Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Vyd. 1.
V Praze : C. H. Beck, 2008
xxi, 1063 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7179-607-7 (váz.)
Beckova edice komentované zákony
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000177203
Předmluva ...V // Seznam použitých zkratek ...XV // Zákoník práce ...1 // Část první. Všeobecná ustanovení (§ 1 až 29) ...1 // Hlava první. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů (§ 1 až 5) ...1 // Hlava druhá. Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 6 až 12) ...25 // Díl první. Zaměstnanec (§6) ...25 // Díl druhý. Zaměstnavatel (§ 7 až 11) ...30 // Díl třetí. Zastoupení (§ 12) ...44 // Hlava třetí. Základní zásady pracovněprávních vztahů (§ 13 až 15) ...49 // Hlava čtvrtá. Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv // a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (§ 16 až 17) ...60 // Hlava pátá. Právní úkony (§ 18 až 29) ...73 // Další případy neplatnosti právního úkonu v pracovněprávních vztazích (§ 19 až 21) ...93 // Kolektivní smlouva (§ 22 až 29) ...104 // Část druhá. Pracovní poměr (§ 30 až 74) ...121 // Hlava první. Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až 32) ...121 // Hlava druhá. Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru (§ 33 až 39) ...130 // Hlava třetí. Změny pracovního poměru (§ 40 až 47) ...157 // Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení (§41 až 43) ...158 // Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce (§44 až 47) ...167 // Hlava čtvrtá. Skončení pracovního poměru (§ 48 až 73) ...171 // Díl první. Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48) ..171 // Díl druhý. Dohoda (§49) ...175 // Díl třetí. Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody (§ 50 až 54) ...179 // Oddíl první. Výpověď (§ 50 až 51) ...179 // Oddíl druhý. Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 52) ...189 // Oddíl třetí. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem (§ 53 až 54) ...211 //
Díl čtvrtý. Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 až 56) ...220 // Díl pátý. Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru (§ 57 až 61) ...230 // Díl šestý. Hromadné propouštění (§ 62 až 64) ...243 // Díl sedmý. Další případy skončení pracovního poměru (§ 65 až 66) ...248 // Díl osmý. Odstupné (§ 67 až 68) ...253 // Díl devátý. Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až 72) ...264 // Díl desátý. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa (§ 73) ...288 // Část třetí. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až 77) ...295 // Část čtvrtá. Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 až 100) ...301 // Hlava první. Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby (§78 až 80) ...301 // Hlava druhá. Rozvržení pracovní doby (§ 81 až 87) ...309 // Díl první. Základní ustanovení (§81) ...309 // Díl druhý. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby (§ 82 až 84a) ...311 // Díl třetí. Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85) ...314 // Díl čtvrtý. Konto pracovní doby (§ 86 až 87) ...316 // Hlava třetí. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka (§ 88 až 89) ...319 // Hlava čtvrtá. Doba odpočinku (§ 90 až 92) ...322 // Díl první. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 až 90a) ...322 // Díl druhý. Dny pracovního klidu (§91) ...324 // Díl třetí. Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) ...326 // Hlava pátá. Práce přesčas (§ 93) ...328 // Hlava šestá. Noční práce (§ 94) ...333 // Hlava sedmá. Pracovní pohotovost (§ 95) ...336 // Hlava osmá. Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku (§96 až 99) ...338 // Hlava devátá. Zmocňovací ustanovení (§ 100) ...344 //
Část pátá. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až 108) ...347 // Hlava první. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§ 101 až 102) ...347 // Hlava druhá. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance (§ 103 až 106) ...357 // Hlava třetí. Společná ustanovení (§ 107 až 108) ...371 // Část šestá. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu (§ 109 až 150) ...379 // Hlava první. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody (§ 109 až 112) ...379 // Hlava druhá. Mzda (§ 113 až 121 ) ...392 // Mzda při uplatnění konta pracovní doby (§ 120 až 121) ...406 // Hlava třetí. Plat (§ 122 až 137) ...409 // Hlava čtvrtá. Odměna z dohody (§ 138) ...441 // Hlava pátá. Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) ...442 // Hlava šestá. Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) ...444 // Hlava sedmá. Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (§ 141 až 144) ...445 // Hlava osmá. Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu (§ 145 až 150) ...454 // Díl první. Obecná ustanovení (§ 145 až 146) ...454 // Díl druhý. Pořadí srážek ze mzdy (§ 147 až 150) ...456 // Část sedmá. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až 190) ...463 // Hlava první. Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci // v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až 155) ...463 // Hlava druhá. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (§ 156 až 172) ...470 // Díl první. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 156 až 164) ...470 // Náhrada jízdních výdajů (§ 157 až 164) ...471 //
Díl druhý. Náhrady při přeložení (§ 165) ...479 // Díl třetí. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 až 171) ...479 // Díl čtvrtý. Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172) ...488 // Hlava třetí. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (§ 173 až 181) ...490 // Díl první. Obecná ustanovení (§ 173 až 174) ...490 // Díl druhý. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě (§ 175 až 176) ...491 // VIIIObsah // Díl třetí. Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 až 178) ...493 // Díl čtvrtý. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní // cestě (§ 179 až 180) ...495 // Díl pátý. Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181) ...497 // Hlava čtvrtá. Společná ustanovení o cestovních náhradách (§ 182 až 189) ...499 // Hlava pátá. Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů // potřebných pro výkon práce (§190) ...510 // Část osmá. Překážky v práci (§ 191 až 210) ...513 // Hlava první. Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až 205) ...513 // Díl první. Důležité osobní překážky (§ 191 až 199) ...513 // Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti // při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) (§ 192 až 194) ...514 // Mateřská a rodičovská dovolená (§ 195 až 198) ...519 // Jiné důležité osobní překážky v práci (§ 199) ...525 // Díl druhý. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až 205) ...528 // Hlava druhá. Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance (§ 206) ...536 // Hlava třetí. Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 210) ...538 //
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 až 210) ...539 // Část devátá. Dovolená (§211 až 223) ...543 // Hlava první. Základní ustanovení (§211) ...543 // Hlava druhá. Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny (§ 212 až 214) ...547 // Díl první. Dovolená za kalendářní rok ajejí poměrná část (§ 212 až 213) ...547 // Díl druhý. Dovolená za odpracované dny (§ 214) ...554 // Hlava třetí. Dodatková dovolená (§215) ...556 // Hlava čtvrtá. Společná ustanovení o dovolené (§ 216 až 223) ...559 // Díl první. Obecné ustanovení (§216) ...559 // Díl druhý. Čerpání dovolené (§ 217 až 219) ...561 // Díl třetí. Hromadné čerpání dovolené (§ 220) ...568 // Díl čtvrtý. Změna zaměstnání (§ 221) ...570 // Díl pátý. Náhrada za dovolenou (§ 222) ...571 // Díl šestý. Krácení dovolené (§ 223) ...573 // Část desátá. Péče o zaměstnance (§ 224 až 247) ...579 // Hlava první. Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226) ...579 // Hlava druhá. Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235) ...583 // Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda (§ 231 až 235) ...588 // Hlava třetí. Stravování zaměstnanců (§ 236) ...597 // Hlava čtvrtá. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců (§237 až 247) ...599 // Díl první. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením (§ 237) ...599 // Díl druhý. Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) ...600 // Díl třetí. Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby (§ 239 až 241) ...603 // Díl čtvrtý. Přestávky ke kojení (§ 242) ...608 // Díl pátý. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců (§ 243 až 247) ...609 //
Část jedenáctá. Náhrada škody (§ 248 až 275) ...617 // Hlava první. Předcházení škodám (§ 248 až 249) ...617 // Hlava druhá. Odpovědnost zaměstnance za škodu (§ 250 až 264) ...621 // Díl první. Obecná odpovědnost (§ 250) ...621 // Díl druhý. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§251) ...627 // Díl třetí. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je // zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených // předmětů (§ 252 až 256) ...629 // Oddíl první. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je // zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až 254) ...629 // Oddíl druhý. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 až 256) ...643 // Díl čtvrtý. Rozsah náhrady škody (§ 257 až 260) ...647 // Díl pátý. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu (§ 261 až 264) ...652 // Hlava třetí. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu (§ 265 až 271) ...659 // Díl první. Obecná odpovědnost (§ 265) ...659 // Díl druhý. Odpovědnost při odvracení škody (§ 266) ...664 // Díl třetí. Odpovědnost na odložených věcech (§ 267) ...665 // Díl čtvrtý. Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti // při odvracení škody a odpovědnosti na odložených věcech (§ 268) ...667 // Díl pátý. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (§269 až 271) ...669 // Hlava čtvrtá. Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu (§ 272 až 274) ...672 // Hlava pátá. Zabezpečení při pracovních úrazech a z povolání (§ 275) ...676 // Část dvanáctá. Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 276 až 299) ...677 //
Hlava druhá. Informování a projednání (§ 278 až 280) ...682 // Hlava třetí. Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 281 až 285) ...687 // Hlava čtvrtá. Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání (§ 286 až 287) ...693 // Hlava pátá. Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až 295) ...696 // Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona (§ 296 až 297) ...712 // Závěrečná ustanovení o evropské radě zaměstnanců (§ 298 až 299) ...718 // Část třináctá. Společná ustanovení (§ 300 až 363) ...723 // Hlava první. Množství práce a pracovní tempo (§ 300) ...723 // Hlava druhá. Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti (§ 301 až 304) ...726 // Hlava třetí. Vnitřní předpis (§ 305 až 306) ...739 // Hlava čtvrtá. Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích (§ 307) ...745 // Hlava pátá. Agenturní zaměstnávání (§ 308 až 309) ...747 // Hlava šestá. Konkurenční doložka (§ 310 až 311) ...759 // Hlava sedmá. Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§312 až 315) ...765 // Hlava osmá. Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (§316) ...778 // Hlava devátá. Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie (§ 317 až319) ...782 //
Hlava desátá. Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích (§ 320 až 323) ...793 // Hlava jedenáctá. Bezdůvodné obohacení (§ 324) ...800 // Hlava dvanáctá. Závazky v pracovněprávních vztazích a smrt zaměstnance (§ 325 až 328) ...807 // Hlava třináctá. Promlčení a zánik práva (§ 329 až 333) ...846 // Hlava čtrnáctá. Doručování (§ 334 až 337) ...864 // Hlava patnáctá. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik // práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 až 345) ...880 // Díl první. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba (§ 338 až 342) ...880 // Díl druhý. Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 343 až 345) ...899 // Hlava šestnáctá. Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346) ...903 // Hlava sedmnáctá. Výklad některých pojmů (§ 347 až 350) ...904 // Hlava osmnáctá. Průměrný výdělek (§ 351 až 362) ...911 // Díl první. Obecná ustanovení (§ 351 až 353) ...911 // Díl druhý. Rozhodné období (§ 354) ...914 // Díl třetí. Pravděpodobný výdělek (§ 355) ...915 // Díl čtvrtý. Formy průměrného výdělku (§ 356) ...916 // Díl pátý. Společná ustanovení o průměrném výdělku (§ 357 až 362) ...917 // Hlava devatenáctá. Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit (§ 363) ...921 // Část čtrnáctá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 364 až 396) ...925 //
Hlava první. Přechodná ustanovení (§ 364 až 394) ...925 // Díl první. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech // a nemocech z povolání (§ 365 až 393) ...931 // Oddíl první. Obecné ustanovení (§ 365) ...931 // Oddíl druhý. Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti (§ 366 až 368) ...933 // Oddíl třetí. Druhy náhrad (§ 369 až 374) ...950 // Oddíl čtvrtý. Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance (§ 375 až 379) ...976 // Oddíl pátý. Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu (§380 až 393) ...983 // Díl druhý. Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) // a některých dalších ustanovení (§ 393a) ...1003 // Díl třetí. Použití prováděcích právních předpisů (§ 394) ...1004 // Hlava druhá. Závěrečná ustanovení (§ 395 až 396) ...1006 // Přechodné ustanovení obsažené v části první, čl. II zákona č. 362/2007 Sb., // kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ...1011 // Přechodné ustanovení obsažené v části první, čl. II zákona č. 294/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších // předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů ...1011 // Přílohy // 1. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...1015 // 2. Zákon o kolektivním vyjednávání ...1029 // 3. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ...1039 //
4. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ...1045 // 5. Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci ...1049 // Věcný rejstřík ...1053
(OCoLC)320199468
cnb001725870

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC