Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Novatrix, 2009
157, 502, 283 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-254-4033-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
část 1. Trestní právo a trestní zákony -- část 2. Základy trestní odpovědnosti -- část 3. Tresty a ochranná opatření
000177206
Část I. // Trestní právo a trestní zákony - Autoři: Prof. JUDr. Vladimír Solnař, DrSc., Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. // Část II. // Základy trestní odpovědnosti - Autoři: Prof. JUDr. Vladimír Solnaŕ, DrSc., Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. // Část III. // Tresty a ochranná opatření - Autoři: Prof. JUDr. Vladimír Solnař, DrSc., JUDr. Marie Vanduchová, CSc. // // HLAVA PRVNÍ // Trestní právo 13 // § 1 Pojem a funkce trestního práva, trestní politika 13 // § 2 Trestní právo a jiná odvětví práva 17 // § 3 Trestní právo a vědy související nebo pomocné 25 // § 4 Trestněprávní poměr a trestněprocesní právní vztah 29 // § 5 Charakteristické rysy trestního práva 32 // § 6 Historický vývoj trestního práva v Evropě ve 20. století 38 // 1. Trestní teorie 38 // 2. Tzv. škola klasická 40 // 3. Škola pozitivistická 42 // 4. Směr dogmaticko-normativní 43 // 5. Škola neoklasická 44 // 6. Hnutí tzv. sociální ochrany a myšlenka resocializace, // restorativní justice 45 // HLAVA DRUHÁ // Trestní právo a trestní zákony na českém území 47 // § 1 Trestní zákony na území českém ve dvacátém století 47 // 1. Československá trestněprávní legislativa do konce // osmdesátých let dvacátého století 47 // A. Období do roku 1918 47 // B. Období od roku 1918 do roku 1948 48 // C. Období od roku 1948 do roku 1989 51 // 2. Vývoj československé a české trestněprávní legislativy // od roku 1989 dosud 56 // § 2 Vývoj československé a české nauky trestního práva 61 // 1. Československá nauka trestního práva do konce // osmdesátých let dvacátého století 62 // A. Období do roku 1918 62 // B. Období od roku 1918 do roku 1948 62 // C. Období od roku 1948 do roku 1989 65 //
2. Vývoj československého a českého trestního práva od roku 1989 dosud 70 // 11HLAVA TŘETÍ // Prameny trestního práva a výklad trestních zákonů 72 // § 1 Prameny trestního práva 72 // § 2 Struktura trestních zákonů 75 // 1. Hypotéza, dispozice a sankce 75 // 2. Systematika trestního zákona 79 // § 3 Výklad trestních zákonů 85 // § 4 Otázka analogie 94 // 1. Obecné výklady 94 // 2. Analogie a české trestní právo hmotné 107 // HLAVA ČTVRTÁ // Působnost trestních zákonů 110 // §1 Působnost časová 111 // §2 Působnost místní 119 // 1. Obecné výklady 119 // 2. Zásady místní působnosti 120 // §3 Působnost osobní 132 // HLAVA PÁTÁ // Europeizace trestního práva 134 // §1 Obecné úvahy 134 // § 2 Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a pokusy o jednotnou definici „komunitárního podvodu“ 137 // §3 Corpus Juris, Corpus Juris 2000 a definice podvodu 141 // § 4 Harmonizace trestního práva členských států ES v oblasti boje proti penězokazectví 145 // § 5 Některé další projekty Evropské unie v oblasti trestního práva hmotného 147 // HLAVA ŠESTÁ // Působnost trestních zákonů podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. 149 // JMENNÝ REJSTŘÍK 152 // 1. Seznam spisů častěji citovaných autorů 152 // 2. Seznam odborných článků a statí 156 // HLAVA PRVNÍ // Systematika výkladu o základech trestní odpovědnosti 9 // § 1 Úvod // § 2 Príklady zpracování systematiky trestního práva // 1. Systémy německé a rakouské // 2. Systémy románské 12 // 3. Angloamerické práce 14 // 4. Systém sovětský a systémy jím ovlivněné 16 // 5. Česká systematika 19 // HLAVA DRUHÁ // Trestný čin 24 // § 1 Pojem a podstata trestného činu 24 // 1. Historické definice trestného činu 24 //
2. Hlavní zásady sovětské trestněprávní doktríny a její vliv na systémy některých jiných zemí 31 // A. Takzvaná třídní podstata sovětského trestního práva 32 // B. Trestný čin a pachatel 33 // C. Vliv sovětské právni doktríny na některé země střední a východní Evropy 37 // 3. Česká nauka o trestném činu 38 // § 2 Třídění trestných činů 43 // 1. Třídění podle závažnosti 43 // A. Vývoj v některých evropských zemích 43 // B. Vývoj v českých zemích 46 // 2. Jiná třídění 49 // § 3. Kategorizace protispolečenských jednání, trestný čin, přestupek podle československého, resp. českého práva 50 // § 4. Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy trvající a hromadné 55 // HLAVA TŘETÍ // Skutková podstata a nebezpečnost trestného činu pro společnost 57 // § 1 Skutková podstata trestného činu 57 // 1. Pojem 57 // 2. Vznik a vývoj skutkové podstaty 59 // 3. Skutková podstata trestného činu v sovětském právu 65 // CD CD CD4. Skutková podstata trestného činu a protiprávnost 69 // 5. Skutková podstata obecná a zvláštni 71 // 6. Skutková podstata a dispozice 73 // 7. Konstrukce a význam skutkových podstat trestných činů 73 // 8. Takzvané znaky skutkové podstaty trestného činu 76 // 9. Třídění skutkových podstat trestných činů 77 // 10. Takzvaný nedostatek skutkové podstaty trestného činu 81 // § 2 Společenská nebezpečnost a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného materiálního znaku trestní odpovědnosti 81 // 1. Úvod 81 // 2. Soupeření klasické a pozitivistické školy trestního práva a jeho vliv na vývoj trestního práva 82 // 3. Historické příklady zneužití materiálního znaku trestného činu 89 //
4. Kritika společenské nebezpečnosti jako materiálního korektivu 96 // 5. Oportunita v hmotném a v procesním právu 100 // § 3 Důvody vyloučení protiprávnosti (nebezpečnosti činu pro společnost) 104 // 1. Pojem a obecné úvahy 104 // 2. Jednotlivé případy 114 // A. Nutná obrana 114 // B. Krajní nouze 128 // C. Oprávněné použití zbraně 136 // D. Další příklady vyloučené protiprávnosti 137 // HLAVA ČTVRTÁ // Objekt trestného činu (předmět ochrany) 169 // §1 Pojem 169 // §2 Historický vývoj 170 // §3 České pojetí objektu trestného činu 173 // §4 Předmět útoku 181 // HLAVA PÁTÁ // Objektivní stránka trestného činu 183 // §1 Úvod 183 // §2 Jednání 183 // §3 Následek 191 // §4 Příčinný vztah 196 // 1. Úvodní výklady 196 // 2. Historický vývoj příčinného vztahu 1983. Korektivy širokého pojmu příčinného vztahu 205 // A. Zásada umělé izolace jevů 205 // B. Konkrétní zkoumání příčinných souvislostí // (gradace příčinného vztahu) 206 // C. Nutnost a nahodilost 208 // D. Příčinný vztah a opominutí 209 // HLAVA ŠESTÁ // Pachatel trestného činu 216 // § 1 Pojem pachatele 216 // § 2 Způsobilost být pachatelem 224 // 1. Otázka svobody vůle 224 // 2. Příčetnost 231 // A. Systematické postavení a vymezení 231 // B. Důvody vylučující příčetnost 235 // C. Takzvaná zmenšená příčetnost 243 // D. Intoxikace (opilost, podnapilost a stavy jim podobné) 247 // 3. Význam věku 258 // 4. Trestní odpovědnost právnických osob 264 // § 3 Pachatel ve skutkových podstatách trestných činů 268 // HLAVA SEDMÁ // Subjektivní stránka trestného činu 270 // § 1 Úvod 270 // §2 Zavinění 271 // 1. Otázky obecné 271 // 2. Společné otázky úmyslu a nedbalosti 277 // 3. Úmysl 289 // 4. Nedbalost 300 // 5. Omyl 317 // § 3 Motiv a účel (cíl) 326 //
HLAVA OSMÁ // Formy trestné činnosti - stadia trestného činu (příprava, pokus a účastenství) 331 // § 1 Úvod 332 // § 2 Projev úmyslu trestný čin spáchat 338 // § 3 Příprava trestného činu 340 // § 4 Pokus trestného činu 344 // § 5 Takzvaný nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava 355 // § 6 Zánik trestnosti pro dobrovolné upuštění od dalšího jednání 362 // § 7 Výměra trestu za pokus a přípravu 368 // HLAVA DEVÁTÁ // Formy trestné činnosti - trestná součinnost 371 // §1 Součinnost a účastenství 371 // § 2 Pachatel a nepřímý pachatel 374 // § 3 Spolupachatelství 378 // § 4 Účastenství 385 // 1. Definice účastenství 385 // 2. Účastenství a skutková podstata trestného činu 386 // 3. Akcesorita či osamostatnění účastenství 387 // 4. Obecné podmínky odpovědnosti za účastenství a její // odůvodnění 393 // A. Účastenství jako vztah k trestnému činu 393 // B. Příčinný vztah 395 // C. Úmysl 397 // 5. Formy účastenství 402 // A. Organizátorství 402 // B. Návod 404 // C. Pomoc 409 // 6. Zánik trestnosti účastníka 413 // 7. Poměr forem účastenství navzájem а k jiným formám trestné činnosti 415 // 8. Okolnosti rozhodné pro určení trestní sazby a výměru trestu 416 // A. Úvodní poznámky 416 // B. Okolnosti osobního významu a okolnosti „reálné“ povahy 417 // C. Trestní sazba za účastenství 418 // D. Vyměřování trestu za účastenství podle // českého práva 421 // HLAVA DESÁTÁ // Konkurence trestných činů a trestních zákonů 424 // § 1 Úvod 424 // § 2 Konkurence vícečinná 429 // §3 Konkurence jednočinná 429 // § 4 Zdánlivá (nepravá) konkurence trestných činů // a zdánlivá konkurence trestních zákonů 432 // HLAVA JEDENÁCTÁ // Důvody zániku trestní odpovědnosti 445 // § 1 Pojem 445 //
§ 2 Jednotlivé důvody 446 // 1. Zánik nebezpečnosti činu pro společnost 446 // 2. Účinná lítost 448 // 3. Promlčení trestního stíhání 450 // A. Povaha promlčení 450 // B. Podmínky promlčení 452 // HLAVA DVANÁCTÁ // Pokusy o rekodifikaci trestního práva hmotného od vzniku samostatného Československa do české osnovy 2007 459 // § 1 Osnovy trestních zákoníků z období takzvané První republiky (1918-1938) 459 // 1. Přípravná osnova trestního zákona o zločinech a přečinech z roku 1921, resp. 1926 459 // A. Materiální korektiv v duchu italské pozitivistické školy 460 // B. Tři formy zavinění 463 // C. Omyl skutkový, právní trestní a právní mimotrestní 464 // D. Trestnost nedokonaného trestného činu 464 // E. Systematika trestního zákona podle Osnov 464 // F. Rozsah kriminalizace, proporcionalita trestní represe z hlediska druhu a výše ukládaných trestů 465 // G. Problematika usmrcení ze soucitu (tzv. euthanasie) a účasti na sebevraždě, usmrcení novorozeného dítěte matkou 466 // 2. Osnova trestního zákona z roku 1937 466 // A. Trestní zákona a trestní řád 466 // B. Materiální korektiv beze změny 467 // O. Jiné formy zavinění 467 // D. Omyly přepracovány 468 // E. Trestnost nedokonaného trestného činu 468 // F. Nová systematika 468 // G. Trest smrti a zpřísnění sazeb 469 // Fl. Usmrcení na žádost (tzv. euthanasie) 469 // § 2 Návrh projektu českého trestního zákoníku 2006, jeho vznik a projednání 470 // 1. Příprava návrhu a první čtení v Poslanecké sněmovně 470 // A. Dlouhé projednávání v Legislativní radě Vlády 470 // B. Materiální či formální pojetí - obživlý problém 471C. Další připomínky v prvním čtení 471 // 2. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně 472 // A. Interpretační pravidlo jako korektiv 472 //
B. Další připomínky ve druhém čtení 473 // C. Usmrcení na žádost (euthanasie) 474 // D. Problém snížení věkové hranice trestní odpovědnosti 475 // E. Rozsah kriminalizace, proporcionalita trestní represe z hlediska druhu a výše ukládaných trestů 475 // 3. Postup v Senátu Parlamentu ČR 476 // § 3 Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. 477 // 1. Návrat k hmotněprávnímu korektivu? 478 // 2. Bipartice deliktů 480 // 3. Zavinění a omyly 481 // 4. Vývojová stadia trestného činu 483 // 5. Pachatelství a formy trestné součinnosti 483 // 6. Věk a nepříčetnost 485 // 7. Okolnosti vylučující protiprávnost 486 // 8. Zánik trestní odpovědnosti 487 // 9. Některé další změny 488 // JMENNÝ REJSTŘÍK 489 // 1. Seznam spisů častěji citovaných autorů 489 // 2. Seznam odborných článků a statí 497 // 8Obsah // HLAVA PRVNÍ // Pojem trestu 5 // HLAVA DRUHÁ // Účel trestu 13 // §1 Teorie trestu 13 // § 2 Účel trestu v českém trestním právu 25 // HLAVA TŘETÍ // Systém trestú 35 // § 1 Výklady obecné 35 // § 2 Trest odnětí svobody 50 // 1. Obecné zásady 50 // 2. Výkon trestu 62 // § 3 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné // odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem 98 // §4 Obecně prospěšné práce 114 // §5 Zákaz činnosti 126 // §6 Propadnutí majetku 132 // § 7 Peněžitý trest 136 // §8 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 145 // §9 Zákaz pobytu 149 // § 10 Trest vyhoštění 151 // § 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti 153 // § 12 Výjimečný trest 155 // HLAVA ČTVRTÁ // Vyměřování trestu 168 // §1 Obecné zásady 168 // 1. Následek a účinek 179 // 2. Způsob jednání 180 // 3. Osoba pachatele 181 //
4. Subjektivní stránka 182 // 5. Pohnutka trestného činu 183 // 6. Jiné okolnosti činu 184§ 2 Trest úhrnný a souhrnný, společný trest za pokračování // v trestném činu 197 // § 3 Recidiva 209 // 1. Pojem a význam 209 // 2. Přitěžující okolnost 215 // 3. Zvlášť nebezpeční recidivisté 217 // § 4 Ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu // spáchaného ve prospěch zločinného spolčení 221 // HLAVA PÁTÁ // Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení 225 // § 1 Úvod 225 // § 2 Smrt odsouzeného 225 // § 3 Promlčení výkonu trestu 226 // § 4 Zahlazení odsouzení 228 // § 5 Udělení milosti 233 // HLAVA ŠESTÁ // Ochranná opatření 235 // § 1 Obecné zásady 235 // § 2 Ochranné léčení 243 // § 3 Zabezpečovací detence 247 // § 4 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 251 // JMENNÝ REJSTŘÍK 254 // 1. Seznam spisů častěji citovaných autorů 254 // 2. Seznam odborných článků a statí 258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC