Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:26x 
BK
EB
Příručka
3., rozšířené a aktualizované vydání
Praha : Grada, c2010
354 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3051-6 (váz.)
ISBN 978-80-247-7005-5 (online ; pdf)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 343-348, bibliografické odkazy a rejstřík
V třetím, rozšířeném a aktualizovaném vydání komplexní publikace se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských rizicích a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládání krizových situací. Oproti předchozímu vydání je kniha výrazně rozšířena v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje například řízení rizik při organizační změně ve firmě, organizaci řízení rizik ve firmě, přináší nové metody analýzy rizik, nabízí modelový postup při provádění změn ve firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti informací a neopomíjí ani současnou ekonomickou krizi a řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů..
Anglické resumé
000180158
O autorech 11 // Úvodní slovo recenzenta k 1. vydání 15 // V // Předmluva k 1. vydání 17 // Předmluva k 2. vydání 21 // Předmluva k 3. vydání 23 // Poznámka redakce 24 // 1. Zobrazení života firmy 25 // 1.1 Jaké jsou příčiny neúspěchu v podnikání? 26 // 1.2 Krize firmy 27 // 1.2.1 Základni příznaky krize ve firmě 28 // 1.2.2 Jak se tedy ochránit před krizí? 29 // 1.2.3 Doporučení managementu v boji s krizí 34 // 1.3 Některé kritické momenty rozvoje úspěšné firmy 34 // 2. Charakteristické znaky úspěšné firmy 39 // 2.1 Úvod do problému 40 // 2.2 Kritické faktory úspěchu firmy 41 // 2.3 Rozbor 7S faktorů, které podmiňují úspěch firmy 42 // 2.3.1 Strategie finny 42 // 2.3.2 Základní typy strategií finny 43 // 2.3.3 Organizační struktura firmy 45 // 2.3.4 Informační systémy 49 // 2.3.5 Styl řízení 50 // 2.3.6 Spolupracovníci 50 // 2.3.7 Mistři změn 52 // 2.3.8 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 53 // 2.3.9 Schopnosti 54 // 2.3.10 Další současné přístupy k hodnocení úspěšnosti finny 55 // 2.4 Vliv relevantního prostředí na firmu 57 // 3. Změny ve firmě a riziko 59 // 3.1 Modely změny ve finně 60 // 3.1.1 Vybrané typy modelů řízené změny firmy 61 // 3.1.2 Technokratický přístup k řízení změny 63 // 3.1.3 Lewinův model 64 // 3.1.4 Analýza situace 67 // 3.1.5 Agent změny 69 // 3.1.6 Intervenční oblasti plánované firemní změny 72 // 3.1.7 Intervence - vlastní změna 73 // 3.1.8 Verifikace dosažených výsledku 74 // 3.1.9 Kritika Lewinova modelu 74 // 3.2 Změna strategie finny 75 // 3.3 Metodika provedení změny strategie ve firmě 77 // 3.3.1 První etapa 78 // 3.3.2 Druhá etapa 79 // 3.3.3 Třetí etapa 80 // 3.4 Změna organizační struktury firmy 82 // 3.5 Chápání změny jako cesty 85 // 3.5.1 Jaké jsou hlavní faktory úspěchu ve firmě? 86 //
3.5.2 Změna a emoce - nadstavba k stávající teorii řízené změny 87 // 4. Riziko - definice, měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě // 4.1 Co to je riziko? // 4.2 Analýza rizik // 4.3 Základní pojmy analýzy rizik // 4.3.1 Aktivum // 4.3.2 Hrozba // 4.3.3 Zranitelnost // 4.3.4 Protiopatření // 4.3.5 Riziko // 4.4 Vztahy v analýze rizik // 4.5 Obecný postup analýzy rizik // 4.5.1 Stanovení hranice analýzy rizik // 4.5.2 Identifikace aktiv // 4.5.3 Stanovení hodnoty a seskupování aktiv // 4.5.4 Identifikace hrozeb // 4.5.5 Analýza hrozeb a zranitelností // 4.5.6 Pravděpodobnost jevu // 4.5.7 Měření rizika // 4.6 Určení statistických charakteristik rizika // 4.7 Metody analýzy rizik // 4.7.1 Kvalitativní metody // 4.7.2 Kvantitativní metody // 4.7.3 Kombinované metody // 4.7.4 Volby strategie analýzy rizik // 4.7.5 Nejužívanější metody analýzy rizik // 4.8 Řízení rizik // 4.8.1 Obecné zákonitosti řízení rizik // 4.8.2 Technologické riziko // 4.8.3 Projektová rizika // 4.9 Management podnikatelských rizik // 4.10 Výpočet míry rizik a hodnocení rizik 118 // 4.10.1 Cíle řízení rizika 118 // 4.10.2 Stanovení míry rizik 119 // 4.10.3 Postup podle ČSN ISO/IEC 27005:2008 120 // 4.11 Klasifikace rizik 123 // 4.11.1 Finanční a nefinanční riziko 124 // 4.11.2 Statické a dynamické riziko 124 // 4.11.3 Čistá a spekulativní rizika 125 // 4.12 Některé praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 126 // 4.12.1 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 126 // 4.12.2 Uvažuj o pravděpodobnostech 127 // 4.12.3 Neriskuj mnoho pro málo 128 // 5. Metody snižování rizika 129 // 5.1 Jak volit nástroje pro snižování rizika 130 // 5.2 Metody snižování podnikatelského rizika 133 // 5.2.1 Ofenzivní řízení firmy 133 // 5.2.2 Retence rizik 133 //
5.2.3 Redukce rizika 134 // 5.2.4 Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 135 // 5.2.5 Diverzifikace 152 // 5.2.6 Pružnost firmy 155 // 5.2.7 Sdílení rizika 155 // 5.2.8 Pojištění 157 // 5.2.9 Vyhýbání se rizikům 159 // 5.2.10 Získávání dodatečných informací 160 // 5.2.11 Vytváření rezerv 160 // 5.2.12 Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika 160 // 5.2.13 Postoptimalizační analýza 162 // 5.2.14 Metody síťové analýzy 163 // 5.2.15 Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek? 168 // 5.2.16 Modely hromadné obsluhy 172 // 5.2.17 Prognózování 173 // 5.2.18 Metody snižování rizika při rozhodování vrcholového managementu 181 // 6. Informační riziko 189 // 6.1 Riziko a informace 190 // 6.2 Informace, data, znalosti 191 // 6.3 Zpracování informací 192 // 6.3.1 Fuzzy informace 194 // 6.3.2 Další metody zpracování informací 195 // 6.4 Získávání dodatečných informací 195 // 6.5 Registry orgánů veřejné správy 197 // 6.5.1 Registr ekonomických subjektů 197 // 6.5.2 Obchodní rejstřík 197 // 6.5.3 Registr živnostenského podnikání 198 // 6.5.4 Daňové evidence a další informace MF ČR 199 // 6.5.5 Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) // 6.5.6 Registry územní identifikace, adres a nemovitostí // 6.5.7 Základní registry // 6.5.8 Další veřejnoprávní informační zdroje // 6.5.9 Ostatní veřejné zdroje intorniaci // 6.5.10 Vlastní aktivní získávání informací // 6.6 Ochrana informací // 6.6.1 Utajované infonnace // 6.6.2 Jiné předpisy o ochraně tajemství // 6.6.3 Ochrana důvěrných informací // 6.6.4 Realizace informační bezpečnosti // 6.6.5 Bezpečnost informačního systému organizace // 6.6.6 Bezpečnostní normy // Úniky informací //
7. Investiční rozhodování a riziko 245 // 7.1 Co to jsou investice? 246 // 7.2 Finanční analýza 248 // 7.2.1 Metody finanční analýzy 249 // 7.2.2 Postup při finanční analýze 259 // 7.2.3 Finanční analýza v případě krize podniku 259 // 7.3 Parametry investic 261 // 7.4 Likvidita 262 // 7.5 Finanční plánování investic 263 // 7.5.1 Plánování peněžních toků z investice 263 // 7.5.2 Časová hodnota investice 264 // 7.5.3 Kritéria založená na diskontování peněžních toků 266 // 7.5.4 Určení diskontní sazby 267 // 7.5.5 Vnitřní výnosové procento 267 // 7.5.6 Doba návratnosti 270 // 7.6 Další faktory investičního rizika 270 // 7.7 Hydroelcktráma v Mongolsku - investovat, či ne? 271 // 7.7.1 Situační analýza 271 // 7.7.2 Možné metody řešení 272 // 7.7.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 272 // 7.7.4 Genetické algoritmy v procesu modelování velkých investičních // celků 274 // 7.7.5 Praktická aplikace genetických algoritmů v investičním // rozhodování 277 // 7.8 Parkoviště v Brně 282 // 7.9 Umělé neuronové sítě 283 // 8. Právní rizika a jejich prevence 285 // 8.1 Právní rizika organizací 286 // 8.2 Právní ochrana subjektu 287 // 8.3 Právní rizika související s životním cyklem organizace 287 // 8.3.1 Právní rizika při zakládání organizací 287 // 8.3.2 Právní rizika při změnách v organizacích 288 // 8.3.3 Právní rizika při nákupu a prodeji firem 290 // 8.4 Právní rizika související s interními předpisy // 8.4.1 Interní normy // 8.4.2 Pracovní řád // 8.4.3 Zajištění ochrany utajovaných informací // 8.4.4 Obchodní tajemství // 8.4.5 Další interní normy // 8.5 Smlouva // 8.5.1 Časté problémy ve smluvních dokumentech // 8.5.2 Limitace náhrady škody // 8.5.3 Outsourcing // 8.5.4 Service Level Agreement //
8.5.5 Jak postupovat při přechodu na outsourcing // 8.6 Právní skutečnosti a právní úkony // 8.7 Podmínky pro platnost právních úkonů // 8.7.1 Dobré mravy // 8.7.2 Forma právních úkonů // 8.7.3 Elektronický versus vlastnoruční podpis // 8.7.4 Zákon o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů // 8.8 Informace o právním řádu a připravované legislativě // 8.8.1 Judikatura // 8.8.2 Sbírka zákonů // 8.8.3 eLegislativa // 8.9 Informace o činnosti soudů // 8.9.1 infoSoud a infoJednání // 8.9.2 infoDeska // 8.9.3 eTrestní řízení // 8.9.4 ePodatelna // 8.10 Právní audit organizace // 9. Zásady krizového plánování 331 // 9.1 Zvládání havarijních a tísňových situací 332 // 9.2 Základy účinného manažerského řízení krizových událostí 333 // 9.3 Fáze krize 335 // 9.4 Krizové plánování 336 // Závěr 337 // Literatura 343 // Resumé 349 // Summary 350 // Rejstřík 351

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC