Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., dopl. a aktualiz. vyd.
Praha : ASPI, 2008
455 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-322-5 (brož.)
Právní rukověť
angličtina
Část. přeloženo z angličtiny?
Obsahuje bibliografii na s. 427-428, bibliografické odkazy a rejstřík
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů -- Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, Štrasburk 28.1.1981 -- Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
000177193
Obsah // Seznam zkratek ...XI // Úvod...1 // KAPITOLA 1 Osobní údaje...17 // Oddíl 1 Definice...17 // Oddíl 2 Typologie... 21 // Oddíl 3 Reálné a anonymní osobní údaje, určenost a určitelnost // subjektu údajů ...28 // Oddíl 4 Určenost a určitelnost a zjišťování totožnosti fyzické // osoby...36 // Oddíl 5 Identifikační údaje ...53 // 5.1 Jméno a příjmení ...54 // 5.2 Datum a místo narození ...58 // 5.3 Identifikační čísla...59 // 5.3.1 Rodné číslo ...60 // 5.3.2 Další osobní identifikační čísla ...68 // Oddíl 6 Adresní údaje...70 // 6.1 Místní doručovací adresy ...70 // 6.2 Účastnické adresy...72 // Oddíl 7 Popisné (charakterizační) údaje ...75 // 7.1 Popisné údaje běžně užívané ? identifikaci...76 // 7.2 Popisné údaje užívané ? hodnocení subjektu // údajů ...78 // Oddíl 8 Citlivé údaje...80 // Oddíl 9 Některé problémy spojené s osobními údaji ...89 // 9.1 Duplicitní a multiplicitní výskyt identifikačních // údajů ...89 // 9.2 Správnost, pravdivost a přesnost osobních údajů...90 // V // Obsah // Oddíl 10 Projevy osobní povahy a charakteristiky obsahující // osobní údaje...91 // KAPITOLA 2 Dokumenty a další formy záznamu // osobních údajů...95 // Oddíl 1 Zaznamenávání osobních údajů ...95 // Oddíl 2 Osobní doklady ...97 // Oddíl 3 Identifikační karty a předměty ...104 // Oddíl 4 Jiné listiny s osobními údaji ...107 // 4.1 Smlouvy...108 // 4.2 Živnostenský
list...111 // 4.3 Životopis ...111 // 4.4 Osobní záznamy a deníky...112 // 4.5 Kroniky ...113 // Oddíl 5 Soubory listin a dokumentů s osobními údaji ...115 // 5.1 Zdravotnická dokumentace...115 // 5.2 Osobní spisy...117 // 5.3 Úřední spisy...120 // 5.4 Vizitky ...121 // 5.5 Korespondence...122 // Oddíl 6 Obrazové, zvukové a audiovizuální dokumenty ...123 // 6.1 Fotografie...123 // 6.2 Filmový a televizní záznam, videozáznam ...126 // Oddíl 7 Záznamy osobních údajů, počítače a internet ...128 // Oddíl 8 Nejběžnější formy výskytu osobních údajů...133 // KAPITOLA 3 Zpracování osobních údajů ...137 // Oddíl 1 Definice, formy a způsoby zpracování ...137 // Oddíl 2 Zveřejňování osobních údajů ...145 // Oddíl 3 Příklady zpracování ...149 // 3.1 Zpracování zčásti nebo v úplnosti veřejně // přístupná...150 // 3.2 Zpracování citlivých údajů uložená zákonem...165 // 3.3 Zpracování prováděná orgány veřejné správy a státní // moci omezeně přístupná nebo nepřístupná ...174 // 3.4 Zpracování osobních údajů uložená zákonem // všem zaměstnavatelům...178 // VI // Obsah // 3.5 Zpracování osobních údajů uložená zákonem // subjektům činným v určitém oboru...182 // Oddíl 4 Zpracování, na které se zákon o ochraně osobních údajů // nevztahuje ...184 // 4.1 Zpracování pro osobní potřebu ...184 // 4.2 Nahodilé shromažďování...185 // Oddíl 5 Kamerové systémy a zpracování
osobních údajů...188 // Oddíl 6 Zpracování osobních údajů zemřelých ...190 // KAPITOLA 4 Povinnosti při zpracování osobních // údajů...195 // Oddíl 1 Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů.196 // Oddíl 2 Povinnosti správce před zahájením zpracování...202 // 2.1 Povinnost stanovit účel...202 // 2.2 Povinnost stanovit prostředky a způsob // zpracování ...209 // 2.3 Oznamovací povinnost...211 // 2.4 . Povinnosti správce spojené s poskytnutím osobních // údajů do zahraničí ...215 // Oddíl 3 Příprava zpracování a první kroky ...220 // 3.1 Návrh zpracování jako zdroj povinnosti ...220 // 3.2 Povinnost získat souhlas subjektu údajů a informovat // o zpracování...224 // 3.3 Spolupráce se zpracovatelem a jiným správcem ... 235 // Oddíl 4 Povinnosti správce při zpracování...238 // 4.1 Povinnost zpracovat přesné osobní údaje ...239 // 4.2 Povinnost shromažďovat údaje odpovídající účelu // a v nezbytném rozsahu...245 // 4.3 Povinnost uchovávat osobní údaje pouze // po nezbytnou dobu...250 // 4.4 Povinnost zpracovávat osobní údaje v souladu // s původním účelem...255 // 4.5 Povinnost shromažďovat osobní údaje otevřeně ... 259 // 4.6 Povinnost nesdružovat osobní údaje...260 // 4.7 Povinnost přijmout bezpečnostní opatření...261 // 4.8 Další povinnosti při zpracování osobních údajů ... 271 // Oddíl 5 Povinnosti správce při ukončení zpracování...273 // VII // Obsah
// Oddíl 6 Povinnosti zpracovatele ...2/4 // Oddíl 7 Povinnosti zaměstnanců správce nebo zpracovatele, // jiných a dalších osob ... • • • 276 // 7.1 Povinnost zpracovávat osobní údaje za stanovených // podmínek...277 // 7.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost ...280 // KAPITOLA 5 Subjekt údajů a jeho práva...285 // Oddíl 1 Člověk jako subjekt údajů...285 // Oddíl 2 Právo být informován o zpracování ...289 // Oddíl 3 Souhlas subjektu údajů...294 // 3.1 Informovaný souhlas ...294 // 3.2 Předpokládaný souhlas...300 // 3.3 Souhlas se zpracováním citlivých údajů ...302 // 3.4 Souhlas a zpracování osobních údajů jiného...304 // Oddíl 4 Právo přístupu ? osobním údajům...305 // 4.1 Přímý a nepřímý přístup ? osobním údajům...305 // 4.2 Omezení a zvláštní úprava přístupu ...307 // 4.3 Právo přístupu ? osobním údajům // v Evropské unii ...313 // 4.4 Naplňování práva přístupu ...318 // Oddíl 5 Práva subjektu údajů vůči správci a zpracovateli...321 // Oddíl 6 Právo obrátit se na kontrolní orgány...323 // Oddíl 7 Další práva člověkajako subjektu údajů...325 // KAPITOLA 6 Dozorové orgány a prosazování ochrany // osobních údajů...327 // Oddíl 1 Dozorové orgány v ochraně osobních údajů...327 // Oddíl 2 Postavení, působnost a úkoly Úřadu pro ochranu // osobních údajů...331 // 2.1 Postavení a působnost...331 // 2.2 Kontrolní činnost ...334 // 2.3 Správní trestání...344
// 2.4 Registrace zpracování...347 // 2.5 Ostatní činnosti...349 // Oddíl 3 Společné kontrolní orgány ...351 // Vlil // Obsah // 3.1 Společný dozorový orgán pro Schengenský // informační systém ...351 // 3.2 Společný kontrolní orgán Europolu ...353 // 3.3 Společný dozorový orgán pro Celní informační // systém ...354 // 3.4 Společný kontrolní orgán Eurojustu ...355 // Oddíl 4 Mezinárodní spolupráce v ochraně osobních údajů...357 // Oddíl 5 Formy prosazování ochrany osobních údajů...359 // 5.1 Systémy ochrany ...359 // 5.2 Etické kodexy...361 // Přílohy // Zákon č. 101/2000 Sb...363 // Úmluva č. 108 ... 388 // Dodatkový protokol ? Úmluvě č. 108 ... 397 // Směrnice 95/46/ES... 400 // Literatura ...427 // Seznam použitých právních předpisů ...429 // Rejstřík věcný a názvový ...449 // IX
(OCoLC)228669127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC