Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Vyd. 1.
V Praze : C. H. Beck, 2008
xxi, 1063 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7179-607-7 (váz.)
Beckova edice komentované zákony
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000177203
Předmluva -- Seznam použitých zkratek -- Zákoník práce -- Část první. Všeobecná ustanovení (§ 1 až 29) -- Hlava první. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů (§ 1 až 5) -- Hlava druhá. Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 6 až 12) -- Díl první. Zaměstnanec (§ 6) -- Díl druhý. Zaměstnavatel (§ 7 až 11) -- Díl třetí. Zastoupení (§ 12) -- Hlava třetí. Základní zásady pracovněprávních vztahů (§ 13 až 15) -- Hlava čtvrtá. Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv -- a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů (§ 16 až 17) -- Hlava pátá. Právní úkony (§ 18 až 29) -- Další případy neplatnosti právního úkonu v pracovněprávních vztazích (§ 19 až 21) -- Kolektivní smlouva (§ 22 až 29) -- Část druhá. Pracovní poměr (§ 30 až 74) -- Hlava první. Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až 32) ---
Hlava druhá. Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru -- (§ 33 až 39) -- Hlava třetí. Změny pracovního poměru (§ 40 až 47) -- Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení (§41 až 43) -- Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce -- (§ 44 až 47) -- Hlava čtvrtá. Skončení pracovního poměru (§ 48 až 73) -- Díl první. Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48) -- Díl druhý. Dohoda (§ 49) -- Díl třetí. Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody (§ 50 až 54) -- Oddíl první. Výpověď (§ 50 až 51) -- Oddíl druhý. Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 52) -- Oddíl třetí. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem (§ 53 až 54) -- Díl čtvrtý. Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 až 56) -- Díl pátý. Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru (§ 57 až 61) ---
Díl šestý. Hromadné propouštění (§ 62 až 64) -- Díl sedmý. Další případy skončení pracovního poměru (§ 65 až 66) -- Díl osmý. Odstupné (§ 67 až 68) -- Díl devátý. Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až 72) -- Díl desátý. Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se -- tohoto místa (§ 73) -- Část třetí. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až 77) -- Část čtvrtá. Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 až 100) -- Hlava první. Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby -- (§ 78 až 80) -- Hlava druhá. Rozvržení pracovní doby (§81 až 87) -- Díl první. Základní ustanovení (§81) -- Díl druhý. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava -- pracovní doby (§ 82 až 84a) -- Díl třetí. Pružné rozvržení pracovní doby (§85) -- Díl čtvrtý. Konto pracovní doby (§ 86 až 87) ---
Hlava třetí. Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka (§ 88 až 89) -- Hlava čtvrtá. Doba odpočinku (§ 90 až 92) -- Díl první. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 až 90a) -- Díl druhý. Dny pracovního klidu (§91) -- Díl třetí. Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) -- Hlava pátá. Práce přesčas (§ 93) -- Hlava šestá. Noční práce (§94) -- Hlava sedmá. Pracovní pohotovost (§ 95) -- Hlava osmá. Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku -- (§ 96 až 99) -- Hlava devátá. Zmocňovací ustanovení (§ 100) -- Část pátá. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až 108) -- Hlava první. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§ 101 až 102) -- Hlava druhá. Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance -- (§ 103 až 106) -- Hlava třetí. Společná ustanovení (§ 107 až 108) ---
Část šestá. Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky -- z příjmů z pracovněprávního vztahu (§ 109 až 150) -- Hlava první. Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody -- (§ 109 až 112) -- Hlava druhá. Mzda (§ 113 až 121) -- Mzda při uplatnění konta pracovní doby (§ 120 až 121) -- Hlava třetí. Plat (§ 122 až 137) -- Hlava čtvrtá. Odměna z dohody (§138) -- Hlava pátá. Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) -- Hlava šestá. Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) -- Hlava sedmá. Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně -- za pracovní pohotovost (§ 141 až 144) -- Hlava osmá. Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu (§ 145 až 150) -- Díl první. Obecná ustanovení (§ 145 až 146) -- Díl druhý. Pořadí srážek ze mzdy (§ 147 až 150) -- Část sedmá. Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti -- s výkonem práce (§ 151 až 190) ---
Hlava první. Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci -- v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až 155) -- Hlava druhá. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který -- není uveden v § 109 odst. 3 (§ 156 až 172) -- Díl první. Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné -- pracoviště (§ 156 až 164) -- Náhrada jízdních výdajů (§ 157 až 164) -- Díl druhý. Náhrady při přeložení (§165) -- Díl třetí. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 až 171) -- Díl čtvrtý. Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172) -- Hlava třetí. Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je -- uveden v § 109 odst. 3 (§ 173 až 181) -- Díl první. Obecná ustanovení (§ 173 až 174) -- Díl druhý. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě -- (§ 175 až 176) ---
Díl třetí. Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 až 178) -- Díl čtvrtý. Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní -- cestě (§ 179 až 180) -- Díl pátý. Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 181) -- Hlava čtvrtá. Společná ustanovení o cestovních náhradách (§ 182 až 189) -- Hlava pátá. Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů -- potřebných pro výkon práce (§ 190) -- Část osmá. Překážky v práci (§ 191 až 210) -- Hlava první. Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 až 205) -- Díl první. Důležité osobní překážky (§ 191 až 199) -- Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti -- při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) (§ 192 až 194) -- Mateřská a rodičovská dovolená (§ 195 až 198) -- Jiné důležité osobní překážky v práci (§ 199) ---
Díl druhý. Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až 205) -- Hlava druhá. Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance -- (§ 206) -- Hlava třetí. Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 210) -- Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 až 210) -- Část devátá. Dovolená (§ 211 až 223) -- Hlava první. Základní ustanovení (§211) -- Hlava druhá. Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené -- a dovolená za odpracované dny (§212 až 214) -- Díl první. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část (§ 212 až 213) -- Díl druhý. Dovolená za odpracované dny (§214) -- Hlava třetí. Dodatková dovolená (§215) -- Hlava čtvrtá. Společná ustanovení o dovolené (§ 216 až 223) -- Díl první. Obecné ustanovení (§216) -- Díl druhý. Čerpání dovolené (§ 217 až 219) -- Díl třetí. Hromadné čerpání dovolené (§ 220) ---
Díl čtvrtý. Změna zaměstnání (§221) -- Díl pátý. Náhrada za dovolenou (§ 222) -- Díl šestý. Krácení dovolené (§ 223) -- Část desátá. Péče o zaměstnance (§ 224 až 247) -- Hlava první. Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226) -- Hlava druhá. Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235) -- Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda (§ 231 až 235) -- Hlava třetí. Stravování zaměstnanců (§ 236) -- Hlava čtvrtá. Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců -- (§ 237 až 247) -- Díl první. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením (§ 237) -- Díl druhý. Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) -- Díl třetí. Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, -- zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby (§ 239 až 241) -- Díl čtvrtý. Přestávky ke kojení (§ 242) -- Díl pátý. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců (§ 243 až 247) ---
Část jedenáctá. Náhrada škody (§ 248 až 275) -- Hlava první. Předcházení škodám (§ 248 až 249) -- Hlava druhá. Odpovědnost zaměstnance za škodu (§ 250 až 264) -- Díl první. Obecná odpovědnost (§ 250) -- Díl druhý. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§251) -- Díl třetí. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je -- zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených -- předmětů (§ 252 až 256) -- Oddíl první. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je -- zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až 254) -- Oddíl druhý. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 až 256) -- Díl čtvrtý. Rozsah náhrady škody (§ 257 až 260) -- Díl pátý. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu -- (§261 až 264) -- Hlava třetí. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu (§ 265 až 271) -- Díl první. Obecná odpovědnost (§ 265) ---
Díl druhý. Odpovědnost při odvracení škody (§ 266) -- Díl třetí. Odpovědnost na odložených věcech (§ 267) -- Díl čtvrtý. Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti -- při odvracení škody a odpovědnosti na odložených věcech (§ 268) -- Díl pátý. Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu -- (§269 až 271) -- Hlava čtvrt
(OCoLC)320199468
cnb001725870

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC