Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2007
207 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-326-0 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje bibliografii na s. 204-207
000177107
Úvod -- Pedagogická diagnostika -- Pedagogická diagnostika v našich zemích -- Pedagogická diagnostika a diagnóza -- Typy pedagogické diagnostiky -- Pedagogická diagnostika v procesu integrace jedinců -- se speciálními potřebami -- Pedagogická diagnostika v zahraničí -- Proces diagnostikování -- Komplexní přístup k pedagogické diagnostice -- Vývojové hledisko -- Ne jedna příčina, ale celý řetěz -- Kdo a kde provádí diagnostiku -- Dítě jako aktivní účastník diagnostického procesu -- Edumetrický a kazuistický přístup k diagnostikování -- Metody pedagogické diagnostiky -- Pozorování -- Rozhovor (interview) -- Anamnéza -- Dotazníky -- Testy -- Metody ověřování vědomostí a dovedností -- Analýza výsledků činnosti a analýza úkolů -- Pedagogická dokumentace -- Možné diagnostické chyby -- Hodnocení úrovně motoriky -- Hrubá motorika -- Jemná motorika -- Mikromotorika očních pohybů -- Motorika artikulačních orgánů -- Grafomotorika -- Pohybová koordinace -- Senzomotorická koordinace -- Poruchy vývoje motoriky, formy poruch -- Vnímání tělového schématu -- Historie pojmu -- Současné pojetí tělového schématu -- Tělové schéma v ontogenetickém vývoji -- Využití poznatků v praxi -- Diagnostika úrovně ovládnutí tělového schématu -- Cvičení podporující vnímání tělového schématu -- Poruchy vnímání tělového schématu -- Diagnostika úrovně percepce (vnímání) -- Vestibulární
percepce -- Taktilní (hmatová) percepce -- Kinestetická percepce -- Zraková percepce -- Sluchová percepce -- Vnímání a reprodukce rytmu -- Komunikační dovednosti -- Komunikace verbální (slovní) -- Komunikace neverbální -- Komunikace činem -- Diagnostika rozumových schopností -- Vývoj rozumových schopností -- Klasifikace rozumových schopností -- Diagnostika -- Co lze vyčíst ze zprávy z psychologického vyšetření -- Multidimenzionální inteligence -- Pravý a levý mozek a lateralita -- Pravý a levý mozek, specializace mozkových hemisfér -- Lateralita -- Diagnostika laterality -- Diagnostika úrovně vývoje pravolevé, prostorové a časové orientace -- Vývoj prostorové orientace -- Orientace vpravo vlevo -- Orientace v čase -- Nástup dítěte do školy -- Školní zralost a školní připravenost -- Rizikové dítě v předškolním věku a prevence obtíží -- Diagnostika vybraných vnějších (sociálních) vlivů -- Diagnostika rodiny -- Diagnostika života ve škole a ve třídě -- Diagnostika vybraných tělesných a duševních vlastností dítěte -- Fyzický vývoj a stav dítěte -- Psychika dítěte -- Emoční poruchy u dětí -- Diagnostika úrovně čtení -- Diagnostika vývoje čtenářských dovedností -- Diagnostika čtenářských dovedností v jednotlivých vývojových etapách -- Diagnostika písemného projevu -- Vývoj písemného projevu u dítěte školního věku -- Aplikace gramatických pravidel -- Formy písemného
projevu a jejich diagnostická hodnota -- Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností -- Psychické funkce ovlivňující výkon v matematice -- Vývoj matematických schopností -- Diagnostika chování dítěte -- Sociálně-emoční chování dítěte -- Dětská agresivita -- Dysfunkční chování -- Individuální vzdělávací plán (IVP) -- Význam individuálního vzdělávacího plánu -- Strategie tvorby IVP v zahraničí -- Strategie tvorby IVP v České republice -- Tvorba IVP -- Ukázky individuálních vzdělávacích plánů -- Přílohy -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC