Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
1. vyd. podle stavu k 1.1.2010
Praha : Leges, 2009
1216 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87212-22-6 (váz.)
Glosátor
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže -- Zákon o výkonu vazby -- Zákon o výkonu trestu odnětí svobody -- Advokátní tarif
000180036
TRESTNÍ zákoník // ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST (§ 1-139) // HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§1-11) // Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona (§1) // Díl 2 Časová působnost (§ 2-3) // Díl 3 Místní působnost (§4-11) // HLAVA II TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12-27) // Díl 1 Základy trestní odpovědnosti (§ 12-14) // Díl 2 Zavinění (§ 15-19) // Díl 3 Příprava a pokus trestného činu (§ 20-21) // Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22-27) // HLAVA III OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU (§ 28-32) // HLAVA IV ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33-35) // Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§33) // Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34-35) // HLAVA V TRESTNÍ SANKCE (§ 36-104) // Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36-38) // Díl 2 Tresty (§ 39-95) // Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39-45) // Oddíl 2 Upuštění od potrestání (§ 46-48) // Oddíl 3 Dohled (§ 49-51) // Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52-54) // Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55-80) // Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81-87) // Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88-91) // Oddíl 8 Započítání vazby a trestu (§ 92-93) // Oddíl 9 Zánik výkonu trestu (§ 94-95) // Díl 3 Ochranná opatření (§96-104) // Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96-97) // Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98-104) // HLAVA VI ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105-106) // HLAVA VII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH (§ 107-109) //
HLAVA VIII VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110-139) // ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST (§ 140-418) // HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVl (§ 140-167) // Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140-144) // Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145-148) // Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149-158) // Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163) // Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými // tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164-167) HLAVA II TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (§ 168-184) // Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168-179) // Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního // tajemství (§ 180-184) // HLAVA III TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI // V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185-193) // HLAVA IV TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (§ 194-204) // HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205-232) // HLAVA VI TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233-271) // Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233-239) // Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-247) // Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu // zboží ve styku s cizinou (§ 248-267) // Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§268-271) // HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ (§ 272-292) // Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272-289) // Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní // plavidlo a pevnou plošinu (§ 290-292) // HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (§ 293-308) //
HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU // A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (§ 309-322) // Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309-315) // Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316-318) // Díl 3 Trestné činy proti obraně státu (§ 319-322) // HLAVA X TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH (§ 323-368) // Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323-328) // Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329-330) // Díl 3 Úplatkářství (§331-334) // Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335-351) // Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352-356) // Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357-360) // Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361-363) // Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364-368) // HLAVA XI TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI (§ 369-374) // HLAVA XII TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§ 375-399) // Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375-383) // Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384-387) // Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388-391) // Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392-397) // Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních // sborů (§ 398-399) // HLAVA XIII TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY (§ 400-418) // Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400-405) // Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 406-417) // Díl 3 Společné ustanovení (§418) //
ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419-421) // TRESTNÍ ŘÁD // ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 1-156) // HLAVA PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1-12) // HLAVA DRUHÁ SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ (§ 13-51b) // Oddíl 1 Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13-26) // Oddíl 2 Pomocné osoby (§ 27-29) // Oddíl 3 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30-3la) // Oddíl 4 Obviněný (§ 32-34) // Oddíl 5 Obhájce (§ 35-41) // Oddíl 6 Zúčastněná osoba (§42) // Oddíl 7 Poškozený (§ 43-49) // Oddíl 8 Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50-5la) // Oddíl 9 Přístup k utajovaným informacím (§ 51b) // HLAVA TŘETÍ OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 52-66) // Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52) // Oddíl 1 Dožádání (§ 53-54) // Oddíl 2 Protokol (§ 55-58) // Oddíl 3 Podání (§59) // Oddíl 4 Lhůty (§60-61) // Oddíl 5 Doručování (§ 62-64a) // Oddíl 6 Nahlížení do spisů (§65) // Oddíl 7 Pořádková pokuta (§66) // HLAVA ČTVRTÁ ZAJIŠTĚNI OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT (§ 67-88a) // Oddíl 1 Vazba (§ 67-74a) // Oddíl 2 Zadržení (§ 75-77) // Oddíl 3 Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty (§78-81b) // Oddíl 4 Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor // a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82-85c) // Oddíl 5 Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86-87c) // Oddíl 6 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88-88a) // HLAVA PÁTÁ DOKAZOVÁNÍ (§ 89-118) // Obecná ustanovení (§89) // Oddíl 1 Výpověď obviněného (§ 90-96) // Oddíl 2 Svědci (§ 97-104) //
Oddíl 3 Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a-104e) // Oddíl 4 Znalci (§ 105-111) // Oddíl 5 Věcné a listinné důkazy (§112) // Oddíl 6 Ohledání (§ 113-118) // HLAVA ŠESTÁ ROZHODNUTÍ (§ 119-140) // Způsob rozhodování (§119) // Oddíl 1 Rozsudek (§ 120-133) // Oddíl 2 Usnesení (§ 134-138) // Oddíl 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139-140) // HLAVA SEDMÁ STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 141-150) // HLAVA OSMÁ NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 151-156) // ČÁST DRUHÁ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 157-158f) // Obecné ustanovení (§ 157) // Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce (§ 157a) // HLAVA DEVÁTÁ POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ (§ 158-158f) // HLAVA DESÁTÁ ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 160-171) // Oddíl 1 Zahájení trestního stíhání (§160) // Oddíl 2 Vyšetřování (§ 161-167) // Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů (§ 168-170) // Oddíl 4 Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171-173a) // Oddíl 5 Dozor státního zástupce (§ 174-175) // Oddíl 6 Obžaloba (§ 176-179) // Oddíl 7 Zkrácené přípravné řízení (§ 179a-179h) // ČÁST TŘETÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (§ 180-365) // HLAVA JEDENÁCTÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 180-184) // HLAVA DVANÁCTÁ PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY (§ 185-195) HLAVA TŘINÁCTÁ HLAVNÍ LÍČENÍ (§ 196-231) // Oddíl 1 Příprava hlavního líčení (§ 196-198a) // Oddíl 2 Veřejnost hlavního líčení (§ 199-201) // Oddíl 3 Zahájení hlavního líčení (§ 202-206) // Oddíl 4 Dokazování (§ 207-215) // Oddíl 5 Závěr hlavního líčení (§ 216-218) // Oddíl 6 Odročení hlavního líčení (§219) // Oddíl 7 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220-230) //
Oddíl 8 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§231) // HLAVA ČTRNÁCTÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 232-239a) // HLAVA PATNÁCTÁ NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 240-244) // HLAVA ŠESTNÁCTÁ ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM (§ 245-265) // HLAVA SEDMNÁCTÁ DOVOLÁNÍ (§ 265a-265s) // HLAVA OSMNÁCTÁ STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 266-276) // HLAVA DEVATENÁCTÁ OBNOVA ŘÍZENÍ (§ 277-289) // HLAVA DVACÁTÁ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ (§ 290-314n) // Obecné ustanovení (§ 290) // Oddíl 1 Řízení ve věcech mladistvých (§ 291-301) // Oddíl 2 Řízení proti uprchlému (§ 302-306a) // Oddíl 3 Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307-308) // Oddíl 4 Narovnání (§309-314) // Oddíl 5 Řízení před samosoudcem (§ 314a-314g) // Oddíl 6 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h-314k) // Oddíl 7 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu // telekomunikačního provozu (§ 314l-314n) // HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ (§ 315-362) // Příslušnost ve vykonávacím řízení (§315) // Oddíl 1 (§ 316-319) // Oddíl 2 Výkon trestu odnětí svobody (§ 320-334) // Oddíl 3 Výkon trestu domácího vězení (§ 334a-334g) // Oddíl 4 Výkon trestu obecně prospěšných prací (§ 335-340b) // Oddíl 5 Výkon některých dalších trestů (§ 341-350J) // Oddíl 6 Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence (§ 351-358) // Oddíl 7 Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359-362) // HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 363-365) // ČÁST ČTVRTÁ NĚKTERÉ ÚKONY SOUVISÍCÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM (§ 366-384g) // HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ UDĚLENÍ MILOSTI A POUŽITÍ AMNESTIE (§ 366-370a) // HLAVA DVACÁTÁ PÁTÁ PRÁVNÍ STYK S CIZINOU (§ 375-384g) // Oddíl 1 Obecná ustanovení (§ 375-382) //
Oddíl 2 Vydávání (§ 383-402) // Oddíl 3 Zvláštní ustanovení pro předávání osob mezi členskými státy Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu (§ 403-422) // Oddíl 4 Průvoz pro účely řízení v cizině (§ 423-424) // Oddíl 5 Dožádání (§ 425-446) // Oddíl 6 Převzetí a předávání trestních věcí (§ 447-448) // Oddíl 7 Výkon rozhodnutí ve vztahu k cizině (§ 449 460) // Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie (§ 460a-460n) // Oddíl 9 Zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie (§ 460o-460y) // Oddíl 10 Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s jinými členskými státy Evropské unie (§ 460z-460zp) // ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 461-471) // ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE // ZÁKON O VÝKONU VAZBY // ZÁKON O VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY // ADVOKÁTNÍ TARIF

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC