Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
223 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2358-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6702-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 214-220 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000177102
1 Co to je zdravotnická dokumentace? -- 1.1 Vymezení pojmu zdravotnická dokumentace -- 1.2 K čemu slouží zdravotnická dokumentace? -- 1.3 Prameny právní úpravy zdravotnické dokumentace -- 1.3.1 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních -- 1.3.2 Zákon o péči o zdraví lidu -- 1.3.3 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci -- 1.3.4 Úmluva o lidských právech a biomedicíně -- 1.3.5 Další právní předpisy -- 1.4 Zdravotnická dokumentace jako soubor osobních údajů -- 1.5 Jak se provádí zápis do zdravotnické dokumentace? -- 1.6 Vlastnictví zdravotnické dokumentace -- 2 Co obsahuje zdravotnická dokumentace? -- 2.1 Povinné náležitosti zdravotnické dokumentace -- 2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje -- 2.1.2 Zdravotnický pracovník provádějící zápis -- 2.1.3 Razítko -- 2.1.4 Čas -- 2.1.5 Odmítnutí zdravotní péče -- 2.1.6 Anamnéza -- 2.1.7 Status praesens ---
2.2 Další náležitosti zdravotnické dokumentace -- 2.2.1 Zdravotní péče -- 2.2.2 Léčivé přípravky -- 2.2.3 Zdravotnické prostředky -- 2.2.4 Ošetřovatelská péče -- 2.2.5 Zdravotnický transport -- 2.2.6 Očkování -- 2.2.7 Písemný informovaný souhlas -- 2.2.8 Souhlas s poskytováním informací -- 2.2.9 Omezující prostředky -- 2.2.10 Předávané informace -- 2.2.11 Záznam o nahlédnutí -- 2.2.12 Dočasná pracovní neschopnost a potřeba ošetřování -- 2.2.13 Jiné významné okolnosti -- 2.2.14 Údaje potřebné pro prokázání nároku -- na úhradu ze zdravotního pojištění -- 2.2.15 Asistovaná reprodukce -- 2.2.16 Transplantace -- 2.2.17 Poučení osob nakažených HIV -- 2.2.18 Lékařské ozáření -- 2.2.19 Záznam o zpopelnění části těla -- 2.3 Náležitosti každého listu -- 2.4 Vybrané součásti zdravotnické dokumentace -- 2.4.1 Informace ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem primární zdravotní péče (výpis) ---
2.4.2 Vyžádání další zdravotní péče -- 2.4.3 Informace o provedeném vyšetření -- (lékařská zpráva) -- 2.4.4 Informace o propuštění z ústavní péče (propouštěcí zpráva) -- 2.4.5 Lékařský posudek -- 2.4.6 Dokumentace zdravotnické záchranné služby — -- 2.4.7 Dokumentace Lékařské služby první pomoci (Kniha denních záznamů) -- 2.4.8 Společně pro všechny vybrané součásti zdravotnické dokumentace -- 2.5 Další součásti zdravotnické dokumentace -- 2.6 Zdravotnická dokumentace utajeného porodu -- 2.7 Obsah versus součásti -- 3 Informovaný souhlas -- 3.1 Co je informovaný souhlas? -- 3.2 Základ právní úpravy -- 3.3 Písemný souhlas v novelizované vyhlášce -- 3.4 Kdy zákony vyžadují písemný souhlas? -- 3.4.1 Souhlas s hospitalizací -- 3.4.2 Transplantace -- 3.4.3 Lékařská věda, výzkum, výuka -- 3.4.4 Asistovaná reprodukce -- 3.4.5 Sterilizace, kastrace, transsexuálové ---
3.4.6 Umělé přerušení těhotenství -- 3.4.7 Výkony, které nejsou v bezprostředním zájmu pacienta -- 3.4.8 Ověřování nových metod -- 3.4.9 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků -- 3.4.10 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků., -- 3.5 Povinné náležitosti písemného informovaného souhlasu -- 3.5.1 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků -- 3.5.2 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků -- 4 Negativní revers -- 4.1 Co je negativní revers? -- 4.2 Negativní revers u dětí a osob bez způsobilosti -- k právním úkonům -- 4.3 Povinné náležitosti negativního reversu -- 5 Elektronická zdravotnická dokumentace -- 5.1 Dvojí forma zdravotnické dokumentace -- 5.2 Listinná i elektronická zdravotnická dokumentace -- 5.3 Výlučně elektronická zdravotnická dokumentace -- 6 Ošetřovatelská dokumentace -- 6.1 Ošetřovatelská dokumentace je zdravotnická dokumentace ---
6.2 Co obsahuje ošetřovatelská dokumentace? -- 6.3 Další součásti ošetřovatelské dokumentace -- 6.4 Kdy se vede ošetřovatelská dokumentace? -- 7 Zrušení registrace či zánik zdravotnického zařízení -- 7.1 Co dělat? -- 7.2 Povinnosti správního úřadu -- 7.3 Povinnosti zřizovatele státního zdravotnického zařízení -- 8 Skartace zdravotnické dokumentace -- 8.1 Co je to skartace? -- 8.2 Skartační řízení -- 8.2.1 Skartační lhůta a skartační znak -- 8.2.2 Průběh skartačního řízení -- 8.2.3 Přechodné ustanovení -- 8.3 Skartační plán -- 8.3.1 Zdravotnická dokumentace primární zdravotní péče -- 8.3.2 Zdravotnická dokumentace specializované ambulantní zdravotní péče a zvláštní ambulantní péče -- 8.3.3 Zdravotnická dokumentace dispenzární péče ---
8.3.4 Zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytnuté v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování, včetně zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s protialkoholní nebo protitoxikoma-nickou léčbou -- 8.3.5 Zdravotnická dokumentace ústavní péče -- 8.3.6 Zdravotnická dokumentace lázeňské péče -- 8.3.7 Zdravotnická dokumentace závodní preventivní péče -- 8.3.8 Zdravotnická dokumentace zdravotnické záchranné služby a Lékařské služby první pomoci -- 8.3.9 Zdravotnická dokumentace o vyšetření dárce krve a zdravotní péči poskytované transfuzní službou -- 8.3.10 Zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytnuté v oboru patologická anatomie -- a soudní lékařství -- 8.3.11 Zdravotnická dokumentace o výsledcích zobrazovacích metod ---
8.3.12 Zdravotnická dokumentace o ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi, klinických zkouškách zdravotnických prostředků a klinickém hodnocení humánních léčiv -- 8.3.13 Zdravotnická dokumentace obsahující záznamy nežádoucích příhod v souvislosti s použitím zdravotnických prostředků -- 8.3.14 Zdravotnická dokumentace v podobě lékařských předpisů označených modrým pruhem a jejich průpisů -- 8.3.15 Zdravotnická dokumentace o výsledcích laboratorních a dalších pomocných vyšetření -- 9 Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost -- 9.1 Co je povinná mlčenlivost? -- 9.2 Ústavní základy povinné mlčenlivosti -- 9.3 Výjimky z povinné mlčenlivosti -- 9.3.1 Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky -- 9.3.2 Obrana zdravotnických pracovníků -- a zdravotnických zařízení -- 9.3.3 Pacient -- 9.3.4 Svolení pacienta -- 9.3.5 Poučovací povinnost ---
9.3.6 Osoby určené pacientem -- 9.3.7 Osoby blízké a členové domácnosti pacienta -- 9.3.8 Péče o pacienta a ochrana zdraví pečujících -- osob -- 9.3.9 Informace o aktuálním stavu -- 9.3.10 Oznámení úmrtí -- 9.3.11 Informace po smrti pacienta -- 9.3.12 Prokázání totožnosti či vztahu k pacientovi -- 9.3.13 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace -- 9.3.14 Národní zdravotnický informační systém -- 9.3.15 Orgány činné v trestním řízení -- 9.3.16 Civilní soudy v nesporných řízeních -- 9.3.17 Orgány sociálně-právní ochrany dětí -- 9.3.18 Zdravotní pojišťovny -- 9.3.19 Úřady práce -- 9.3.20 Správa sociálního zabezpečení, další orgány nemocenského pojištění a zaměstnavatel -- 9.3.21 Matrika -- 9.3.22 Obecní úřad a zaměstnavatel v případě řidičů -- 9.3.23 Policie ČR a zaměstnavatel v případě držitelů zbrojních průkazů ---
9.3.24 Osoby oprávněné kontrolovat, zda je jiná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky -- 9.3.25 Orgány ochrany veřejného zdraví -- 10 Přístup ke zdravotnické dokumentaci -- 10.1 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace nezávisle na vůli pacienta -- 10.2 Zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci -- 10.3 Další zaměstnanci zdravotnického zařízení -- 10.3.1 Zpracování osobních údajů -- 10.3.2 Sledování a vyhodnocování kvality poskytované zdravotní péče -- 10.4 Kontrola poskytované zdravotní péče -- 10.4.1 Soudní znalci v oboru zdravotnictví -- 10.4.2 Pověření členové příslušné komory -- 10.4.3 Členové znaleckých komisí -- 10.4.4 Lékaři správních úřadů ve zdravotnictví -- 10.4.5 Lékaři pověření Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo krajem -- 10.5 Kontrola dodržování lidských práv -- 10.6 Kontrola čerpání ze zdravotního pojištění ---
10.7 Kontrola jaderné bezpečnosti -- 10.8 Kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv -- 10.9 Ochrana veřejného zdraví -- 10.10 Podklady pro různá řízení -- 10.10.1 Lékaři orgánů sociálního zabezpečení -- a nemocenského pojištění -- 10.10.2 Lékaři úřadů práce -- 10.10.3 Lékaři odvodních a přezkumných komisí -- 10.10.4 Lékaři určení obecním úřadem pro účely civilní služby -- 10.10.5 Inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod -- 10.11 Statistika -- 10.11.1 Zaměstnanci organizace zajišťující úkoly NZIS -- 10.11.2 Zaměstnanci zpracovatele informací -- o zdravotním stavu obyvatelstva -- 10.12 Podklady ke komerčnímu pojištění -- 10.13 Osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání -- 10.14 Ústavy pro výkon zabezpečovací detence -- 10.15 Orgány činné v trestním řízení -- 10.16 Omezení přístupu do zdravotnické dokumentace -- 10.16.1 Utajený porod ---
10.16.2 Ochrana ohrožených dětí -- 10.16.3 Ochrana osobních údajů třetích osob -- 10.16.4 Ochrana rodných čísel -- 10.17 Výpisy, opisy a kopie -- 10.17.1 Lhůty pro pořízení -- 10.17.2 Náklady pořízení -- 10.17.3 Náklady zaslání -- 10.17.4 Kdo má právo volby? -- 10.17.5 Úhrada za nahlížení? -- 10.18 Záznam o nahlížení a pořizování výpisů, opisů -- a kopií -- 10.19 Správní úřady a zřizovatelé státních zdravotnických zařízení -- 11 Odpovědnost a sankce -- 11.1 Trestněprávní odpovědnost a sankce -- 11.1.1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji -- 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC