Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:41x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
205 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-244-0569-5 (brož.)
Monografie katedry romanistiky FF UP ; 4
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 177-181, bibliografické odkazy a rejstříky
000180783
Obsah // Úvod...5 // 1 Vznik a vývoj sémiotiky a sémantiky...7 // Biblické predstavy o významu slov - Physei a thesei - Platónuv dialog Kraty-los - Stoická filozofie - C. Galénos - Stredovek - J. Locke - Ch. S. Peirce -F. de Saussure - Sémiologie a sémiotika - S. Freud - M. Bréal - Ctyri etapy ve vývoji sémantiky - Ch. Morris - Filozofická sémantika - R. Camap - // Obecná sémantika - A. Korzybski - Neostrost výrazu // 2 Klasifikace znaku podle ruzných autoru...21 // Sv. Augustinus - E. Buyssens - U. Eco - Ch. S. Peirce // 3 Znakové systémy...29 // Kódy logické - Kódy trans lacní - Morseova abeceda - Braille vo písmo -Kódy autonomní - Obrázková písma - Kódy paralelní s mluvenou recí -Kinesika - Proxémika - Kódy praktické - Signalizacní kódy - Programy -Kódy epistemologické - Kódy vedecké - Kódy veštecké - Kódy estetické -V. J. Propp - C. Lévi-Strauss - Kódy spolecenské - Jména a príjmení - Protokoly - Rituály - Hry // 4 Struktura jazykového znaku...45 // F. de Saussure - Oznacující a oznacované - Ch. S. Peirce - Sémiotický trojúhelník - Význam jazykový a význam promluvový - Unilateralistické a bila-teralistické pojetí znaku - Vlastní jména - Antroponyma - Toponyma // 5 Štrukturalistická sémantika...55 // L. Hjelmslev - Komponentová analýza - Šémy - Noémy - B. Pottier -A. J. Greimas - J. Dubois - Analýza slov oznacujících príbuzenské vztahy -Jazyková pole - J. Trier - Asociativní pole - O. Duchácek
- Pole plavidel ve francouzštine - G. Matoré // 6 Statut slova ve francouzštine...67 // Pojmenování znacková a popisná - Slova ucená a slova lidová - Kontext -Pokusy o definici slova - Moném - L. Wittgenstein // 203 // 7 Arbitrárnost a motivovanost jazykového znaku...77 // Motivovanost a arbitrárnost - Druhy motivovanosti - Motivovanost zvuková -Slova zvukomalebná - Slova expresívni - Motivovanost morfologická - Odvozování slov - Sufixace - Prefixace - Skládání slov - Motivovanost sémantická - Metafory - Synestezie - Metonymie - Synekdocha - Prechod vlastních jmen mezi jména obecná - Promenlivost motivovanosti - Ztráta motivova-nosti - Nabývání motivovanosti - Lidová etymologie - Faux-amis // 8 Asymetrie jazykového znaku...107 // Pojem asymetrie - Polysémie - Homonymie - Synonymie // 9 Jazyková zmena obecne a zmena významová...119 // Vnejší a vnitrní faktory jazykového vývoje - Faktor institucionální - Francouzská akademie - Zmeny lexikální - Substrát, superstrát a adstrát - Ekonomicnost jazykových zmen - Zmeny ve výslovnosti - Zmeny morfologické -Zmeny syntaktické - Zmeny významové - Prubeh významové zmeny - Povaha významové zmeny // 10 Príciny významových zmen...135 // H. Schuchardt a škola slov a vecí - A. Meillet - Príciny jazykové - Príciny historické - Príciny spolecenské // 11 Psychologické príciny významových zmen: tabu a eufemismus...143 // Psychologické príciny významových zmen - Sperberova
afektivní teorie -Tabu - Eufemismus - Noa - Dysfemismus - Litotes - Okruh pover - Okruh spolecenské slušnosti - Precióznost - Mechanismy rešení tabu - Deformace slova - Tabuová generalizace - Tabuová náhrada // 12 Další zmeny psychologického rázu: // zhoršování a zlepšování významu... 155 // Príciny sémantické degradace - Myšlenková asociace - Sociální predsudky -Národnostní predsudky - Príciny sémantické ameliorace - Snaha o expresivitu - Historické okolnosti - Stylistické duvody - Voces mediae // 13 ??? významových zmen podle jejich výsledku: // zužování, rozširování a presun významu...161 // Obsah a rozsah - Zužování významu - Rozširování významu // 204 // 14 Zmeny plynoucí z podobnosti a souvislosti mezi významy // a tvary slov...169 // Podobnost mezi významy: metafora - Souvislost mezi významy: metonymie -Katachréze - Podobnost mezi tvary slov - Lidová etymologie - Významová atrakce - Paronyma // 15 Zmeny plynoucí z kontextu slova v promluve: elipsa...173 // Elipsa - Vynechání urcovaného clenu spojení - Vynechání urcujícího clenu // spojení // Seznam zkratek...175 // Bibliografěe...177 // Rejstrík pojmu...183 // Rejstrík jmen... 187 // Rejstrík slov...,..189 // 205 // Rejstrík pojmu // adstrát 9.4.1, 9.5.1 afektivní teorie 11.2 aglutinace 6.6.4 akustický obraz 4.1.1 ameliorace sémantická 12.1, 12.3 analýza složková, komponentová 5.1, 5.2 anglicismy 1.622, 8.2.3.7 anoikonyma 4.2.6 antonomase
1.5.32.5 antroponyma 4.2.6, 4.2.7 antroponymie 4.2.5 apelativizace 1.5.32.5 arbitrárnost znaku 12 argot 7.5.3.1.1, 8.2.3.3, 10.2.3, 11.7.2, 11.8, 11.11, 12.3.1 asimilace 13.5.5 asociace myšlenková 12.2.3 asymetrie znaku 8.1, 8.2 atrakce významová 11.2, 14.4 // biosémiotika 2.4 bow-wow theory 7.4.1 Braillovo písmo 2.2, 3.2.1 // cadogan 8.2.3.3 // Cínské písmo 3.2.2 // dansém 3.6.5 p. // degradace sémantická 12.1, 12.2 deonymizace 7.5.3.2.5 p. deproprializace 7.5.3.2.5 p. deterior ??? sémantická viz degradace sémantická diagram 2.4 // dvojí artikulace jazyka 6.8 dysfemismus 11.5 // ekonomicnost 8.2.1, 8.2.3, 9.4.2 elipsa 13.4.1, 15 embrayeurs viz zarazovace endosémiotika 2.3 etnonyma 4.2.6 // etymologie lidová 2.2, 4.2.5, 7.6.2.1, 13.5.5, 14.4 // eufemismus 11.4’ 12.2.2, 13.5.4 euphuismus 11.12 expanze sémantická 11.2 expresivita 12.3.2 // faktory jazykových zmen 9.2 faux-amis 1.622, 10.2.3 figury viz sém filozofie stoická 1.6 foném 3.6.5 p., 6.8 Francouzská akademie 9.2.2 // generalizace // sémantická viz rozširování významu tabuová 11.13 gongorismus 11.12 gustém 3.6.5 p. // hagionyma 4.2.6 hagiotoponyma 4.2.6 hieroglyfy 3.2.2 hodnota znaku 5.3, 8.2.3.1 hodonyma 4.2.6 homofona 8.2.2.1 homografa 8.2.2.2 homonymická kolize 8.2.2.S homonymie 8.2, 8.2.2 // etymologická 8.2.2.3, 8.2.2.5 lexikální 8.2.2.4 rodová 8.2.2.8 sémantická 8.2.2.3 // 183 // syntagmatická 6.6.1, 8.2.2.S, 8.2.2.6 tvarová 8.2.2.4 hry 3.6.5 hydronyma 4.2.6 hyperonymie
13.2 hyponymie 13.2 // chorém 3.6.5 p. choronyma 4.2.6 chrématonyma 4.2.6 // ideologém 3.6.5 p. ikona 2.4, 7.2, 7.3 mdex 2.4 inovace 9.9.1 interpretant 2.4 // javanais 8.2.3.3 jazyková hra 6.9 jména // místní 4.2.8 osobní 4.2.7 // vlastní 3.62,4.2,7.5.3.2.5-11,7.6.2.1, // 12.2.6 // kakofemismus 11.5 katachréze 7.5.3.1, 14.3 3.6.5 p. kinesika 3.2.3 kódy // autonomní 3.2.2 epistemologické 3.4 estetické 3.5 // kryptografické 3.2.1, 8.2.3.3 logické 3.2 para/ingvistické/3.2 praktické 3.3 signalizacní 3.3.1 spolecenské 3.6 translacní 3.2.1 vedecké 3.4.1 veštecké 3.4.2 // komponenty sémantické viz sém kompozice 1.52.6 koncept 4.1.2 // kontext 6.9, 8J2.2.5, 15.2, 15.5 ktemaktonyma 4.2.6 kvetomluva 2.2 // langue 4.1.5 largonji 8.2.3.3 legisign 2.4 teem 6.8 teze 6.8 // liaison viz vázání // lidová etymologie viz etymologie lidová litotes 11.6 ludém 3.6.5 // mantiky 3.4.2 marinismus 11.12 // meliorace viz ameliorace o // meta/ora 2.4,4.2.3,7.5.3.1,8.2.1.1,13.5.3, // 14.1 // metajazyk 1.23 metalepse 7.5.3.2.4 // metonymie 4.2.3, 7.5.3.2, 8.2.1.1, 13.5.1, // 14.2 // moném 6.8 morfém 6.7, 6.8 morfosymbolismus 2.4 Morseova abeceda 3.2.1 motivovanost 12 // morfologická 12, 7.5.1 relativní 7.5 // sémantická 7.3, 7.5.1, 7.5.3 zvuková 12, 7.4 mots // opaques viz 5/ova nepruzracná populaires viz 5/ova lidová savants viz 5/ova wcewa transparents viz 5/ova pruzracná mytém 3.5.1, 3.6.5 p. // 184 // nadávky 11.5, 12.2.1 neologismus 7.4.2, 9.9.3, 9.9.5 neostrost
výrazu 1.25 neverbální komunikace 3.2.3 noa 11.4 mém 5.2.2 // obsah 13.2 oikonyma 4.2.6 onomasiologie 1.15 p. onomastika 4.2.5 onomatopoia 7.4.1 oronyma 4.2.6 oznacované viz signifié oznacující viz signifiant // parole 4.1.5 paronyma 8.2, 14.5 patronyma 4.2.6 physei 1.5 piktém 3.6.5 p. pojmenování popisná 6.2 znacková 6.2 po/e 5.1 // asociativní 5.3.1 jazykové 5.3 konceptuálni 5.3.3, 5.3.4 morfologické 5.3.3 sémantické 5.3.3, 5.3.6, 5.3.7 syntagmatické 5.3.3 polysémie 6.9, 8.2, 8.2.1 pooh-pooh theory 7.4.1 pragmatika 1.20 pravopis 4.2.2 preciózky 11.12 prefixace 7.5.2.3, 9.9.3 programy 3.3.2 propagace 9.9.5 protokoly 3.6.3 proxém 3.6.5 p. proxémika 3.2.3 // preklad 1.3, 6.10 purismus 9.2.2 // qualisign 2.4 // reference 4.1.5 referent 4.1.5 regionalismy 8.2.3.8 remotivace 7.6.2 rituály 3.6.4 rozsah 13.2 // rozširování významu 8.2.1.1, 13.3, 13.5 ry-sy sémantické viz sem // samohlásky 7.4.2 sem 5.2.1, 5.3.5, 8.1, 13.2 sémantém 6.7 sémantika 1.15-22 filozofická 1.23 obecná 1.24 sémasiologie 1.15 sémém 5.2.3 // sémiologie 1.12, 1.13, 1.20, 1.22, 3.1 sémiosa 2.4, 4.2 sémiotický trojúhelník 4.1.5 sémiotika 1.1-11, 1.13, 1.20, 1.22, 2.4 se«s 4.1.5 // shifters viz zarazovace signifiant 4.1.1, 4.1.5 signifié 4.1.2, 4.1.5 sinsign 2.4 slang S2.3.3, 10.2.3 slova // expresívni 7.4.2 lidová 6.2, 6.2.3, 13.4.8 nepruzracná 7.5.1 pruzracná 7.5.1 prejatá viz výpujcky ucená 6.2, 6.2.3, 13.4.8 zrádná viz faux-amis zvukomalebná viz onomatopoia
slovo 6 // 185 // slovosled 8.2.1.5, 9.7 složky sémantické viz sém souhlásky 7.4.2 // specializace sémantická viz zužování významu // spor o univerzálie viz univerzálie stoikové viz filozofie stoická struktura jazykového znaku 4.1 substrát 9.4.1, 9.5.1 // sufixace 7.5.2, 7.5.2.1, 1.522, 7.5.2.4, 1.52.5, 9.9.3 superstrát 9.4.1, 9.5.1 symbol 2.4, 4.1.5, 7.2 symptom 1.7, 2.3, 2.4 synapsie 6.8 // synekdocha 1.532A, 11.13,13.5,13.5.2, 14.3 // synestesie 7.5.3.1.4 Synkretismus %22.1 synonymie 8.2, 8.2.3 syntax 1.20 // tabou du sentiment 11.9 tabu 11.3 theonyma 4.2.6 thesei 1.5 // toponyma 4.2.6, 4.2.8 toponymie 4.2.5 // transpozice vjemová viz synestesie univerzálie 1.8 // vázání 6.6.1 verlan 8.2.3.3 voces mediae 12.4, 13.4.4 výpujcky 6.6.4, 7.4.2, 8.2.3.7, 10.2.3, 10.2.3, 11.13, 12.2.7, 12.3, 12.3.4, 13.4.8 // význam 4.1.5 vztah znakový 5.3.2 // zarazovace 2.4 zdrobneliny 7.5.2.1 // zhoršování významu viz degradace sémantická // zlepšování významu viz ameliorace sémantická zmeny // jazykové 9.1, 9.2 lexikální 9.4 morfologické 9.6 syntaktické 9.7 výslovnostní 9.5, 9.9.6 významové 9.9 ???
(OCoLC)53269799
cnb001202486

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC