Druhy organických
látek ve vodách...69 // 4.3.1. Fenoly a polyfenoly...69 // 4.3.2. Třísloviny...70 // 4.3.3. Huminové látky...70 // 4.3.4. Lignin a lignosulfonové kyseliny...70 // 4.3.5. Pesticidy...71 // 4.3.6. Karcinogenní látky...74 // 4.3.7. Tenzidy a detergenty...-...74 // 4.3.8. Ropné látky...75 // 4.3.9. Chlorované organické látky...75 // 4.3.10. Polychlorované bifenyly (PCB)...75 // 4.4. Anorganické látky...76 // 3 // 4.5. Těžké kovy...76 // 4.5.1. Stroncium a baryum...77 // 4.5.2. Selen...78 // 4.5.3. Molybden...78 // 4.5.4. Wolfram a vanad...78 // 4.5.5. Berylium...78 // 4.6. Tepelné znečištění...78 // 5. ODPADNÍ VODY...80 // 5.1. Splaškové vody... 80 // 5.2. Srážkové odpadní vody... 82 // 5.3. Průmyslové odpadní vody... 85 // 5.3.1. Důlní vody...86 // 5.3.2. Odpadní vody z povrchové úpravy kovů...87 // 5.3.3. Odpadní vody z tepelného zpracovaní uhlí...87 // 5.3.4. Odpadní vody ze zpracování ropy...88 // 5.3.5. Odpadní vody z chemického průmyslu...89 // 5.3.6. Odpadní vody z výroby buničiny a papíru...89 // 5.3.7. Odpadní vody z textilního průmyslu...89 // 5.3.8. Odpadní vody z potravinářského průmyslu...90 // 5.4. Znečištění vody v zemědělské výrobě... 91 // 5.4.1. Silážní šťávy...91 // 5.4.2. Pesticidy...93 // 5.4.3. Drenážní vody...93 // 6. SRÁŽKOVÉ VODY...94 // 6.1. Odstraňování znečišťujících látek z ovzduší...95 // 6.2. Znečištění srážkových vod...97 // 6.3. Vztah mezi znečištěním,
intenzitou srážek a vymýváním...98 // 6.4. Vliv znečištěných srážkových vod na jakost vody...99 // 7. PODZEMNÍ VODY...99 // 7.1. Základní terminologie...100 // 7.2. Znečištění podzemních vod...101 // 7.2.1. Způsoby znečištění podzemních vod...101 // 7.2.2. Zdroje znečištění a znečišťující látky...102 // 7.3. Migrace látek a samočištění v podzemních vodách...103 // 7.3.1. Faktory ovlivňující migraci a samočištění látek v podzemní vodě...104 // 7.3.2. Procesy ovlivňující pohyb látek v podzemní vodě...104 // 7.3.3. Matematický popis šíření znečištění v podzemní vodě... 106 // 7.3.4. Matematické modely šíření znečištění v podzemní vodě...107 // 7.3.5. Popis migrace některých látek v podzemní vodě...107 // 4 // 7.4. Ochrana podzemních vod...109 // 7.4.1. Nástroje ochrany podzemních vod...109 // 7.4.2. Havárie a likvidace jejich následků...110 // 7.4.3. Sanace podzemních vod...112 // 8. POVRCHOVÉ VODY // 113 // 8.1. Znečištění povrchových vod // 114 // 8.2. Samočištění... // 8.2.1. Rovnovážná koncentrace kyslíku ve vodě... // 8.2.2. Přestup kyslíku ze vzduchu do vody... // 8.2.3. Biochemický rozklad organických látek... // 8.2.4. Kyslíkové poměry v toku... // 8.2.5. Výpočet kritické doby a kritického deficitu... // 8.2.6. Výpočet maximálního přípustného znečištění // 8.2.7. Vliv dnových sedimentů na kyslíkový režim.. // 116 // 116 // 117 // 119 // 120
123 123 123 // 8.3. Směšování odpadních vod s vodou v recipientu...124 // 8.4. Vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod povrchových...126 // 8.4.1. Určení výpočtových hodnot...127 // 8.4.2. Účinnost čištění...128 // 8.5. Jakost vody v nádržích...129 // 8.5.1. Vertikální zonace (stratifikace)...130 // 8.5.2. Eutrofizace... 130 // 8.6. Jakost povrchových vod a způsob jejich klasifikace...132 // 8.6.1. Jakost povrchové vody z biologického hlediska...136 // 8.7. Ochrana povrchových vod a umělá aerace...139 // 8.8. Monitorování jakosti vody...139 // 8.8.1. Monitoring jakosti vody ve vodních tocích... 140 // 8.8.2. Sledování jakosti podzemní vody...144 // 9. MODIFIKOVANÁ VODNÍ TĚLESA...145 // 9.1. Charakter vodních toků v urbanizovaných územích...145 // 9.2. Narušení přirozeného stavu vodních toků městským odvodněním...146 // 9.2.1. Ovlivnění přirozeného hydrologického režimu... 147 // 9.2.2. Ovlivněm morfologie toku...149 // 9.2.3. Ovlivnění kvality vody... 150 // 9.2.3.1. Látkové znečištění...150 // 9.2.3.2. Mikrobiologické znečištění...152 // 9.2.3.3. Teplota a estetické narušení... 152 // 9.3. Posuzovaní míry narušení vodních toků v urbanizovaných územích...153 // 9.3.1. Stanovení charakteristických ukazatelů...154 // 9.3.2. Posouzení současného stavu toku...154 // 9.3.3. Stanovení požadovaného stavu, posouzení jednotlivých zájmů, návrh možných opatření a rozhodnutí
// o jejich realizaci...155 // 9.3.4. Kategorie ovlivnění vodních toků...155 // 9.3.5. Náprava narušeného vodního ekosystému... 155 // 5 // 10. MODELOVÁNÍ JAKOSTI VODY // 156 // 10.1. Systém a procesy...156 // 10.2. Matematické modelování jakosti vody ve vodních tocích...157 // 10.2.1. Úvod do matematického modelování jakosti vody...157 // 10.2.1.1. Druhy modelů a příslušná zjednodušení...158 // 10.2.1.2. Struktura modelu jakosti...159 // 10.2.1.3. Postup při návrhu matematického modelu pro řešení úloh jakosti vody...160 // 10.2.2. Současný stav problematiky, dostupný software...160 // 10.2.3. Procesy ovlivňující jakost povrchové vody...162 // 10.2.4. Matematický popis procesů ovlivňujících jakost vody...162 // 10.2.4. l.Advekce...162 // 10.2.4.2. Disperze látek ve vodním prostředí...163 // 10.2.4.3. Objemové změny...171 // 10.2.4.4. Zdroje a propady...172 // 10.2.4.5. Jednorozměrný model šíření látky v toku...173 // 10.2.4.6. Základní rovnice šíření látky ve vodním toku...173 // 10.2.4.7. Okrajové a počáteční podmínky...174 // 10.2.4.8. Podmínky na soutoku dvou toků...175 // 10.2.4.9. Šíření tepla ve vodních tocích...175 // 10.3. Kyslíkový režim... 176 // 10.3.1. Modelování kyslíkového režimu...178 // 10.4. Chování dusíkatých sloučenin... 179 // 10.4.1. Disociační rovnováha...180 // 10.4.2. Modelování chování dusíkatých sloučenin...180 // 10.5. River Water Quality no.l...
181 // 10.5.1. Postup tvorby modelu...182 // 10.5.2. Stechiometrická matice...183 // 11. HAVÁRIE NA VODÁCH...184 // 11.1. Rozdělení havárií...184 // 11.1.1. Přirozené havárie...187 // 11.1.2. Hodnocení havárií...187 // 11.2. Charakteristické rysy a průběh havárií... 188 // 11.2.1. Povrchové vody...188 // 11.2.1.1. Ropné látky... 188 // 11.2.1.2. Nerozpustné látky...188 // 11.2.1.3. Tenzidy...188 // 11.2.1.4. Amoniak... 188 // 11.2.1.5. Rozpuštěné organické (hnilobné) netoxické látky... 188 // 11.2.1.6. Fenoly...189 // 11.2.1.7. Silážní šťávy...189 // 11.2.1.8. Průběh havárií...189 // 11.2.1.9. Havárie na vodních tocích a nádržích...189 // 11.3. Řešení havárií... 190 // 11.3.1. Havárie na povrchových vodách...190 // 11.3.1.1.Odstranění škodlivých látek...190 // 11.3.2. Havárie na podzemních vodách...196 // 11.3.2.1. Asanace znečištěných podzemních vod...196 // 6 // 12. LEGISLATIVA // 202 // 12.1. Zákon č. 20/2004 Sb., o vodách...202 // 12.2. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích...203 // 12.3. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistení povrchových vod a // odpadních vod... 203 // 12.4. COM 2000/60/EC Směrnice rady ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské // politiky... 205 // 12.5. Přehled legislativy z oblasti vodního hospodářství... 206 // 13. LITERATURA...207 // 14. NORMY A LEGISLATIVNÍ PODKLADY...209
// 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC