Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2007
xxxiii, 539 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7179-672-5 (váz.)
Právnické učebnice
Obsahuje bibliografii na s. [513]-526, bibliografické odkazy a rejstřík
000177194
Přehled obsahu // str. m.č. // Předmluva... V // Autoři jednotlivých kapitol...VII // O autorech...IX // Obsah...XVII // Přehled použitých zkratek...XXXI // Část první. Obecné výklady ... 1 // Hlava I. Pojetí pracovního práva a jeho postavení // v systému práva ... 3 1 // Hlava II. Geneze pracovního práva ... 19 22 // Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty... 35 47 // Hlava IV. Prameny pracovního práva... 45 56 // Hlava V. Pracovněprávní vztahy... 57 83 // Hlava VI. Pracovněprávní skutečnosti... 85 124 // Hlava VII. Mezinárodní prvek v pracovních vztazích... 117 173 // Část druhá. Individuální pracovní právo... 129 // Hlava VIII. Právní vztahy účasti na práci ... 131 191 // Hlava IX. Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů ... 143 208 // Hlava X. Povinnosti stran pracovního poměru... 161 238 // Hlava XI. Vznik a změny pracovního poměru ... 177 261 // Hlava XII. Skončení pracovního poměru ... 189 279 // Hlava XIII. Pracovní doba... 207 301 // Hlava XIV. Doba odpočinku... 221 315 // XVI // Přehled obsahu // str. m.č. // Hlava XV. Odměňování zaměstnanců ... 239 342 // Hlava XVI. Překážky v práci ... 285 432 // Hlava XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ... 313 479 // Hlava XVIII. Péče o zaměstnance ... 323 495 // Hlava XIX. Zvláštní pracovní podmínky některých // zaměstnanců... 333 510 // Hlava XX. Odpovědnostní vztahy ... 343 529 // Hlava XXI. Služební poměry...
369 585 // Hlava XXII. Dohody o pracích konaných mimo pracovní // poměr... 377 595 // Část třetí. Kolektivní pracovní právo...389 // Hlava XXIII. Vznik a vývoj kolektivního pracovního práva ... 391 628 // Hlava XXIV. Subjekty kolektivních pracovněprávních // vztahů... 399 644 // Hlava XXV. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů... 425 686 // Hlava XXVI. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. 437 715 // Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání // a kontrolní činnost...463 // Hlava XXVII. Zabezpečování zaměstnání ... 465 774 // Hlava XXVIII. Kontrolní činnost ... 489 832 // Část pátá. Spory z pracovněprávních vztahů ...499 // Hlava XXIX. Pracovněprávní spory a jejich řešení... 501 856 // Seznam literatury ...513 // Věcný rejstřík...527 // Obsah // XXV // 4.2.1.3. Společná ustanovení o mateřské a rodičovské // dovolené... // str. // 299 // 4.2.2. Jiné důležité osobní překážky v práci dle ustanovení // § 199 ZPr... // 300 // 4.3. Překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu // obecného zájmu ... 302 // 4.3.1. Veřejná funkce... 302 // 4.3.2. Výkon občanských povinností ... 303 // 4.3.3. Jiné úkony v obecném zájmu ... 303 // 4.3.4. Pracovní volno související s brannou povinností... 304 // 4.3.5. Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy // nebo studia... 305 // Oddíl 5. Překážky v práci na straně zaměstnavatele... 306 // 5.1. Členění
překážek v práci na straně zaměstnavatele... 306 // 5.2. Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými // povětrnostními vlivy nebo živelní událostí (§ 207 ZPr).. 306 // 5.2.1. Prostoj... 306 // 5.2.2. Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními // vlivy nebo živelní událostí ... 307 // 5.3. Jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208-210 ZPr) ... 308 // Oddíl 6. Shrnutí... 310 // Hlava XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci... 313 // Oddíl 1. Stručný vývoj péče o bezpečnost a hygienu práce ... 313 // Oddíl 2. Význam a funkce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . 314 // Oddíl 3. Právní pojem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ... 316 // Oddíl 4. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ... 317 // Oddíl 5. Charakteristika právní úpravy a její zásady... 320 // Oddíl 6. Účast zaměstnanců, odborová kontrola, inspekce práce // a státní dozor... 321 // Hlava XVIII. Péče o zaměstnance...323 // Oddíl 1. Pojem péče o zaměstnance ... 323 // Oddíl 2. Právní úprava péče o zaměstnance ... 326 // 2.1. Péče o pracovní podmínky zaměstnanců... 326 // 2.1.1. Úschova svršků ... 327 // 2.2. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců... 328 // 2.3. Stravování zaměstnanců ... 331 // m.č. // 459 // 461 // 463 // 464 // 465 // 466 // 466 // 467 469 // 469 // 470 470 // 472 // 474 // 477 // 479 // 480 483 486 488 // 491 // 495 // 497 // 497 // 500
// 502 // 508 // XXVI // Obsah // str. m.č. // Hlava XIX. Zvláštní pracovní podmínky některých // zaměstnanců ... 333 // Oddíl 1. Zvláštní pracovní podmínky fyzických osob se zdravotním // postižením... 334 510 // Oddíl 2. Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň, // zaměstnankyň - matek, zaměstnanců pečujících o děti a o jiné fyzické osoby ... 334 511 // 2.1. Zaměstnanost žen... 334 511 // 2.2. Pojem zvláštních pracovních podmínek žen... 335 512 // 2.3. Zákazy některých prací a převedení na jinou práci .. 336 514 // 2.4. Další oprávnění těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň // a zaměstnanců zejména z důvodů péče o dítě ... 337 516 // 2.5. Ochrana pracovního poměru těhotných zaměstnankyň // a zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti... 338 518 // Oddíl 3. Zvláštní pracovní podmínky mladistvých... 339 522 // 3.1. Pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých... 339 522 // 3.2. Povinnosti zaměstnavatelů vůči mladistvým... 341 526 // 3.3. Zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi .. 341 528 // Hlava XX. Odpovědnostní vztahy... 343 // Oddíl 1. Pojem odpovědnosti v pracovním právu ... 343 529 // Oddíl 2. Charakteristické rysy pracovněprávní odpovědnosti... 345 536 // Oddíl 3. Druhy pracovněprávní odpovědnosti... 347 538 // 3.1. Obecně ? druhům odpovědnosti ... 347 538 // 3.2. Jednotlivé druhy odpovědnosti v pracovním právu... 348 541
// 3.2.1. Hmotná pracovněprávní odpovědnost... 348 541 // 3.2.2. Jiná než hmotná pracovněprávní odpovědnost... 349 544 // 3.2.3. Sankce ukládané jinými orgány ... 350 547 // Oddíl 4. Odpovědnost za škodu... 350 548 // 4.1. Obecné otázky odpovědnosti za škodu... 350 548 // 4.1.1. Funkce odpovědnosti za škodu ... 350 548 // 4.1.2. Škoda... 352 552 // 4.1.3. Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... 353 554 // 4.1.4. Druhy odpovědnosti za škodu... 354 556 // 4.2. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou // zaměstnavateli... 355 557 // 4.2.1. Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu... 356 558 // 4.2.2. Odpovědnost za nesplnění povinnosti ? odvrácení // škody // 356 562 // Obsah // XXVII // str. m.č. // 4.2.3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, // které je zaměstnanec povinen vyúčtovat... 357 564 // 4.2.4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů... 359 569 // 4.2.5. Společná ustanovení o požadování náhrady škody // způsobené zaměstnancem ... 359 570 // 4.3. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou // zaměstnanci... 360 571 // 4.3.1. Obecná odpovědnost za Škodu... 361 573 // 4.3.2. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech // a nemocech z povolání ... 362 575 // 4.3.3. Odpovědnost za škodu na odložených věcech ... 365 581 // 4.3.4. Odpovědnost při odvrácení škody... 366 582 // Oddíl 5. Bezdůvodné obohacení ... 366 583 // Hlava XXI. Služební
poměry... 369 // Oddíl 1. Služební poměr příslušníků ozbrojených sil... 370 586 // Oddíl 2. Služební poměr státních zaměstnanců... 372 592 // Hlava XXII. Dohody o pracích konaných mimo // pracovní poměr... 377 // Oddíl 1. Způsoby výkonu práce... 377 595 // Oddíl 2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr... 378 597 // 2.1. Pojem ... 378 597 // 2.2. Základní znaky dohod o pracích konaných // mimo pracovní poměr... 379 600 // 2.3. Prvky právních vztahů založených dohodami o pracích // konaných mimo pracovní poměr ... 380 604 // 2.3.1. Subjekty... 380 604 // 2.3.2. Obsah... 381 605 // 2.3.3. Objekt... 381 607 // 2.4. Srovnání pracovního poměru a dohod // o pracích konaných mimo pracovní poměr ... 382 609 // 2.5. Právní úprava dohod o pracích konaných mimo // pracovní poměr... 383 613 // Oddíl 3. Dohoda o pracovní činnosti ... 383 614 // 3.1. Vymezení ... 383 614 // 3.2. Náležitosti... 384 616 // 3.3. Skončení právního vztahu založeného dohodou // o pracovní činnosti... 385 621 // XXVIII // Obsah // str. // Oddíl 4. Dohoda o provedení práce ... 386 // 4.1. Vymezení ... 386 // 4.2. Náležitosti ... 387 // 4.3. Skončení právního vztahu založeného dohodou // o provedení práce... 387 // Část třetí. Kolektivní pracovní právo...389 // Hlava XXIII. Vznik a vývoj kolektivního pracovního // práva... 391 // Oddíl 1. Geneze kolektivního pracovního práva ... 391 // Oddíl 2. Vývojové
tendence se zaměřením na právo Evropské unie ... 394 // Hlava XXIV. Subjekty kolektivních pracovněprávních // vztahů... // 399 // Oddíl 1. Obecně ? subjektům kolektivních pracovněprávních // vztahů... 399 // Oddíl 2. Stát... 400 // Oddíl 3. Zaměstnavatelé a zaměstnavatelské organizace ... 403 // Oddíl 4. Zaměstnanci... 404 // Oddíl 5. Odborové organizace ... 405 // Oddíl 6. Rada zaměstnanců... 408 // Oddíl 7. Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ... 415 // Oddíl 8. Evropská rada zaměstnanců... 416 // 8.1. Vyjednávači výbor, evropská rada zaměstnanců ustavená // ujednáním, ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání ... 420 // 8.2. Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona ... 421 // 8.3. Organizační aspekty činnosti evropské rady // zaměstnanců... 422 // Hlava XXV. Formy kolektivních pracovněprávních // vztahů...425 // Oddíl 1. Obecně ? formám kolektivních pracovněprávních vztahů . 425 // Oddíl 2. Právo na informace ... 427 // Oddíl 3. Právo na projednání ... 429 // Oddíl 4. Právo na spolurozhodování (jednání v dohodě)... 430 // m.č. // 625 // 625 // 626 // 627 // 628 // 635 // 644 // 648 // 653 // 654 // 655 661 670 675 // 680 // 682 // 684 // 686 // 690 // 693 // 698 // Obsah // XXIX // str. m.č. // Oddíl 5. Právo rozhodování ... 431 700 // Oddíl 6. Právo kontroly... 432 703 // Oddíl 7. Právo účasti v legislativním procesu
... 433 704 // Oddíl 8. Právo kolektivního vyjednávání ... 433 706 // Hlava XXVI. Kolektivní vyjednávání a kolektivní // smlouvy...437 // Oddíl 1. Kolektivní vyjednávání... 437 715 // 1.1. Geneze a historický vývoj kolektivního vyjednávání.. 437 715 // 1.2. Procesní pravidla pro kolektivní vyjednávání ... 441 724 // 1.3. Strategie a taktika při kolektivním vyjednávání ... 442 727 // Oddíl 2. Kolektivní smlouvy... 444 730 // 2.1. Pojem a druhy kolektivních smluv ... 444 730 // 2.2. Subjekty kolektivních smluv ... 448 743 // 2.3. Obsah kolektivních smluv ... 452 751 // 2.4. Uzavírání kolektivních smluv, jejich forma, platnost, // závaznost a účinnost ... 458 764 // 2.5. Uložení kolektivních smluv a seznámení // s jejich obsahem... 461 772 // Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání // a kontrolní činnost...463 // Hlava XXVII. Zabezpečování zaměstnání...465 // Oddíl 1. Politika zabezpečování zaměstnanosti... 465 774 // Oddíl 2. Právo na zaměstnání ... 469 784 // Oddíl 3. Zprostředkování zaměstnání... 471 789 // 3.1. Zprostředkování zaměstnání obecně... 471 789 // 3.2. Zprostředkování zaměstnání úřady práce ... 471 792 // 3.3. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce... 473 799 // 3.3.1. Pojem a mezinárodní právní prameny agenturního // zaměstnávání ... 473 799 // 3.3.2. Právní úprava agenturního zaměstnávání v ČR ... 474 800 // Oddíl 4. Podpora v nezaměstnanosti
a podpora při rekvalifikaci . 481 813 // Oddíl 5. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ... 483 820 // Oddíl 6. Aktivní politika zaměstnanosti... 485 826 // Oddíl 7. Ochrana dětské práce... 485 828 // XXX // Obsah // str. m.č. // Hlava XXVIII. Kontrolní činnost...489 // Oddíl 1. Dozorčí orgány... 489 832 // Oddíl 2. Přestupky a jiné správní delikty... 492 841 // 2.1. Obecně ... 492 841 // 2.2. Zákon o inspekci práce ... 493 843 // 2.3. Zákon o zaměstnanosti ... 494 845 // Oddíl 3. Výkon správního dozoru... 495 850 // 3.1. Hodnotící kritéria... 495 850 // 3.2. Obsah práv a povinností při výkonu správního dozoru . 496 851 // Část pátá. Spory z pracovněprávních vztahů...499 // Hlava XXIX. Pracovněprávní spory a jejich řešení... 501 // Oddíl 1. Pojem a druhy pracovněprávních sporů... 501 856 // 1.1. Pojem pracovněprávního sporu ... 501 856 // 1.2. Druhy pracovněprávních sporů... 503 860 // Oddíl 2. Předcházení pracovním sporům... 503 862 // Oddíl 3. Řešení individuálních pracovních sporů... 504 862 // Oddíl 4. Řešení kolektivních pracovních sporů... 505 863 // 4.1. Vymezení kolektivních sporů... 505 863 // 4.2. Spory z kolektivní smlouvy... 506 865 // 4.3. Spory o uzavření kolektivní smlouvy... 507 870 // 4.3.1. Řízení před zprostředkovatelem... 507 871 // 4.3.2. Řízení před rozhodcem... 508 872 // 4.3.3. Obecně ? právu na stávku... 508 873 // 4.3.4. Stávka ve sporu
o uzavření kolektivní smlouvy... 509 875 // 4.3.5. Výluka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy... 511 883 // Seznam literatury... 513 // 1. Monografie... 513 // 2. Články... 519 // 3. Separáty ... 526 // Věcný rejstřík // 527 // Obsah // Str. m.č. // Předmluva... V // Autoři jednotlivých kapitol... VII // O autorech... LX // Přehled obsahu...XV // Přehled použitých zkratek...XXXI // Část první. Obecné výklady... 1 // Hlava I. Pojetí pracovního práva a jeho postavení // v systému práva ... 3 // Oddíl 1. Pojetí pracovního práva a jeho funkce... 3 1 // Oddíl 2. Postavení pracovního práva v systému práva... 5 3 // Oddíl 3. Současná právní úprava v ČR v kontextu mezinárodního // vývoje... 12 15 // Hlava II. Geneze pracovního práva ... 19 // Oddíl 1. Vznik zákonodárství o práci ... 19 22 // Oddíl 2. Vývoj zákonodárství o práci v období kapitalismu // volné soutěže... 21 24 // Oddíl 3. Vznik a vývoj ochranného zákonodárství... 22 27 // Oddíl 4. Vývoj zákonodárství o práci na počátku 20. století... 23 34 // Oddíl 5. Pracovní zákonodárství v letech 1918-1945 ... 24 36 // Oddíl 6. Pracovní zákonodárství v období od r. 1948 do r. 1989 . 25 37 // 6.1. Pracovní zákonodárství do vydání zákoníku práce ... 25 37 // 6.2. Pracovní zákonodárství po vydání zákoníku práce ... 27 38 // 6.3. Novely zákoníku práce ... 29 39 // Oddíl 7. Pracovní zákonodárství po roce 1989 ... 29 40
// 7.1. Zaměstnávání v rámci soukromého podnikání... 29 40 // XVIII // Obsah // str. // 31 // 12. Změny souvisejících předpisů pracovního práva // 7.3. Novelizace zákoníku práce provedená zákonem // č. 155/2000 Sb. (harmonizační novela)... 32 // Oddíl 8. Vývoj pracovního práva do konce roku 2006 ... 32 // 8.1. Shrnutí... 32 // 8.2. Požadavky na nový zákoník práce... 33 // 8.3. Přijetí nového zákoníku práce ... 33 // 8.4. Diferenciace právní úpravy... 34 // Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty... 35 // Oddíl 1. Pronikání mezinárodního práva do vnitrostátního // pracovního práva... 35 // Oddíl 2. Mezinárodní instituce působící v sociální oblasti... 36 // 2.1. Organizace spojených národů... 36 // 2.2. Mezinárodní organizace práce... 38 // 2.3. Rada Evropy ... 40 // Hlava IV. Prameny pracovního práva... 45 // Oddíl 1. Obecně ... 45 // Oddíl 2. Ustavní základ pracovního práva... 46 // Oddíl 3. Pracovněprávní předpisy... 47 // Oddíl 4. Instituce Evropské unie a prameny evropského // komunitámího pracovního práva... 48 // 4.1. Instituce Evropské unie... 48 // 4.2. Prameny evropského komunitámího práva ... 50 // Oddíl 5. Kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty. 53 // Oddíl 6. Působnost pracovního práva ... 54 // 6.1 Věcná a osobní působnost pracovního práva... 54 // 6.2. Časová působnost pracovního práva ... 55 // 6.3. Prostorová působnost pracovního
práva... 56 // 6.4. Působnost pracovního práva na pracovněprávní vztahy // s cizím prvkem... 56 // Oddíl 7. Výklad a aplikace pracovního práva... 56 // (JHlava V. Pracovněprávní vztahy // // Oddíl 1. Pojem pracovněprávních vztahů... // Oddíl 2. Druhy (třídění) pracovněprávních vztahů // 57 // 57 // 60 // Obsah // XIX // str. // Oddíl 3. Účastníci (subjekty) individuálních // pracovněprávních vztahů ... 62 // 3.1. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů... 62 // 3.2. Fyzická osoba - zaměstnanec... 63 // 3.3. Fyzická osoba - zaměstnavatel... 64 // 3.4. Právnická osoba - zaměstnavatel ... 64 // 3.5. Stát jako účastník pracovněprávních vztahů... 65 // Oddíl 4. Právní úkony zaměstnavatele; vedoucí zaměstnanci // zaměstnavatele; zastoupení... 66 // Oddíl 5. Základní zásady pracovněprávních vztahů... 70 // Oddíl 6. Obsah individuálních pracovněprávních vztahů... 71 // Oddíl 7. Vznik a změna individuálních pracovněprávních vztahů ... 72 // Oddíl 8. Zánik práv a povinností vyplývajících z individuálních // pracovněprávních vztahů a zánik těchto vztahů ... 78 // Oddíl 9. Zajištění práv a povinností (závazků) z pracovněprávních // vztahů... 81 // 9.1. Právní prostředky zajištění ... 81 // 9.2. Dohoda o srážkách ze mzdy ... 82 // 9.3. Smluvní pokuta... 83 // Hlava VI. Pracovněprávní skutečnosti ... 85 // Oddíl 1. Pojem a druhy pracovněprávních
skutečností ... 85 // 1.1. Pojem pracovněprávních skutečností ... 85 // 1.2. Třídění pracovněprávních skutečností ... 86 // 1.3. Prokazování pracovněprávních skutečností... 87 // Oddíl 2. Právní úkony v pracovněprávních vztazích ... 87 // 2.1. Pojem pracovněprávního úkonu ... 87 // 2.2. Projev vůle... 88 // 2.3. Formy pracovněprávního úkonu... 89 // 2.4. Podmínky... 90 // 2.5. Třídění pracovněprávních úkonů... 91 // 2.6. Smlouvy (dohody) ... 92 // Oddíl 3. Náležitosti pracovněprávních úkonů ... 95 // 3.1. Vymezení náležitostí pracovněprávních úkonů ... 95 // 3.2. Náležitosti účastníka nebo jiného subjektu // pracovněprávního vztahu... 95 // 3.3. Náležitosti vůle ... 97 // 3.4. Náležitosti projevu vůle... 98 // 3.5. Náležitosti předmětu pracovněprávního úkonu... 100 // m.č. // 87 // 87 // 88 88 // 89 // 90 // 91 101 102 104 // 114 // 119 // 119 // 122 // 123 // 124 // 124 // 125 // 125 // 126 126 129 // 129 // 130 // 131 // 132 137 // 137 // 138 // 140 // 141 // 142 // XX // Obsah // str. m.č. // Oddíl 4. Právni následky vadných pracovněprávních úkonů... 102 144 // 4.1. Vady pracovněprávních úkonů... 102 144 // 4.2. Neplatnost... 104 149 // 4.3. Odstoupení... 107 154 // 4.4. Odporovatelnost... 109 158 // Oddíl 5. Uplynutí času jako pracovněprávní skutečnost ... 110 161 // 5.1. Lhůty v pracovněprávních vztazích... 110 161 // 5.2. Počítání času... 111 163
5.3. Právní následky uplynutí času ... 112 166 // Hlava VII. Mezinárodní prvek v pracovních vztazích ... 117 // Oddíl 1. Mezinárodní prvek... 118 173 // 1.1. Terminologie... 118 173 // 1.2. Státní příslušnost... 119 176 // Oddíl 2. Aplikace cizího práva... 121 178 // 2.1. Multilaterální mezinárodní smlouvy... 121 179 // 2.1.1. Římská úmluva... 121 179 // 2.1.2. Evropské dohody o práci osádek vozidel // v mezinárodní silniční dopravě (AETR)... 123 181 // 2.2. Komunitámí právo... 124 182 // 2.2.1. Vysílání pracovníků... 124 182 // 2.2.2. Agenturní zaměstnávání... 126 185 // 2.2.3. Mezistátní doprava... 126 185 // 2.3. Národní právo ... 126 186 // Oddíl 3. Meze aplikace zahraničního práva... 127 188 // Část druhá. Individuální pracovní právo...129 // Hlava VIII. Právní vztahy účasti na práci... 131 // Oddíl 1. Druhy (třídění) právních vztahů účasti na práci ... 131 191 // Oddíl 2. Vztah zákoníku práce ? pramenům právní úpravy // dalších právních vztahů účasti na práci ... 134 196 // Oddíl 3. Některé druhy dalších právních vztahů účasti na práci . 135 200 // 3.1. Vztahy vznikající při výkonu veřejné funkce... 135 200 // 3.2. Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy... 136 201 // 3.3. Pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a zaměstnanců vykonávajících // ve správních úřadech státní správu jako službu,
kterou // Obsah // XXI // str. m.č. // Česká republika poskytuje veřejnosti podle služebního // zákona... 137 202 // 3.4. Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků // vysokých škol ... 138 204 // 3.5. Pracovněprávní vztahy úředníků územních // samosprávných celků... 140 206 // 3.6. Pracovněprávní vztahy členů posádek námořních lodí .. 141 207 // Hlava IX. Pojem, koncepce a druhy pracovních poměrů ... 143 // Oddíl 1. Pojem pracovního poměru... 143 208 // 1.1. Postavení pracovního poměru v systému // pracovněprávních vztahů... 143 208 // 1.2. Subjekty pracovního poměru... 144 210 // 1.3. Objekt pracovního poměru... 144 211 // 1.4. Obsah pracovního poměru... 146 214 // Oddíl 2. Koncepce pracovního poměru ... 147 217 // 2.1. Teoretické koncepce pracovního poměru // v období před II. světovou válkou... 147 217 // 2.1.1. Individualistická koncepce... 148 217 // 2.1.2. Smluvní koncepce... 148 218 // 2.1.3. Organizační koncepce... 149 219 // 2.1.4. Začleňovací teorie... 149 220 // 2.2. Koncepce pracovního poměru v poválečném období... 150 222 // Oddíl 3. Druhy pracovních poměrů ... 154 226 // Hlava X. Povinnosti stran pracovního poměru... 161 // Oddíl 1. Povinnosti zaměstnavatele... 163 241 // 1.1. Rovné zacházení a zákaz diskriminace... 163 241 // 1.2. Ochrana osobních práv zaměstnance... 168 251 // 1.3. Povinnosti zaměstnavatele ? orgánům // zastupujícím zaměstnance ... 169 252
Oddíl 2. Povinnosti zaměstnance... 170 255 // 2.1. Základní povinnosti zaměstnanců... 170 255 // 2.2. Výkon jiné výdělečné činnosti... 175 260 // Hlava XI. Vznik a změny pracovního poměru ... 177 // Oddíl 1. Vznik pracovního poměru... 178 261 // 1.1. Způsoby vzniku pracovního poměru ... 178 261 // XXII // Obsah // str. m.č. // 1.2. Pracovní smlouva... 178 262 // 1.3. Jmenování... 181 266 // 1.4. Konkurenční doložka... 181 267 // Oddíl 2. Změna pracovního poměru ... 182 271 // 2.1. Změna subjektu... 183 272 // 2.2. Změna obsahu... 185 274 // 2.2.1. Převedení na jinou práci... 186 277 // 2.2.2. Pracovní cesta... 187 278 // 2.2.3. Převedení zaměstnance na původní místo... 188 278 // Hlava XII. Skončení pracovního poměru ... 189 // Oddíl 1. Obecně ke skončení pracovního poměru... 189 279 // Oddíl 2. Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující // ? jeho skončení ... 191 281 // 2.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru... 191 283 // 2.2. Výpověď ... 192 284 // 2.2.1. Výpověď daná zaměstnancem... 193 286 // 2.2.2. Výpověď daná zaměstnavatelem... 194 287 // 2.3. Okamžité zrušení pracovního poměru ... 196 290 // 2.3.1. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany // zaměstnance ... 197 291 // 2.3.2. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany // zaměstnavatele ... 197 291 // 2.4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ... 198 291 // 2.5. Hromadné propuštění...
198 292 // 2.6. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru... 200 294 // 2.6.1. Neplatné rozvázání pracovního poměru // zaměstnavatelem ... 201 295 // 2.6.2. Neplatné rozvázání pracovního poměru // zaměstnancem ... 201 295 // Oddíl 3. Právní události mající za následek skončení pracovního // poměru ... 202 296 // 3.1. Smrt zaměstnance ... 202 296 // 3.2. Smrt zaměstnavatele ... 202 297 // 3.3. Uplynutí doby ... 203 298 // 3.4. Dosažení věkové hranice ... 203 298 // Oddíl 4. Způsoby skončení pracovního poměru v některých // zvláštních případech ... 203 298 // Obsah // XXIII // 4.1. Skončení pracovního poměru rozhodnutím príslušného // orgánu ... // 4.2. Skončení pracovního poměru založeného jmenováním // Oddíl 5. Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání... // Oddíl 6. Odstupné ... // Hlava XIII. Pracovní doba... // Oddíl 1. Obecně k pracovní době ... // Oddíl 2. Délka pracovní doby... // Oddíl 3. Rozvržení pracovní doby... // Oddíl 4. Pracovní pohotovost ... // Oddíl 5. Práce přesčas... // Oddíl 6. Noční práce... // Hlava XIV. Doba odpočinku... // Oddíl 1. Obecně ? době odpočinku... // Oddíl 2. Přestávky v práci... // Oddíl 3. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami... // Oddíl 4. Nepřetržitý odpočinek v týdnu ... // Oddíl 5. Dny pracovního klidu ... // Oddíl 6. Dovolená... // 6.1. Obecně ? dovolené ... // 6.2. Dovolená za kalendářní rok // a
poměrná část této dovolené... // 6.3. Dovolená za odpracované dny... // 6.4. Dodatková dovolená ... // 6.5. Čerpání dovolené... // 6.6. Krácení dovolené... // 6.7. Náhrada mzdy za dovolenou ... // Hlava XV. Odměňování zaměstnanců... // Oddíl 1. Odměňování zaměstnanců obecně... // 1.1. Odměňování v pracovním právu ... // 1.2. Funkce mzdy... // 1.3. Právo na spravedlivou odměnu. Zákaz diskriminace... // 1.4. Ochrana mzdy... // 1.5. Regulace mzdových prostředků... // str. m.č. // . 203 298 // . 204 298 // . 204 299 // . 205 300 // . 207 // . 207 301 // . 212 304 // . 213 305 // . 217 310 // . 217 311 // . 218 313 // . 221 // . 221 315 // . 222 316 // . 224 320 // ,. 225 322 // . 226 324 // .. 227 325 // ,. 227 325 // .. 228 327 // .. 231 332 // .. 232 334 // .. 233 335 // .. 236 340 // .. 237 341 // .. 239 // .. 240 342 // .. 240 344 // .. 242 347 // .. 244 350 // .. 247 353 // .. 248 354 // XXIV // Obsah // str. m.č. // Oddíl 2. Platná právní úprava odměňování // v podnikatelské a nepodnikatelské sféře... 249 355 // 2.1. Pojem mzdy a platu ... 252 363 // 2.2. Způsob sjednávání a určování mzdy a platu... 253 366 // 2.3. Výše mzdy a platu... 255 374 // 2.4. Minimální mzda, zaručená mzda... 256 377 // 2.5. Mzdové systémy. Katalogy prací a funkcí... 258 382 // 2.6. Mzdové formy. Povinné a nepovinné příplatky... 260 386 // 2.7. Odměňování práce přesčas ... 261 387 // 2.8. Odměňování svátků
... 263 389 // 2.9. Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí .. 264 392 // 2.10. Odměňování práce v noci ... 265 395 // 2.11. Odměňování práce v sobotu a v neděli... 266 398 // 2.12. Odměňování jiné než sjednané práce ... 266 399 // 2.13. Odměňování vadné práce. Mzdový postih ... 267 400 // 2.14. Náhrada mzdy (platu) při překážkách v práci... 268 403 // 2.15. Odměna za pracovní pohotovost ... 270 407 // 2.16. Srážky ze mzdy a platu... 270 409 // 2.17. Splatnost mzdy a platu... 273 410 // 2.18. Výplata mzdy a platu... 275 416 // 2.19. Průměrný výdělek... 278 422 // Oddíl 3. Náhrada výdajů poskytovaná zaměstnancům v souvislosti // s výkonem práce ... 280 423 // 3.1. Cestovní náhrady ... 280 424 // 3.2. Náhrady za používání vlastního nářadí, zařízení // a pomůcek... 283 431 // Hlava XVI. Překážky v práci ...285 // Oddíl 1. Pojem překážka v práci... 285 432 // Oddíl 2. Druhy (třídění) překážek v práci... 287 439 // Oddíl 3. Právní následky překážek v práci ... 289 441 // Oddíl 4. Překážky v práci na straně zaměstnance... 293 447 // 4.1. Členění překážek v práci na straně zaměstnance... 293 447 // 4.2. Důležité osobní překážky v práci (§ 191-199 ZPr)... 294 448 // 4.2.1. Důležité osobní překážky v práci dle ustanovení // §191 ZPr... 295 449 // 4.2.1.1. Mateřská a rodičovská dovolená ... 296 450 // 4.2.1.2. Mateřská a rodičovská
dovolená při převzetí dítěte ... 298 456
(OCoLC)228497526

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC