Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:8x 
SE
Seriál, periodikum
Olomouc : Anag, 2007-
sv. ; 21-22 cm

2007-2015
k 1.1.2007, k 1.1.2010, k 1.1.2011, k 1.1.2012, k 1.1.2015
Práce, mzdy, pojištění
k 1.1.2007-
1x ročně
Součástí podnázvu je datum aktualizace
Do 6. aktualizovaného vydání (2012) spoluautorem též: Jaroslav Jakubka, do 10. aktualizovaného vydání (2016) též: Mária Andraščíková a Ladislav Trylč, do 12. aktualizovaného vydání (2019) též: Pavel Knebl,
Jednotlivé svazky mají ISBN
Od r. 2012 autoři: Mária Andraščíková ...[et al.]
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce -- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -- Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli -- Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání -- Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů -- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti -- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce -- Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) -- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Popsáno podle: k 1.1.2010 (4. aktualizované vydání) včetně : k 1.1.2015 (9. aktualizované vydání)
978-80-7263-370-8 (2007 ; váz.) 978-80-7263-573-3 (2010 ; váz.) 978-80-7263-637-2 (2011 ; váz.) 978-80-7263-713-3 (2012 ; váz.) 978-80-7263-921-2 (2015 ; váz.)
000180167
Úvodní poznámka ...17 // Poznámka k 9. vydání (rok 2015) ...21 // Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) ...22 // Část první - Všeobecná ustanovení ...22 // Hlava I - Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů ...23 // Hlava II - Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů ...38 // Díl 1 - Zaměstnanec ...38 // Díl 2 - Zaměstnavatel ...41 // Hlava III - zrušena ...44 // Hlava IV - Rovné zacházení a zákaz diskriminace ...44 // Hlava V - Některá ustanovení o právním jednání ...51 // Část druhá - Pracovní poměr ...64 // Hlava 1 - Postup před vznikem pracovního poměru ...64 // Hlava 11 - Pracovní poměr, pracovní smlouva // a vznik pracovního poměru ...72 // Hlava 111 - Změny pracovního poměru ...93 // Hlava IV - Skončení pracovního poměru ...108 // Díl 1 - Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru ...108 // Díl 2 - Dohoda ...110 // Díl 3 - Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody ...113 // Díl 4 - Okamžité zrušení pracovního poměru ...129 // Díl 5 - Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru ...134 // Díl 6 - Hromadné propouštění ...140 // Díl 7 - Další případy skončení pracovního poměru ...143 // Díl 8 - Odstupné ...147 // Díl 9 - Neplatné rozvázání pracovního poměru ...151 // Díl 10 - Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance // nebo vzdání se tohoto místa ...157 // Část třetí - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ...160 // Část čtvrtá - Pracovní doba a doba odpočinku ...169 // Hlava I - Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby ...170 // - Rozvržení pracovní doby // - Základní ustanovení // - Pružné rozvržení pracovní doby // - Konto pracovní doby // - Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka //
- Doba odpočinku // - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami // - Dny pracovního klidu // - Nepřetržitý odpočinek v týdnu // - Práce přesčas // - Noční práce // - Pracovní pohotovost // - Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku // - Zmocňovací ustanovení // - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci // - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci // - Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance // - Společná ustanovení // - Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu // - Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody // - Mzda // - Plat // - Odměna z dohody // - Mzda nebo plat při výkonu jiné práce // - Odměna za pracovní pohotovost // - Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně // z dohody a odměně za pracovní pohotovost // - Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu // - Obecná ustanovení // - Pořadí srážek ze mzdy // - Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce // - Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce // - Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 // Díl 1 - Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště ...285 // Díl 2 - Náhrady při přeložení a dočasném přidělení ...295 // Díl 3 - Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě ...296 // Díl 4 - Náhrady při výkonu práce v zahraničí ...302 // Hlava III - Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 ...303 // Díl 1 - Obecná ustanovení ...303 // Díl 2 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě ...304 //
Díl 3 - Náhrada při přijetí a přeložení ...306 // Díl 4 - Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě ...307 // Díl 5 - Náhrady při výkonu práce v zahraničí ...309 // Hlava IV - Společná ustanovení o cestovních náhradách ...310 // Hlava V - Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce ...316 // Část osmá - Překážky v práci ...317 // Hlava 1 - Překážky v práci na straně zaměstnance ...317 // Díl 1 - Důležité osobní překážky ...317 // Díl 2 - Překážky v práci z důvodu obecného zájmu ...334 // Hlava II - Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance ...340 // Hlava III - Překážky v práci na straně zaměstnavatele ...342 // Část devátá - Dovolená ...345 // Hlava I - Základní ustanovení ...345 // Hlava II - Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny ...346 // Díl 1 - Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ...346 // Díl 2 - Dovolená za odpracované dny ...350 // Hlava 111 - Dodatková dovolená ...350 // Hlava IV - Společná ustanovení o dovolené ...353 // Díl 1 - Obecné ustanovení ...353 // Díl 2 - Čerpání dovolené ...357 // Díl 3 - Hromadné čerpání dovolené ...361 // Díl 4 - Změna zaměstnání ...362 // Díl 5 - Náhrada za dovolenou ...363 // Díl 6 - Krácení dovolené ...364 // 5 // Obsah // Část desátá - Péče o zaměstnance ...366 // Hlava I - Pracovní podmínky zaměstnanců ...366 // Hlava II - Odborný rozvoj zaměstnanců ...369 // Hlava III - Stravování zaměstnanců ...378 // Hlava IV - Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců ...380 // Díl 1 - Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením ...380 //
Díl 2 - Pracovní podmínky zaměstnankyň ...381 // Díl 3 - Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby ...382 // Díl 4 - Přestávky ke kojení ...384 // Díl 5 - Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců ...384 // Část jedenáctá - Náhrada škody ...387 // Hlava I - Předcházení škodám ...387 // Hlava II - Odpovědnost zaměstnance za škodu ...389 // Díl 1 - Obecná odpovědnost ...389 // Díl 2 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody..391 // Díl 3 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí ...393 // Díl 4 - Rozsah náhrady škody ...399 // Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu 401 // Hlava III - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu ...402 // Díl 1 - Obecná odpovědnost ...402 // Díl 2 - Odpovědnost při odvracení škody ...403 // Díl 3 - Odpovědnost na odložených věcech ...404 // Díl 4 - Rozsah náhrady škody při obecné odpovědnosti, odpovědnosti při odvracení škody a odpovědnosti na odložených věcech ...404 // Díl 5 - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ...406 // Hlava IV - Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu ...407 // Hlava V - Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání ...409 // Část dvanáctá - Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...410 // Hlava I - Základní ustanovení ...410 // Hlava II - Informování a projednání ...414 // Hlava III - Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ...417 // Hlava IV - Působnost odborové organizace ...422 //
Hlava V - Přístup k nadnárodním informacím ...424 // Část třináctá - Společná ustanovení ...439 // Hlava I - Množství práce a pracovní tempo ...439 // Hlava II - Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti ...440 // Hlava III - Vnitřní předpis ...446 // Hlava IV - Mzdová, platová a ostatní práva ...448 // Hlava V - Agenturní zaměstnávání ...449 // Hlava VI - Konkurenční doložka ...452 // Hlava VII - Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek 454 // Hlava VIII - Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance ...458 // Hlava IX - Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie ...460 // Hlava X - Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích ...463 // Hlava XI - zrušena ...468 // Hlava XII - Smrt zaměstnance ...468 // Hlava XIII - Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby ...469 // Hlava XIV - Doručování ...472 // Hlava XV - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností // z pracovněprávních vztahů ...477 // Díl 1 - Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba ...477 // Díl 2 - Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ...482 //
Hlava XVI - Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí ...484 // Hlava XVII - Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů 485 // Hlava XV11I - Průměrný výdělek ...492 // Díl 1 - Obecná ustanovení ...492 // Díl 2 - Rozhodné období ...493 // Díl 3 - Pravděpodobný výdělek ...493 // Díl 4 - Formy průměrného výdělku ...494 // Díl 5 - Společná ustanovení o průměrném výdělku ...494 // Hlava XIX - Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit ...498 // Část čtrnáctá - Přechodná a závěrečná ustanovení ...500 // Hlava 1 - Přechodná ustanovení ...500 // Díl 1 - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ...503 // Díl 2 - Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení ...529 // Díl 3 - Použití prováděcích právních předpisů ...530 // Hlava II - Závěrečná ustanovení ...531 // Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. ...544 // Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci ...547 // Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ...547 // Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ...548 // Komentář k příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. ...550 // Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby // a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ...554 // Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. ...568 // Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí ...571 //
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. ...572 // Obsah // Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené ...573 // Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. ...573 // Nařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 ...574 // Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 ...575 // Příloha k vyhlášce č. 242/2014 Sb. ...576 // Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ...582 // Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí ...584 // Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. ...588 // Orientační ceny ubytování ...599 // Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých ...606 // Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ...614 // Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ...620 // Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ...624 // Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. ...640 //
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP ...647 // Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru ...651 // Příloha k nařízení vlády č. 28/2002 Sb. ...653 // Komentář k nařízení vlády č. 28/2002 Sb. ...657 // Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat ...658 // Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. ...661 // Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. ...665 // Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ...666 // Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ...669 // Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ...676 // Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky ...677 // Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ...679 // Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. ...683 // Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ...684 // Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ...689 // Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ...696 // Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ...697 // Komentář k nařízení vlády i. 361/2007 Sb. ...737 //
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ...738 // Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ...740 // Komentář k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ...747 // Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ...748 // Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ...752 // Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ...756 // Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ...757 // Příloha k nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ...761 // Komentář k nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ...766 // Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu ...767 // Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ...771 // Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. ...775 // Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ...776 // Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ...780 // Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ...790 // Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost // a ochranu zdraví při práci na staveništích ...791 // Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ...796 // Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ...824 // Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti ...825 //
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ...830 // Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ...830 // Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci // ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) ...831 // Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ...843 // 11 // Obsah // Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě // (s komentářem) ...868 // Přílohy č. 1 až č. 10 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ...891 // Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ...904 // Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. ...909 // Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli ...911 // Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. ...911 // Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) ...913 // Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě 929 // Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ...933 // Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) ...944 // Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ...1118 // Příloha k vyhlášce č. 518/2004 Sb. ...1131 // Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců ...1132 // Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst // a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek ...1134 //
Vyhláška č. 176/2009Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení 1138 // 12 // Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (s komentářem) ...1142 // Příloha k zákonu č.251/2005Sb. ...1184 // Adresy Inspektorátů práce ...1185 // Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) ...1186 // Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ...1209 // Komentář k zákonu č. 101/2000Sb. ...1232 // Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce ...1238 // Přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů ...1250
(OCoLC)228670436
cnb001793750

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC