Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:79x 
BK
4. vyd.
Praha : Triton, 2009
316 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-280-9 (brož.)
Chronologický přehled
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. [305]-306 a rejstřík
000176461
Seznam zkratek 15 // Předmluva ke 4. vydání 21 // 1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému 23 // 1.1 Hlavní funkce imunitního systému 23 // 1.2 Antigény 23 // 1.3 Druhy imunitních mechanismů 24 // 1.3.1 Nespecifické mechanismy 24 // 1.3.2 Specifické (adaptivní) mechanismy 25 // 1.4 Hlavní složky imunitního systému 25 // 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány 25 // 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty) 27 // 1.4.3 Molekuly imunitního systému 29 // 1.5 Principy fungování imunitního systému 29 // 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity 29 // 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity 30 // 1.5.3 Imunitní reakce jako souhra nespecifických // a specifických mechanismů 31 // 1.5.4Tolerance a redundance 32 // 2 Buněčné složky nespecifické imunity 33 // 2.1 Fagocyty a fagocytóza 33 // 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání 34 // 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů 36 // 2.1.3 Proces fagocytózy 39 // 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu 39 // 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů 42 // 2.1.6 Ochrana vlastních buněk proti fagocytům 42 // 2.2 Dendritické buňky 43 // 2.3 Žírné buňky (mastocyty) 45 // 2.3.1 Receptory žírných buněk 45 // 2.3.2 Sekreční produkty žírných buněk 46 // 2.4 Bazofilní granulocyty 47 // 2.5 Další buňky 47 // 3 Humorální složky nespecifické imunity 49 // 3.1 Komplement 49 // 3.1.1 Alternativní cesta aktivace komplementu 50 // 3.1.2 Klasická cesta aktivace komplementu 52 // 3.1.3 Lektinová cesta aktivace komplementu 52 // 3.1.4 Terminálni (lytická) fáze komplementové kaskády 52 // 3.1.5 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk // před jeho účinky 53 // 3.2 Jiné systémy plazmatických proteinů 54 // 3.3 Interferony 55 // 4 Zánět 57 // 4.1 Definice a druhy zánětu 57 // 4.2 Proces zánětlivé reakce 57 //
4.3 Systémová odpověď organismu na zánět 58 // 4.4 Reparace poškozené tkáně 59 // 5 Antigenně specifické receptory 61 // 5.1 Receptor lymfocytů В (BCR) 61 // 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR) 63 // 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny 64 // 5.3.1 Struktura imunoglobulinů 64 // 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů 66 // 5.3.3 Idiotypy 69 // 5.3.4 Povaha interakcí antigen-protilátka 70 // 6 MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů 72 // 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů 72 // 6.2 Funkce MHC glykoproteinů 73 // 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů 74 // 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny 75 // 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp I 75 // 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II 77 // 6.5 Genový komplex MHC 78 // 6.6„Neklasické" MHC molekuly I. třídy 79 // 7 Adhezivní molekuly, Fc receptory a další povrchové molekuly leukocytů 81 // 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul 81 // 7.2 Skupiny adhezivních molekul 82 // 7.2.1 Integriny 82 // 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny 84 // 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny 85 // 7.2.4 Muciny 86 // 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly 87 // 7.3 Fc receptory 87 // 7.4 Komplementové receptory 89 // 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů 89 // 7.5.1 Strukturní a funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů 89 // 7.5.2 Typy membránových proteinů 90 // 7.5.3 CD názvosloví 91 // 7.5.4 Povrchové enzymy 94 // 7.5.5 Transportní proteiny 96 // 7.6 Povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé subpopulace // leukocytů („markéry") 97 // SCytokiny 101 // 8.1 Obecná charakteristika cytokinů 101 // 8.2 Klasifikace cytokinů 102 // 8.2.1 Klasifikace podle struktury 107 // 8.2.2 Klasifikace podle funkce 108 // 8.3 Receptory cytokinů 109 // 9 Signalizační mechanismy používané receptory buněk imunitního systému 113 //
9.1 Základní typy receptorových signalizačních mechanismů - asociace s protein kinázami a s G-proteiny 113 // 9.2 Signalizační dráhy používané receptorovými kinázami a receptory // asociovanými s cytoplazmatickými protein kinázami 116 // 9.3 Protein-tyrosin kinázy skupiny Src a jejich regulace 121 // 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech spřažených s G-proteiny 123 // 10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorůT а В lymfocytů 126 // 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR (imunoglobulinů) 126 // 10.2 Proces rekombinace 127 // 10.3 Izotypový přesmyk 131 // 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů В lymfocytů 132 // 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR 133 // 10.6 Vývoj T lymfocytů 134 // 11 Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách 137 // 11.1 Klasifikace T lymfocytů 137 // 11.1.1 Lymfocyty exprimujícíTCR aß nebo yó 137 // 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty 138 // 11.1.3 NK-T lymfocyty 138 // 11.1.4 Lymfocyty exprimující koreceptory CD4 a CD8 138 // 11.1.5 Regulační (tlumivé, supresorové) T lymfocyty 139 // 11.2 Imunitní reakce typuThl - zánětlivá reakce 140 // 11.3 Imunitní reakce typuTh2 - pomoc В lymfocytům 142 // 11.4 Vzájemná regulace aktivit Thl vs.Th2 146 // 11.5 Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech 147 // 11.6 Aktivace! lymfocytů spouštěná superantigeny 150 // 11.7 NK buňky 151 // 11.7.1 Receptory NK buněk 152 // 11.7.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty NK buněk 153 // 12 Imunitní reakce založené na protilátkách 154 // 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigény nezávislými na T lymfocytech 154 // 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigény závislými na T lymfocytech 155 // 12.2.1 Primární fáze protilátkové reakce 155 //
12.2.2 Sekundární fáze protilátkové reakce 157 // 12.3 Polyklonálnía monoklonální protilátky 158 // 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek 161 // 13 Regulace imunitních reakcí 163 // 13.1 Regulace antigenem 163 // 13.2 Antagonistické peptidy 164 // 13.3 Regulace protilátkami 164 // 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem 166 // 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná! lymfocyty 166 // 13.6 Neuroendokrinní regulace 167 // 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi (imunogenní vs. tolerogenní) 16714 Slizniční a kožní imunitní systém 169 // 14.1 Hlavnífunkceslizničního a kožního imunitního systému 169 // 14.2 Slizniční imunitní systém 169 // 14.2.1 Mikrobiální flóra sliznic 170 // 14.2.2 Struktura slizničního imunitního systému 171 // 14.2.3 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému 172 // 14.2.4 Indukce slizniční imunitní reakce 174 // 14.2.5 Imunologický význam kojení 176 // 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému 177 // 15 Antiinfekční imunita 179 // 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem 179 // 15.2 Obrana proti bakteriím 180 // 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím 180 // 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním 181 // 15.3 Obrana proti virům 182 // 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům 183 // 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům 183 // 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli 184 // 15.7 Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce 184 // 15.8 Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu 185 // 16 Protinádorová imunita 188 // 16.1 Nádorové antigény 188 // 16.1.1 Antigény specifické pro nádory (TSA) 188 // 16.1.2 Antigény asociované s nádory (TAA) 189 // 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy 190 //
16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému 191 // 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů 192 // 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek 192 // 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčně zprostředkovaných mechanismech 193 // 17 Transplantace 196 // 17.1 Základní pojmy i 196 // 17.2 Aloimunitní reakce 197 // 17.2.1 Aloreaktivita T lymfocytů 19717.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům 198 // 17.3 Orgánové transplantace 199 // 17.3.1 Hyperakutní a akcelerovaná rejekce 200 // 17.3.2 Akutní rejekce 201 // 17.3.3 Chronická rejekce 201 // 17.4 Transplantace hematopoetických kmenových buněk 201 // 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH) 202 // 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám 203 // 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně 203 // 17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu proti hostiteli 204 // 17.7 Xenotransplantace 205 // 17.8 Imunologický vztah matky a plodu 205 // 18 Imunopatologické reakce 208 // 18.1 Imunopatologické reakce humorální 208 // 18.1.1 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE - atopie (reakce typu I) 208 // 18.1.2 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM (reakce typu II) 210 // 18.1.3 Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III) 213 // 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované 214 // 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV) 214 // 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická 215 // 18.2.3 Reakce na cizí těleso 216 // 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi 217 // 19 Alergie 219 // 19.1 Alergie a atopie 219 // 19.2 Alergeny 219 // 19.3 Fáze alergické reakce 221 // 19.3.1 Fáze senzibilizace 221 // 19.3.2 Časná a pozdní fáze alergické reakce 221 // 19.4 Genetické vlivy 222 // 19.5 Faktory zevního prostředí 223 //
19.6 Druhy alergických chorob 223 // 19.7 Léčba alergií 22520 Autoimunitní onemocnění 227 // 20.1 Autoimunitní reakce 227 // 20.2 Mechanismy tolerance 228 // 20.2.1 Centrální tolerance 228 // 20.2.2 Periferní tolerance 229 // 20.3 Příčiny vzniku autoimunity 229 // 20.3.1 Faktory vnitřní 230 // 20.3.2 Faktory vnější 232 // 20.3.3 Fáze vzniku autoimunitního onemocnění 233 // 20.4 Přehled autoimunitních onemocnění 235 // 20.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění 235 // 20.4.2 Autoimunitní choroby orgánově lokalizované 235 // 20.4.3 Orgánově specifické autoimunitní choroby 237 // 20.5 Terapie autoimunitních onemocnění 244 // 21 Imunodeficience 247 // 21.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace 247 // 21.2 Primární imunodeficience 248 // 21.2.1 Imunodeficience protilátkové 248 // 21.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity 250 // 21.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficience 254 // 21.2.4 Poruchy fagocytózy 256 // 21.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů 258 // 21.3 Získané imunodeficience 259 // 21.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficience 259 // 21.3.2 Sekundární buněčné imunodeficience 260 // 21.3.3 Sekundární kombinované imunodeficience 261 // 21.3.4 Sekundární fagocytární poruchy 262 // 21.3.5 Sekundární poruchy komplementu 262 // 22 Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému 264 // 22.1 Kauzální léčba 264 // 22.1.1 Transplantace kmenových buněk krvetvorby 264 // 22.1.2 Transplantace thymu 265 // 22.1.3 Genová terapie 265 // 22.2 Substituční léčba 266 // 22.3 Nespecifická imunomodulační léčba 266 // 22.3.1 Nespecifická imunosupresivní léčba 267 // i22.3.2 Protizánětlivá a antialergická léčba 268 // 22.3.3 Biologická léčba 270 // 22.3.4 Nespecifická imunostimulační léčba 271 //
22.4 Antigenně specifická imunomodulační léčba 275 // 22.4.1 Aktivní imunizace (vakcinace) 275 // 22.4.2 Pasivní imunizace 278 // 22.4.3 Specifická imunosuprese 279 // Klasifikace CD molekul 281 // Historický kalendář 301 // Doporučená literatura 305 // Rejstřík 307
(OCoLC)505914578
cnb002009971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC