Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
639 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-224-0 (váz.)
000177371
1 POPISNÁ STATISTIKA // 1.1 Statistika // 1.1.1 Politická aritmetika // 1.1.2 Počet pravděpodobnosti // 1.1.3 Vznik moderní statistiky // 1.2 Základní statistické pojmy // 1.2.1 Typy proměnných // 1.2.2 Statistická šetření // 1.3 Zpracování dat o slovní proměnné // 1.4 Elementární zpracování dat o číselné proměnné // 1.4.1 Prosté rozdělení četností // 1.4.2 Intervalové rozdělení četností // 1.5 Kvantily // 1.6 Charakterizování polohy, variability a koncentrace hodnot číselné proměnné // 1.6.1 Charakteristiky polohy // 1.6.2 Charakteristiky variability // 1.6.3 Obecné, centrální a normované momenty // 1.6.4 Charakteristiky koncentrace // 1.6.5 Korelační koeficient // 2 TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI // 2.1 Kombinatorika, příklady k opakování // 2.1.1 Kombinatorické pravidlo součinu // 2.1.2 Variace // 2.1.3 Permutace // 2.1.4 Kombinace // 2.1.5 Vlastnosti kombinačních čísel a Pascalův trojúhelník // 2.1.6 Binomická věta, binomický rozvoj // 2.2 Náhodný jev // 2.2.1 Základní pojmy // 2.2.2 Operace s náhodnými jevy // 2.2.3 Pravděpodobnost // 2.2.4 Definice pravděpodobnosti // 2.2.5 Podmíněná pravděpodobnost // 2.2.6 Nezávislé náhodné jevy // 2.2.7 Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi // 2.2.8 Věta o úplné pravděpodobnosti a Bayesova věta // 2.3 Náhodná veličina // 2.3.1 Rozdělení náhodné veličiny // 2.3.2 Charakteristiky náhodných veličin // 2.3.3 Náhodný vektor (vícerozměrná náhodná veličina) // 2.3.4 Funkce náhodných veličin // 2.4 Nejčastěji používaná rozdělení // 2.4.1 Některá rozdělení nespojitého typu // 2.4.2 Některá rozdělení spojitého typu // 2.5 Některé limitní věty // 2.5.1 Čebyševova nerovnost // 2.5.2 Zákon velkých čísel // 2.5.3 Centrální limitní teorém // 3 STATISTICKÁ INDUKCE // 3.1 Náhodný výběr //
3.1.1 Náhodný výběr z rozdělení // 3.1.2 Výběr z konečných souborů // 3.2 Statistiky // 3.3 Odhady parametrů a parametrických funkcí // 3.3.1 Parametrické funkce // 3.3.2 Bodové odhady // 3.3.3 Intervalové odhady // 3.4 Testování statistických hypotéz // 3.4.1 Základní pojmy // 3.4.2 Testy hypotéz pro parametry normálního rozdělení // 3.4.3 Testy hypotéz pro střední hodnotu mí // při velkých výběrech // 3.4.4 Testy hypotéz pro relativní četnost n alternativního rozdělení při velkých výběrech // 3.4.5 Testy hypotéz o rovnosti parametrů dvou normálních rozdělení // 3.4.6 Testy hypotéz o rovnosti středních hodnot při velkých výběrech // 3.4.7 Testy hypotéz o rovnosti relativních četností pí1 a pí2 alternativních rozdělení při velkých výběrech // 3.4.8 Testy hypotéz o rovnosti parametrů k > 2 normálních rozdělení // 3.4.9 Testy hypotéz o rovnosti středních hodnot při dvou závislých výběrech // 3.4.10 Testy dobré shody //
4 ANALÝZA ZÁVISLOSTÍ // 4.1 Elementární metody popisu závislosti, x2-test nezávislosti // 4.1.1 Dvourozměrná (kombinační) tabulka // 4.1.2 Bodový diagram // 4.1.3 Podmíněné průměry a podmíněné rozptyly // 4.2 Analýza rozptylu // 4.3 Regresní a korelační analýza // 4.3.1 Regresní modely // 4.3.2 Volba regresní funkce // 4.3.3 Metoda nejmenších čtverců // 4.3.4 Regresní přímka // 4.3.5 Další typy regresních funkcí // 4.3.6 Těsnost závislosti // 4.3.7 Spearmanův koeficient pořadové korelace // 4.3.8 Fechnerův korelační koeficient // 4.3.9 Vícenásobná lineární regrese a korelace // 4.3.10 Vícenásobná (mnohonásobná) nelineární regrese // a korelace // 4.3.11 Multikolinearita // 4.3.12 Intervaly spolehlivosti pro regresní parametry // a regresní odhady // 4.3.13 Intervaly spolehlivosti pro korelační koeficienty // 4.3.14 Testy hypotéz o regresních parametrech // 4.3.15 Testy hypotéz o korelačních koeficientech // 4.3.16 Sekvenční F-test a metoda stepwise

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC