Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

nečas (@@20121026-15:08:07@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
2., přeprac. vyd.
Martin : Osveta, c2009
322 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-304-2 (brož.) ISBN !80-8063-304-2 (chyb.)
Obsahuje bibliografie
000179221
OBSAH // PREDHOVOR ... 11 // 1 OŠETROVATEĽSTVO AKO VEDA (M, Palenčár) ... 13 // 1 1 POJEM, KLASIFIKÁCIA A METÓDA NOVOVEKEJ VEDY... 13 // 1.1.1 Pojem novovekej vedy ... 13 // 1.1.2 Klasifikácia vied ... 15 // 1.1.3 Vedecká metóda a jej druhy ... 19 // 1.1.3.1 Pojem vedeckej metódy ... 19 // 1.1.3.2 Druhy vedeckých metód ... 20 // : 2 Štruktúra ošetrovateľstva ako vedy... 29 // . 2.1 Horizontálna dimenzia jazykpvej stránky vedy... 31 // . 2.1.1 Vedecké pojmy (konstrukty) ... 32 // 1.2.1.2 Vedecké súdy (tvrdenia) ... 35 // i 2.2 Vertikálna dimenzia jazykovej stránky vedy... 44 // 1.2.2.1 Paradigma ako fundamentálna kognitívna štruktúra vedy ... 44 // 1.2.2.2 Naddisciplinárna paradigma ... 48 // 1.2.2.3 Disciplinárna paradigma. Metaparadigma ošetrovateľstva ... 49 // 1 2.2.4 Poddisciplinárna paradigma. Konceptuálne modely // v ošetrovateľstve ... 53 // 1.2.2.5 Ošetrovateľské teórie ... 58 // - 2.2.6 Ošetrovateľská empiria... 69 // 2 VÝSKUMNÝ PROCES A JEHO FÄZY ... 74 // 2.1 FÁZY A KROKY VÝSKUMNÉHO PROCESU (M. Nemčeková) ... 74 // 2.1.1 Koncepčná fáza ... 75 // 2 1.1,1 Formulovanie a vymedzenie problému ... 75 // 2 1.1.2 Sprehľadnenie literatúry, konceptualizácia // a operacionalizácia pojmov ... 76 // 2.1.1.3 Práca s literatúrou a inými dokumentmi ... 77 // 2 1.1.4 Vývoj teoretického rámca riešenia problému // (referenčný, vzťahový systém - vymedzenie hľadiska) ... 91 // 2.1.1.5 F or mulovanie hypotéz ... 91
// 2 1.2 Fáza návrhu a plánovania... 92 // 2.1.3 Empirická fáza ... 93 // 2 1.4 Analytická fáza ... 94 // 2.1.5 Diseminačná fáza ... 95 // 2 2 ETICKÉ PROBLÉMY OŠETROVATEĽSKÉHO VÝSKUMU ... 96 // 2.3 HYPOTÉZA (M. Palenčár) ...102 // 2.3.1 Podstata, vznik a úloha hypotézy vo vede ...102 // 2.3.1.1 Problém a hypotéza ...105 // 2.3.1.2 Úloha hypotézy vo vede ...107 // 2.3.2 Klasifikácia hypotéz ...107 // 2.3.2.1 Klasifikácia hypotéz podlá stupňa vedeckej rozpracovanosti // a výskumnej využiteľnosti ...108 // 2.3.2.2 Klasifikácia hypotéz podľa ich obsahového zamerania ...114 // 2.3.2.3 Klasifikácia hypotéz podľa stupňa ich plodnosti ...118 // 2.4 STANOVENIE VÝSKUMNEJ VZORKY (T. Baška) ...120 // 2.4.1 Výber vzorky (druhy výberu) ...122 // 2.4.2 Skreslenie výsledkov spôsobené nesprávnym výberom vzorky...123 // 2.5 STANOVENIE SPÔSOBU VYKONANIA ŠTÚDIE (DESIGN ŠTÚDIE) ...125 // 2.5.1 Observačně štúdie ...125 // 2.5.1.1 Deskriptívne metódy ...125 // 2.5.1.2 Analytické štúdie ...125 // 2.5.2 Experimentálne štúdie ...127 // 3 METÓDY ZBERU EMPIRICKÝCH INFORMÁCII ...129 // 3.1 DOTAZNÍK (M. Palenčár, K Žiaková) ...129 // 3.1.1 Dotazník ako metóda ...130 // 3.1.2 Príprava dotazníka ... 131 // 3.1.3 Štruktúra dotazníka ... 133 // 3.1.3.1 Názov dotazníka...133 // 3.1.3.2 Úvod (príhovor) ... 133 // 3.1.3.3 Inštrukcie ... 134 // 3.1.3.4 Výskumné položky/otázky ...135 // 3.1.3.5 Kategorizačné (demografické)
položky...136 // 3.1.4 Požadované vlastnosti položiek ...137 // 3.1.4.1 Jasnosť a zrozumiteľnosť ... 138 // 3.1.4.2 Stručnosť ...138 // 3.1.4.3 Jednoznačnosť ... 138 // 3.1.4.4 Kladná a nie záporná forma ... 139 // 3.1.4.5 Nesugestívnosť (neutrálnosť) ...140 // 3.1.4.6 Nenáročnosť na pamäť ...141 // 3.1.4.7 Iné požadované vlastnosti položiek ...141 // 3.1.5 Druhy položiek ... 142 // 3.1.5.1 Otvorené, neštruktúrované položky ...142 // 3.1.5.2 Uzavreté, štruktúrované položky ...143 // 3.1.5.3 Polootvorené/polouzavreté položky...145 // 3.1.5.4 Priame položky...146 // 3.1.5.5 Nepriame položky... ...146 // 3.1.5.6 Filtračné položky ...146 // 3.1.5.7 Kontrolné položky...147 // 3.1.5.8 Úvodné položky ... 147 // 3.1.6 Validita a reliabilita dotazníka...147 // 3.1.7 Administrácia dotazníka...147 // 3.1.7.1 Priamy kontakt... 148 // 3.1.7.2 Nepriamy kontakt...148 // 3.1.7.3 Kombinovaný spôsob ...149 // 3.2 ROZHOVOR (L Bóríková) ...151 // 3.2.1 Rozhovor ako metoda výskumu...151 // 3.2.2 Fázy rozhovoru ...152 // 3.2.3 Registrácia odpovedí ...154 // 3.2.4 Osobnosť výskumníka a respondenta ...155 // 3.2.4.1 Funkcia výskumníka v rozhovore ...155 // 3.2.4.2 Respondent v rozhovore ...156 // 3.2.5 Druhy rozhovoru...157 // 3.2.5.1 Neštruktúrovaný (neštandardizovaný, nekategorizovaný) // rozhovor ...157 // 3.2.5.2 Čiastočne štruktúrovaný (pološtandardizovaný) rozhovor ... 158 // 3.2.5.3 Štruktúrovaný (štandardizovaný,
kategorizovaný) rozhovor... 159 // 3.2.5.4 Iné druhy rozhovorov ... 159 // 3.2.6 Otázky v rozhovore ... 161 // 3.2.7 Zhodnotenie rozhovoru ako výskumnej metódy ... 162 // 3.2.8 Validita a reliabilita rozhovoru ... 163 // 3.3 POZOROVANIE (L Ondrejka)... 164 // 3.3.1 Pozorovanie ako metóda ... 164 // 3.3.2 Druhy pozorovaných javov ... 166 // 3.3.2.1 Vlastnosti a stav jednotlivca... 166 // 3.3.2.2 Prejavy verbálnej komunikácie ... 166 // 3.3.2.3 Prejavy neverbálnej komunikácie ... 166 // 3.3.2.4 Aktivity ... 166 // 3.3.2.5 Získavanie zručností a ich uplatnenie ... 166 // 3.3.2.6 Všeobecné znaky prostredia ... 167 // 3.3.2.7 Situačné deje ... 167 // 3.3.3 Jednotky pozorovania ... 167 // 3.3.4 Druhy pozorovania ... 168 // 3.3.5 Neštruktúrované pozorovanie ... 169 // 3.3.5.1 Priebeh a záznam neštruktúrovaného pozorovania ... 170 // 3.3.5.2 Vyhodnotenie neštruktúrovaného pozorovania ... 171 // 3.3.6 Štruktúrované pozorovanie ... 172 // 3.3.6.1 Pozorovacie nástroje... 173 // 3.3.6.2 Priebeh a záznam štruktúrovaného pozorovania... 175 // 3.3.6.3 Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov štruktúrovaného // pozorovania ... 177 // 3.3.6.4 Zácvik pozorovateľa ... 178 // 3.3.6.5 Chyby pozorovania... 180 // 3.3.6.6 Validita a reliabilita pozorovania ... 182 // 3.4 EXPERIMENT (Ž. Fetisovová, R. Maďar, R Kubatka) ... 183 // 3.4.1 K historickému vývoju experimentálnej metódy // v ošetrovateľstve ... 184 // 3.4.2 Základné charakteristiky experimentálnej
metódy... 185 // 3.4.3 Druhy experimentu... 188 // 3.4.3.1 Laboratórny experiment ... 188 // 3.4.3.2 Simulačný experiment ... 189 // 3.4.3.3 Prirodzený - terénny experiment ... 190 // 3.4.3.4 Kváziexperiment... 191 // 3.4.3.5 Formujúci experiment ... 191 // 3.4.4 Hodnotenie experimentálnej metódy ... 193 // 3.4.5 Dokumentácia experimentu ... 193 // 3.4.6 Experiment vo vedeckom výskume ... 195 // 3.4.6.1 Experiment v ošetrovatelskom výskume ... 195 // 3.4.6.2 Experiment vo fyziologickom výskume ... 196 // 3.4.6.3 Experiment v klinickom výskume... 197 // 3.4.6.3.1 Metodológia klinického výskumu... 198 // 3.4.6.3.2 Plán klinickej štúdie ... 198 // 3.4.6.3.3 Problém kontrol v klinickom výskume ... 199 // 3.4.6.3.4 Metódy usporiadanie klinických súborov... 199 // 3.4.6.3.5 Správna klinická prax ...201 // 3.4.6.4 Experiment v epidemiologickom výskume ...206 // 3.4.6.4.1 Druhy epidemiologického experimentu ...206 // 3.5 MERANIE A MERACÍ NASTROJ (L Bóríková, K. Žiaková, E. Gurková) .210 // 3.5.1 Merací nástroj - charakteristika a použitie ... 212 // 3.5.2 Výber nástroja ...214 // 3.5.3 Validita a reliabilita nástroja ...215 // 3.5.4 Prednosti a limitácie nástrojov ...218 // 3.5.5 Príklady rôzneho opisu charakteristík nástroja pre potreby // výskumnej štúdie...218 // 3.5.5.1 Nowotnej škála nádeje ...218 // 3.5.5.2 Predikcia rizika vzniku dekubitov...220 // 3.5.5.3 Mini-Mental State Examination (MMSE, Folsteinov test) ...222 // 3.6 RELIABILITA
A VALIDITA KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMNÉHO // NÁSTROJA (J. Kudlička)...225 // 3.6.1 Reliabilita nástroja ...225 // 3.6.2 Validita nástroja ...227 // 4 Štatistické metódy (j. Kudlička)...229 // 4.1 opisná Štatistika ...229 // 4.1.1 Jednorozmerná opisná štatistika...229 // 4.1.2 Dvojrozmerná opisná štatistika...235 // 4.2 INDUKTÍVNA STATISTIKA ...239 // 4.2.1 Odhad parametrov ...239 // 4.2.2 Testy štatistických hypotéz ...241 // 4.3 PRÍPRAVA DÁT NA ŠTATISTICKÚ ANALÝZU ...246 // 4.3.1 Kódovanie a kategorizácia dát ...246 // 4.3.2 Kontrola a transformácia dát...249 // 4.4 ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE A SPRÁVA...250 // 4.4.1 Vyhodnotenie dotazníkov o úrovni ošetrovateľskej starostlivosti ...250 // 4.4.2 Závery a správa...252 // 5 KVALITATÍVNY VÝSKUM ...254 // 5.1 ZÁKLADY KVALITATÍVNEHO PRÍSTUPU VO VÝSKUME (J. Cáp) ...254 // 5.1.1 Validita a reliabilita v kvalitatívnom výskume ...257 // 5.2 METÓDY ZBERU A VYHODNOTENIA EMPIRICKÝCH DÁT // V KVALITATÍVNOM VÝSKUME ...257 // 5.2.1 Zber empirických dát ...257 // 5.2.2 Spracovanie empirických dát - kvalitatívna analýza dát ...258 // 5.3 VYBRANÉ DRUHY KVALITATÍVNYCH METÓD ...262 // 5.3.1 Obsahová analýza...262 // 5.3.2 Historická analýza ...263 // 5.3.3 Zakotvená teória ...263 // 5.3.4 Kazuistika - prípadová metóda ...264 // 5.3.4.1 Výber prípadu pre spracovanie kazuistiky ...265 // 5.3.4.2 Štruktúra kazuistiky ...265 // 5.3.5 Konceptuálna analýza (E. Gurková] ...267
6 PUBLIKOVANIE A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV (D. Meško) ...271 // 6.1 ÚSTNA PREZENTÁCIA ...271 // 6.1.1 Prednáška...271 // 6.2 PÍSOMNÁ PREZENTÁCIA ...277 // 6.2.1 Abstrakt ...278 // 6.2.2 Anotácia ...278 // 6.2.3 Odborný a vedecký článok ...279 // 6.3 KOMBINOVANÁ PREZENTÁCIA ...289 // 6.3.1 Poster ... 289 // 6.3.2 Obrazová prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce...292 // 6.4 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV...296 // 6.4.1 Autorstvo práce, autorské práva a ich ochrana (copyright) .297 // 7 OŠETROVATEĽSKÁ PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH (E. Gurková) ...310 // 7.2 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV ...311 // 7.3 PROCES OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE ZALOŽENEJ // NA DÔKAZOCH ...313 // 7.2.1 Formulácia klinickej otázky ...314 // 7.2.2 Vyhľadávanie v literatúre a zber dôkazov...316 // 7.2.3 Výber kľúčových prác a zhodnotenie kvality nájdených dôkazov ...318 // 7.2.4 Aplikácia záverov do klinickej praxe a hodnotenie ich dôsledkov.320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC