Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Bibliografie
Vyd. 1.
Praha : Togga, 2008
393 s. : il., faksim. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-903589-8-0 (brož.)
čeština
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžný španělský text, anglické resumé
000180670
Úvodní poznámka -- České země, iberský a iberoamerický svět. Nástin souvislostí -- Historické a kulturní předpoklady výskytu hispanik a iberoamerikán v českých zemích -- Tradice a současnost výzkumu hispanik, portugalik a iberoamerikán v českých zemích -- Bohemika ve španělských, portugalských a mexických fondech. Stručné uvedení do problému -- Stručné vymezení pojmu bohemikum -- Bohemikální rukopisy a tisky ve fondech knihoven a archivů Španělska, Portugalska a Nového světa (15-18. století) -- Díla Jana Husa a literatura o husitství v iberských a iberoamerických fondech -- Díla humanistů z českých zemí ve španělských a portugalských knižních fondech -- Bohemika vojenskopolitického charakteru -- ze 17. a 18. století ve Španělských a portugalských knižních fondech -- Španělsko a Nový svět v díle Jana Amose Komenského a dílo Jana Amose Komenského ve Španělsku -- a v Novém světě ---
Díla jezuitských učenců z České provincie TJ ve španělských, portugalských, mexických a filipínských historických knihovnách -- Jezuité z České provincie v dolnokalifornských misiích -- Poznámka úvodem -- Stručný nástin dějin objevování poloostrova Evropany -- Jezuité z České provincie na misiích v Dolní Kalifornii -- Komentovaný přehled jednotlivých působišť jezuitů z České provincie -- Nota introductoria -- Países checos, el mundo ibérico e hispanoamericano. Esbozo del contexto -- Antecedentes históricos y culturales de la presencia de materiales hispánicos e iberoamericanos -- en los territorios checos -- Tradición y actualidad del estudio de los materiales hispánicos, portugueses e iberoamericanos -- en los territorios checos -- Materiales bohémicos en los fondos espaňoles, portugueses y mexicanos. Breve introducción a la problemática -- Breve definición del concepto de materiál bohémico ---
Manuscritos e impresos bohémicos en los fondos de las bibliotecas y archivos históricos de Espaňa, Portugalyel Nuevo Mundo (SiglosXV-XVIII) -- Obras de Juan Hus y la literatúra sobre el husitismo en los fondos históricos ibéricos e hispanoamericanos -- Obras de los humanistas de los países checos en los fondos de las bibliotecas espafiolas y portuguesas -- Materiales bohémicos de carácter político-militar de los siglos XVII y XVIII en los fondos históricos de las bibliotecas espaňolas y portuguesas -- Espaňa y el Nuevo Mundo en las obras de Juan Amos Comenio y obras de Juan Amos Comenio en Espaňa y en el Nuevo Mundo -- Obras de jesuitas eruditos de la Provincia Checa de la Compaňía dejesús en los fondos de bibliotecas espaňolas, portuguesas, mexicanas y fllipinas -- Los jesuitas de la Provincia Checa en las misiones de Baja California -- Nota introductoria -- Breve esbozo del descubrimiento de la península por los europeos ---
Jesuitas de la Provincia Checa en las misiones de Baja California -- Relación comentada de las misiones -- Přílohy -- Bohemika ve španělských, portugalských a mexických fondech-Bibliografický přehled -- Úvod -- Bio-bibliografické příručky Bibliografie -- Použitá literatura (výběr) -- Přehledné práce, encyklopedické příručky a slovníky Edice pramenů Katalogy starých tisků Kulturní dějiny -- Dějiny knihoven a knižní kultury Dějiny Španělska, Portugalska a španělského a portugalského zámoří (15-18. století) Vztahové dějiny Inkvizice a knižní kultura Jezuité a jejich činnost -- Seznamy zkratek -- Seznam zkratek archivních, knihovních, univerzitních a jiných institucí, v jejichž fondech se nacházejí bohemikální rukopisy a tisky 15-18. století Seznam názvů i jejich zkratek časopisů a sborníků citovaných v textu Seznam zeměpisných názvů -- Rejstřík ---
Jmenný rejstřík (historických a kulturních postav, autorů, majitelů knih, nakladatelů, tiskařů ad.) -- Summary -- Apéndices -- Materiales bohémicos en los fondos Espaňoles y Mexicanos-Resumen bibliográfico -- Introducción -- Manuales bio-bibliogrâficos Bibliografia -- Literatura utilizada (selectión) -- Trabajos sumarios, manuales enciclopédicos y vocabularios Ediciones de las fuentes Catálogos de los impresos antiguos Historia cultural -- Historia de las bibliotecas y cultura del libro Historia de Espaňa, Portugal y las regiones espanolas y portuguesas en el ultramar (siglos XV-XVIII) Historia de las relaciones La inquisicion y la cultura del libro Los jesuitas y sus actividades -- Listas de las abreviaturas -- Lista de las abreviaturas de los archivos, bibliotecas, universidades y otras instituciones en cuyos fondos se encuentran manuscritos e impresos bohémicos de los siglos XV-XVIN ---
Lista de abreviaturas de las revistas y compendios Registro de los terminos geográficos -- Indice -- Indice de nombres (de personajes históricos y literarios, autores, propietarios de libros, tipógrafos y editores etc.) -- Summary

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC