Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Český hydrometeorologický ústav, [1981]-
sv. ; 30 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: https://www.chmi.cz/ 

2008-
0232-0401
Periodicita není známá
Popsáno podle: sv. 53 (2008)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Anglické resumé
978-80-86690-53-7 (53/2008 ; brož.) 978-80-87577-07-3 (58/2012 ; brož.)
000176437
SVAZEK 53/2007:   Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v oblasti Ostravsko-Karvinska : Předmluva ...5 // Shrnutí ...7 // Summary ...9 // 1. Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi ...11 // 2. Měření znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v letech 1972-2006 ...14 // 3. Vývoj úrovně znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v letech 1972-2006 ...24 // 4. Koncentrace PM10 v letech 1996-2007 ...38 // 5. Koncentrace PM25 v letech 2003-2007 ...54 // 6. Závislost koncentrací PM10 na meteorologických podmínkách rozptylu ...58
SVAZEK 58/2012 :   Dlouhodobé změny ozonové vrstvy nad územím České republiky : SUMMARY 7 // 1. ÚVOD 11 // 2 MONITORING OZONOVÉ VRSTVY NA ÚZEMÍ ČR 12 // 2.1 Měření základních charakteristik ozonové vrstvy 12 // 2.1.1 Měření celkového ozonu Dobsonovým spektrofotometrem 12 // 2.1.2 Měření celkového ozonu Brewerovými spektrofotometry 13 // 2.1.3 Měřeni vertikálního rozložení koncentrace ozonu v atmosféře balonovými sondami 13 // 2.1.4 Měření vertikálního rozložení ozonu v atmosféře Umkehr metodou 14 // 2.2 Kalibrace přístrojů a homogenizace datových řad 15 // 2.3 Databáze měření * 17 // 2.3.1 Databáze ČHMÚ 17 // 2.3.2 Mezinárodní databáze 17 // 3. ASIMILACE A DOPLNĚNI DATOVÝCH RAD CELKOVÉHO OZONU 18 // 3.1 Dobson-Brewer převodní funkce a její použití pto asimilaci řad celkového ozonu , 18 // 3.2 Doplnění chybějících měřeni celkového ozonu z reanalýz ERA-40 a ERA-Interim 20 // 3.2.1 Výběrový efekt při měření Dobsonovým spektrofotometrem 20 // 3.2.2 Doplnění chybějících dat pomoci reanalýz 21 // 3.2.3 Rozdíly mezi doplněnou a nedopfněnou řadou - měsíční charakteristiky 22 // 3.3 Porovnání asimilované a doplněné řady celkového ozonu s družicovými měřeními 24 // 3.4 Dlouhodobé změny celkového ozonu v závislosti na výběru datových řad 27 // 3.4.1 Rozdíly celkového ozonu mezi obdobími 1961-1985 a 1994-2010 v závislosti na // použitých datových souborech 27 // 3.4.2 Tendence změn celkového ozonu v období 1994-2010. obnova ozonové vrstvy? 28 // 4 HOMOGENIZACE RADY OZONOSONDÁŽNÍCH MÉRENÍ ČHMÚ 31 // 4.1 Měření vertikálních profilů atmosférických parametrů a ozonu v Praze-Libuši 31 // 4.1.1 Vertikální profily základních parametrů atmosféry 31 // 4.1.2 Ozonové sondáže 31 // 4.2 Teplota ozonové vrstvy a teploty ve standardních hladinách 31 //
4.3 Změny profilů koncentrace ozonu v jednotlivých vrstvách atmosféry 32 // 4.3.1 Ozonosondážní vertikální profily ozonu, 33 // 4.3.2 Umkehr profily ozonu 35 // 5 ZMÉNY OZONOVÉ VRSTVY VLIVEM CHEMICKÝCH A GEOFYZIKÁLNÍCH PROCESŮ 38 // 5.1 Analýza změn celkového ozonu pomoci Extreme Values modelu 38 // 5.1.1 Popis modelu a jeho použití 38 // 5.1.2 Vliv výskytu extremních situaci na dlouhodobé změny celkového ozonu 38 // 5.1.3 Projevy cirkulačních a geofyzikálních anomálii ve výskytu extrémů celkového ozonu . . 38 // 5.2 Analýza změn celkového ozonu pomocí modelu neuronových sítí 39 // 5.2.1 Popis modelu 39 // 5.2.2 Výbér prediktorů 40 // 5.2.3 Fyzikální interpretace PCA prediktorů UT/LS parametru 41 // 5.2.4 Konstrukce modelu 42 // 5.2.5 Příprava dat 43 // 5.2.6 Trénink sítí 43 // 5.2.7 Charakteristiky výsledného modetu . , 44 // 5.2.8 Odhady vlivu jednotlivých faktorů na celkový ozon 45 // 5.2.9 Příčiny a souvislosti variability UT/LS prediktorú 48 // 6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ OZONOVÉ VRSTVY V OBLASTI STŘEDNÍ EVROPY V NÁSLEDUJÍCÍCH DESETILETÍCH 51 // 6.1 Dlouhodobé prognózy pomocí globálních chemicko-klimatických modelů 51 // 6.2 Očekávané zmény celkového ozonu modelované technologií Neural Networks 53 // 7. SHRNUTÍ 55 // 7.1 Hlavní výstupy projektu 55 // 7.2 Působení Montrealského protokolu 57 // 7.3 Vazba na výzkumné projekty řešené v ČHMÚ a spolupracující Instituce 57 // 7.4 Další využití dosažených výsledků 58 // Poděkování 58 // Literatura 59 // Přílohy P1 - P6 61
(OCoLC)9650023
(OCoLC)85589777
cnb000699595

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC