Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Leges, 2008
427 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87212-08-0 (váz.)
Student
Obsahuje bibliografii na s. 389-412, bibliografické odkazy a rejstříky
000179996
Část I. Historie mezinárodního práva a jeho vědy 26 // Kapitola 1 Počátky mezinárodního práva 26 // 1.1 Prvky mezinárodního práva ve starověku 26 // 1.2. Východní samovlády 27 // 1.3. Indie a Čína 28 // 1.4. Antické státy 29 // a) Řecké městské státy 29 // b) Starověký Řím 30 // 1.5. Vědecké názory ve starověku a mezinárodní právo 32 // Kapitola 2 Mezinárodní právo ve středověku 34 // 2.1. Právní společenství ve středověku 34 // 2.2. Vývoj dosavadních a vznik nových mezinárodněprávních // pravidel 36 // a) Válka - volnostní forma vyřizování sporů 36 // b) Praxe uzavírání mezinárodních smluv 37 // c) Rozvoj diplomatického práva 38 // d) Pravidla mořského práva 39 // e) Pokojné řešení sporů 40 // f) Vývoj institutu represálií 41 // g) Vývoj internacionalizace řek 42 // h) Vývoj funkce konzulů 42 // i) Institut azylu 43 // j) Vývoj neutrality 44 // Kapitola 3 Středověké ideje vytvoření mírové organizace 45 // Kapitola 4 Mezinárodněprávní věda ve středověku 46 // 4.1. Teologická škola mezinárodního práva 46 // 4.2. Klasická škola přirozenoprávní 49 // 4.3. Škola radikálních naturalistů 51 // 4.4. Pozdní škola přirozenoprávní, tzv. Grotiani 53 // 4.5. Raní pozitivisté 56 // Kapitola 5 Vznik obecného mezinárodního práva 57 // 5.1. Snaha o vytváření univerzálně platných pravidel mezinárodního práva 57 // 95.2. Význam smluv na vytváření obecného mezinárodního práva 60 // 5.3. Význam mezinárodních konferencí a organizací 61 // 5.4. Vliv mezinárodní arbitráže na ustálení obecně platného obyčeje .. 62 // 5.5. Tradiční mezinárodní právo 63 // a) Prameny tradičního mezinárodního práva 63 // b) Povaha tradičního mezinárodního práva 64 // 5.6. Válka v období tradičního mezinárodního práva 65 //
5.7. Mezinárodněprávní věda konce 19. a ve 20. století 66 // Část II. Základní pojmy mezinárodního práva 71 // Kapitola 6 Definice mezinárodního práva veřejného 71 // Kapitola 7 Funkce mezinárodního práva veřejného, jeho předmět a systém (odvětví, instituty, normy) 73 // Kapitola 8 Územní suverenita a územní výsost 74 // Kapitola 9 Obecné a partikulární mezinárodní právo 78 // Kapitola 10 Dispozitivní a kogentní pravidla 79 // Kapitola 11 Právní charakter mezinárodního práva a jeho zvláštnosti 80 // Kapitola 12 Poměr práva mezinárodního k právu vnitrostátnímu 82 // Část III. Prameny mezinárodního práva 87 // Kapitola 13 Významy termínu „prameny“ mezinárodního práva 87 // Kapitola 14 Jednostranné mezinárodněprávní úkony 89 // Kapitola 15 Vícestranné mezinárodněprávní úkony 90 // 15.1. Poj mové vymezení 90 // 15.2. Jazyk smluv 91 // 15.3. Jednotlivé části smlouvy 92 // 15.4. Druhy smluv 92 // 15.5. Postup při uzavírání mezinárodních smluv 96 // 15.6. Počátek platnosti smlouvy a důvody její neplatnosti 99 // 15.7. Výklad mezinárodních smluv 101 // 15.8. Ukončeni smlouvy výpovědí a odstoupení od ní, výhrady 102 // Kapitola 16 Prameny mezinárodního práva obyčejového 105 // Kapitola 17 Poměr mezi obyčejem a smlouvou 107 // Kapitola 18 Mezinárodní zdvořilost a mezinárodní morálka 108 // 10Kapitola 19 Zásady (principy) mezinárodního práva 110 // Kapitola 20 Obecné zásady právní 113 // Kapitola 21 Pomocné prameny mezinárodního práva 114 // Kapitola 22 Unifikace cestou mezinárodního práva 115 // Kapitola 23 Kodifikace mezinárodního práva 116 // Část IV. Subjekty mezinárodního práva 118 // Kapitola 24 Státy 118 // Kapitola 25 Povstalci a národnéosvobozovací hnutí 121 // Kapitola 26 Zvláštni politické útvary 124 //
Kapitola 27 Města (územní celky) s mezinárodním statusem 129 // Kapitola 28 Mezinárodní organizace 132 // Kapitola 29 Jednotlivci 134 // Část V. Stát jako subjekt mezinárodního práva veřejného 139 // Kapitola 30 Třídění států 139 // Kapitola 31 Vznik státu a jeho právní důsledky 147 // 31.1. Vznik státu 147 // 31.2. Uznání státu 148 // 31.3. Uznání vlády 149 // 31.4. Uznání za povstalce a válčící stranu 151 // 31.5. Uznání za národ 152 // Kapitola 32 Státní území 153 // 32.1. Nabývání a ztráta státního území 153 // 32.2. Státní hranice a pohraniční režim 157 // 32.3. Vzdušný prostor 163 // 32.4. Vnitřní (národní) vody 165 // 32.5. Mezinárodní řeky 166 // Kapitola 33 Zánik státu 166 // 33.1. Způsoby zániku státu 167 // 33.2. Sukcese (nástupnictví) v souvislosti se zánikem státu 167 // Kapitola 34 Mezinárodněprávní postavení státních orgánů // pro mezinárodní styky 171 // 1134.1. Vnitřní orgány pro mezinárodní styky 171 // 34.2. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky 173 // a) Diplomatická mise 173 // b) Zvláštní mise 182 // c) Stálé mise při mezinárodních organizacích 183 // d) Delegace v mezinárodní organizaci a na mezinárodní // konferenci 184 // e) Vojenská jednotka, loď, letadlo 185 // f) Konzulární úřad 185 // Část VI. Právo mezinárodních orgánů a organizací 189 // Kapitola 35 Mezinárodní orgány 190 // 35.1. Mezinárodní konference 191 // a) Pojem a druhy mezinárodních konferencí 191 // b) Svolávání mezinárodních konferencí 192 // c) Jednání a usnášení na mezinárodní konferenci 194 // 35.2. Jiné mezinárodní orgány 196 // Kapitola 36 Mezinárodní organizace 197 // 36.1. Pojem mezinárodní organizace 197 // 36.2. Klasifikace mezinárodních organizací 199 // 36.3. Struktura mezinárodních organizací 201 //
36.4. Výsady a imunity mezinárodní organizace 203 // 36.5. Sídlo mezinárodní organizace 206 // 36.6. Financování mezinárodních organizací 208 // 36.7. Funkce mezinárodních organizací 209 // 36.8. Členství v mezinárodních organizacích 211 // Kapitola 37 Celosvětové mezinárodní organizace 213 // 37.1. Organizace Spojených národů 213 // a) Proces vzniku 213 // b) Cíle a zásady 214 // c) Členství v OSN 215 // d) Orgány 216 // e) Mírové mise OSN 219 // f) Aplikační přednost Charty OSN 220 // g) Registrace mezinárodních smluv 220 // h) Spravedlivé zeměpisné zastoupení 221 // 1237.2. Odborné organizace 222 // 37.3. Svetová obchodní organizace 223 // Kapitola 38 Partikulární mezinárodní organizace 224 // Čás227t VII. Postavení jednotlivce v mezinárodním právu 227 // Kapitola 39 Státní občanství fyzických osob 227 // 39.1. Vymezení pojmu 227 // 39.2. Nabývání a zánik státního občanství fyzických osob 229 // a) Nabytí státního občanství 234 // b) Zánik státního občanství 235 // 39.3. Bezdomovci 236 // 39.4. Uprchlíci 238 // Kapitola 40 Cizinecké právo 238 // 40.1. Vymezení pojmu 238 // 40.2. Vstup na státní území a odchod z něho 239 // 40.3. Diplomatická ochrana cizince 241 // 40.4. Extradice 242 // 40.5. Územní (politický) azyl 244 // Kapitola 41 Mezinárodněprávní ochrana lidských práv 246 // 41.1. Ochrana lidských práv z hlediska mezinárodněprávního 246 // 41.2. Úmluvy o ochraně jednotlivých druhů lidských práv 248 // Kapitola 42 Ochrana základních lidských práv a svobod v Evropě 249 // Kapitola 43 Stíhání a potrestání jednotlivců za zločiny podle mezinárodního práva 257 // 43.1. Mezinárodní trestní tribunály ad hoc 257 // 43.2. Mezinárodní trestní soud 268 // Část VIII. Právní režim mezinárodních prostorů 273 //
Kapitola 44 Vymezení pojmů 273 // Kapitola 45 Mořské právo 275 // 45.1. Vymezení pojmu 275 // 45.2. Pobřežní moře 276 // 45.3. Úzké vodní cesty 278 // a) Mořské průlivy 278 // b) Mořské průplavy 279 // 1345.4. Souostrovní státy 282 // Kapitola 46 Oblasti účelově vymezené územní výsosti a oblasti // vyloučené z územní výsosti 282 // 46.1. Oblasti účelově vymezené územní výsosti 282 // a) Přilehlá zóna 282 // b) Výlučná ekonomická zóna 283 // c) Kontinentální šelf 284 // 46.2. Oblasti vyloučené z územní výsosti 285 // a) Volné moře 285 // b) Mořské dno a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států 287 // Kapitola 47 Právní režim Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles 290 // 47.1. Právní režim Antarktidy 290 // a) Územní nároky 290 // b) Antarktický smluvní systém 291 // c) Orgány antarktického smluvního systému 293 // d) Výměna informací 293 // e) České aktivity vztahující se k Antarktidě 294 // 47.2. Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles 295 // a) Dobývání vesmíru 295 // b) Kosmický smluvní systém 296 // c) Kosmonauti, astronauti, tchajkonauti 298 // d) Registrace vesmírných objektů 299 // e) Odpovědnost za škody 300 // f) Měsíc a jiná nebeská tělesa 301 // g) Mezinárodní organizace s kosmickou agendou 301 // Kapitola 48 Mezinárodní právo životního prostředí 302 // Část IX. Mezinárodněprávní odpovědnost 307 // Kapitola 49 Ručení a reparace v tradičním mezinárodním právu 307 // Kapitola 50 Pojem a náležitosti protiprávního chování v současném mezinárodním právu 309 // 50.1. Objektivní prvek 309 // 50.2. Subjektivní prvek 312 // Kapitola 51 Okolnosti vylučující mezinárodně protiprávní chování 316 // 51.1. Přivolení postiženého státu 316 //
51.2. Protiopatření reagující na protiprávní chování (aplikace sankcí) 317 // 51.3. Vyšší moc a náhodná událost 317 // 51.4. Tíseň 318 // 51.5. Právo na sebeobranu 318 // 51.6. Opatření ve stavu nouze 318 // Kapitola 52 Pojem odpovědnosti v současném mezinárodním právu 322 // Kapitola 53 Obsah odpovědnostní povinnosti 323 // Kapitola 54 Odpovědnost při porušení kogentních norem 325 // Část X. Donucení v mezinárodním právu 328 // Kapitola 55 Přímé donucení v současném mezinárodním právu 328 // Kapitola 56 Nátlaková opatření mimoprávní (faktické) povahy 329 // Kapitola 57 Náležitosti represálií 330 // Kapitola 58 Právo na sebeobranu 332 // Kapitola 59 Donucení organizovaným společenstvím států 336 // 59.1. Opatření bez použití ozbrojených sil (čl. 41 Charty OSN) 338 // 59.2. Opatření s použitím ozbrojených sil (čl. 42 Charty OSN) 339 // Část XI. Řešení mezinárodních sporů a ozbrojených konfliktů 341 // Kapitola 60 Smírné řešení mezinárodních sporů 341 // 60.1. Přímé diplomatické jednání 341 // 60.2. Dobré služby a zprostředkování 342 // 60.3. Vyšetřovací a smírčí řízení 344 // Kapitola 61 Prostředky řešení sporů 345 // 61.1. Mezinárodní rozhodčí řízení 345 // 61.2. Rozhodčí tribunály pro mořské právo 346 // 61.3. Mezinárodní soudní řízení 346 // 61.4. Mezinárodní tribunál pro mořské právo 351 // 61.5. Evropská úmluva o mírovém urovnání sporů 353 // Kapitola 62 Mezinárodní terorismus 354 // 62.1. Pojmové vymezení 354 // 62.2. První kodifikační snahy 358 // 1562.3. Protiteroristické mezinárodní úmluvy na univerzální úrovni 359 // 62.4. Potlačování terorismu na regionální úrovni 366 // Kapitola 63 Definice agrese 368 // Kapitola 64 Právo ozbrojených konfliktů 373 //
64.1. Základní prameny vztahující se k právu ozbrojených konfliktů 375 // 64.2. Počátek války 377 // 64.3. Pojem válečné oblasti 378 // 64.4. Válečná okupace 379 // 64.5. Pravidla ozbrojených vnitřních (občanských) konfliktů 381 // 64.6. Zastavení válečných akcí 382 // 64.7. Ochrana obětí války 384 // Doporučená a použitá literatura 388 // Rejstřík jmenný 413 // Rejstřík věcný 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC