Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
[Bratislava] : ADIN, [2009?]
167 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89244-47-8 (brož.)
Obsahuje tabulky
"Institute of Public Policy"--Obálka
Obsahuje bibliografii na s. 160-167
000176646
OBSAH // ÚVOD 7 // KAPITOLA 1 // ÚVOD DO SOCIÁLNEJ POLITIKY 9 // 1.1. Definícia sociálnej politiky a tri základné prístupy 9 // 1.1.1. Základné druhy sociálnej politiky 10 // 1.1.2. Tri hlavné prístupy k sociálnej politike 10 // 1.2. Vývoj sociálnej politiky od začiatkov industrializácie dodnes 12 // 1.2.1. Zrod modernej sociálnej politiky 12 // 1.2.2. Medzivojnové obdobie a Veľká hospodárska kríza 14 // 1.2.3. Druhá svetová vojna a jej dôsledky 14 // 1.2.4. Zlatých 30 rokov (1945 až 1975) 15 // 1.2.5. Ekonomická kríza v 70. rokoch 16 // 1.2.6. Obdobie 80. rokov 16 // 1.2.7. Koniec 80. a začiatok 90. rokov 20 // 1.2.8. Sociálna politika súčasnosti 21 // 1.3. Vývoj sociálnej politiky v socialistickom Česko-slovensku 22 // 1.3.1. Obdobie komunistického režimu 22 // 1.3.2. Deväťdesiate roky 23 // 1.3.3. Slovensko v súčasnosti 24 // 1.4. Najpoužívanejšia typológia sociálneho štátu 25 // 1.5. Modely sociálneho štátu a ich platnosť v postkomunistických štátoch 29 // KAPITOLA 2 // ZAMESTNANOSŤ, NEZAMESTNANOSŤ A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY 32 // 2.1. Zamestnanosť a nezamestnanosť 32 // 2.2. Problém nezamestnanosti 36 // 2.2.1. Typy nezamestnanosti 36 // 2.2.2. Ako vzniká dlhodobá nezamestnanosť 38 // 2.2.3. Metodiky výskumu: dve nezamestnanosti? 39 // 2.3. Kľúčové faktory ovplyvňujúce zamestnanosť a nezamestnanosť 40 // 2.3.1. Motivácia zamestnávať 40 // 2.3.2. Motivácia nájsť si zamestnanie 40 // 2.3.3. Vplyv
štátnych zásahov 40 // 2.4. Aktívna politika trhu práce 46 // 2.4.1. Problém mŕtvej váhy a substitúcie 46 // 2.5. Pracovnoprávne vzťahy 48 // 2.5.1. Pracovné právo 48 // 2.5.2. Vznik a ciele International Labour Organization // 2.5.3. Európske pracovné právo // (podľa zmlúv platných v rámci Európskeho spoločenstva) 50 // 2.5.4. Európska sociálna charta 53 // 2.6. Odbory a ich úloha 53 // 2.6.1. Odborové organizácie 53 // 2.6.2. Kolektívne vyjednávanie 54 // KAPITOLA 3 // CHUDOBA A SOCIÁLNE VYLÚČENIE 55 // 3.1. Chudoba 55 // 3.1.1. Dva typy chudoby 55 // 3.1.2. Absolútna chudoba 56 // 3.1.3. Relatívna chudoba 59 // 3.1.4. Meranie chudoby - príjem verzus spotreba 60 // 3.2. Ako zabrániť chudobe 62 // 3.3. Možnosti riešenia chudoby 63 // 3.4. Finančné nástroje na zníženie chudoby 65 // 3.4.1. Testované štátne dávky 65 // 3.4.2. Sociálne poistenie 65 // 3.4.3. Podmienené dávky 67 // 3.4.4. Vecné plnenia 68 // 3.5. Sociálne vylúčenie 68 // KAPITOLA 4 // ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE A DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ 70 // 4.1. Čo je to zdravotné postihnutie 70 // 4.1.1. Zmeny vo vnímaní postihnutia 70 // 4.1.2. Limity rôznych prístupov k postihnutiu 71 // 4.1.3. Rôzne pohľady na zdravotné postihnutie 73 // 4.1.4. Medzinárodné porovnanie 73 // 4.2. Trendy v problematike zdravotného postihnutia 75 // 4.3. Zamestnanosť 76 // 4.4. Odporúčania OECD na zlepšenie starostlivosti a zamestnateľnosti 79 // 4.5. Zabezpečenie príjmu 80
// 4.6. Starostlivosť o zdravotne postihnutých 81 // 4.6.1. Inštitucionalizácia 81 // 4.6.2. Deinštitucionalizácia 83 // 4.6.3. Problémy na Slovensku 85 // 4.6.4. Výdavky na služby pre zdravotne postihnutých 85 // 4.7. Dlhodobá starostlivosť 87 // 4.7.1. Hlavný problém dlhodobej starostlivosti 87 // 4.7.2. Financovanie 88 // KAPITOLA 5 // ZABEZPEČENIE PRÍJMU V STAROBE 90 // 5.1. Staroba a nárok na oddych 90 // 5.2. Aký môže byť dôchodkový systém 91 // 5.3. Najčastejšie typy dôchodkového systému 102 // 5.4. Najčastejšie modely dôchodkov 105 // 5.5. Nová Európa 107 // 5.6. Doplnkové otázniky pre tvorcov dôchodkového systému 107 // KAPITOLA 6 // RODINNÁ POLITIKA 109 // 6.1. Rodinná politika 109 // 6.2. Tri základné otázky rodinnej politiky 110 // 6.2.1. Liberálna verzus pronatalitná politika 110 // 6.2.2. Verejná politika a práva žien 111 // 6.2.3. Vzťah verejnej politiky k úplným verzus neúplným rodinám 113 // 6.3. Nástroje rodinnej politiky 114 // KAPITOLA 7 // RODOVÁ ROVNOSŤ A ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ 122 // 7.1. Rodová rovnosť 122 // 7.2. Feminizmus a jeho kritika 123 // 7.2.1. Podoby feminizmu 123 // 7.2.2. Kritika feminizmu 124 // 7.2.3. Feminizmus a rodová rovnosť 125 // 7.3. Zamestnanosť a mzdy 125 // 7.3.1. Rozdiely v mzde mužov a žien 125 // 7.3.2. Zamestnanosť matiek s deťmi 127 // 7.4. Príjmy, chudoba a rod 129 // 7.4.1. Príjmy osamelých rodičov s deťmi 129 // 7.4.2. Daňové zaťaženie rodín 131
// 7.5. Vzdelanie a rod 132 // 7.6. Rozhodovanie 135 // 7.7. Špecifiká slovenského vývoja 137 // KAPITOLA 8 // VPLYV EURÓPSKEJ ÚNIE NA SOCIÁLNU POLITIKU 143 // 8.1. Európsky sociálny model 143 // 8.1.1. Ako vznikol pojem európsky sociálny model 143 // 8.1.2. Podoby európskeho modelu 144 // 8.1.3. Premeny európskeho modelu 146 // 8.1.4. Kritika európskeko sociálneho modelu 147 // 8.2. Sociálna politika v nedávnom vývoji EU 147 // 8.2.1. Amsterdamská zmluva 147 // 8.2.2. Lisabonská stratégia 148 // 8.3. Oblasti pôsobenia EÚ 149 // 8.3.1. Jednotný trh práce a koordinácia sociálneho zabezpečenia 149 // 8.3.2. Zamestnanosť 151 // 8.3.3. Sociálna ochrana a sociálna inklúzia 152 // 8.3.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 152 // 8.3.5. Antidiskriminácia 153 // 8.3.6. Rodová rovnosť 155 // 8.4. Európsky sociálny fond a Slovensko 156 // 8.4.1. Hlavné ciele ESF 157 // 8.4.2. ESF na Slovensku 158 // 8.4.3. Problémy efektívnosti 158 // LITERATÚRA // 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC