Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Leges, 2008
427 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87212-08-0 (váz.)
Student
Obsahuje bibliografii na s. 389-412, bibliografické odkazy a rejstříky
000179996
Část I. Historie mezinárodního práva a jeho vědy -- Kapitola 1 Počátky mezinárodního práva -- 1. 1 Prvky mezinárodního práva ve starověku -- 1. 2 Východní samovlády -- 1. 3 Indie a Čína -- 1. 4 Antické státy -- a) Řecké městské státy -- b) Starověký Řím -- 1. 5 Vědecké názory ve starověku a mezinárodní právo -- Kapitola 2 Mezinárodní právo ve středověku -- 2. 1 Právní společenství ve středověku -- 2. 2 Vývoj dosavadních a vznik nových mezinárodněprávních pravidel -- a) Válka volnostní forma vyřizování sporů -- b) Praxe uzavírání mezinárodních smluv -- c) Rozvoj diplomatického práva -- d) Pravidla mořského práva -- e) Pokojné řešení sporů -- f) Vývoj institutu represálií -- g) Vývoj internacionalizace řek -- h) Vývoj funkce konzulů -- i) Institut azylu -- j) Vývoj neutrality -- Kapitola 3 Středověké ideje vytvoření mírové organizace -- Kapitola 4 Mezinárodněprávní věda ve středověku ---
4. 1 Teologická škola mezinárodního práva -- 4. 2 Klasická škola přirozenoprávní -- 4. 3 Škola radikálních naturalistů -- 4. 4 Pozdní škola přirozenoprávní, tzv. Grotiani -- 4. 5 Raní pozitivisté -- Kapitola 5 Vznik obecného mezinárodního práva -- 5. 1. Snaha o vytváření univerzálně platných pravidel mezinárodního práva -- 5. 2 Význam smluv na vytváření obecného mezinárodního práva -- 5. 3 Význam mezinárodních konferencí a organizací -- 5. 4 Vliv mezinárodní arbitráže na ustálení obecně platného obyčeje -- 5. 5 Tradiční mezinárodní právo -- a) Prameny tradičního mezinárodního práva -- b) Povaha tradičního mezinárodního práva -- 5. 6 Válka v období tradičního mezinárodního práva -- 5. 7 Mezinárodněprávní věda konce 19. a ve 20. století -- Část II. Základní pojmy mezinárodního práva -- Kapitola 6 Definice mezinárodního práva veřejného ---
Kapitola 7 Funkce mezinárodního práva veřejného, jeho předmět -- a systém (odvětví, instituty, normy) -- Kapitola 8 Územní suverenita a územní výsost -- Kapitola 9 Obecné a partikulární mezinárodní právo -- Kapitola 10 Dispozitivní a kogentní pravidla -- Kapitola 11 Právní charakter mezinárodního práva a jeho zvláštnosti -- Kapitola 12 Poměr práva mezinárodního k právu vnitrostátnímu -- Část III. Prameny mezinárodního práva -- Kapitola 13 Významy termínu „prameny" mezinárodního práva -- Kapitola 14 Jednostranné mezinárodněprávní úkony -- Kapitola 15 Vícestranné mezinárodněprávní úkony -- 15. 1 Pojmové vymezení -- 15. 2 Jazyk smluv -- 15. 3 Jednotlivé části smlouvy -- 15. 4 Druhy smluv -- 15. 5 Postup při uzavírání mezinárodních smluv -- 15. 6 Počátek platnosti smlouvy a důvody její neplatnosti -- 15. 7 Výklad mezinárodních smluv -- 15. 8 Ukončení smlouvy výpovědí a odstoupení od ní, výhrady ---
Kapitola 16 Prameny mezinárodního práva obyčejového -- Kapitola 17 Poměr mezi obyčejem a smlouvou -- Kapitola 18 Mezinárodní zdvořilost a mezinárodní morálka -- Kapitola 19 Zásady (principy) mezinárodního práva -- Kapitola 20 Obecné zásady právní -- Kapitola 21 Pomocné prameny mezinárodního práva -- Kapitola 22 Unifikace cestou mezinárodního práva -- Kapitola 23 Kodifikace mezinárodního práva -- Část IV. Subjekty mezinárodního práva -- Kapitola 24 Státy -- Kapitola 25 Povstalci a národněosvobozovací hnutí -- Kapitola 26 Zvláštní politické útvary -- Kapitola 27 Města (územní celky) s mezinárodním statusem -- Kapitola 28 Mezinárodní organizace -- Kapitola 29 Jednotlivci -- Část V. Stát jako subjekt mezinárodního práva veřejného -- Kapitola 30 Třídění států -- Kapitola 31 Vznik státu a jeho právní důsledky -- 31. 1 Vznik státu -- 31. 2 Uznání státu -- 31. 3 Uznání vlády ---
31. 4 Uznání za povstalce a válčící stranu -- 31. 5 Uznání za národ -- Kapitola 32 Státní území -- 32. 1 Nabývání a ztráta státního území -- 32. 2 Státní hranice a pohraniční režim -- 32. 3 Vzdušný prostor -- 32. 4 Vnitřní (národní) vody -- 32. 5 Mezinárodní řeky -- Kapitola 33 Zánik státu -- 33. 1 Způsoby zániku státu -- 33. 2 Sukcese (nástupnictví) v souvislosti se zánikem státu -- Kapitola 34 Mezinárodněprávní postavení státních orgánů -- pro mezinárodní styky -- 34. 1 Vnitřní orgány pro mezinárodní styky -- 34. 2 Zahraniční orgány pro mezinárodní styky -- a) Diplomatická mise -- b) Zvláštní mise -- c) Stálé mise při mezinárodních organizacích -- d) Delegace v mezinárodní organizaci a na mezinárodní konferenci -- e) Vojenská jednotka, loď, letadlo -- f) Konzulární úřad -- Část VI. Právo mezinárodních orgánů a organizací -- Kapitola 35 Mezinárodní orgány ---
35. 1 Mezinárodní konference -- a) Pojem a druhy mezinárodních konferencí -- b) Svolávání mezinárodních konferencí -- c) Jednání a usnášení na mezinárodní konferenci -- 35. 2 Jiné mezinárodní orgány -- Kapitola 36 Mezinárodní organizace -- 36. 1 Pojem mezinárodní organizace -- 36. 2 Klasifikace mezinárodních organizací -- 36. 3 Struktura mezinárodních organizací -- 36. 4 Výsady a imunity mezinárodní organizace -- 36. 5 Sídlo mezinárodní organizace -- 36. 6 Financování mezinárodních organizací -- 36. 7 Funkce mezinárodních organizací -- 36. 8 Členství v mezinárodních organizacích -- Kapitola 37 Celosvětové mezinárodní organizace -- 37. 1. Organizace Spojených národů -- a) Proces vzniku -- b) Cíle a zásady -- c) Členství v OSN -- d) Orgány -- e) Mírové mise OSN -- f) Aplikační přednost Charty OSN -- g) Registrace mezinárodních smluv -- h) Spravedlivé zeměpisné zastoupení -- 37. 2 Odborné organizace ---
37. 3 Světová obchodní organizace -- Kapitola 38 Partikulární mezinárodní organizace -- Čás227t VII. Postavení jednotlivce v mezinárodním právu -- Kapitola 39 Státní občanství fyzických osob -- 39. 1 Vymezení pojmu -- 39. 2 Nabývání a zánik státního občanství fyzických osob -- a) Nabytí státního občanství -- b) Zánik státního občanství -- 39. 3 Bezdomovci -- 39. 4 Uprchlíci -- Kapitola 40 Cizinecké právo -- 40. 1 Vymezení poj mu -- 40. 2 Vstup na státní území a odchod z něho -- 40. 3 Diplomatická ochrana cizince -- 40. 4 Extradice -- 40. 5 Územní (politický) azyl -- Kapitola 41 Mezinárodněprávní ochrana lidských práv -- 41. 1 Ochrana lidských práv z hlediska mezinárodněprávního -- 41. 2 Úmluvy o ochraně jednotlivých druhů lidských práv -- Kapitola 42 Ochrana základních lidských práv a svobod v Evropě -- Kapitola 43 Stíhání a potrestání jednotlivců za zločiny podle -- mezinárodního práva ---
43. 1 Mezinárodní trestní tribunály ad hoc -- 43. 2 Mezinárodní trestní soud -- Část VIII. Právní režim mezinárodních prostorů -- Kapitola 44 Vymezení pojmů -- Kapitola 45 Mořské právo -- 45. 1 Vymezení pojmu -- 45. 2 Pobřežní moře -- 45. 3 Úzké vodní cesty -- a) Mořské průlivy -- b) Mořské průplavy -- 45. 4. Souostrovní státy -- Kapitola 46 Oblasti účelově vymezené územní výsosti a oblasti -- vyloučené z územní výsosti -- 46. 1 Oblasti účelově vymezené územní výsosti -- a) Přilehlá zóna -- b) Výlučná ekonomická zóna -- c) Kontinentální šelf -- 46. 2 Oblasti vyloučené z územní výsosti -- a) Volné moře -- b) Mořské dno a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států -- Kapitola 47 Právní režim Antarktidy, kosmického prostoru -- a nebeských těles -- 47. 1 Právní režim Antarktidy -- a) Územní nároky -- b) Antarktický smluvní systém -- c) Orgány antarktického smluvního systému ---
d) Výměna informací -- e) České aktivity vztahující se k Antarktidě -- 47. 2 Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles -- a) Dobývání vesmíru -- b) Kosmický smluvní systém -- c) Kosmonauti, astronauti, tchajkonauti -- d) Registrace vesmírných objektů -- e) Odpovědnost za škody -- f) Měsíc a jiná nebeská tělesa -- g) Mezinárodní organizace s kosmickou agendou -- Kapitola 48 Mezinárodní právo životního prostředí -- Část IX. Mezinárodněprávní odpovědnost -- Kapitola 49 Ručení a reparace v tradičním mezinárodním právu -- Kapitola 50 Pojem a náležitosti protiprávního chování v současném mezinárodním právu -- 50. 1 Objektivní prvek -- 50. 2 Subjektivní prvek -- Kapitola 51 Okolnosti vylučující mezinárodně protiprávní chování -- 51. 1. Přivolení postiženého státu -- 51. 2 Protiopatření reagující na protiprávní chování (aplikace sankcí) -- 51. 3 Vyšší moc a náhodná událost ---
51. 4 Tíseň -- 51. 5 Právo na sebeobranu -- 51. 6 Opatření ve stavu nouze -- Kapitola 52 Pojem odpovědnosti v současném mezinárodním právu -- Kapitola 53 Obsah odpovědnostní povinnosti -- Kapitola 54 Odpovědnost při porušení kogentních norem -- Část X. Donucení v mezinárodním právu -- Kapitola 55 Přímé donucení v současném mezinárodním právu -- Kapitola 56 Nátlaková opatření mimoprávní (faktické) povahy -- Kapitola 57 Náležitosti represálií -- Kapitola 58 Právo na sebeobranu -- Kapitola 59 Donucení organizovaným společenstvím států -- 59. 1 Opatření bez použití ozbrojených sil (cl. 41 Charty OSN) -- 59. 2 Opatření s použitím ozbrojených sil (cl. 42 Charty OSN) -- Část XI. Řešení mezinárodních sporů a ozbrojených -- konfliktů -- Kapitola 60 Smírné řešení mezinárodních sporů -- 60. 1 Přímé diplomatické jednání -- 60. 2 Dobré služby a zprostředkování -- 60. 3 Vyšetřovací a smírčí řízení ---
Kapitola 61 Prostředky řešení sporů -- 61. 1 Mezinárodní rozhodčí řízení -- 61. 2 Rozhodčí tribunály pro mořské právo -- 61. 3 Mezinárodní soudní řízení -- 61. 4 Meziná

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC