Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.5) Půjčeno:82x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
175 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2713-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6654-6 (online ; pdf)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 155-160, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000176512
1 Věda, výzkum, vědecký přístup // 1.1 Věda // 1.2 Metodologie vědy // 1.3 Výzkum // 1.3.1 Druhy výzkumu // 1.4 Vědecký přístup // 1.4.1 Zdroje lidského poznání // 1.4.2 Teorie a empirie ve vědeckém poznání // 2 Metody vědecké práce // 2.1 Klasifikace metod vědecké práce // 2.1.1 Kvantitativní vědecká metoda // 2.1.2 Kvalitativní vědecká metoda // 3 Postupy, procedury, techniky // 3.1 Základní logické postupy // 3.1.1 Analýza // 3.1.2 Syntéza // 3.1.3 Indukce // 3.1.4 Dedukce // 3.1.5 Analogie // 3.1.6 Abdukce // 3.2 Procedury // 3.2.1 Statistická procedura // 3.2.2 Monografická procedura // 3.2.3 Experimentální procedura // 3.2.4 Typologická procedura // 3.2.5 Historická procedura // 3.3 Techniky výzkumu // 3.3.1 Pozorování // 3.3.2 Popis // 3.3.3 Srovnání // 3.3.4 Rozhovor interview // 3.3.5 Dotazník // 3.3.6 Anketa // 3.3.7 Analýza dokumentů // 3.3.8 Panelové šetření // 3.3.9 Experiment // 3.4 Techniky kladení otázek // 4 Výzkumný proces a jeho fáze // 4.1 Příprava výzkumu // 4.2 Hypotézy // 4.3 Zmapování terénu před zahájením výzkumu // 4.3.1 Předvýzkum a orientační výzkum // 4.3.2 Průzkum // 4.3.3 Pilotní studie a pretest // 4.4 Etapy výzkumné práce // 4.4.1 Námět, výzkumný problém, výzkumná otázka // 4.4.2 Dosavadní stav poznání informace o problému // 4.4.3 Předmět výzkumu // 4.4.4 Zkoumaný soubor // 4.4.5 Metody a techniky // 4.4.6 Organizace výzkumu // 4.4.7 Shromažďování a vyhodnocování získaných dat // 4.4.8 Interpretace a prezentace výsledků // 4.4.9 Výzkumná zpráva a využití výsledků výzkumu // 5 Zakotvená teorie // 5.1 Požadavky // 5.2 Teoretická citlivost // 5.2.1 Zdroje teoretické citlivosti // 5.3 Vědecká důslednost // 5.4 Kódování dat // 5.4.1 Otevřené kódování // 5.4.2 Axiální kódování //
5.4.3 Selektivní kódování // 5.5 Analýza a interpretace dat // 5.6 Paradigmatický model // 5.6.1 Definice termínů // 5.7 Prezentace a diskuse dat // 5.8 Závěr výzkumu // 6 Využití verbálních dat // 6.1 Metoda životního příběhu // 6.2 Případová studie // 6.2.1 Varianty případové studie // 6.2.2 Charakteristika případové studie // 6.3 Vědecký článek // 7 Teoretická východiska výzkumu v ošetřovatelství // 7.1 Struktura a obsah metaparadigmatu ošetřovatelství // 7.1.1 Konceptuální modely v ošetřovatelství // 7.1.2 Výzkumné myšlení v ošetřovatelství // 7.2 Filozofické zdroje výzkumu v ošetřovatelství // 7.2.1 Existencionalismus // 7.2.2 Hermeneutika // 7.2.3 Fenomenologie // 7.3 Holistické pojetí člověka // 8 Etika výzkumu v ošetřovatelství // 8.1 Etické principy výzkumu // 8.2 Etické normy výzkumu v ošetřovatelství // 8.3 Etické kodexy // 8.4 Právní rámec výzkumu v ošetřovatelství // 8.5 Zdravotní dokumentace a zákonná opatření // 9 Specifika výzkumu v ošetřovatelství // 9.1 Význam výzkumu v ošetřovatelství // 9.2 Strategie výzkumu v ošetřovatelství // 9.2.1 Priority výzkumu v ošetřovatelství pro 21. století // 9.2.2 Dimenze výzkumu v ošetřovatelství // Přílohy // I. Schémata // Příloha 1: Schéma A struktura pozorování // Příloha 2: Schéma B závislosti mezi různými druhy pozorování // Příloha 3: Schéma C kvalitativní analýza dat // II. Příklady // Příloha 4: Příklad otázek k polostandardizovanému rozhovoru // Příloha 5: Příklad dotazníku // Příloha 6: Příklad složitějšího dotazníku // Příloha 7: Příklad žádosti o provedení výzkumného // šetření // Příloha 8: Příklad situační kazuistiky přepis polostandardizovaného rozhovoru // Etické kodexy, doporučení a zákonná opatření //
Příloha 9: Norimberský kodex (1947) // Příloha 10: Etické normy v ošetřovatelském povolání Příloha 11: Úmluva o lidských právech a biomedicíně // Rady Evropy // Příloha 12: Doporučení Rady Evropy ke Strategii rozvoje výzkumu v ošetřovatelství // Příloha 13: Seznam českých norem k formální úpravě vědeckých prací (výběr)
(OCoLC)500008399
cnb001998456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC