Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
1005 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4844-7 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text
000176424
Autoři , -- Slovo úvodem -- Část první: Právní řád -- Jiří Přibáň -- Na stráži jednoty světa: marxismus a právní teorie -- Úvodní poznámky a východiska -- Nestálost moderní společnosti a touha po jednotě světa -- Právní teorie je pozorování druhého řádu -- Filosofie historického vykoupení -- Odumírání státu a marxisticky „konec dějin" -- Sekulární náboženství a jeho politické důsledky -- Marxistická teorie práva? -- Legitimizace totalitarismu socialistickou právní vědou -- Třídnost jako základní norma -- Je socialistická právní věda falešná, nebo skutečná? -- Závěrečné poznámky: věda spoutaná a svobodná -- Zdeněk Kühn -- Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu -- Stalinistická ideologie aplikace práva -- Marxistická ideologie práva před nástupem stalinismu -- Stalinistická ideologie aplikace práva a její rozpory -- Stalinistická ideologie aplikace práva ve střední Evropě ---
Příklady stalinistické volné ideologie aplikace práva v soudní praxi -- Instrumentální pojetí aplikace práva -- Vázaná ideologie aplikace práva v 70. a 80. let: -- rozkvět socialistického textualismu -- Pád stalinistické volné aplikace práva -- Kontradikce mezi rétorickým anti-formalismem -- a praktikovaným formalismem -- Nový socialistický formalismus 70. a 80. let -- Autoritářská koncepce práva a utváření koncepce omezeného práva -- Socialistická koncepce statické interpretace práva -- Pokus o vysvětlení příčin socialistického formalismu a zákonného pozitivismu -- Radoslav Procházka Všetkým telám rovnako -- Hmotárstvo a rovnostárstvo v socialistickom práve -- Expresívna funkcia práva -- Všeobecné východiská -- Socialistické podmienky -- Hmotárstvo a rovnostárstvo v socialistickom práve -- Pojmové východiská -- Hmotárstvo -- Zodpovednosť za škodu -- Ochrana osobnosti -- Rovnostárstvo -- Sloboda združovania ---
Sloboda zárobkovej činnosti -- Čas sluhov -- Kateřina Šimáčková Fiktivní, nebo reálna ústava -- Paradoxy ústavního vývoje socialistického Československa -- Téma kontinuity a diskontinuity -- Satelitem před únorem 1948 -- Příprava a přijetí Ústavy 9. května 1948 -- Padesátá léta nový režim a jeho nástroje -- Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 -- Pražské jaro završené okupací a federací -- Normalizace -- Moc bezmocných -- Dědictví šedých kádrů -- Tomáš Gábriš -- Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948-1989 -- Historický a teoretický úvod -- Štát a právo za socializmu -- Posilňovanie štátu a verejnej sféry -- Právo za socializmu, kolektivizmus a dominancia verejného práva -- Právo ako nástroj plánovania vědecko-technického rozvoja -- a riadenia spoločnosti -- Zásahy do slobody a súkromia v československých zákonoch ---
Zásah štátu do ľudského vedomia a ľudskej podstaty -- Záver Dopad na súčasnosť -- Radim Polčák -- Informační teorie práva -- Socialistická zákonnost jako primitivní informační kultura -- Primitivní zákonnost a stroje na právo v československé doktríně-Knapp šedesátých let -- Právní informatika a instrumentální využití informačních technologií-Knapp sedmdesátých a osmdesátých let -- Závěrem namísto smíření -- Barbara Havelková -- Genderová rovnost v období socialismu -- Ženská otázka a socialismus -- Přístup teorií marxismu-leninismu k rovnosti pohlaví -- Ženská otázka v socialistickém hnutí -- Nedostatky teorie -- Nedostatky praxe socialistických států -- Právní úprava a programy modernizace statusu žen -- Před rokem 1948 -- Období socialismu -- Rodinné právo -- Vzdělání -- Pracovní a sociální právo -- Účast na politickém rozhodování -- Nedostatky -- Témata víceméně ignorovaná ---
Nerovnost mezi pohlavími přetrvávající v právu i praxi -- Rodina -- Vzdělání -- Práce a sociální otázky -- Politická reprezentace -- Závěr -- Zdeněk Kühn Zločin a trest -- Komunistické zločiny a jejich judikatorní reflexe po roce 1989 -- Pozitivismus a anti-pozitivismus v komunistických justičních zločinech -- Judikatorní potýkání se se zločiny komunismu po roce 1989 -- Otázka promlčení komunistických trestných činů -- Střelba na hranicích -- Justiční vraždy -- Další problémy postihu komunistických zločinů -- Jak se justice po roce 1989 vyrovnala s úkolem postihnout zločiny komunistického režimu? -- David Kosař -- Lustrace a běh času -- Základní charakteristické rysy českých lustračních zákonů -- „Chráněné" a „podezřelé" funkce -- Jak české lustrační zákony fungují (a jak dlouho měly fungovat)? -- Shrnutí judikatury FÚS a ÚS k ústavnosti lustračního zákona ---
Specifika českých lustračních zákonů a hlavní důvody jejich kritiky -- Judikatura ESLP -- Pobaltské kauzy -- Slovenské a polské kauzy -- Shrnutí základních principů ESLP při posuzování lustračních zákonů -- (Jak dlouho) může český lustrační zákon přežít přezkum ze strany ESLP? -- Měly by být české lustrační zákony zrušeny US? -- Závěr -- Hynek Baňouch -- Metody, motivy a cíle studia komunistického práva -- Několik poznámek k dnešnímu zacházení s komunistickým právem -- Vybrané rysy právního systému -- Ústava, základní práva jednotlivce, nezávislost justice a dělba moci -- Zákon platí (když Strana řekne a nedotkne se to policie) -- Povaha sovětského pojetí trestního práva: politická funkce -- Spoutaná společnost -- Centralizace, byrokratizace, etatizace -- Utváření nové společnosti -- Destrukce neprávních protivah moci a ostudná role vědy -- Použitelnost informací ---
Úspěšná propaganda, informační blokáda a manipulace jazyka -- Zdroje poznání kontextu práva a práce s nimi -- Soudní spisy a rozhodnutí a důležitost jejich systematického studia -- Komunistické právo dnes -- Kontinuita práva? Hypotéza čekající ověření -- Tiše působící socialistický normativní systém -- Vyrovnání s minulostí -- Část druhá: Právní oblasti -- Vojtěch Šimíček, Jan Kysela -- Ustavní právo -- Obecná charakteristika -- Postavení ústavního práva v systému práva -- Věda ústavního práva -- Základní principy ústavního práva -- Vybrané instituty -- Společenské zřízení -- Třídní struktura -- Politický systém -- Hospodářská soustava -- Národně státní zřízení -- Vybrané státní orgány -- Moc zákonodárná -- Orgány moci zákonodárné a jejich struktura -- Způsob ustavení -- K právnímu statusu poslanců -- Organizace parlamentů -- Prezident -- Vláda ---
Shrnutí a zobecňující poznámky -- Eliška Wagnerová -- Základní práva -- Základní práva pohledem dobové právní vědy -- Dědictví první republiky -- Základní práva v lidových demokraciích -- Základní práva v socialistických státech -- Shrnutí obecné problematiky základních práv v různých etapách socialistického vývoje -- Realita základních práv -- V československé lidové demokracii -- V československém socialistickém státu -- Závěr -- Pavel Molek -- Mezinárodní právo veřejné -- Úvodem: socialistická teorie mezinárodního práva veřejného -- z nadhledu zahraničního -- Úkoly a cíle československé mezinárodněprávní teorie a její periodizace -- Československá mezinárodněprávní doktrína období stalinismu (1948-1956) -- Československá mezinárodněprávní doktrína v šedesátých letech (1956-1968) -- Československá mezinárodněprávní doktrína v období normalizace (1969-1989) -- Závěr ---
Michal Bobek -- Socialistická srovnávací právní věda -- Srovnávání v marxistickém třídění právních věd: od metody k vědě -- a zase zpátky -- Je srovnání možné? Dogmatika mezi-systémových srovnání -- Historické kořeny československé komparatistiky před únorem 1948 -- Fáze odmítání Sovětský svaz a jeho satelity v padesátých letech -- Fáze ideologická „vědecké" zkoumání s jasným výsledkem -- Sociologizující tendence konce šedesátých let -- Normalizace a vnitřní diferenciace v rámci sovětského bloku -- Metodologie marxistické srovnávací právní vědy -- Výstupy a osobnosti -- Úloha srovnávací právní vědy po roce 1989 -- Petr Bělovský -- Občanské právo -- Soukromé právo po roce 1948 -- Partikularizace občanského práva -- Výchozí prameny transformace československého občanského práva -- po roce 1948 -- Ústavní základy občanského práva -- Občanský zákoník 1950 -- Občanský zákoník 1964 ---
Vlastnické právo jako klíč k reformě občanského práva -- Typologie vlastnických forem -- Státní socialistické vlastnictví -- Družstevní vlastnictví -- Osobní vlastnictví -- Soukromé vlastnictví -- Kvalifikace vlastnického práva podle povahy předmětu -- Vlastnické substituce -- Závěr -- Petr Bělovský -- Rodinné právo -- Obecná charakteristika -- Zákon o právu rodinném: rozvod manželství -- Zákon o rodině: bezpodílové spoluvlastnictví manželů -- Závěr -- Barbara Havelková -- Pracovní právo -- Východiska a postavení pracovního práva -- Ideová a ideologická východiska -- Obor pracovního práva -- Základní literatura a klíčoví autoři -- Vývoj -- Do roku 1945 -- Od roku 1945 do roku 1948 -- Od roku 1948 do roku 1965 -- Od roku 1965 do roku 1989 -- Charakter socialistického pracovního práva (na třech příkladech) -- Pracovní povinnost -- Motivace pracujících role mzdy? -- Kolektivní pracovní právo ---
Shrnutí a závěr -- Hlavní rysy pracovněprávních vztahů a pracovního práva za socialismu -- Pracovní právo v transformaci -- Zdeněk Nový -- Občanské právo procesní -- Úvod -- Občanské pr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC