Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita ; Praha : Český hydrometeorologický ústav ; Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2007
431 s. : il., mapy ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4173-8 (váz.)
Obsahuje tabulky a grafy
Souběžná anglická tit. s.
Bibliografie na s. [341]-370
Anglické resumé
000175947
OBSAH // PŘEDMLUVA ...3 // 1 ÚVOD... 9 // 2 MORAVA A SLEZSKO V HISTORICKÉM A GEOGRAFICKÉM KONTEXTU ... 12 // 2.1 ÚZEMNÍ A SPRÁVNÍ VÝVOJ MORAVY A SLEZSKA ... 12 // 2.1.1 Vývoj Moravy a Slezska od vzniku českého státu do počátku 15. století ... 12 // 2.1.2 Vývoj Moravy a Slezska od poloviny 15. století do konce třicetileté války... 13 // 2.1.3 Vývoj Moravy a Slezska od skončení třicetileté války do roku 1850 ... 15 // 2.1.4 Vývoj Moravy a Slezska po roce 1850 ... 15 // 2.2 VYMEZENÍ MORAVY A SLEZSKA PRO STUDIUM PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ ...21 // 2.3 FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MORAVY A SLEZSKA ...21 // 2.3.1 Geologické poměry ... 24 // 2.3.1.1 Český masiv... 24 // 2.3.1.2 Západní Karpaty... 26 // 2.3.1.3 Kvartér... 28 // 2.3.2 Reliéf... 29 // 2.3.2.1 Česká vysočina... 32 // 2.3.2.1.1 Česko-moravská soustava... 32 // 2.3.2.1.2 Krkonošsko-jesenická soustava... 35 // 2.3.2.1.3 Česká tabule... 38 // 2.3.2.2 Západní Karpaty... 38 // 2.3.2.2.1 Vnější Západní Karpaty... 38 // 2.3.2.2.2 Vněkarpatské sníženiny... 43 // 2.3.2.3 Západopanonská pánev... 44 // 2.3.2.4 Středoevropská nížina... 44 // 2.3.3 Klimatické poměry... 44 // 2.3.3.1 Teplota vzduchu... 45 // 2.3.3.2 Srážky... 47 // 2.3.3.3 Vítr... 50 // 2.3.4 Hydrologické poměry ... 51 // 2.3.4.1 Povodí Moravy... 51 // 2.3.4.2 Povodí Odry... 56 // 2.4 SOCIOEKONOMICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA MORAVY A SLEZSKA...58 // 2.4.1 Vývoj osídlení a průmyslu ... 58
// 2.4.1.1 Počátky osídlení... 58 // 2.4.1.2 Sídelní vývoj v období industrializace ... 59 // 2.4.1.3 Vývoj průmyslu v období industrializace... 60 // 2.4.1.4 Socialistická urbanizace... 61 // 2.4.1.5 Současný stav systému osídlení... 64 // 2.4.1.6 Současné prostorové rozložení průmyslové výroby...65 // 2.4.1.7 Současné prostorové rozložení zemědělské výroby... 65 // 2.4.2 Charakteristika dopravní sítě... 67 // 2.4.2.1 Tahy východ - západ (severozápad - jihovýchod)... 68 // 2.4.2.2 Tah sever - jih ... 69 // 2.4.3 Základní druhy povrchů a využití země... 69 // 6 // OBSAH // 3 METODY VÝZKUMU PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ... 74 // 3.1 METODY VÝZKUMU HYDROMETEOROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ ... 74 // 3.1.1 Údaje z období systematických meteorologických a hydrologických pozorování. 74 // 3.1.2 Údaje z období před začátkem systematických pozorování... 82 // 3.2 METODY VÝZKUMU GEOMORFOLOGICKÝCH EXTRÉMŮ ... 86 // 3.3 MODELOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ V GEOGRAFICKÝCH // INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH ... 89 // 3.3.1 Datové modelování v GIS... 90 // 3.4 TVORBA MAP PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ...91 // 3.5 KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ...92 // 3.5.1 Mapy hydrometeorologických extrémů... 93 // 3.5.2 Mapy geomorfologických extrémů... 95 // 4 PRÍRODNÍ EXTREMY NA MORAVE A VE SLEZSKU... // 4.1 HYDROMETEOROLOGICKÉ EXTRÉMY... // 4.1.1 Srážky... // 4.1.1.1 Hodnocení N-letosti srážek... // 4.1.1.1.1 Gumbelovo rozdělení
... // 4.1.1.1.2 Zobecněné rozdělení extrémních hodnot... // 4.1.1.2 Extrémní denní úhrny srážek ... // 4.1.1.3 Extrémní měsíční úhrny srážek... // 4.1.1.3.1 Extrémně vlhké měsíce... // 4.1.1.3.2 Extrémně suché měsíce ... // 4.1.2 Sucho ... // 4.1.2.1 Úvod... // 4.1.2.2 Indexy sucha... // 4.1.2.2.1 Standardizovaný srážkový index... // 4.1.2.2.2 Langův dešťový faktor ... // 4.1.2.2.3 Palmerovy indexy sucha... // 4.1.2.2.4 Souhrnný indikátor sucha... // 4.1.2.3 Časová a prostorová variabilita sucha na Moravě a ve Slezsku v období 1961-2000 ... // 4.1.2.3.1 Geografické rozložení sucha... // 4.1.2.3.2 Shluková analýza stanic na základě klimatologických parametrů sucha. // 4.1.2.3.3 Trendová analýza časových řad indexů sucha... // 4.1.2.4 Dlouhodobé kolísání sucha na Moravě a ve Slezsku... // 4.1.2.5 Sucha na Moravě a ve Slezsku v 16.-18. století podle dokumentárních pramenů.. // 4.1.3 Povodně... // 4.1.3.1 Úvod... // 4.1.3.2 Povodně a jejich rozdělení podle příčin vzniku ... // 4.1.3.3 Povodně ve vybraných povodích na Moravě a ve Slezsku... // 4.1.3.3.1 Povodně v období systematických hydrologických pozorování ... // 4.1.3.3.2 Povodně podle dokumentárních pramenů... // 4.1.3.3.2.1 Řeka Bečva... // 4.1.3.3.2.2 Řeka Dyje... // 4.1.3.3.2.3 Řeka Svratka... // 4.1.3.3.2.4 Řeka Opava... // 4.1.3.3.3 Vybrané extrémní povodně na Moravě a ve Slezsku... // 4.1.3.3.3.1 Srpen roku 1880 ...
// 4.1.3.3.3.2 Červenec roku 1903 ... // 4.1.3.3.3.3 Srpen-září roku 1938 ... // 4.1.3.3.3.4 Červenec roku 1997 ... // 4.1.3.3.3.5 Březen-duben roku 2006... // 4.1.3.4 Bleskové povodně na Moravě a ve Slezsku ve 20. století ... // 96 // 96 // 96 // 96 // 96 // 96 // 99 // 102 // 104 // 110 // 117 // 117 // 117 // 117 // 119 // 119 // 120 120 120 129 131 133 135 142 // 142 // 143 145 145 148 152 159 169 175 177 177 179 182 // 183 // 184 186 // OBSAH // 7 // 4.1.4 Silné větry ... 193 // 4.1.4.1 Úvod ... 193 // 4.1.4.2 Silné větry vázané na konvekční bouře... 193 // 4.1.4.3 Vichřice... 195 // 4.1.4.4 Silné větry na Moravě a ve Slezsku v období přístrojových měření... 196 // 4.1.4.4.1 Prostorové rozložení maximálních rychlostí větru ...202 // 4.1.4.5 Informace o silných větrech z dokumentárních pramenů ...208 // 4.1.4.5.1 Silné větry na Moravě a ve Slezsku v 16.-20. století...209 // 4.1.4.5.2 Tornáda na Moravě a ve Slezsku ...212 // 4.1.5 Krupobití...217 // 4.1.5.1 Úvod ...217 // 4.1.5.2 Definice krupobití...217 // 4.1.5.3 Krupobití na Moravě a ve Slezsku v letním půlroce období 1961-2000 ... 219 // 4.1.5.3.1 Použité stanice a data...219 // 4.1.5.3.2 Prostorová analýza výskytu krupobití ...223 // 4.1.5.3.3 Časová variabilita výskytu krupobití ...225 // 4.1.5.3.4 Synopticko-klimatologická analýza výskytu krupobití ... 231 // 4.1.5.3.5 Územně rozsáhlá krupobití...231 // 4.1.5.4 Krupobití na Moravě a ve Slezsku
v letním půlroce v 19.-20. století...234 // 4.2 GEOMORFOLOGICKÉ EXTRÉMY...237 // 4.2.1 Teoretické a metodické přístupy...237 // 4.2.2 Gravitační svahové procesy...238 // 4.2.2.1 Ploužení ...239 // 4.2.2.2 Sesouvání ... 240 // 4.2.2.2.1 Historické aspekty a inventarizace sesuvů...241 // 4.2.2.2.2 Geomorfologické aspekty vzniku, vývoje a rozšíření svahových // deformací...243 // 4.2.2.2.3 Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace registrované // na Moravě a ve Slezsku...246 // 4.2.2.2.3.1 Sesuvné deformace v povodí Rokytenky // a přilehlém okolí...249 // 4.2.2.3 Skalní řícení...253 // 4.2.2.4 Vymezení oblastí působení vybraných geomorfologických procesů // na Moravě a ve Slezsku...255 // 4.3 PŘIROZENÁ SEIZMICITA...258 // 5 DOPADY PŘÍRODNÍCH EXTRÉMŮ... 266 // 5.1 DOPADY HYDROMETEOROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ ...266 // 5.1.1 Sucho...266 // 5.1.2 Povodně...270 // 5.1.3 Silné větry ...274 // 5.1.4 Krupobití... 281 // 5.2 DOPADY GEOMORFOLOGICKÝCH EXTRÉMŮ ...283 // 5.2.1 Gravitační svahové procesy...283 // 5.2.1.1 Dopady sesouvání na biotu ...284 // 5.2.1.1.1 Východiska a metodický postup výzkumu a hodnocení...285 // 5.2.1.1.2 Výsledky výzkumu ...288 // 5.2.1.1.3 Kartografické zpracování a jeho rozbor...290 // 5.2.1.1.4 Shrnutí ... 294 // 5.2.2 Skalní řícení...298 // 5.2.3 Vodní a větrná eroze...303 // 5.2.3.1 Úvod ...303 // 5.2.3.2 Metodika analýzy vodní a větrné eroze ...305 // 8 // OBSAH // 5.2.3.3 Vodní
eroze...308 // 5.2.3.4 Větrná eroze... 310 // 5.3 DOPADY SEIZMICITY...313 // 5.3.1 Důlně indukovaná seizmicita...314 // 5.3.2 Technická seizmicita ... 317 // 6 PŘÍRODNÍ EXTRÉMY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V KONTEXTU // GLOBÁLNÍCH ZMĚN ... 319 // 7 ZÁVĚR... 337 // LITERATURA... 341 // NORMY, NAŘÍZENÍ A ZÁKONY ... 366 // PRAMENY ... 367 // Noviny a časopisy...369 // Internetové zdroje...370 // SUMMARY... 371

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC