Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.7) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2008
185 s. : il. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-125-3 (brož.)
Na obálce pod názvem: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obsahuje bibliografie
000179478
1 Vymezení a charakteristika sociální politiky -- 1.1 Definice a podstata sociální politiky -- 1.2 Užší a širší pojetí sociální politiky -- 1.3 Vývoj sociální politiky -- 1.3.1 První vývojová etapa -- 1.3.2 Druhá vývojová etapa -- 2 Sociální politika a lidský potenciál -- 2.1 Členění lidského potenciálu -- 2.2 Sociální politika a uplatnění lidského potenciálu -- 2.2.1 Uplatnění konceptu lidského kapitálu v sociální politice -- 3 Základní principy a cíle sociální politiky -- 3.1 Principy sociální politiky -- 3.1.1 Princip sociální spravedlnosti -- 3.1.2 Princip sociální solidarity -- 3.1.3 Princip subsidiarity -- 3.1.4 Princip participace -- 3.2 Cíle sociální politiky -- 3.2.1 Proces tvorby naplňování cílů -- 3.2.2 Aspekty posuzování cílů sociální politiky -- 3.2.3 Hodnocení cílů z hlediska realizace lidských práv -- 4 Aktéři, funkce a nástroje sociální politiky -- 4.1 Aktéři sociální politiky -- 4.1.1 Objekty sociální politiky -- 4.1.2 Subjekty sociální politiky -- 4.2 Funkce sociální politiky -- 4.2.1 Ochranná funkce -- 4.2.2 Rozdělovací a přerozdělovací (redistribuční) funkce -- 4.2.3 Homogenizační funkce -- 4.2.4 Stimulační funkce -- 4.2.5 Preventivní funkce -- 4.3 Nástroje sociální politiky -- 4.3.1 Definice nástrojů -- 4.3.2 Druhy nástrojů -- 4.3.3 Typy nástrojů -- 4.4 Sociální doktrína -- 5 Sociální stát -- 5.1 Sociální stát úvod do problematiky -- 5.2
Východiska sociálního státu -- 5.2.1 Liberální koncepce státu -- 5.2.2 Konsenzuální koncepce státu -- 5.2.3 Teorie konfliktu -- 5.2.4 Politický klientelismus -- 5.2.5 Konzervativní myšlení -- 5.3 Vznik sociálního státu -- 5.3.1 Příklady počátku sociálních států -- 5.3.2 Faktory vzniku sociálního státu -- 5.3.3 Vývojové etapy sociálního státu -- 5.4 Podstata sociálního státu -- 5.5 Dekomodifikace pracovní síly v sociálních státech -- 5.6 Typologie sociálních států -- 5.6.1 Titmussova typologie sociálních států -- 5.6.2 Esping Andersenova typologie sociálních států -- 5.7 Krize sociálního státu -- 5.7.1 Realizace státu blahobytu -- 5.7.2 Příčiny krize -- 5.7.3 Kritika státu blahobytu -- 5.8 Modernizace sociálního státu -- 5.9 Post-welfare state -- 6 Vztahy mezi sociální a hospodářskou politikou -- 6.1 Vliv hospodářské politiky na sociální -- 6.2 Vliv sociální politiky na hospodářskou -- 6.3 Zhodnocení české sociální politiky a jejího vlivu -- na konkurenceschopnost české ekonomiky -- 7 Transformační proces sociální politiky ČR -- 7.1 Charakteristika „socialistické sociální politiky" -- 7.2 Sociální reforma -- 7.2.1 Sociální reforma v kontextu politického vývoje -- 7.2.2 Cíle a priority reformy sociálního systému -- 7.2.3 Dopady reformy -- 7.2.4 Záchranná sociální síť -- 7.2.5 Občanský sektor -- 7.2.6 Zhodnocení reformy v ČR -- 8 Sociální politika Evropské unie --
8.1 Nadnárodní dimenze sociální politiky -- 8.2 Pohled na různorodost sociálních politik v členských státech EU -- 8.3 Proměny evropské sociální politiky -- 8.3.1 Evropská sociální charta -- 8.3.2 Charta základních sociálních práv pracujících -- 8.3.3 Maastrichtská Smlouva o Evropské unii -- 8.3.4 Zelená kniha o sociální politice -- 8.3.5 Bílá kniha -- 8.3.6 Lisabonská strategie -- 8.4 Porovnání sociální politiky v ČR a EU -- 8.5 Evropa budoucnosti: konkurenceschopná a sociálně soudržná -- 9 Sociální správa jako prostředek realizace sociální politiky -- 9.1 Pojetí sociální správy -- 9.2 Klasifikace systému sociální správy -- 9.2.1 Veřejnoprávní sociální správa -- 9.2.2 Soukromoprávní sociální správa -- 9.3 Procesy a řízení v sociální správě -- 9.3.1 Správní řízení kontra občanské soudní řízení -- 9.3.2 Průběh správního řízení -- 9.4 Kompetentnost orgánu státní správy -- 9.5 Financování sociální správy -- 9.6 Vliv mezinárodní struktury na vývoj systému sociální správy v Evropě -- 9.6.1 Organizace mající světovou působnost -- 9.6.2 Organizace mající evropskou regionální působnost -- 9.6.3 Úkoly mezinárodních organizací -- 9.6.4 Evropské dohody sociální správy v Evropě -- Seznam použitých zdrojů -- Přílohy -- Seznam grafů, schémat a tabulek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC