Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(16.3) Půjčeno:62x 
BK
EB
Vyd. 2., rozšířené a přepracované
Praha : Portál, 2009
299 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7367-483-0 (váz.)
ISBN 978-80-262-0315-5 (e-kniha : pdf)
Bibliografie na s. 289-295 a bibliografické odkazy
Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy. Druhé, rozšířené a přepracované vydání v obecné části pojednává o subjektech sociální správy, jejím postavení, výstavbě a výkonu, financování a řízení. Zvláštní část je zaměřena na jednotlivá odvětví sociální správy podle mezinárodně přijatého členění. Editor publikace prof. JUDr. I. Tomeš je předním odborníkem v oblasti sociální politiky a správy. Autorský kolektiv tvoří vysokoškolští učitelé a pracovníci MPSV ČR..
Popsáno podle tištěné verze
000176387
I. ČÁST ÚVOD DO TEORIE SOCIÁLNÍ SPRÁVY -- 1 Základní pojmy a principy správy -- 1.1 Vymezení pojmu správa -- 1.2 Souvislost správy s organizací a řízením -- 1.3 Druhy správy -- 1.3.1 Soukromá správa -- 1.3.2 Veřejná správa -- 1.4 Orgány státní správy -- 1.4.1 Funkce státní správy -- 1.4.2 Hierarchie orgánů státní správy -- 1.5 Veřejná samospráva -- 1.5.1 Zastupitelské sbory -- 1.5.2 Zásahy státu do samosprávy -- 1.5.3 Organizační principy veřejné správy -- 2 Pojetí sociální správy -- 2.1 Charakteristika sociální správy -- 2.2 Vývoj pojetí sociální správy -- 2.3 Sociální správa jako studijní obor -- 2.4 Modely sociální správy -- 2.4.1 Liberální model -- 2.4.2 Korporativní model -- 2.4.3 Totalitní model -- 2.4.4 Institucionální model -- 2.5 Soudobé změny v pojetí státní sociální správy -- 2.5.1 Péče o práci (welfare to work) -- 2.5.2 Konkrétní příklady ---3 Geneze současné sociální správy v Evropě -- 3.1 Vznik institucí a nástrojů sociální správy -- 3.1.1 Regulace policie jako nástroj sociální správy -- 3.1.2 Sociální péče -- 3.1.3 Sociální pojištění -- 3.1.4 Sociální zaopatření -- 4 Soudobé systémy sociální správy -- 4.1 Soustavy sociální správy -- 4.1.1 Organizační soustavy sociální správy -- 4.1.2 Nástroje sociální správy -- 4.2 Vliv mezinárodních struktur -- 4.2.1 Úkoly mezinárodních organizací -- 4.2.2 Evropské dohody -- 4.2.3 Evropské přístupy k sociální správě -- 4.2.4 Evropa obcí a regionů -- 4.3 Základní prvky systému sociální správy -- 4.3.1 Uspořádání veřejné sociální správy v ČR -- 4.3.2 Uspořádání soukromé sociální správy v ČR -- 5 Výstavba sociální správy -- 5.1 Sociální ochrana -- 5.1.1 Sociální pojištění -- 5.1.2 Státní sociální podpora -- 5.2 Organizační uspořádání sociální správy --
5.2.1 Ústřední orgány sociální správy -- 5.2.2 Regionální články státní správy -- 5.2.3 Obec -- 5.3 Koncipování sociální správy -- 5.3.1 Protichůdné aspekty -- 5.3.2 Spádová území a správní celky -- 5.4 Právní předpisy -- 5.5 Vztahy mezi subjekty -- 6 Subjekty sociální správy -- 6.1 Typy subjektů -- 6.2 Sociální správa jako úsilí a činnost -- 6.3 Demokratický stát jako subjekt -- 6.3.1 Zákonodárná moc -- 6.3.2 Výkonná moc -- 6.3.3 Soudní moc -- 6.4 Role státní sociální správy -- 6.5 Role samosprávných územních celků -- 6.6 Role samosprávných oborových a profesních celků -- 6.6.1 Korporace , -- 6.6.2 Komory -- 6.6.3 Fondy a nadace -- 6.7 Role mezinárodních organizací -- 6.8 Občan a sociální správa -- 6.8.1 Kompetentnost orgánů správy -- 6.8.2 Ochrana občana proti zneužití moci -- 6.9 Role nestátních organizací jako subjektů sociální správy -- 6.10 Síť sociálních služeb -- 6.11 Vztah neziskových organizací a veřejné správy -- 7 Subjekty veřejné sociální správy -- 7.1 Poradní orgány Poslanecké sněmovny a Senátu -- 7.2 Poradní orgány při úřadě vlády -- 7.3 Ústřední orgány vlády -- 7.3.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) -- 7.3.2 Ministerstvo vnitra ČR (MV) -- 7.3.3 Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZdr) -- 7.3.4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSMT) -- 7.3.5 Ministerstvo obrany ČR (MO) -- 7.3.6 Ministerstvo spravedlnosti ČR (MS) -- 7.3.7 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) -- 7.3.8 Ministerstvo dopravy ČR (MD) -- 7.3.9 Ministerstvo financí ČR (MF) -- 7.4 Kraje a krajské úřady (KÚ) -- 7.5 Hlavní město Praha -- 7.6 Obce a obecní úřady -- 7.6.1 Obce v samostatné působnosti -- 7.6.2 Obcní úřad v přenesené působnosti -- 7.6.3 Obecní úřad obce s rozšířenou působností -- 7.7 Profesní komory --
8 Státní služba -- 8.1 Tradice státní služby -- 8.2 Základní systémy veřejné služby -- 8.3 Personální politika -- 8.4 Specifika zaměstnání ve státní službě -- 8.4.1 Funkce a pracovní činnost -- 8.4.2 Etika a kultura státní služby -- 8.4.3 Předpoklady jedince pro výkon státní služby -- 8.4.5 Práva a povinnosti státních zaměstnanců -- 8.5 Právní úprava státní služby -- 9 Nestátní organizace a jejich význam v sociální správě -- 9.1 Demokratický stát a občanská společnost -- 9.1.1 „Občanská společnost" -- 9.1.2 Vývoj „občanské společnosti" v 19. a ve 20. století -- 9.2 Právo a třetí sektor -- 9.3 Neziskové organizace -- 9.3.1 Formy neziskových organizací -- 9.3.2 Právní a finanční odlišnosti jednotlivých forem -- 9.3.3 Založení a registrace -- 9.4 Omezení státu a soukromníka -- 9.4.1 Skupinové a specifické zájmy menšin -- 9.4.2 Spolupráce se státní sociální správou -- 9.5 Financování nestátních organizací -- 9.6 Zánik a zrušení -- 10 Výkon sociální správy -- 10.1 Obecné principy -- 10.1.1 Soubor principů Rady Evropy -- 10.1.2 Základní principy výkonu veřejnoprávní sociální správy -- 10.2 Sběr informací a jejich analyzování -- 10.2.1 Plán rozvoje sociálních služeb -- 10.2.2 Analýzy a proj ekce -- 10.3 Sledování vývoje jevů monitorování -- 10.4 Rozhodování o dalším vývoji jevu -- 10.5 Výkon a vymáhání rozhodnutí -- 10.6 Legislativa -- 10.6.1 Analýza právního a skutkového stavu -- 10.6.2 Zákon -- 10.6.3 Nařízení vlády -- 10.6.4 Vyhláška -- 10.6.5 Informovanost občanů -- 11 Financování sociální správy ’ -- 11.1 Náklady -- 11.2 Zdroje financování -- 11.3 Způsoby financování -- 11.4 Financování veřejné sociální správy -- 11.4.1 Zdroje -- 11.4.2 Financování ze státního rozpočtu -- 11.5 Principy --
11.6 Techniky financování -- 11.6.1 Průběžné financování -- 11.6.2 Financování kapitalizační technikou --11.6.3 Účetní rezerva (book reservé) -- 11.7 Financování nestátní sociální správy -- 11.7.1 Vlastní zdroje -- 11.7.2 Veřejné zdroje -- 11.7.3 Podpora státu úvaha -- 11.7.4 Sponzorství -- 11.8 Zaměstnavatelé a financování -- 11.9 Občan a sociální činnost -- 11.10 Kontrola financování -- 11.10.1 Kontrola ze strany státu -- 11.10.2 Kontrola ze strany organizace -- 12 Procesy v sociální správě -- 12.1 Druhy a zásady řízení -- 12.1.1 Druhy řízení -- 12.1.2 Základní zásady řízení -- 12.1.3 Základní kroky řízení -- 12.2 Specifika správního řízení v sociální správě -- 12.2.1 Subjekty správního řízení -- 12.2.2 Správní řád -- 12.3 Správní řízení podle správního řádu -- 12.3.1 Účastníci řízení -- 12.3.2 Zahájení správního řízení -- 12.3.3 Nahlížení do spisu -- 12.3.4 Přerušení a zastavení správního řízení -- 12.3.5 Dokazování -- 12.3.6 Osobní účast při jednání -- 12.3.7 Rozhodování -- 12.3.8 Náklady správního řízení správní linie -- 12.3.9 Řádné a mimořádné opravné prostředky -- 12.4 Řízení ve správním soudnictví -- 12.5 Řízení ve věcech soukromoprávních -- 12.5.1 Civilní soud -- II. ČÁST ZÁKLADNÍ ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ SPRÁVY -- 13 Sociálně-právní ochrana -- 13.1 Charakteristika a druhy sociálně-právní ochrany -- 13.2 Ochrana dětí -- 13.2.1 Základní principy -- 13.2.2 Činnosti -- 13.2.3 Výkon sociálně-právní ochrany -- 13.3 Ochrana veřejného zdraví -- 13.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci -- 13.4.1 Základní zásady -- 13.4.2 Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance -- 13.4.3 Kontrola -- 13.4.4 Zákonné pojištění zaměstnavatele -- 13.5 Ochrana před diskriminací --
14 Správa zaměstnanosti -- 14.1 Základní pojmy -- 14.1.1 Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) -- 14.1.2 Zaměstnanost a nezaměstnanost -- 14.2 Trh práce -- 14.2.1 Vývoj trhu práce -- 14.3 Právo na pracovní uplatnění -- 14.4 Stát a zaměstnanost -- 14.4.1 Státní politika zaměstnanosti -- 14.4.2 Aktivní politika zaměstnanosti -- 14.4.3 Podpora v nezaměstnanosti -- 14.4.4 Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů -- 14.5 Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost -- 14.6 Instituce a zaměstnanost -- 14.6.1 MPSV -- 14.6.2 Správa služeb zaměstnanosti -- 14.6.3 Úřady práce -- 14.7 Osoby se zdravotním postižením -- 14.7.1 Povinnosti zaměstnavatele -- 14.7.2 Pracovní rehabilitace -- 14.7.3 Příspěvky a daňové úlevy pro zaměstnavatele -- 14.8 Soukromé agentury práce -- 14.9 Financování politiky zaměstnanosti -- 15 Zdravotní správa -- 15.1 Právo na ochranu zdraví -- 15.2 Státní správa a ochrana veřejného zdraví -- 15.2.1 Ochrana a podpora veřejného zdraví -- zákon č. 258/2000 Sb -- 15.2.2 Výkon státní správy k ochraně veřejného zdraví -- 15.2.3 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a zaměstnanecké pojišťovny -- 15.2.4 Státní léková politika -- 15.2.5 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) -- 15.3 Územní samospráva a péče o zdraví občanů -- 15.4 Zdravotní pojištění -- 15.4.1 Účel a smysl zdravotního pojištění -- 15.4.2 Financování -- 15.4.3 Pojištěnci -- 15.5 Poskytování zdravotní péče -- 15.6 Zdravotní pojišťovny -- 15.7 Připravované změny -- 15.7.1 Nové zákony -- 15.7.2 Budoucí úprava zdravotního pojištění -- 16 Správa sociálního pojištění -- 16.1 Základní pojmy -- 16.2 Organizační struktura -- 16.2.1 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) -- 16.2.2 Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) --
16.3 Nemocenské pojištění -- 16.4 Důchodové pojištění -- 16.4.1 Zaměstnanci -- 16.4.2 Příslušníci ozbrojených sil -- 16.4.3 Osoby samostatně výdělečně činné -- 16.5 Posouzení zdravotního stavu a prachovní neschopnost -- 16.6 Úrazové pojištění --17 Doplňková pojištění penzijní připojištění -- 17.1 Doplňkové důchodové připojištění v evropském kontextu -- 17.2 Penzijní připojištění se státním příspěvkem -- 17.2.1 Základní koncepce ... ...
(OCoLC)480809156
cnb001816360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC