Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
639 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-224-0 (váz.)
000177371
1 POPISNÁ STATISTIKA -- 1.1 Statistika -- 1.1.1 Politická aritmetika -- 1.1.2 Počet pravděpodobnosti -- 1.1.3 Vznik moderní statistiky -- 1.2 Základní statistické pojmy -- 1.2.1 Typy proměnných -- 1.2.2 Statistická šetření -- 1.3 Zpracování dat o slovní proměnné -- 1.4 Elementární zpracování dat o číselné proměnné -- 1.4.1 Prosté rozdělení četností -- 1.4.2 Intervalové rozdělení četností -- 1.5 Kvantily -- 1.6 Charakterizování polohy, variability a koncentrace hodnot číselné proměnné -- 1.6.1 Charakteristiky polohy -- 1.6.2 Charakteristiky variability -- 1.6.3 Obecné, centrální a normované momenty -- 1.6.4 Charakteristiky koncentrace -- 1.6.5 Korelační koeficient -- 2 TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI -- 2.1 Kombinatorika, příklady k opakování -- 2.1.1 Kombinatorické pravidlo součinu -- 2.1.2 Variace -- 2.1.3 Permutace -- 2.1.4 Kombinace -- 2.1.5 Vlastnosti kombinačních čísel a Pascalův trojúhelník ---
2.1.6 Binomická věta, binomický rozvoj -- 2.2 Náhodný jev -- 2.2.1 Základní pojmy -- 2.2.2 Operace s náhodnými jevy -- 2.2.3 Pravděpodobnost -- 2.2.4 Definice pravděpodobnosti -- 2.2.5 Podmíněná pravděpodobnost -- 2.2.6 Nezávislé náhodné jevy -- 2.2.7 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi -- 2.2.8 Věta o úplné pravděpodobnosti a Bayesova věta -- 2.3 Náhodná veličina -- 2.3.1 Rozdělení náhodné veličiny -- 2.3.2 Charakteristiky náhodných veličin -- 2.3.3 Náhodný vektor (vícerozměrná náhodná veličina) -- 2.3.4 Funkce náhodných veličin -- 2.4 Nejčastěji používaná rozdělení -- 2.4.1 Některá rozdělení nespojitého typu -- 2.4.2 Některá rozdělení spojitého typu -- 2.5 Některé limitní věty -- 2.5.1 Čebyševova nerovnost -- 2.5.2 Zákon velkých čísel -- 2.5.3 Centrální limitní teorém -- 3 STATISTICKÁ INDUKCE -- 3.1 Náhodný výběr -- 3.1.1 Náhodný výběr z rozdělení ---
3.1.2 Výběr z konečných souborů -- 3.2 Statistiky -- 3.3 Odhady parametrů a parametrických funkcí -- 3.3.1 Parametrické funkce -- 3.3.2 Bodové odhady -- 3.3.3 Intervalové odhady -- 3.4 Testování statistických hypotéz -- 3.4.1 Základní pojmy -- 3.4.2 Testy hypotéz pro parametry normálního rozdělení -- 3.4.3 Testy hypotéz pro střední hodnotu mí -- při velkých výběrech -- 3.4.4 Testy hypotéz pro relativní četnost n alternativního rozdělení při velkých výběrech -- 3.4.5 Testy hypotéz o rovnosti parametrů dvou normálních rozdělení -- 3.4.6 Testy hypotéz o rovnosti středních hodnot při velkých výběrech -- 3.4.7 Testy hypotéz o rovnosti relativních četností pí1 a pí2 alternativních rozdělení při velkých výběrech -- 3.4.8 Testy hypotéz o rovnosti parametrů k > 2 normálních rozdělení -- 3.4.9 Testy hypotéz o rovnosti středních hodnot při dvou závislých výběrech -- 3.4.10 Testy dobré shody ---
4 ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ -- 4.1 Elementární metody popisu závislosti, x2-test nezávislosti -- 4.1.1 Dvourozměrná (kombinační) tabulka -- 4.1.2 Bodový diagram -- 4.1.3 Podmíněné průměry a podmíněné rozptyly -- 4.2 Analýza rozptylu -- 4.3 Regresní a korelační analýza -- 4.3.1 Regresní modely -- 4.3.2 Volba regresní funkce -- 4.3.3 Metoda nejmenších čtverců -- 4.3.4 Regresní přímka -- 4.3.5 Další typy regresních funkcí -- 4.3.6 Těsnost závislosti -- 4.3.7 Spearmanův koeficient pořadové korelace -- 4.3.8 Fechnerův korelační koeficient -- 4.3.9 Vícenásobná lineární regrese a korelace -- 4.3.10 Vícenásobná (mnohonásobná) nelineární regrese -- a korelace -- 4.3.11 Multikolinearita -- 4.3.12 Intervaly spolehlivosti pro regresní parametry -- a regresní odhady -- 4.3.13 Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficienty -- 4.3.14 Testy hypotéz o regresních parametrech -- 4.3.15 Testy hypotéz o korelačních koeficientech ---
4.3.16 Sekvenční F-test a metoda stepwise

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC