Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:308x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
xxi, 871 s. : il., portréty ; 28 cm
Externí odkaz    000177029 

objednat
ISBN 978-80-210-4852-2 (váz.)
Pokusy s hybridy rostlin
angličtina, němčina
Přeloženo z angličtiny, část. z němčiny
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Pokusy s hybridy rostlin : (předloženo na zasedáních 8. února a 8. března 1865) / Gregor Mendel ; z německého originálu Versuche über Pflanzen-Hybriden ... přeložila a poznámkami doplnila Anna Matalová
000177029
Tři velké milníky genetiky 2 // MENDEL: GENY A PRAVIDLA DĚDIČNOSTI 2 // WATSON A CRICK: STRUKTURA DNA 3 PROJEKT LIDSKÉHO GENOMU: SEKVENOVÁNÍ DNA A KATALOGIZACE GENŮ 4 // DNA jako genetický materiál 5 // REPLIKACE DNA: ŠÍŘENÍ GENETICKÉ INFORMACE 5 // GENOVÁ EXPRESE: VYUŽITÍ GENETICKÉ INFORMACE 6 // MUTACE: ZMĚNA GENETICKÉ INFORMACE 8 // Genetika a evoluce 9 Úrovně genetické analýzy 10 // KLASICKÁ GENETIKA 10 MOLEKULÁRNÍ GENETIKA 11 // GENETIKA POPULACÍ 11 // Genetika ve světě: Aplikace genetiky v lidských činnostech 11 // GENETIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ 11 // GENETIKA V LÉKAŘSTVÍ 13 // GENETIKA VE SPOLEČNOSTI 14 // H MILNÍKY GENETIKY: <fí>X174, první sekvenovaný DNA-genom 14 // Kapitola 2 Rozmnožování buněk a modelové organizmy v genetice 18 // Dolly 18 // Buňky a chromozomy 19 // BUŇKY A JEJICH PROSTŘEDÍ 19 PROKARYOTICKÉ A EUKARYOTICKÉ BUŇKY 19 CHROMOZOMY: MÍSTO, KDE SE NACHÁZEJÍ GENY 22 BUNĚČNÉ DĚLENÍ 23 // Mitóza 24 // Meióza 27 // MEIÓZA I 30 // MEIÓZA II A VÝSLEDKY ’MEIOTICKÉHO DĚLENÍ 31 // Genetika v laboratoři: Úvod do problematiky modelových organizmů ve výzkumu 34 // BAKTERIE ESCHERICHIA COLI 34 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Počítání chromozomů a chromatid 35 // PEKAŘSKÁ KVASINKA SACCHAROMYCES CEREVISIAE 35 // BEZOBRATLÍ: OCTOMILKA DROSOPHILA MELANOGASTER A HLÍSTICE CAENORHABDITIS ELEGANS 36 // OBRATLOVCI: MYŠ MUS MUSCULUS A ZEBŘIČKA DANIO RERIO 37 // ARABIDOPSIS THALIANA, ROSTLINA S KRÁTKOU GENERAČNÍ DOBOU 38 // HOMO SAPIENS, NÁŠ VLASTNÍ DRUH 39 // H MILNÍKY GENETIKY: Kultivace lidských buněk 40 // Kapitola 3 Základní principy mendelovské dědičnosti 44 // Vznik genetiky: vědecká revoluce 44 // Mendelovo studium dědičnosti 45 // MENDELŮV POKUSNÝ ORGANIZMUS HRÁCH SETÝ 45 // MONOHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP DOMINANCE A PRINCIP SEGREGACE 45 //
DIHYBRIDNÍ KŘÍŽENÍ: PRINCIP NEZÁVISLÉ KOMBINACE 48 // Aplikace Mendelových principů 50 // METODA PUNNETTOVY TABULKY 50 // METODA VĚTVENÍ 50 // METODA PRAVDĚPODOBNOSTI 50 // H ZAOSTŘENO NA: Pravidla pravděpodobnosti 51 // Testování genetických hypotéz 53 // TEST CHÍ-KVADRÁT 53 // Mendelovy principy v genetice člověka 56 // RODOKMENY 57 // H ZAOSTŘENO NA: Binomické rozdělení 58 // MENDELOVSKÁ SEGREGACE V LIDSKÝCH RODINÁCH 58 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sestavení prognózy z rodokmenu 59 // H MILNÍKY GENETIKY: Mendelova práce z roku 1866 60 // GENETICKÉ PORADENSTVÍ 62 // Kapitola 4 Rozšíření mendelovské dědičnosti 68 // Genetice se daří i mimo Mendelovu klášterní zahradu 68 // Aielové varianty a funkce genů 69 // NEÚPLNÁ DOMINANCE A KODOMINANCE 69 // ALELOVÉ SÉRIE 70 SÉRIE ALEL 71 // TESTOVÁNÍ GENOVÝCH MUTACÍ NA ALELIZMUS 71 // ROZMANITOST ÚČINKŮ JEDNOTLIVÝCH MUTACÍ 72 // GENY SLOUŽÍ K TVORBĚ POLYPEPTIDŮ 73 // H ZAOSTŘENO NA: Genetické symboly 74 // PROČ JSOU NĚKTERÉ MUTACE DOMINANTNÍ A JINÉ RECESIVNÍ? 74 // Působení genů: Od genotypu k fenotypu 76 // VLIV PROSTŘEDÍ 76 // VLIV PROSTŘEDÍ NA EXPRESI GENŮ U ČLOVĚKA 76 // PENETRANCE A EXPRESIVITA 77 // GENOVÉ INTERAKCE 77 // EPISTAZE 77 PLEIOTROPIE 81 // Inbriding: Jiný pohled na rodokmeny 82 // DŮSLEDKY INBRIDINGU 82 // GENETICKÁ ANALÝZA INBRIDINGU 82 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Od metabolických drah k fenotypovým štěpným poměrům 83 // B MILNÍKY GENETIKY: Garrodův výzkum vrozených poruch metabolizmu 86 // MĚŘENÍ GENETICKÉ PŘÍBUZNOSTI 88 // Kapitola 5 Chromozómové základy mendelovské dědičnosti 95 // Pohlaví, chromozomy a geny 95 // Chromozomy 96 // POČET CHROMOZOMŮ 96 // POHLAVNÍ CHROMOZOMY 96 // Chromozómová teorie dědičnosti 97 // EXPERIMENTÁLNÍ DŮKAZ SPOJUJÍCÍ DĚDIČNOST GENŮ S CHROMOZOMY 98 //
CHROMOZOMY JAKO SKUPINY GENŮ 99 // NONDISJUNKCE JAKO DŮKAZ CHROMOZÓMOVÉ TEORIE 99 // CHROMOZÓMOVÝ ZÁKLAD MENDELOVÝCH PRINCIPŮ SEGREGACE A NEZÁVISLÉ KOMBINACE 101 // Geny vázané na pohlaví u člověka 103 // HEMOFILIE, X-VÁZANÁ PORUCHA SRÁŽLIVOSTI KRVE 103 // BARVOSLEPOST, X-VÁZANÁ PORUCHA ZRAKU 104 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sledování X-vázané a autozomové dědičnosti 105 // H ZAOSTŘENO NA: Hemofilie 106 // GENY NA LIDSKÉM CHOMOZOMU Y 107 // GENY NA CHOMOZOMU X A Y 107 // Pohlavní chromozomy a determinace pohlaví 107 // DETERMINACE POHLAVÍ U ČLOVĚKA 107 // DETERMINACE POHLAVÍ U DROZOFILY 109 DETERMINACE POHLAVÍ U JINÝCH ŽIVOČICHŮ 110 // Kompenzace dávky genů vázaných’na chromozom X 110 // MILNÍKY GENETIKY: Morganova Fly Room 111 // HYPERAKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMCŮ DROZOFILY 112 // IN AKTIVACE X-VÁZANÝCH GENŮ U SAMIC SAVCŮ 112 // Kapitola 6 Změny v počtu a ve struktuře chromozomů 118 // Chromozomy, zemědělství a civilizace 118 // Cytogenetlcké techniky 119 // ANALÝZA MITOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 119 // LIDSKÝ KARYOTYP 121 // PŘEHLED CYTOG EN ETICKÝCH ZMĚN 122 // Polyploidie 123 // STERILNÍ POLYPLOIDI 123 FERTILNÍ POLYPLOIDI 124 // TKÁŇOVĚ SPECIFICKÁ POLYPLOIDIE A POLYTENIE 125 // Aneuploidie 127 // TRIZOMIE U ČLOVĚKA 127 MONOZOMIE 130 // DELECE A DUPLIKACE ČÁSTI CHROMOZOMU 130 // H ZAOSTŘENO NA: Amniocentéza a odběr choriových klků 131 // B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Sledování původu nondisjunkce pohlavních chromozomů 132 // Změny ve struktuře chromozomů 134 // INVERZE 134 TRANSLOKACE 135 // B MILNÍKY GENETIKY: Tjio a Levan stanovují správný počet lidských chromozomů 136 // SPOJENÉ CHROMOZOMY A ROBERTSONSKÉ TRANSLOKACE 137 // Kapitola 7 Vazba, crossing-over a chromozómové mapování u eukaryot 144 // První chromozómová mapa na světě 144 //
Vazba, rekombinace a crossing-over 145 // PRVNÍ DŮKAZ VAZBY A REKOMBINACE 145 // CROSSING-OVER JAKO FYZICKÁ PODSTATA REKOMBINACE 147 // DŮKAZ, ŽE CROSSING-OVER JE PŘÍČINOU REKOMBINACE 149 // CHIAZMATA A NAČASOVÁNÍ CROSSING-OVERU 149 // Chromozómové mapování 150 // CROSSING-OVER JAKO MĚŘÍTKO GENETICKÉ VZDÁLENOSTI 151 // REKOMBINAČNÍ MAPOVÁNÍ POMOCÍ DVOUBODOVÉHO TESTOVACÍHO KŘÍŽENÍ 151 // REKOMBINAČNÍ MAPOVÁNÍ POMOCÍ TŘÍBODOVÉHO KŘÍŽENÍ 152 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití genetické mapy k předpovědi výsledku křížení 155 // ČETNOST REKOMBINACE A GENETICKÁ MAPOVÁ VZDÁLENOST 155 // ČETNOST CHIAZMAT A GENETICKÁ MAPOVÁ VZDÁLENOST 157 // Cytogenetické mapování 157 // LOKALIZACE GENŮ POMOCÍ DELECÍ A DUPLIKACÍ 157 GENETICKÁ VZDÁLENOST A FYZICKÁ VZDÁLENOST 159 // Tetrádová analýza u hub 160 // DETEKCE VAZBY A MAPOVÁNÍ GENŮ U KVASINEK 161 MAPOVÁNÍ CENTROMER ANALÝZOU USPOŘÁDANÝCH TETRÁD 163 // Vazbová analýza u člověka 165 Rekombinace a evoluce 167 // EVOLUČNÍ VÝZNAM REKOMBINACE 167 // SUPRESE REKOMBINACE INVERZÍ 167 // B MILNÍKY GENETIKY: Mapování genů pro Huntingtonovu chorobu 168 // GENETICKÉ ŘÍZENÍ REKOMBINACE 171 // Kapitola 8 Genetika bakterií a jejich virů 181 // Multirezistentní bakterie: časovaná bomba? 181 // Viry a bakterie v genetice 182 // Genetika virů 182 // BAKTERIOFÁG T4 A LAMBDA 183 // MAPOVÁNÍ GENŮ U BAKTERIOFÁGŮ 186 // BAKTERIOFÁG T4: LINEÁRNÍ CHROMOZOM A KRUŽNICOVÁ GENETICKÁ MAPA 188 // Genetika bakterií 190 // MUTACE GENŮ U BAKTERIÍ 191 // JEDNOSMĚRNÝ PŘENOS GENŮ U BAKTERIÍ 191 // Mechanizmy genetické výměny u bakterií 192 // TRANSFORMACE 193 // KONJUGACE 196 // TRANSDUKCE 200 // PLAZMIDY A EPIZOMY , 202 // H ZAOSTŘENO NA: NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK 203 // F’-FAKTORY A SEXDUKCE 204 //
VYUŽITÍ PARCIÁLNÍCH DIPLOIDŮ K MAPOVÁNÍ TĚSNĚ VÁZANÝCH GENŮ 205 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Mapování genů E. coli s využitím konjugačních údajů 206 // Evoluční význam genetické výměny u bakterií 207 // H MILNÍKY GENETIKY: Konjugace u Escherichia coli 208 // Kapitola 9 DNA a molekulární struktura chromozomů 214 // Objev nukleinu 214 // Funkce genetického materiálu 215 // Důkaz, že genetická informace je uložena v DNA 215 // DŮKAZ, ŽE DNA ZPŮSOBUJE TRANSFORMACI 215 // DŮKAZ, ŽE U BAKTERIOFÁGA T2 NESE GENETICKOU INFORMACI DNA 216 // DŮKAZ, ŽE GENETICKÁ INFORMACE NĚKTERÝCH VIRŮ JE ULOŽENA V RNA 218 // VIROIDY, DĚDIČNÉ INFEKČNÍ HOLÉ MOLEKULY RNA 219 // PRIONY, DĚDITELNÉ INFEKČNÍ PROTEINY 219 // Struktura DNA a RNA 220 // PODSTATA CHEMICKÝCH PODJEDNOTEK V DNA A RNA 221 // STRUKTURA DNA: DVOJITÁ ŠROUBOVICE 222 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Výpočet obsahu bází v DNA 225 // STRUKTURA DNA: ALTERNATIVNÍ FORMY DVOJITÉ ŠROUBOVICE 225 // STRUKTURA DNA: NEGATIVNÍ NADŠROUBOVICE IN VIVO 225 // Struktura chromozomů u prokaryot a virů 227 // Struktura eukaryotických chromozomů 228 // CHEMICKÉ SLOŽENÍ EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMŮ 228 // JEDNA VELKÁ MOLEKULA DNA NA CHROMOZOM 229 TŘI ÚROVNĚ SBALOVÁNÍ DNA V EUKARYOTICKÝCH CHROMOZOMECH 233 // CENTROMERY A TELOMERY 237 // H ZAOSTŘENO NA: Hybridizace in situ 238 // B MILNÍKY GENETIKY: Dvojitá šroubovice 240 // REPETITIVNÍ SEKVENCE DNA 243 // Kapitola 10 Replikace DNA a chromozomů 248 // Jsou monozygotní dvojčata identická? 248 // Základní rysy replikace DNA in vivo 249 // SEMI KONZERVATIVNÍ REPLIKACE 249 // H ZAOSTŘENO NA: Techniky centrifugace 250 // ZVIDITELNĚNÍ REPLIKAČNÍCH VIDLIC AUTORADIOGRAFIÍ 252 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Předpověď způsobu značení chromozomů 3H 253 // SPECIFICKÉ REPLIKAČNÍ POČÁTKY 255 //
OBOUSMĚRNÁ REPLIKACE 256 // DNA-polymerázy a syntéza DNA in vitro 259 // OBJEV DNA-POLYMERÁZY I V ESCHERICHIA COLI 259 DNA-POLYMERÁZY 260 // DNA-POLYMERÁZA III: REPLIKÁZA U ESCHERICHIA COLI 261 // KOREKČNÍ AKTIVITY DNA-POLYMERÁZ 262 // Komplexní replikační aparát 264 // PRŮBĚŽNÁ SYNTÉZA JEDNOHO VLÁKNA; PŘERUŠOVANÁ SYNTÉZA DRUHÉHO VLÁKNA 264 // KOVALENTNÍ SPOJOVÁNÍ ZÁŘEZŮ VE STRUKTUŘE DNA PROSTŘEDNICTVÍM DNA-LIGÁZY 264 // INICIACE ŘETĚZCŮ DNA PROSTŘEDNICTVÍM RNA-PRIMERŮ 265 // ROZVINUTÍ DNA POMOCÍ HELIKÁZ, DNA-VAZEBNÝCH PROTEINŮ A TOPOIZOMERÁZ 266 // REPLIKAČNÍ APARÁT: PŘEDPRIMEROVÉ PROTEINY, PRIMOZOMY A REPLIZOMY 269 // REPLIKACE OTÁČEJÍCÍ SE KRUŽNICÍ 272 // Jedinečné aspekty replikace eukaryotických chromozomů 273 // BUNĚČNÝ CYKLUS 273 // PARALELNÍ REPLIKONY NA CHROMOZOMU 273// DVĚ NEBO VÍCE POLYMERÁZ V JEDINÉ REPLIKAČNÍ VIDLICI 274 // DUPLIKACE NUKLEOZOMŮ V REPLIKAČNÍCH VIDLICÍCH 275 // TELOMERÁZY: REPLIKACE KONCŮ CHROMOZOMŮ 276 // DÉLKA TELOMER A STÁRNUTÍ ČLOVĚKA 277 // H MILNÍKY GENETIKY: DNA se replikuje semikonzervativně 278 // Kapitola 11 Transkripce a úpravy RNA 286 // Uchování a přenos informace jednoduchými kódy 286 // Přenos genetické informace: Centrální dogma 287 // TRANSKRIPCE A TRANSLACE 287 PĚT TYPŮ MOLEKUL RNA 288 // Proces genové exprese 290 // MEDIÁTOROVÁ RNA 290 OBECNÉ RYSY SYNTÉZY RNA 290 // H ZAOSTŘENO NA: Důkaz nestabilní mediátorové RNA 291 // Transkripce u prokaryot 293 // RNA-POLYMERÁZY: KOMPLEXNÍ ENZYMY 293 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Charakteristika RNA přepisované z virové a hostitelské DNA 294 // INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 294 ELONGACE ŘETĚZCŮ RNA 295 // TERMINACE ŘETĚZCŮ RNA 295 // SOUBĚH TRANSKRIPCE, TRANSLACE A DEGRADACE mRNA 297 // Transkripce a úpravy RNA u eukaryot 297 //
TŘI RNA-POLYMERÁZY TŘI SKUPINY GENŮ 299 INICIACE ŘETĚZCŮ RNA 299 // ELONGACE ŘETĚZCE RNA A VAZBA 5’-METYLGUANOZINOVÝCH ČEPIČEK 301 // TERMINACE ŠTĚPENÍM ŘETĚZCE A PŘIDÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ 3’-POLY(A) 302 // EDITACE RNA: ZMĚNA INFORMAČNÍHO OBSAHU MOLEKUL mRNA 302 // Přerušované geny u eukaryot: Exony a introny 303 // NĚKTERÉ VELMI VELKÉ EUKARYOTICKÉ GENY 303 BIOLOGICKÝ VÝZNAM INTRONŮ 304 // Odstranění intronových sekvencí sestřihem RNA 304 // SESTŘIH PREKURZORŮ tRNA: SPECIFICKÉ NUKLEÁZOVÉ A LIGÁZOVÉ AKTIVITY 305 // AUTOKATALYTICKÝ SESTŘIH 305 // SESTŘIH PRE-mRNA: snRNA, snRNP A SPLICEOZOM 307 // H MILNÍKY GENETIKY: Introny 308 // Kapitola 12 Translace a genetický kód 316 // Srpkovitá anémie: Závažné důsledky záměny jednoho páru bází 316 // Struktura proteinů 317 // POLYPEPTIDY: DVACET RŮZNÝCH AMINOKYSELINOVÝCH PODJEDNOTEK 317 // PROTEINY: SLOŽITÉ TROJROZMĚRNÉ STRUKTURY 317 // Syntéza proteinů: Translace 320 // PŘEHLED SYNTÉZY PROTEINŮ 320 // NUTNÉ SLOŽKY PROTEOSYNTÉZY: RIBOZOMY 321 // NUTNÉ SLOŽKY PROTEOSYNTÉZY: TRANSFEROVÉ RNA 322 // TRANSLACE: SYNTÉZA POLYPEPTIDŮ S VYUŽITÍM TEMPLÁTŮ mRNA 325 // Genetický kód 333 // PŘEHLED VLASTNOSTÍ GENETICKÉHO KÓDU 333 // TŘI NUKLEOTIDY V KODONU 333 // ROZLUŠTĚNÍ KÓDU 335 // INICIAČNÍ A TERMINAČNÍ KODONY 335 // DEGENEROVANÝ A USPOŘÁDANÝ KÓD 335 // TÉMĚŘ UNIVERZÁLNÍ KÓD 336 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Predikce aminokyselinových záměn indukovaných mutageny 337 // Interakce kodon-tRNA 338 // ROZEZNÁNÍ KODONŮ tRNA: HYPOTÉZA KOLÍSÁNÍ 338 // H MILNÍKY GENETIKY: Rozluštění genetického kódu 340 // SUPRESOROVÉ MUTACE VEDOUCÍ KE VZNIKU tRNA SE ZMĚNĚNÝM ROZEZNÁVÁNÍM KODONU 342 // Potvrzení podstaty genetického kódu in vivo 343 // Kapitola 13 Mutace, oprava DNA a rekombinace 347 //
Xeroderma pigmentosum: Porucha opravy DNA u člověka 347 // Mutace jako zdroj genetické variability nezbytný pro evoluci 348 // Základní charakteristiky vzniku mutací 348 // MUTACE SOMATICKÉ A GAMETICKÉ 348 MUTACE SPONTÁNNÍ A INDUKOVANÉ 349 // MUTACE: OBVYKLE NÁHODNÝ A NEADAPTIVNÍ PROCES 350 // ADAPTIVNÍ MUTAGENEZE NEBOLI MUTAGENEZE STACIONÁRNÍ FÁZE U BAKTERIÍ 351 // MUTACE: REVERZIBILNÍ PROCES 352 // Fenotypové účinky mutací 353 // MUTACE S FENOTYPOVÝMI ÚČINKY: OBVYKLE ŠKODLIVÉ A RECESIVNÍ 354 // ÚČINKY MUTACÍ V GENECH KÓDUJÍCÍCH GLOBINY U ČLOVĚKA 355 // MUTACE U ČLOVĚKA: BLOKÁDY METABOLICKÝCH DRAH 355 // H ZAOSTŘENO NA: Tay-Sachsova choroba, dětská tragédie 356 // PODMÍNĚNĚ LETÁLNÍ MUTACE JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ GENETICKÝCH STUDIÍ 357 // Molekulární podstata mutací 358 // INDUKOVANÉ MUTACE 359 // MUTACE INDUKOVANÉ CHEMICKÝMI LÁTKAMI 359 // MUTACE INDUKOVANÉ ZÁŘENÍM 363 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Stanovení změn v pořadí aminokyselin po účinku chemických mutagenů 365 // MUTACE INDUKOVANÉ TRANSPONOVATELNÝMI GENETICKÝMI ELEMENTY 366 // EXPANDUJÍCÍ TRINUKLEOTIDOVÉ REPETICE A DĚDIČNÉ CHOROBY U ČLOVĚKA 367 // Testování chemických látek na mutagenitu: Amesův test 367 // Mechanizmy opravy DNA 369 // FOTOREAKTIVACE 369 // EXCIZNÍ OPRAVA 369 // DALŠÍ MECHANIZMY OPRAVY DNA 370 // Dědičné choroby u člověka způsobené poruchami opravy DNA 373 // Mechanizmy rekombinace DNA 374 // REKOMBINACE: ŠTĚPENÍ A ZNOVUSPOJENÍ MOLEKUL DNA 375 // B MILNÍKY GENETIKY? Mullerův důkaz, že paprsky X jsou mutagenní 376 // GENOVÁ KONVERZE: OPRAVNÁ SYNTÉZA DNA SPOJENÁ S REKOMBINACÍ 379 // Kapitola 14 Definice genu 387 // Co je život? 387 // Vývoj pojetí genu: Přehled 388 // Vývoj pojetí genu: Funkce 390 // MENDEL: KONSTANTNÍ FAKTORY ŘÍDÍCÍ FENOTYPOVÉ ZNAKY 390 //
GARROD: JEDEN MUTANTNÍ GEN JEDEN METABOLICKÝ BLOK 390 // BEADLE A TATUM: JEDEN GEN JEDEN ENZYM 391 JEDEN GEN JEDEN POLYPEPTID 391 // fl ZAOSTŘENO NA: Lidský genom kolik má genů? 393 // Vývoj pojetí genu: Struktura 393 // POJETÍ KORÁLKŮ NA NITI PŘED ROKEM 1940 393 // OBJEVENÍ REKOMBINACE UVNITŘ GENU 394 // REKOMBINACE MEZI SOUSEDNÍMI NUKLEOTIDOVÝMI PÁRY 394 // KOLINEARITA MEZI KÓDUJÍCÍ SEKVENCÍ GENU A JEHO POLYPEPTIDOVÝM ŘETĚZCEM 395 // Genetická definice genu 398 // KOMPLEMENTAČNÍ TEST JAKO FUNKČNÍ DEFINICE ALEL GENU 398 // INTRAGENOVÁ KOMPLEMENTACE 400 // B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Přiřazování mutací genům 403 // OMEZENÍ POUŽITÍ KOMPLEMENTAČNÍHO TESTU 404 // Lokus rll bakteriofága T4 404 // MUTANTI rll JSOU PODMÍNĚNĚ LETÁLNÍ 405 KOMPLEMENTAČNÍ TESTY UKÁZALY, ŽE LOKUS rll OBSAHUJE DVA GENY 405 // MAPOVÁNÍ MUTACÍ rll DVOU FAKTOROVÝM KŘÍŽENÍM 405 DELEČNÍ MAPOVÁNÍ 405 // LOKUS rll: MNOHO MUTAČNÍCH MÍST VE DVOU SOUSEDNÍCH GENECH 408 // Geny uvnitř genů bakteriofága 3>X174 409 // Složité vztahy mezi geny a proteiny 411 // B MILNÍKY GENETIKY: Lewisův poziční efekt cis-trans 412 // ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY SESTŘIHU TRANSKRIPTŮ: IZOFORMY PROTEINŮ 412 // SESTAVOVÁNÍ GENŮ BĚHEM VÝVOJE: ŘETĚZCE LIDSKÝCH PROTILÁTEK 414 // Kapitola 15 Metody molekulární genetiky 423 // Léčba hypofyzárního nanizmu pomocí lidského růstového hormonu 423 // Základní metody používané k identifikaci, amplifikaci a klonování genů 424 // OBJEV RESTRIKČNÍCH ENDONUKLEÁZ 425 // TVORBA REKOMBINANTNÍCH MOLEKUL DNA IN VITRO 427 // AMPLIFIKACE REKOMBINANTNÍ DNA V KLONOVACÍCH VEKTORECH 427 // AMPLIFIKACE SEKVENCÍ DNA POLYMERÁZOVOU ŘETĚZOVOU REAKCÍ (PCR) 434 // Zakládání a screening knihoven DNA 436 // ZAKLÁDÁNÍ GENOMOVÝCH KNIHOVEN 436 // ZAKLÁDÁNÍ KNIHOVEN cDNA 436 //
VYHLEDÁVÁNÍ STUDOVANÝCH GENŮ V KNIHOVNÁCH DNA 436 // Rychlá cílená mutageneze založená na PCR 438 // Molekulární analýza DNA, RNA a proteinů 440 // ANALÝZA DNA POMOCÍ SOUTHERNOVY HYBRIDIZACE 440 // ANALÝZA RNA POMOCÍ NORTHERNOVÉ HYBRIDIZACE 442 // H ZAOSTŘENO NA: Detekce mutantního genu způsobujícího cystickou fibrózu 443 // ANALÝZA RNA POMOCÍ ZPĚTNÉ PCR (REVERZNĚ TRANSKRIPČNÍ PCR, RT-PCR) 444 // ANALÝZA PROTEINŮ WESTERNOVÝM PŘENOSEM 444 // Molekulární analýza genů a chromozomů 446 // FYZICKÉ MAPY MOLEKUL DNA ZALOŽENÉ NA ŠTĚPNÝCH MÍSTECH RESTRIKČNÍCH ENZYMŮ 446 // NUKLEOTIDOVÉ SEKVENCE GENŮ A CHROMOZOMŮ 447 // B MILNÍKY GENETIKY: Restrikční endonukleázy 448 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Stanovení nukleotidové sekvence genetických elementů 454 // Kapitola 16 Genomika 461 // Průzkum lidských genů na Islandu 461 H ZAOSTŘENO NA: GenBank 464 // Úvod do genomiky 466 // Korelované genetické, cytologické a fyzické mapy chromozomů 467 // MAPY ZALOŽENÉ NA RFLP A MIKROSATELITECH 468 // CYTOGENETICKÉ MAPY 469 // FYZICKÉ MAPY A BANKY KLONŮ 470 // Poziční klonování genů 471 // PROCHÁZENÍ CHROMOZOMEM 472 // PŘESKAKOVÁNÍ PO CHROMOZOMU 473 // Projekt lidského genomu The Human Genome Project 474 // MAPOVÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU 475 // SEKVENOVÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU 476 LIDSKÝ PROJEKT HAPMAP 478 // Analýza funkce genomu pomocí testů RNA a proteinů 480 // EXPRIMOVANÉ SEKVENCE 481 // HYBRIDIZACE NA MATRICÍCH A GENOVÉ ČIPY 481 // VYUŽITÍ ZELENÉHO FLUORESKUJÍCÍHO PROTEINU KE SLEDOVÁNÍ PROCESU PROTEOSYNTÉZY 482 // Komparativní genomika 485 // BIOINFORMATIKA 485 // PROKARYOTICKÉ GENOMY 488 // GENOMY CHLOROPLASTŮ A MITOCHONDRIÍ 489 // MITOCHONDRIÁLNÍ GENOMY 489 // GENOMY CHLOROPLASTŮ 491 // EUKARYOTICKÉ GENOMY 492 // H MILNÍKY GENETIKY: Dvě první verze sekvence lidského genomu 494 //
EVOLUCE GENOMU U OBILOVIN 495 // EVOLUCE GENOMU SAVCŮ 496 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití bioinformatiky ke zkoumání sekvencí DNA 498 // Kapitola 17 Aplikace molekulární genetiky 504 // Detekce alely pro Tay-Sachsovu chorobu v osmibuněčných embryích 504 // Využití technologie rekombinantní DNA pro identifikaci lidských genů 505 // HUNTINGTONOVA CHOROBA 505 CYSTICKÁ FIBRÓZA 507 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Testování přítomnosti mutantní alely pro mentální retardaci způsobenou fragilním X 508 // Molekulární diagnostika onemocnění člověka 511 Genová terapie u člověka 512 // Profil DNA 517 // TESTOVÁNÍ OTCOVSTVÍ 518 SOUDNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 518 // Výroba eukaryotických proteinů v bakteriích 519 // LIDSKÝ RŮSTOVÝ HORMON 519 // PROTEINY S PRŮMYSLOVÝM VYUŽITÍM 520 // Transgenní živočichové a rostliny 521 // TRANSGENNÍ ŽIVOČICHOVÉ: MIKROINJEKCE DNA DO OPLOZENÝCH VAJÍČEK A TRANSFEKCE EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 521 // TRANSGENNÍ ROSTLINY: Ti-PLAZMID Z ARGOBACTERIUM TUMEFACIENS 523 // Reverzní genetika: Zkoumání biologických pochodů inhibicí genové exprese 525 // PROTISMYSLNÁ RNA 526 // KNOKAUT MUTACE U MYŠI 527 // H ZAOSTŘENO NA: GM potraviny jsou bezpečné? 528 // T-DNA A INZERCE TRANSPOZONŮ 528 // B MILNÍKY GENETIKY: Trinukleotidové repetice a onemocnění u člověka 531 // RNA INTERFERENCE 535 // Kapitola 18 Transponovatelné genetické elementy 541 // Kukuřice: Základní plodina s kulturním dědictvím 541 // Transponovatelné elementy: Celkový přehled 542 Transponovatelné elementy u bakterií 543 // IS-ELEMENTY 543 // SLOŽENÉ TRANSPOZONY 544 // TN3-ELE MENTY 545 // VÝZNAM BAKTERIÁLNÍCH TRANSPOZONŮ V LÉKAŘSTVÍ 54i // Transpozony „cut and paste" u eukaryot 547 // AC A DS-ELEMENTY U KUKUŘICE 547 // B ZAOSTŘENO NA: Barbara McCIintocková, objevitelka transponovatelných elementů 548 //
B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Analýza aktivity transpozonů u kukuřice 550 // P-ELEMENTY A DYSGENEZE HYBRIDŮ U DROZOFILY 550 // MARINER PRASTARÝ A VELMI ROZŠÍŘENÝ TRANSPOZON 552 // Retroviry a retrotranspozony 553 // RETROVIRY 553 // ELEMENTY PODOBNÉ RETROVIRŮM 557 // RETROPOZONY 558 // Transponovatelné elementy u člověka 559 // Genetický a evoluční význam transponovatelných elementů 561 // TRANSPOZONY A ORGANIZACE GENOMU 561 // B MILNÍKY GENETIKY: Transformace drozofily pomocí P-elementů 562 // TRANSPOZONY A MUTACE 563 // VÝZNAM TRANSPONOVATELNÝCH ELEMENTŮ V EVOLUCI 564 // Kapitola 19 Regulace genové exprese u prokaryot a jejich virů 569 // D’Hérelleho sen o léčbě lidské dyzentérie fágovou terapií 569 // Genová exprese: Konstitutivní, inducibilní a represibilní geny 570 // Pozitivní a negativní regulace genové exprese 572 // Operony jako koordinovaně regulované jednotky genové exprese 574 // Laktózový operon E. coli: Indukce a katabolická represe 576 // INDUKCE 576 // KATABOLICKÁ REPRESE 578 // H ZAOSTŘENO NA: Interakce protein-DNA, které regulují transkripci /ac-operonu 580 // Tryptofanový operon E. coli: Represe a atenuace 582 // REPRESE 582 ATENUACE 582 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Pochopili jste funkci /ac-operonu? 583 // Bakteriofág lambda: Represe genů lytické dráhy fága lambda během lyzogenie 587 // Časová posloupnost genové exprese během fágové infekce 589 // Translační regulace genové exprese 589 // B MILNÍKY GENETIKY: Jacob, Monod a model operonu 592 // Posttranslační regulační mechanizmy 594 // Kapitola 20 Regulace genové exprese u eukaryot 599 // Africké trypanozomy: šatník molekulárních převleků 599 // Přehled způsobů regulace genové exprese u eukaryot 600 // ČASOPROSTOROVÁ REGULACE GENŮ U EUKARYOT 600 // ŘÍZENÁ TRANSKRIPCE DNA 600 // ALTERNATIVNÍ SESTŘIH RNA 601 //
CYTOPLAZMATICKÁ REGULACE STABILITY MEDIÁTOROVÉ RNA 602 // Indukce transkripční aktivity faktory prostředí a biologickými faktory 602 // TEPLOTA: GENY TEPELNÉHO ŠOKU 602 // SVĚTLO: GENY PRO RIBULÓZO-1,5-BISFOSFÁT-KARBOXYLÁZU V ROSTLINÁCH 603 // SIGNÁLNÍ MOLEKULY: GENY, KTERÉ REAGUJÍ NA HORMONY 603 // Molekulární řízení transkripce u eukaryot 606 // SEKVENCE DNA SPOJENÉ S REGULACÍ TRANSKRIPCE 606 PROTEINY ZAPOJENÉ DO REGULACE TRANSKRIPCE: TRANSKRIPČNÍ FAKTORY 608 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Charakterizace sekvencí potřebných pro expresi genu 609 // Posttranskripční regulace genové exprese RNA interferencí 610 // DRÁHY RNAi 610 // H ZAOSTŘENO NA: GAL4, transkripční faktor kvasinek 612 // ZDROJE KRÁTKÝCH INTERFERUJÍCÍCH RNA A mikroRNA 612 // Genová exprese a organizace chromozomů 615 // TRANSKRIPCE VE SMYČKÁCH ŠTĚTKOVITÝCH CHROMOZOMŮ 615 // TRANSKRIPCE V PUFFECH POLYTENNÍCH CHROMOZOMŮ 615 // MOLEKULÁRNÍ USPOŘÁDÁNÍ TRANSKRIPČNĚ AKTIVNÍ DNA 616 // REMODELACE CHROMATINU 617 // EUCHROMATIN A HETEROCHROMATIN 617 // UMLČOVÁNÍ GENŮ 618 // METYLACE DNA A IMPRINTING 622 // AMPLIFIKACE GENŮ 623 // Aktivace a inaktivace celých chromozomů 624 // IN AKTIVACE CHROMOZOMU X U SAVCŮ 624 // HYPERAKTIVACE CHROMOZOMU X U DROZOFILY 625 // B MILNÍKY GENETIKY: Objev RNA interference 626 // HYPOAKTIVACE CHROMOZOMŮ X U CAENORHABDITIS ELEGANS 628 // Kapitola 21 Genetické řízení vývoje živočichů 633 // Terapie pomocí kmenových buněk 633 // Modelové organizmy pro genetickou analýzu vývoje 634 // CHARAKTERISTIKA VÝVOJE DROZOFILY 634 // CHARAKTERISTIKA VÝVOJE HLÍSTICE C. ELEGANS 635 // Genetická analýza vývojových drah 636 // DETERMINACE POHLAVÍ U DROZOFILY 637 // DETERMINACE POHLAVÍ U CAENORHABDITIS ELEGANS 640 // Aktivita maternálních genů ve vývoji 641 // GENY S MATERNÁLNÍM ÚČINKEM 641 //
H ZAOSTŘENO NA: fruitless 642 // DETERMINACE DORZO-VENTRÁLNÍ A ANTERIO-POSTERIORNÍ OSY EMBRYA DROZOFILY 643 // Aktivita zygotických genů ve vývoji 646 // ČLÁNKOVÁNÍ TĚLA 646 // TVORBA ORGÁNŮ 648 // SPECIALIZACE BUNĚČNÝCH TYPŮ 649 // Genetická analýza vývoje obratlovců 651 // I ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Analýza drah buněčné diferenciace s využitím mutací 652 // HOMOLOGIE GENŮ OBRATLOVCŮ A BEZOBRATLÝCH 652 // NÁHODNÉ MUTACE A GENOVĚ SPECIFICKÉ „KNOKAUT" MUTACE U MYŠÍ 653 // MORFOLINOVÉ „KNOKDAUN" MUTACE U RYBY ZEBŘIČKY 654 // STUDIE NA SAVČÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH 654 // REPRODUKČNÍ KLONOVÁNÍ 656 // GENETICKÉ ZMĚNY V DIFERENCIACI IMUNITNÍCH BUNĚK OBRATLOVCŮ 656 // B MILNÍKY GENETIKY: Mutace, které narušují segmentaci těla drozofily * 658 // Kapitola 22 Genetická podstata rakoviny 665 // Molekulární pojítko rodiny 665 Rakovina: Genetické onemocnění 666 // MNOHO TYPŮ RAKOVINY 666 // RAKOVINA A BUNĚČNÝ CYKLUS 667 // RAKOVINA A PROGRAMOVANÁ BUNĚČNÁ SMRT 667 // GENETICKÁ PODSTATA RAKOVINY 668 // Onkogeny 668 // RETROVIRY INDUKUJÍCÍ NÁDORY A VIROVÉ ONKOGENY 669 // BUNĚČNÉ HOMOLOGY VIROVÝCH ONKOGENŮ: PROTOONKOGENY 670 // MUTANTNÍ BUNĚČNÉ ONKOGENY A RAKOVINA 671 // CHROMOZÓMOVÉ PŘESTAVBY A RAKOVINA 673 // Nádorové supresorové geny 674 // DĚDIČNÉ NÁDORY A KNUDSONOVA HYPOTÉZA DVOU ZÁSAHŮ 674 // BUNĚČNÉ FUNKCE NÁDOROVÝCH SUPRESOROVÝCH PROTEINŮ 675 // B ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Odhad mutační rychlosti u retinoblastomu 677 // Genetické dráhy vedoucí k rakovině 682 // B ZAOSTŘENO NA: Nádory a genetické poradenství 683 // B MILNÍKY GENETIKY: Identifikace genu BRCA1 685 // Kapitola 23 Dědičnost komplexních znaků 690 // Kardiovaskulární onemocnění: kombinace genetických faktorů a faktorů prostředí 690 // Komplexní znaky 691 //
KVANTIFIKACE KOMPLEXNÍCH ZNAKŮ 691 // GENETICKÉ FAKTORY A FAKTORY PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍ KVANTITATIVNÍ ZNAKY 691 // VĚTŠÍ POČET GENŮ OVLIVŇUJE KVANTITATIVNÍ ZNAKY 691 // PRAHOVÉ ZNAKY 693 // Statistický popis kvantitativních znaků 693 // DISTRIBUCE ČETNOSTÍ 694 PRŮMĚR A MODÁLNÍ TŘÍDA 694 // ROZPTYL (VARIANCE) A SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 695 // Analýza kvantitativních znaků 696 // MULTIFAKTORIÁLNÍ HYPOTÉZA 696 ROZKLAD FENOTYPOVÉ VARIANCE 696 // HERITABILITA V ŠIRŠÍM SMYSLU 697 // HERITABILITA V UŽŠÍM SMYSLU 697 // PREDIKCE FENOTYPU 698 UMĚLÁ SELEKCE 699 // POKUSY PRO KVANTITATIVNÍ ZNAKY 700 // H ZAOSTŘENO NA: Umělá selekce 701 // Korelace mezi příbuznými 705 // VYJÁDŘENÍ KORELACE KVANTITATIVNÍCH FENOTYPŮ MEZI PŘÍBUZNÝMI 705 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Zjišťování dominance v lokusu QT 706 // INTERPRETACE KORELACÍ MEZI PŘÍBUZNÝMI 707 // Kvantitativní genetika znaků lidského chování 709 // INTELIGENCE 709 // H MILNÍKY GENETIKY: Minnesotská studie dvojčat vyrůstajících odděleně 710 // OSOBNOST 711 // Kapitola 24 Genetika populací 715 // Odlehlá kolonie 715 Teorie alelových četností 716 // STANOVENÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 716 // VZTAH MEZI ČETNOSTMI GENOTYPŮ A ALEL: HARDYHO-WEINBERGŮV ZÁKON 717 // POUŽITÍ HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 717 // VÝJIMKY Z HARDYHO-WEINBERGOVA PRINCIPU 718 // POUŽITÍ ALELOVÝCH ČETNOSTÍ V GENETICKÉM // PORADENSTVÍ 720 // Přírodní výběr (selekce) 721 // PŘÍRODNÍ VÝBĚR NA ÚROVNI GENU 721 // PŘÍRODNÍ VÝBĚR NA ÚROVNI FENOTYPU 723 // Náhodný genetický posun (drift) 724 // NÁHODNÉ ZMĚNY ALELOVÝCH ČETNOSTÍ 725 // VLIV VELIKOSTI POPULACE 725 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Genetický drift na ostrově Pitcairn 726 // Populace v genetické rovnováze 727 // ZVÝHODNĚNÍ HETEROZYGOTŮ 727 // ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A VÝBĚREM 728 //
ROVNOVÁHA MEZI MUTACÍ A DRIFTEM 729 // B MILNÍKY GENETIKY: Hardyho-Weinbergův princip 730 // Kapitola 25 Evoluční genetika 736 // Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? 736 // Evoluční teorie 737 // DARWINOVA EVOLUČNÍ TEORIE 737 // EVOLUČNÍ GENETIKA 738 // Genetická variabilita v přírodních populacích 739 // FENOTYPOVÁ VARIABILITA 739 VARIABILITA STRUKTURY CHROMOZOMŮ 740 // VARIABILITA STRUKTURY BÍLKOVIN 741 // VARIABILITA NUKLEOTIDOVÝCH SEKVENCÍ 742 // Molekulární evoluce 743 // MOLEKULY JAKO „DOKUMENTY EVOLUČNÍ HISTORIE" 743 // MOLEKULÁRNÍ FYLOGENEZE 744 // RYCHLOST MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 746 // H ZAOSTŘENO NA PROBLÉM Využití mitochondriální DNA ke studiu fylogeneze 747 // MOLEKULÁRNÍ HODINY 748 // VARIABILITA EVOLUČNÍ RYCHLOSTI 749 // H ZAOSTŘENO NA: Evoluční rychlost 750 // NEUTRÁLNÍ TEORIE MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE 751 // MOLEKULÁRNÍ EVOLUCE A FENOTYPOVÁ EVOLUCE 753 // Speciace čili Vznik druhů 755 // CO JE TO DRUH? 755 // ZPŮSOBY SPECIACE 756 // GENETIKA SPECIACE 758 // Evoluce člověka 759 // LIDÉ A LIDOOPI 759 // EVOLUCE ČLOVĚKA VE FOSILNÍCH NÁLEZECH 759 // B MILNÍKY GENETIKY: Neutrální teorie molekulární evoluce 760 // VARIABILITA SEKVENCÍ DNA A PŮVOD ČLOVĚKA 762
(OCoLC)505915397
cnb002025830

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC