Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:9x 
BK
2., aktualiz. vyd., [V nakl. Leges vyd. 1.]
Praha : Leges, 2008
348 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87212-01-1 (brož.)
Student
Obsahuje bibliografii na s. 337-340, bibliografické odkazy a rejstřík
000177200
1. Obecné vymezení základních pojmů -- 1.1 Charakteristika veřejné správy -- 1.1.1 Státní správa a veřejná samospráva -- 1.2 Správní právo a správní právo procesní -- 1.2.1 Prameny správního práva procesního -- 1.3 Správní řízení a jeho vývoj -- 1.3.1 Správní řízení obecné a zvláštní -- 2. Obecně k problematice správního řádu -- 2.1 Rozsah působnosti správního řádu -- 2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů -- 2.2.1 Základní zásady správního řízení -- 3. Správní orgány jako subjekty správního řízení -- 3.1 Obecný výklad k procesním subjektům -- 3.2 Správní orgány a jejich příslušnost -- 3.2.1 Změny místní příslušnosti -- 3.2.2 Spory o věcnou nebo místní příslušnost -- 3.2.3 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby -- 3.3 Dotčené orgány -- 3.4 Úřední osoby -- 3.4.1 Vyloučení úředních osob ---
4. Účastníci řízení a jejich postavení -- 4.1 Procesní postavení účastníků -- 4.1.1 Procesní způsobilost účastníků (fyzické osoby) -- 4.1.2 Procesní způsobilost právnických osob -- 4.1.3 Vymezení účastníků řízení -- 4.2 Zastupování účastníků -- 4.2.1 Zastupování obligatórni -- 4.2.2 Zastupování na základě plné moci (fakultativní) -- 4.2.3 Zastupování ve zvláštních případech -- 5. Některé procesněprávní instituty a pojmy -- 5.1 Procesní lhůty a počítání času -- 5.1.1 Navrácení v předešlý stav -- 5.2 Doručování -- 5.2.1 Režimy (způsoby) doručování písemností -- 5.2.2 Doručování fyzickým osobám -- 5.2.3 Doručování právnickým osobám -- 5.2.4 Doručování do ciziny -- 5.2.5 Doručování veřejnou vyhláškou -- 5.2.6 Uložení zásilky -- 5.3 Úřední deska -- 6. Úkony ve správním řízení -- 6.1 Procesní úkony správního orgánu -- 6.1.1 Protokol -- 6.1.2 Spis -- 6.1.3 Dožádání ---
6.1.3.1 Součinnost správního orgánu s Policií ČR -- 6.1.4 Jednací jazyk -- 6.2 Procesní úkony účastníků -- 6.2.1 Podání -- 6.2.2 Nahlížení do spisu -- 7. Postup před zahájením řízení -- 7.1 Obecný výklad o procesních institutech -- 7.1.1 Přijímání podnětů k zahájení řízení -- 7.1.2 Odložení věci -- 7.1.3 Podání vysvětlení -- 7.1.4 Zajištění důkazu -- 7.1.5 Předběžná informace -- 8. Správní řízení v I. stupni -- 8.1 Zahájení správního řízení -- 8.1.1 Řízení o žádosti -- 8.1.2 Zahájení řízení z moci úřední -- 8.2 Překážky správního řízení -- 8.3 Průběh správního řízení -- 8.3.1 Podklady pro vydání rozhodnutí -- 8.4 Dokazování -- 8.4.1 Důkaz listinou -- 8.4.2 Důkaz ohledáním -- 8.4.3 Důkaz svědeckou výpovědí -- 8.4.4 Důkaz znaleckým posudkem -- 8.4.5 Předběžná otázka -- 8.5 Zajištění účelu a průběhu řízení -- 8.5.1 Předvolání -- 8.5.2 Předvedení ---
8.5.3 Předběžné opatření -- 8.5.4 Pořádková pokuta -- 8.5.5 Vykázání z místa konání úkonu -- 8.5.6 Záruka za splnění povinnosti -- 8.6 Přerušení a zastavení správního řízení -- 8.7 Náklady řízení -- 9. Správní rozhodnutí -- 9.1 Obecná problematika ke správnímu rozhodnutí -- 9.2 Základní podmínky vydání rozhodnutí -- 9.2.1 Náležitosti správního rozhodnutí -- 9.2.2 Vady správního rozhodnutí -- 9.2.3 Lhůty pro vydání správního rozhodnutí -- 9.2.4 Oznamování správního rozhodnutí -- 9.3 Vlastnosti správního rozhodnutí -- 9.3.1 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti -- 9.4 Opatření proti nečinnosti -- 9.5 Nicotnost (nulita) správního rozhodnutí -- 10. Některé další způsoby rozhodnutí -- 10.1 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci -- 10.2 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem -- 10.3 Usnesení -- 10.4 Příkaz -- 10.4.1 Vydání příkazu na místě -- 10.5 Vydání dokladu ---
11. Řádné opravné prostředky -- 11.1 Obecná problematika přezkoumávání rozhodnutí 11.1.1 Opravné systémy -- 11.2 Odvolání a odvolací řízení -- 11.2.1 Podmínky přípustnosti odvolání -- 11.2.2 Náležitosti odvolaní -- 11.2.3 Lhůta pro podaní odvolaní -- 11.2.4 Suspenzivní a devolutivní účinek odvolaní -- 11.2.5 Postup správního orgánu I. stupně po podaní odvolaní -- 11.2.6 Postup odvolacího správního orgánu -- 11.2.7 Právní účinky rozhodnutí v odvolacím řízení -- 11.3 Rozklad a rozkladové řízení -- 12. Přezkoumání pravomocných rozhodnutí -- 12.1 Obecně k problematice mimořádných opravných prostředků -- 12.2 Přezkumné řízení -- 12.2.1 Přípustnost přezkumného řízení -- 12.2.2 Lhůty pro zahájení řízení -- 12.2.3 Průběh přezkumného řízení a jeho druhy -- 12.2.4 Rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho právní účinky -- 12.3 Obnova řízení a její předpoklady ---
12.3.1 Podmínky obnovy řízení -- 12.3.2 Lhůty pro obnovu řízení -- 12.3.3 Řízení o obnově -- 12.3.4 Obnovené řízení a jeho právní důsledky -- 12.4 Důvody vydání nového rozhodnutí -- 12.4.1 Nové řízení a vydání nového rozhodnutí -- 12.5 Přezkoumávání správních rozhodnutí soudem -- 12.5.1 Uspokojení účastníka po podané žalobě ve správním -- soudnictví -- 13. Další formy správního řízení v I. stupni -- 13.1 Řízení před kolegiálním orgánem -- 13.2 Společné řízení -- 13.3 Sporné řízení -- 13.4 Řízení na místě -- 13.5 Řízení o určení právního vztahu -- 13.6 Řízení s velkým počtem účastníků -- 13.7 Řízení s předstihem žádosti -- 13.8 Řízení o výběru žádosti -- 14. Správní exekuce -- 14.1 Obecný výklad ke správní exekuci -- 14.1.1 Základní zásady vykonávacího řízení -- 14.1.2 Procesní podmínky správní exekuce -- 14.1.3 Návrh na výkon správního rozhodnutí soudem ---
nebo soudním exekutorem -- 14.2 Vymáhaní peněžitých plnění -- 14.2.1 Exekuční výzva a exekuční příkaz -- 14.2.2 Způsoby provedení exekuce -- 14.2.3 Exekuční náklady -- 14.2.4 Odklad výkonu rozhodnutí a posečkání platby pokuty -- 14.2.4.1 Povolení splátek na zaplacení peněžité částky -- 14.2.4.2 Prominutí nedoplatku a odpis nedoplatku -- 14.3 Vymáhání nepeněžitých plnění -- 14.3.1 Způsoby nařízení exekuce -- 14.3.2 Odložení a přerušení exekuce -- 14.3.3 Zastavení exekuce -- 14.3.4 Exekuční náklady -- 14.3.5 Námitky a jejich význam -- 14.4 Způsoby provedení exekuce -- 14.4.1 Exekuce provedením náhradního výkonu -- 14.4.2 Exekuce přímým vynucením povinnosti -- 14.4.2.1 Exekuce vyklizením -- 14.4.2.2 Odebrání movité věci -- 14.4.2.3 Osobní prohlídka a prohlídka bytu -- a jiných místností -- 14.4.2.4 Předvedení -- 14.4.2.5 Exekuce ukládáním donucovacích pokut -- 15. Jiné postupy správních orgánů ---
15.1 Obecně k jiným postupům -- 15.2 Vyjádření, osvědčení, sdělení -- 15.3 Veřejnoprávní smlouvy -- 15.3.1 Základní druhy veřejnoprávních smluv -- 15.3.2 Uzavírání a změna veřejnoprávních smluv -- 15.3.3 Přezkoumávání veřejnoprávních smluv a řešení sporů -- 15.4 Opatření obecné povahy -- 15.5 Stížnost a její vyřízení -- Vybrané judikáty

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC