Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
223 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2358-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-6702-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 214-220 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000177102
Seznam použitých zkratek 13 // Předmluva 14 // 1 Co to je zdravotnická dokumentace? 16 // 1.1 Vymezení pojmu zdravotnická dokumentace 16 // 1.2 K čemu slouží zdravotnická dokumentace? 19 // 1.3 Prameny právní úpravy zdravotnické dokumentace 20 // 1.3.1 Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 20 // 1.3.2 Zákon o péči o zdraví lidu 20 // 1.3.3 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 24 // 1.3.4 Úmluva o lidských právech a biomedicíně 25 // 1.3.5 Další právní předpisy 26 // 1.4 Zdravotnická dokumentace jako soubor osobních údajů 27 // 1.5 Jak se provádí zápis do zdravotnické dokumentace? 30 // 1.6 Vlastnictví zdravotnické dokumentace 31 // 2 Co obsahuje zdravotnická dokumentace? 33 // 2.1 Povinné náležitosti zdravotnické dokumentace 33 // 2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje 34 // 2.1.2 Zdravotnický pracovník provádějící zápis 35 // 2.1.3 Razítko 35 // 2.1.4 Čas 36 // 2.1.5 Odmítnutí zdravotní péče 36 // 2.1.6 Anamnéza 37 // 2.1.7 Status praesens 37 // 2.2 Další náležitosti zdravotnické dokumentace 37 // 2.2.1 Zdravotní péče 37 // 2.2.2 Léčivé přípravky 38 // 2.2.3 Zdravotnické prostředky 39 // 2.2.4 Ošetřovatelská péče 42 // 2.2.5 Zdravotnický transport 43 // 2.2.6 Očkování 43 // 2.2.7 Písemný informovaný souhlas 4? // 2.2.8 Souhlas s poskytováním informací 44 // 2.2.9 Omezující prostředky 44 // 2.2.10 Předávané informace 47 // 2.2.11 Záznam o nahlédnutí 41 // 2.2.12 Dočasná pracovní neschopnost a potřeba ošetřování 41 // 2.2.13 Jiné významné okolnosti 41 // 2.2.14 Údaje potřebné pro prokázání nároku na úhradu ze zdravotního pojištění 41 // 2.2.15 Asistovaná reprodukce 4S // 2.2.16 Transplantace 50 // 2.2.17 Poučení osob nakažených HIV 52 // 2.2.18 Lékařské ozáření 53 // 2.2.19 Záznam o zpopelnění části těla 53 //
2.3 Náležitosti každého listu 54 // 2.4 Vybrané součásti zdravotnické dokumentace 54 // 2.4.1 Informace ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem primární zdravotní péče (výpis) 55 // 2.4.2 Vyžádání další zdravotní péče 56 // 2.4.3 Informace o provedeném vyšetření (lékařská zpráva) 57 // 2.4.4 Informace o propuštění z ústavní péče (propouštěcí zpráva) 57 // 2.4.5 Lékařský posudek 58 // 2.4.6 Dokumentace zdravotnické záchranné služby 66 // 2.4.7 Dokumentace Lékařské služby první pomoci (Kniha denních záznamů) 69 // 2.4.8 Společně pro všechny vybrané součásti zdravotnické dokumentace 70 // 2.5 Další součásti zdravotnické dokumentace 71 // 2.6 Zdravotnická dokumentace utajeného porodu 73 // 2.7 Obsah versus součásti 74 // 3 Informovaný souhlas 75 // 3.1 Co je informovaný souhlas? 75 // 3.2 Základ právní úpravy 75 // 3.3 Písemný souhlas v novelizované vyhlášce 76 // 3.4 Kdyzákony vyžadují písemný souhlas? 76 // 3.4.1 Souhlas s hospitalizací 77 // 3.4.2 Transplantace 77 // 3.4.3 Lékařská věda, výzkum, výuka 79 // 3.4.4 Asistovaná reprodukce 80 // 3.4.5 Sterilizace, kastrace, transsexuálové 82 // 3.4.6 Umělé přerušení těhotenství 82 // 3.4.7 Výkony, které nejsou v bezprostředním zájmu pacienta 83 // 3.4.8 Ověřování nových metod 83 // 3.4.9 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků 83 // 3.4.10 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků 85 // 3.5 Povinné náležitosti písemného informovaného souhlasu 85 // 3.5.1 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků 87 // 3.5.2 Klinické zkoušky zdravotnických prostředků 88 // 4 Negativní revers 90 // 4.1 Co je negativní revers? 90 // 4.2 Negativní revers u dětí a osob bez způsobilosti k právním úkonům 90 //
4.3 Povinné náležitosti negativního reversu 92 // 5 Elektronická zdravotnická dokumentace 94 // 5.1 Dvojí forma zdravotnické dokumentace 94 // 5.2 Listinná i elektronická zdravotnická dokumentace 95 // 5.3 Výlučně elektronická zdravotnická dokumentace 96 // 6 Ošetřovatelská dokumentace 100 // 6.1 Ošetřovatelská dokumentace je zdravotnická dokumentace 100 // 6.2 Co obsahuje ošetřovatelská dokumentace? 101 // 6.3 Další součásti ošetřovatelské dokumentace 102 // 6.4 Kdy se vede ošetřovatelská dokumentace? 102 // 7Zdravotnická dokumentace v praxi // 7 Zrušení registrace či zánik zdravotnického zařízení 104 // 7.1 Co dělat? 104 // 7.2 Povinnosti správního úřadu 105 // 7.3 Povinnosti zřizovatele státního zdravotnického zařízení 106 // 8 Skartace zdravotnické dokumentace 108 // 8.1 Co je to skartace? 108 // 8.2 Škartační řízení 109 // 8.2.1 Škartační lhůta a škartační znak 109 // 8.2.2 Průběh skartačního řízení 111 // 8.2.3 Přechodné ustanovení 114 // 8.3 Skartační plán 115 // 8.3.1 Zdravotnická dokumentace primární zdravotní péče 115 // 8.3.2 Zdravotnická dokumentace specializované ambulantní zdravotní péče a zvláštní ambulantní péče 116 // 8.3.3 Zdravotnická dokumentace dispenzární péče 117 // 8.3.4 Zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytnuté v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování, včetně zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s protialkoholní nebo protitoxikomanickou léčbou 118 // 8.3.5 Zdravotnická dokumentace ústavní péče 118 // 8.3.6 Zdravotnická dokumentace lázeňské péče 118 // 8.3.7 Zdravotnická dokumentace závodní preventivní péče 119 // 8.3.8 Zdravotnická dokumentace zdravotnické záchranné služby a Lékařské služby první pomoci 120 //
8.3.9 Zdravotnická dokumentace o vyšetření dárce krve a zdravotní péči poskytované transfúzní službou 121 // 8.3.10 Zdravotnická dokumentace o zdravotní péči poskytnuté v oboru patologická anatomie a soudní lékařství 121 // 8.3.11 Zdravotnická dokumentace o výsledcích zobrazovacích metod 122 // 8.3.12 Zdravotnická dokumentace o ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi, klinických zkouškách zdravotnických prostředků a klinickém hodnocení humánních léčiv 122 // 8.3.13 Zdravotnická dokumentace obsahující záznamy nežádoucích příhod v souvislosti s použitím zdravotnických prostředků 123 // 8.3.14 Zdravotnická dokumentace v podobě lékařských předpisů označených modrým pruhem a jejich průpisů 124 // 8.3.15 Zdravotnická dokumentace o výsledcích laboratorních a dalších pomocných vyšetření 124 // 9 Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost 125 // 9.1 Co je povinná mlčenlivost? 125 // 9.2 Ústavní základy povinné mlčenlivosti 125 // 9.3 Výjimky z povinné mlčenlivosti 126 // 9.3.1 Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky 126 // 9.3.2 Obrana zdravotnických pracovníků a zdravotnických zařízení 127 // 9.3.3 Pacient 128 // 9.3.4 Svolení pacienta 130 // 9.3.5 Poučovací povinnost 130 // 9.3.6 Osoby určené pacientem 131 // 9.3.7 Osoby blízké a členové domácnosti pacienta 132 // 9.3.8 Péče o pacienta a ochrana zdraví pečujících osob 134 // 9.3.9 Informace o aktuálním stavu 135 // 9.3.10 Oznámení úmrtí 136 // 9.3.11 Informace po smrti pacienta 136 // 9.3.12 Prokázání totožnosti či vztahu k pacientovi 138 // 9.3.13 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace 139 // 9.3.14 Národní zdravotnický informační systém 139 // 9.3.15 Orgány činné v trestním řízení 140 //
9.3.16 Civilní soudy v nesporných řízeních 142 // 9.3.17 Orgány sociálně-právní ochrany dětí 144 // 9.3.18 Zdravotní pojišťovny 145 // 9.3.19 Úřady práce 146 // 9.3.20 Správa sociálního zabezpečení, další orgány nemocenského pojištění a zaměstnavatel 147 // 9.3.21 Matrika 150 // 9.3.22 Obecní úřad a zaměstnavatel v případě řidičů 151 // 9.3.23 Policie ČR a zaměstnavatel v případě držitelů zbrojních průkazů 153 // 9.3.24 Osoby oprávněné kontrolovat, zda je jiná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 154 // 9.3.25 Orgány ochrany veřejného zdraví 155 // 10 Přístup ke zdravotnické dokumentaci 156 // 10.1 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace nezávisle na vůli pacienta 156 // 10.2 Zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci 158 // 10.3 Další zaměstnanci zdravotnického zařízení 160 // 10.3.1 Zpracování osobních údajů 160 // 10.3.2 Sledování a vyhodnocování kvality poskytované zdravotní péče 162 // 10.4 Kontrola poskytované zdravotní péče 163 // 10.4.1 Soudní znalci v oboru zdravotnictví 164 // 10.4.2 Pověření členové příslušné komory 166 // 10.4.3 Členové znaleckých komisí 168 // 10.4.4 Lékaři správních úřadů ve zdravotnictví 169 // 10.4.5 Lékaři pověření Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo krajem 169 // 10.5 Kontrola dodržování lidských práv 170 // 10.6 Kontrola čerpání ze zdravotního pojištění 171 // 10.7 Kontrola jaderné bezpečnosti 173 // 10.8 Kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv 173 // 10.9 Ochrana veřejného zdraví 175 // 10.10 Podklady pro různá řízení 177 // 10.10.1 Lékaři orgánu sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění 177 // 10.10.2 Lékaři úřadů práce 178 // 10.10.3 Lékaři odvodních a přezkumných komisí 179 //
10.10.4 Lékaři určení obecním úřadem pro účely civilní služby 181 // 10.10.5 Inspektoři Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 182 // 10.11 Statistika 183 // 10.11.1 Zaměstnanci organizace zajišťující úkoly NZIS 183 // 10.11.2 Zaměstnanci zpracovatele informací o zdravotním stavu obyvatelstva 184 // 10.12 Podklady ke komerčnímu pojištění 185 // 10.13 Osoby získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 186 // 10.14 Ústavy pro výkon zabezpečovací detence 187 // 10.15 Orgány činné v trestním řízení 188 // 10.16 Omezení přístupu do zdravotnické // dokumentace 189 // 10.16.1 Utajený porod 189 // 10.16.2 Ochrana ohrožených dětí 189 // 10.16.3 Ochrana osobních údajů třetích osob 190 // 10.16.4 Ochrana rodných čísel 192 // 10.17 Výpisy, opisy a kopie 194 // 10.17.1 Lhůty pro pořízení 195 // 10.17.2 Náklady pořízení 196 // 10.17.3 Náklady zaslání 196 // 10.17.4 Kdo má právo volby? 196 // 10.17.5 Úhrada za nahlížení? 197 // 10.18 Záznam o nahlížení a pořizování výpisů, opisů // a kopií 198 // 10.19 Správní úřady a zřizovatelé státních zdravotnických zařízení 202 // 11 Odpovědnost a sankce 203 // 11.1 Trestněprávní odpovědnost a sankce 203 // 11.1.1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 203 // 11.1.2 Padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů 205 // 11.1.3 Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací 206 // 11.1.4 Ublížení na zdraví z nedbalosti 206 // 11.2 Správněprávní odpovědnost a sankce 207 // 11.3 Disciplinární odpovědnost a sankce 209 // 11.4 Občanskoprávní odpovědnost a sankce 210 // 11.4.1 Náhrada škody 210 // 11.4.2 Ochrana osobnosti 211 // 11.5 Pracovněprávní odpovědnost a sankce 212 // 12 Prameny 214 // 12.1 Knihy 214 // 12.2 Právní předpisy 214 // 12.3 Soudní rozhodnutí 219 // Rejstřík 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC