Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:79x 
BK
4. vyd.
Praha : Triton, 2009
316 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-280-9 (brož.)
Chronologický přehled
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. [305]-306 a rejstřík
000176461
1 Základní pojmy, funkce a složky imunitního systému -- 1.1 Hlavní funkce imunitního systému -- 1.2 Antigeny -- 1.3 Druhy imunitních mechanismů -- 1.3.1 Nespecifické mechanismy -- 1.3.2 Specifické (adaptivní) mechanismy -- 1.4 Hlavní složky imunitního systému -- 1.4.1 Lymfatické tkáně a orgány -- 1.4.2 Buňky imunitního systému (imunocyty) -- 1.4.3 Molekuly imunitního systému -- 1.5 Principy fungování imunitního systému -- 1.5.1 Aktivace nespecifických mechanismů imunity -- 1.5.2 Aktivace specifických mechanismů imunity -- 1.5.3 Imunitní reakce jako souhra nespecifických -- a specifických mechanismů -- 1.5.4 Tolerance a redundance -- 2 Buněčné složky nespecifické imunity -- 2.1 Fagocyty a fagocytóza -- 2.1.1 Průnik fagocytů do poškozených a infikovaných tkání -- 2.1.2 Rozpoznávací mechanismy fagocytů -- 2.1.3 Proces fagocytózy -- 2.1.4 Likvidace pohlceného mikroorganismu -- 2.1.5 Sekreční produkty fagocytů ---
2.1.6 Ochrana vlastních buněk proti fagocytům -- 2.2 Dendritické buňky -- 2.3 Žírné buňky (mastocyty) -- 2.3.1 Receptory žírných buněk -- 2.3.2 Sekreční produkty žírných buněk -- 2.4 Bazofilní granulocyty -- 2.5 Další buňky -- 3 Humorální složky nespecifické imunity -- 3.1 Komplement -- 3.1.1 Alternativní cesta aktivace komplementu -- 3.1.2 Klasická cesta aktivace komplementu -- 3.1.3 Lektinová cesta aktivace komplementu -- 3.1.4Terminální (lytická) fáze komplementové kaskády , 3.1.5 Regulace komplementu a ochrana vlastních buněk -- před jeho účinky -- 3.2 Jiné systémy plazmatických proteinů -- 3.3 Interferony -- 4 Zánět -- 4.1 Definice a druhy zánětu -- 4.2 Proces zánětlivé reakce -- 4.3 Systémová odpověď organismu na zánět -- 4.4 Reparace poškozené tkáně -- 5 Antigenně specifické receptory -- 5.1 Receptor lymfocytů B (BCR) -- 5.2 Receptor lymfocytů T (TCR) -- 5.3 Rozpustné (sekretované) imunoglobuliny ---
5.3.1 Struktura imunoglobulinů -- 5.3.2 Typy (třídy) řetězců imunoglobulinů -- 5.3.3 Idiotypy -- 5.3.4 Povaha interakcí antigen-protilátka -- 6 MHC glykoproteiny prezentace peptidových fragmentů -- 6.1 Struktura a exprese MHC glykoproteinů -- 6.2 Funkce MHC glykoproteinů -- 6.3 Polymorfismus MHC glykoproteinů -- 6.4 Vazba peptidů na MHC glykoproteiny -- 6.4.1 Vazba peptidů na MHC gp I -- 6.4.2 Vazba peptidů na MHC gp II -- 6.5 Genový komplex MHC -- 6.6„Neklasické" MHC molekuly I. třídy -- 7 Adhezivní molekuly, Fc receptory a další povrchové molekuly leukocytů -- 7.1 Obecné vlastnosti adhezivních molekul -- 7.2 Skupiny adhezivních molekul -- 7.2.1 Integriny -- 7.2.2 Adhezivní molekuly imunoglobulinové skupiny -- 7.2.3 Selektiny a jiné lektiny -- 7.2.4 Muciny -- 7.2.5 Jiné adhezivní molekuly -- 7.3 Fc receptory -- 7.4 Komplementové receptory -- 7.5 Jiné povrchové molekuly leukocytů ---
7.5.1 Strukturní a funkční klasifikace povrchových molekul leukocytů -- 7.5.2 Typy membránových proteinů -- 7.5.3 CD názvosloví -- 7.5.4 Povrchové enzymy -- 7.5.5 Transportní proteiny -- 7.6 Povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé subpopulace leukocytů („markery") -- 8 Cytokiny -- 8.1 Obecná charakteristika cytokinů -- 8.2 Klasifikace cytokinů -- 8.2.1 Klasifikace podle struktury -- 8.2.2 Klasifikace podle funkce -- 8.3 Receptory cytokinů -- 9 Signalizační mechanismy používané receptory buněk imunitního systému -- 9.1 Základní typy receptorových signalizačních mechanismů -- asociace s protein kinázami a s G-proteiny -- 9.2 Signalizační dráhy používané receptorovými kinázami a receptory asociovanými s cytoplazmatickými protein kinázami -- 9.3 Prótein-tyrosin kinázy skupiny Src a jejich regulace -- 9.4 Signalizační mechanismy založené na receptorech spřažených s G-proteiny ---
10 Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B lymfocytů -- 10.1 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR (imunoglobulinů) -- 10.2 Proces rekombinace -- 10.3 Izotypový přesmyk -- 10.4 Eliminace autoreaktivních klonů B lymfocytů -- 10.5 Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR -- 10.6 Vývoj T lymfocytů -- 11 Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách -- 11.1 Klasifikace T lymfocytů -- 11.1.1 Lymfocyty exprimujícíTCR ap nebo \5 -- 11.1.2 Intraepiteliální lymfocyty -- 11.1.3 NK-T lymfocyty -- 11.1.4 Lymfocyty exprimující koreceptory CD4 a CD8 -- 11.1.5 Regulační (tlumivé, supresorové) T lymfocyty -- 11.2 Imunitní reakce typuThl zánětlivá reakce -- 11.3 Imunitní reakce typu Th2 pomoc B lymfocytům -- 11.4 Vzájemná regulace aktivit Th1 vs.Th2 -- 11.5 Imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech -- 11.6 Aktivace T lymfocytů spouštěná superantigeny ---
11.7 NK buňky -- 11.7.1 Receptory NK buněk -- 11.7.2 Cytotoxické mechanismy a sekreční produkty NK buněk -- 12 Imunitní reakce založené na protilátkách -- 12.1 Protilátková reakce vyvolaná antigeny nezávislými na T lymfocytech -- 12.2 Protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech -- 12.2.1 Primární fáze protilátkové reakce -- 12.2.2 Sekundární fáze protilátkové reakce -- 12.3 Polyklonální a monoklonální protilátky -- 12.4 Efektorové mechanismy působení protilátek -- 13 Regulace imunitních reakcí -- 13.1 Regulace antigenem -- 13.2 Antagonistické peptidy -- 13.3 Regulace protilátkami -- 13.4 Regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem -- 13.5 Negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T lymfocyty -- 13.6 Neuroendokrinní regulace -- 13.7 Faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi (imunogennívs. tolerogenní) -- 14 Slizniční a kožní imunitní systém ---
14.1 Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému -- 14.2 Slizniční imunitní systém -- 14.2.1 Mikrobiální flóra sliznic -- 14.2.2 Struktura slizničního imunitního systému -- 14.2.3 Humorální mechanismy slizničního imunitního systému -- 14.2.4 Indukce slizniční imunitní reakce -- 14.2.5 Imunologický význam kojení -- 14.3 Struktura a funkce komponent kožního imunitního systému -- 15 Antiinfekční imunita -- 15.1 Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem -- 15.2 Obrana proti bakteriím -- 15.2.1 Obrana proti extracelulárním bakteriím -- 15.2.2 Obrana proti intracelulárním bakteriím a plísním -- 15.3 Obrana proti virům -- 15.4 Obrana proti protozoálním parazitům -- 15.5 Obrana proti mnohobuněčným parazitům -- 15.6 Mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli -- 15.7 Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce -- 15.8 Mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu ---
16 Proti nádorová imunita -- 16.1 Nádorové antigeny -- 16.1.1 Antigeny specifické pro nádory (TSA) -- 16.1.2 Antigeny asociované s nádory (TAA) -- 16.2 Protinádorové imunitní mechanismy -- 16.3 Mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému -- 16.4 Možnosti imunoterapie nádorů -- 16.4.1 Imunoterapie pomocí protilátek -- 16.4.2 Imunoterapie založená na buněčně zprostředkovaných mechanismech -- 17 Transplantace -- 17.1 Základní pojmy -- 17.2 Aloimunitní reakce -- 17.2.1 Aloreaktivita T lymfocytů -- 17.2.2 Tvorba protilátek proti aloantigenům -- 17.3 Orgánové transplantace -- 17.3.1 Hyperakutní a akcelerovaná rejekce -- 17.3.2 Akutní rejekce -- 17.3.3 Chronická rejekce -- 17.4Transplantace hematopoetických kmenových buněk -- 17.4.1 Reakce štěpu proti hostiteli (GvH) -- 17.4.2 Reakce štěpu proti leukemickým buňkám -- 17.5 Imunologicky privilegovaná místa a tkáně ---
17.6 Možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu -- proti hostiteli -- 17.7 Xenotransplantace -- 17.8 Imunologický vztah matky a plodu -- 18 Imunopatologické reakce -- 18.1 Imunopatologické reakce humorální -- 18.1.1 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgE atopie (reakce typu I) -- 18.1.2 Imunopatologické reakce s účastí protilátek IgG a IgM (reakce typu II) -- 18.1.3 Imunopatologické reakce s tvorbou imunokomplexů (reakce typu III) -- 18.2 Imunopatologické reakce buněčně zprostředkované -- 18.2.1 Imunopatologické reakce oddáleného typu (reakce typu IV) -- 18.2.2 Imunopatologická reakce buněčná cytotoxická -- 18.2.3 Reakce na cizí těleso -- 18.2.4 Imunopatologická reakce při sepsi -- 19 Alergie -- 19.1 Alergie a atopie -- 19.2 Alergeny -- 19.3 Fáze alergické reakce -- 19.3.1 Fáze senzibilizace -- 19.3.2 Časná a pozdní fáze alergické reakce -- 19.4 Genetické vlivy -- 19.5 Faktory zevního prostředí ---
19.6 Druhy alergických chorob -- 19.7 Léčba alergií -- 20 Autoimunitní onemocnění -- 20.1 Autoimunitní reakce -- 20.2 Mechanismy tolerance -- 20.2.1 Centrální tolerance -- 20.2.2 Periferní tolerance -- 20.3 Příčiny vzniku autoimunity -- 20.3.1 Faktory vnitřní -- 20.3.2 Faktory vnější -- 20.3.3 Fáze vzniku autoimunitního onemocnění -- 20.4 Přehled autoimunitních onemocnění -- 20.4.1 Systémová autoimunitní onemocnění -- 20.4.2 Autoimunitní choroby orgánově lokalizované -- 20.4.3 Orgánově specifické autoimunitní choroby -- 20.5 Terapie autoimunitních onemocnění -- 21 Imunodefkience -- 21.1 Definice imunodeficiencí a jejich klasifikace -- 21.2 Primární imunodeficience -- 21.2.1 Imunodeficience protilátkové -- 21.2.2 Poruchy buněčně zprostředkované imunity -- 21.2.3 Další protilátkové a buněčné imunodeficience -- 21.2.4 Poruchy fagocytózy -- 21.2.5 Poruchy komplementu a dalších sérových opsoninů ---
21.3 Získané imunodeficience -- 21.3.1 Sekundární protilátkové imunodeficience -- 21.3.2 Sekundární buněčné imunodeficience -- 21.3.3 Sekundární kombinované imunodeficience -- 21.3.4 Sekundární fagocytární poruchy -- 21.3.5 Sekundární poruchy komplementu -- 22 Možnosti terapeutických zás
(OCoLC)505914578
cnb002009971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC