Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Novatrix, 2009
157, 502, 283 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-254-4033-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
část 1. Trestní právo a trestní zákony -- část 2. Základy trestní odpovědnosti -- část 3. Tresty a ochranná opatření
000177206
HLAVA PRVNÍ Trestní právo -- § 1 Pojem a funkce trestního práva, trestní politika -- § 2 Trestní právo a jiná odvětví práva -- § 3 Trestní právo a vědy související nebo pomocné -- § 4 Trestněprávní poměr a trestněprocesní právní vztah -- § 5 Charakteristické rysy trestního práva -- § 6 Historický vývoj trestního práva v Evropě ve 20. století -- 1. Trestní teorie -- 2. Tzv. škola klasická -- 3. Škola pozitivistická -- 4. Směr dogmaticko-normativní -- 5. Škola neoklasická -- 6. Hnutí tzv. sociální ochrany a myšlenka resocializace, restorativní justice -- HLAVA DRUHÁ -- Trestní právo a trestní zákony na českém území -- § 1 Trestní zákony na území českém ve dvacátém století -- 1. Československá trestněprávní legislativa do konce osmdesátých let dvacátého století -- A. Období do roku 1918 -- B. Období od roku 1918 do roku1948 -- C. Období od roku 1948 do roku 1989 ---
2. Vývoj československé a české trestněprávní legislativy od roku 1989 dosud -- § 2 Vývoj československé a české nauky trestního práva -- 1. Československá nauka trestního práva do konce osmdesátých let dvacátého století -- A. Období do roku 1918 -- B. Období od roku 1918 do roku 1948 -- C. Období od roku 1948 do roku 1989 -- 2. Vývoj československého a českého trestního práva od roku 1989 dosud -- HLAVA TŘETÍ -- Prameny trestního práva a výklad trestních zákonů -- § 1 Prameny trestního práva § 2 Struktura trestních zákonů -- 1. Hypotéza, dispozice a sankce -- 2. Systematika trestního zákona § 3 Výklad trestních zákonů -- § 4 Otázka analogie -- 1. Obecné výklady -- 2. Analogie a české trestní právo hmotné -- HLAVA ČTVRTÁ Působnost trestních zákonů -- § 1 Působnost časová § 2 Působnost místní -- 1. Obecné výklady -- 2. Zásady místní působnosti § 3 Působnost osobní -- HLAVA PÁTÁ ---
Europeizace trestního práva -- § 1 Obecné úvahy -- § 2 Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a pokusy o jednotnou definici „komunitárního podvodu" -- § 3 Corpus Juris, Corpus Juris 2000 a definice podvodu -- § 4 Harmonizace trestního práva členských států ES v oblasti boje proti penězokazectví -- § 5 Některé další projekty Evropské unie v oblasti trestního práva hmotného -- HLAVA ŠESTÁ -- Působnost trestních zákonů podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb -- JMENNÝ REJSTŘÍK -- 1. Seznam spisů častěji citovaných autorů -- 2. Seznam odborných článků a statí -- HLAVA PRVNÍ -- Systematika výkladu o základech trestní odpovědnosti -- §1 Úvod -- § 2 Příklady zpracování systematiky trestního práva -- 1. Systémy německé a rakouské -- 2. Systémy románské -- 3. Angloamerické práce -- 4. Systém sovětský a systémy jím ovlivněné -- 5. Česká systematika ---
HLAVA DRUHÁ Trestný čin -- § 1 Pojem a podstata trestného činu -- 1. Historické definice trestného činu -- 2. Hlavní zásady sovětské trestněprávní doktríny a její vliv na systémy některých jiných zemí -- A. Takzvaná třídní podstata sovětského trestního práva -- B. Trestný čin a pachatel -- C. Vliv sovětské právní doktríny -- na některé země střední a východní Evropy -- 3. Česká nauka o trestném činu § 2 Třídění trestných činů -- 1. Třídění podle závažnosti -- A. Vývoj v některých evropských zemích -- B. Vývoj v českých zemích -- 2. Jiná třídění -- § 3. Kategorizace protispolečenských jednání, trestný čin, přestupek podle československého, resp. českého práva -- § 4. Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné -- HLAVA TŘETÍ -- Skutková podstata a nebezpečnost trestného činu pro společnost ---
§ 1 Skutková podstata trestného činu -- 1. Pojem -- 2. Vznik a vývoj skutkové podstaty -- 3. Skutková podstata trestného činu v sovětském právu -- 4. Skutková podstata trestného činu a protiprávnost -- 5. Skutková podstata obecná a zvláštní -- 6. Skutková podstata a dispozice -- 7. Konstrukce a význam skutkových podstat trestných činů -- 8. Takzvané znaky skutkové podstaty trestného činu -- 9. Třídění skutkových podstat trestných činů -- 10. Takzvaný nedostatek skutkové podstaty trestného činu -- § 2 Společenská nebezpečnost a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného materiálního znaku trestní odpovědnosti -- 1. Úvod -- 2. Soupeření klasické a pozitivistické školy trestního práva a jeho vliv na vývoj trestního práva -- 3. Historické příklady zneužití materiálního znaku trestného činu -- 4. Kritika společenské nebezpečnosti jako materiálního korektivu ---
5. Oportunita v hmotném a v procesním právu -- § 3 Důvody vyloučení protiprávnosti (nebezpečnosti činu pro společnost) -- 1. Pojem a obecné úvahy -- 2. Jednotlivé případy -- A. Nutná obrana -- B. Krajní nouze -- C. Oprávněné použití zbraně -- D. Další příklady vyloučené protiprávnosti -- HLAVA ČTVRTÁ -- Objekt trestného činu (předmět ochrany) -- § 1 Pojem -- § 2 Historický vývoj -- § 3 České pojetí objektu trestného činu -- § 4 Předmět útoku -- HLAVA PÁTÁ -- Objektivní stránka trestného činu -- §1 Úvod § 2 Jednání §3 Následek § 4 Příčinný vztah -- 1. Úvodní výklady -- 2. Historický vývoj příčinného vztahu -- 3. Korektivy širokého pojmu příčinného vztahu -- A. Zásada umělé izolace jevů -- B. Konkrétní zkoumání příčinných souvislostí (gradace příčinného vztahu) -- C. Nutnost a nahodilost -- D. Příčinný vztah a opominutí -- HLAVA ŠESTÁ Pachatel trestného činu ---
§ 1 Pojem pachatele -- § 2 Způsobilost být pachatelem -- 1. Otázka svobody vůle -- 2. Příčetnost -- A. Systematické postavení a vymezení -- B. Důvody vylučující příčetnost -- C. Takzvaná zmenšená příčetnost -- D. Intoxikace (opilost, podnapilost a stavy jim podobné) -- 3. Význam věku -- 4. Trestní odpovědnost právnických osob -- § 3 Pachatel ve skutkových podstatách trestných činů -- HLAVA SEDMÁ -- Subjektivní stránka trestného činu -- §1 Úvod § 2 Zavinění -- 1. Otázky obecné -- 2. Společné otázky úmyslu a nedbalosti -- 3. Úmysl -- 4. Nedbalost -- 5. Omyl -- § 3 Motiv a účel (cíl) -- HLAVA OSMÁ -- Formy trestné činnosti stadia trestného činu (příprava, pokus a účastenství) -- §1 Úvod -- § 2 Projev úmyslu trestný čin spáchat -- § 3 Příprava trestného činu -- § 4 Pokus trestného činu -- § 5 Takzvaný nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava ---
§ 6 Zánik trestnosti pro dobrovolné upuštění od dalšího jednání § 7 Výměra trestu za pokus a přípravu -- HLAVA DEVÁTÁ -- Formy trestné činnosti trestná součinnost -- § 1 Součinnost a účastenství § 2 Pachatel a nepřímý pachatel § 3 Spolupachatelství § 4 Účastenství -- 1. Definice účastenství -- 2. Účastenství a skutková podstata trestného činu -- 3. Akcesorita či osamostatnění účastenství -- 4. Obecné podmínky odpovědnosti za účastenství a její odůvodnění -- A. Účastenství jako vztah k trestnému činu -- B. Příčinný vztah -- C. Úmysl -- 5. Formy účastenství -- A. Organizátorství -- B. Návod -- C. Pomoc -- 6. Zánik trestnosti účastníka -- 7. Poměr forem účastenství navzájem a k jiným formám trestné činnosti -- 8. Okolnosti rozhodné pro určení trestní sazby a výměru trestu -- A. Úvodní poznámky -- B. Okolnosti osobního významu a okolnosti „reálné" povahy ---
C. Trestní sazba za účastenství -- D. Vyměřování trestu za účastenství podle českého práva -- HLAVA DESÁTÁ -- Konkurence trestných činů a trestních zákonů -- §1 Úvod -- § 2 Konkurence vícečinná § 3 Konkurence jednočinná § 4 Zdánlivá (nepravá) konkurence trestných činů a zdánlivá konkurence trestních zákonů -- HLAVA JEDENÁCTÁ -- Důvody zániku trestní odpovědnosti -- § 1 Pojem -- § 2 Jednotlivé důvody -- 1. Zánik nebezpečnosti činu pro společnost -- 2. Účinná lítost -- 3. Promlčení trestního stíhání -- A. Povaha promlčení -- B. Podmínky promlčení -- HLAVA DVANÁCTÁ -- Pokusy o rekodifikaci trestního práva hmotného od vzniku samostatného Československa do české osnovy 2007 -- § 1 Osnovy trestních zákoníků z období takzvané První republiky (1918-1938) -- 1. Přípravná osnova trestního zákona o zločinech a přečinech z roku 1921, resp. 1926 ---
A. Materiální korektiv v duchu italské pozitivistické školy -- B. Tři formy zavinění -- C. Omyl skutkový, právní trestní a právní mimotrestní -- D. Trestnost nedokonaného trestného činu -- E. Systematika trestního zákona podle Osnov -- F. Rozsah kriminalizace, proporcionalita trestní represe z hlediska druhu a výše ukládaných trestů -- G. Problematika usmrcení ze soucitu (tzv. euthanasie) a účasti na sebevraždě, usmrcení novorozeného dítěte matkou -- 2. Osnova trestního zákona z roku 1937 -- A. Trestní zákona a trestní řád -- B. Materiální korektiv beze změny -- C. Jiné formy zavinění -- D. Omyly přepracovány -- E. Trestnost nedokonaného trestného činu -- F. Nová systematika -- G. Trest smrti a zpřísnění sazeb -- H. Usmrcení na žádost (tzv. euthanasie) § 2 Návrh projektu českého trestního zákoníku 2006, -- jeho vznik a projednání -- 1. Příprava návrhu a první čtení v Poslanecké sněmovně ---
A. Dlouhé projednávání v Legislativní radě Vlády -- B. Materiální či formální pojetí obživlý problém -- C. Další připomínky v prvním čtení -- 2. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně -- A. Interpretační pravidlo jako korektiv -- B. Další připomínky ve druhém čtení -- C. Usm

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC