Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
510 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1820-5 (váz.)
angličtina, němčina, ruština
Vydáno ve spolupráci s oddělením vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. přeloženo z angličtiny, němčiny a ruštiny
000177626
Historická lexikologie -- Nadbytečnost jako činitel vývoje slovesné morfologie slovanské -- Antonymní vztah jako činitel lexikálních změn -- Strukturní předpoklady zániku slov -- Neplnohodnotnost jako zdroj expresivity -- Ke studiu lexikálních subsystémů jazyka -- Slovotvorný význam a expresivita -- K diferenciaci slovní zásoby slovanských jazyků v souvislosti s jejich specifickým -- vývojem hláskoslovným -- Principy studia slovní zásoby a jejího vývoje -- Rekonstrukce jednotek neúplně doloženého lexikálního systému -- Vztah centrum periferie v lexikálním vývoji -- Jazykové ztvárnění psychického odrazu skutečnosti v lexikální význam -- Význam deminutiv a jejich spojitelnost s jinými slovy v kontextu -- Frazeologizace slovesa dělati a jeho synonym -- Monografie o lexikálním významu a jeho analýze -- Vymezení pojmového jádra slova v lexikální analýze starého jazyka -- Hodnota slov na okraji naší mateřštiny ---
Obrazné výrazy a jejich lexikalizace -- Přínos české diachronní lexikologie pro lexikologii synchronní -- Principy jazykového vývoje a historie češtiny -- K tezi o odhalování zákonitostí vývoje jazykového systému -- Gebauerův pohled na vývoj slovní zásoby -- Lexikální význam ve světle teorie Pražské školy -- Historická lexikografie -- Slovo a význam v historickém slovníku -- K teoretickým základům Staročeského slovníku -- Problém slova v Staročeském slovníku -- Systémové pojetí slovní zásoby v jejím lexikografickém popise -- K problému slovníkové definice -- Lexikografický popis historie slova jako vědecký problém -- K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu -- Rekonstrukce lexikálního významu a jeho popis v Staročeském slovníku -- Slovotvorba a slovní druhy -- O slovanské předponě po slovesné ---
K otázce staroslověnských participií préz. akt. sloves dokonavých Vznik a vývoj vidu v souvislosti s vývojem tvoření slovesných kmenů O bezpředložkovém lokálu místa v staré češtině Staročeské futurum typu pojdu, ponesu v poměru k préteritu František Kopečný, Slovesný vid v češtině -- Diachronní přístup ke kmenoslovnému systému českého slovesa K původu slovanských tranzitiv n-ových -- Hláskoslovné předpoklady produktivity slovotvorných formantů v češtině O mezislovanských rozdílech v produktivitě c-ových slovotvorných formantů Podíl distinktivní kapacity hlásek na stavbě produktivních slovotvorných formantů v slovanských jazycích -- Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině K problematice místních jmen deverbativních -- Příslovce se vztahem k subjektu nebo objektu a jejich vývojové souvislosti s příslovci způsobovými ---
Předložka po se substantivem jako základ sloves a jejich etymologické východisko Slovotvorný význam a valence latinských kompozit s komponentem-facere a-ficare -- Etymologie -- Původ českého slovesa působiti -- Opozice dexter/sinister v slovanské toponomastice a etymologii K západoslovansko-baltským shodám (deverbativní formant *uljo) Morfonologicko-slovotvorná systematika Ž. Varbotové a rekonstrukce psi. slov K hypostazování v etymologii -- Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, Rechts und Links in Europa -- Odlišení slovanských kauzativ a tranzitivních denominativ od indoevropského typu -- Proč má slovo prostředek předponu pro -- K neutralizaci citoslovečných útvarů -- K sémantickému modelu imitace kreace fikce -- Etymologická hodnota kontextové spojitelnosti u lexikálních responzí -- Historická sociolingvistika -- Pohřbívání v rakvích u starých Čechů -- Vztah sémantiky staročeské slovní zásoby ke společenské situaci ---
Česká slova někdejší magické terminologie -- Dějiny hmotné kultury a jazykověda -- Nejstarší české kovářské termíny -- Pojmenování drnu z hlediska historické sociolingvistiky -- Obřadní maska v slovanské démonologii -- Magické myšlení a archaická vrstva slovní zásoby -- Nejstarší české názvy kostela -- Vztah k přírodě ve světle středověké slovní zásoby -- K metonymické souvislosti názvů hráze a vodní nádrže -- Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce -- Seznam jazykových zkratek Igor Němec medailon Soupis prací Igora Němce -- Soupis příspěvků věnovaných jubileím Igora Němce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC