Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:5x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 1980-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/bibliografie-ceske-lingvistiky/index.html 

2009-
0862-1462
Lingvistické bibliografie. Větší řada
Ročenka
Popsáno podle: r. 2000 (vyd. 2009)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Součástí názvu je označení běžného roku
80-901072-2-2 (1989 ; brož.) 80-901072-6-5 (1990 ; brož.) 80-86496-04-X (1995 ; brož.) 978-80-86496-47-4 (2000 ; brož.)
000184112
ROK 2000 :   0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika // 0.00 Obecné otázky. Celkové práce...I // 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce...2 // 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk...3 // 0.03 Typologie. Jazykové univerzálie...5 // 0.04 Sémiotika. Obecná sémantika...6 // 0.05 Pragmatika...7 // 0.06 Algebraická lingvistika...8 // 0.07 Kvantitativní lingvistika...8 // 0.08 Strojová a aplikovaná lingvistika...9 // 0.09 Kybernetika. Informatika...11 // 0.1 Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví // 0.10 Obecné otázky. Základní pojmy...12 // 0.11 Fonetika...12 // 0.12 Fonologie...13 // 0.13 Grafématika. Psaná podoba jazyka...13 // 0.14 Hláskosloví // 0.2 Mluvnická stavba jazyka // 0.20 Obecné otázky. Základní pojmy...13 // 0.21 Tvoření slov // 0.22 Morfologie...14 // 0.23 Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam...14 // 0.24 Syntax (slovní, větná, souvětná)...15 // 0.25 Lingvistika textu...16 // 0.3 Slovní zásoba // 0.30 Obecné otázky. Základní pojmy...17 // 0.31 Lexikologie...17 // 0.32 Lexikografie...17 // 0.33 Etymologie...18 // 0.34 Terminologie...18 // 0.4 Vývoj jazyka // 0.40 Obecné otázky. Základní pojmy...19 // 0.41 Jednotlivá období ve vývoji jazyků. Vzájemné vztahy...19 // 0.42 Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice...19 // 0.5 Dialektologie. Jazykový zeměpis // 0.50 Obecné otázky. Základní pojmy...20 // 0.51 Nářečí zeměpisná...51 // 0.52 Různé příspevky dialektologické // 0.53 Dialektologický materiál // 0.54 Nářečí sociální (argot, slangy apod.) // 0.6 Spisovný jazyk a jeho kultura // 0.60 Teorie spisovného jazyka a jeho kultury...20 // 0.61 Norma spisovného jazyka a otázky její kodifikace...20 // 0.62 Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie...20 // 0.7 Otázky jazykového stylu //
0.70 Teorie stylu a obecné otázky stylistické...21 // 0.71 Rétorika...22 // 0.72 Teorie uměleckého stylu...22 // 0.73 Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod...23 // 0.74 Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka...23 // 0.75 Obecná problematika formy literárního díla a překladu. Otázky versologické...25 // 0.76 Textologie, textová kritika, ediční problematika apod. // 0.77 Teorie vědeckého a odborného stylu...25 // 0.8 Onomastika // 0.80 Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky...25 // 0.81 Antroponomastika...26 // 0.82 Toponomastika...27 // 0.83 Onomastické práce týkající se jiných jmen než osobních a zeměpisných. 27 // 0.9 Interdisciplinární jazykovědné obory a oblasti // 0.90 Souhrnné práce ...27 // 0.91 Psycholingvistika. Neurolingvistika...27 // 0.92 Sociolingvistika...28 // 0.93 Etnolingvistika. Antropolingvistika...30 // 0.94 Pedolingvistika...30 // 0.95 Logopedie. Audiometrie. Jazyková patologie. Laboratorní jazyk...30 // 0.96 Bilingvismus. Jazykové kontakty...30 // 0.97 Interlingvistika (pomocné a umělé jazyky)...31 // 0.98 Nejazyková komunikace. Zoolingvistika...31 // 0.99 Varia...32 // I 1NDOEVROPEISTIKA. SROVNÁVACÍ LINGVISTIKA JAZYKŮ INDOEVROPSKÝCH A JAZYKŮ SOUSEDNÍCH // 1.0 Obecná problematika a metodologie...32 // 1.1 Srovnávací indoevropeistika...32 // 1.2 Jazyková skupina anatolská. Tocharština...33 // 1.3 Jazyková skupina indo-íránská // 1.30 Obecné otázky a celkové práce...34 // 1.31 Stará indictina...34 // 1.32 Romština...34 // 1.33 Jazyky íránské...36 // 1.4 Nekteré další jazykové skupiny a jazyky duležité z hlediska srovnávacího // 1.41 Arménština...36 // II // 1.42 Frýzština, iráctina, ilyrštma // 1.43 Albánština. Balkánský jazykový svaz...36 // 1.44 Jazyky italické. Venetština. Etruština...36 // 1.45 Keltština...36 //
1.46 Baskičtina // 1.5 Jazyky baltské (z hlediska srovnávacího)...36 // 1.6 Staré jazyky neindoevropské...37 // 2 SLOVANSKÁ JAZYKOVEDA // 2.0 Obecné otázky a celkové práce // 2.00 Práce obecné...37 // 2.01 Baltoslovanština...38 // 2.02 Praslovanština...38 // 2.03 Staroslovcnština... 39 // 2.04 Církevní slovanština...41 // 2.05 Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací ...42 // 2.06 Kontakty mezi jazyky slovanskými a neslovanskými. Studie srovnávací.42 // 2.07 Otázky etnogeneze Slovanů. Slovanské starožitnosti // 2.1 Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví...43 // 2.2 Mluvnická stavba jazyka...43 // 2.3 Slovní zásoba. Lexikografie. Terminologie...44 // 2.4 Vývoj slovanských jazyků...45 // 2.5 Dialektologie. Jazykový zeměpis...45 // 2.6 Spisovné jazyky slovanské. Jazyková kultura...45 // 2.7 Otázky jazykového stylu. Jazyk literárních děl // 2.8 Onomastika...46 // 2.9 Varia...46 // 3 JEDNOTLIVÉ JAZYKY SLOVANSKÉ // 3.1 Jižní jazyky slovanské // 3.10 Práce obecné a celkové...47 // 3.11 Bulharština...47 // 3.12 Makedonština...48 // 3.13 Srbocharvátština...49 // 3.14 Slovinština...49 // 3.15 Ostatní...50 // 3.2 Východní jazyky slovanské // 3.20 Práce obecné a celkové...50 // 3.21 Ukrajinština...50 // 3.22 Běloruština...50 // 3.23 Rusínština...51 // III // 3.24 Ostatní // 3.3 Ruština // 3.30 Práce obecné a celkové...51 // 3.31 Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví...52 // 3.32 Mluvnická stavba jazyka...52 // 3.33 Slovní zásoba. Terminologie...54 // 3.34 Vývoj jazyka...56 // 3.35 Dialektologie...57 // 3.36 Spisovný jazyk a jeho kultura. Vyučování ruštině...57 // 3.37 Stylistika. Jazyk literárních dél...59 // 3.38 Onomastika...61 // 3.39 Porovnávací příspěvky rusko-jinojazyčné. Ruština ve spolecnosti a praxi 61 //
3.4 Západní jazyky slovanské (kromě češtiny a slovenštiny) // 3.40 Práce obecné a celkové...62 // 3.41 Polština...63 // 3.42 Lužická srbština...64 // 3.43 Polabština. kašubština, pomorština...65 // 4 SLOVENŠTINA...65 // 5 ČEŠTINA // 5.0 Obecné otázky a celkové práce // 5.00 Obecná problematika...67 // 5.01 Čeština jako národní jazyk...68 // 5.02 Kontakty ceštiny s jazyky slovanskými. Příspevky porovnávací...69 // 5.03 Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspevky srovnávací...75 // 5.04 Vnější dějiny českého jazyka...77 // 5.05 Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny...78 // 5.06 Korpusová lingvistika...80 // 5.07 Varia ...81 // 5.1 Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví // 5.10 Obecné otázky...81 // 5.11 Fonetika...82 // 5.12 Fonologie...82 // 5.13 Grafématika...82 // 5.14 Hláskosloví...83 // 5.2 Mluvnická stavba // 5.20 Obecné otázky...83 // 5.21 Tvoření slov...83 // 5.22 Morfologie... 83 // 5.23 Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam...84 // 5.24 Syntax...86 // 5.25 Lingvistika textu...87 // 5.3 Slovní zásoba // 5.30 Obecné otázky...87 // 5.31 Lexikologie...87 // 5.32 Lexikografie...90 // 5.33 Původ a význam jednotlivých slov a rčení...93 // 5.34 Terminologie. Obecné otázky a celkové práce...94 // 5.35 Terminologie společenských věd...94 // 5.36 Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd 97 // 5.37 Terminologie technických a průmyslových oborů...97 // 5.38 Terminologie zemědělství, zemědělských a lékařských věd...98 // 5.39 Terminologie ostatních oborů...98 // 5.4 Vývoj jazyka // 5.40 Obecné otázky a celkové práce...100 // 5.41 Jednotlivá období, osobnosti, díla...100 // 5.42 Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice...102 // 5.43 Varia...105 //
5.5 Dialektologie a nespisovné útvary jazyka // 5.50 Obecné otázky a celkové práce...106 // 5.51 Jednotlivá nářečí...107 // 5.52 Různé příspevky dialektologické...108 // 5.53 Dialektologický materiál...109 // 5.54 Ostatní nespisovné útvary jazyka...109 // 5.55 Nářečí sociální (argot, slangy apod.)...110 // 5.6 Spisovný jazyk a jeho kultura // 5.60 Příspěvky teoretické a obecné...112 // 5.61 Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky...112 // 5.62 Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod...113 // 5.63 Pravopis: obecné otázky, dílčí příspěvky...113 // 5.64 Mluvnické a lexikální příspevky k jazykové správnosti...114 // 5.65 Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky...115 // 5.66 Jazyková stránka novin, časopisů a knih...117 // 5.67 Vyučování češtině. Teorie a metodika...117 // 5.68 Metodické příspevky k dílčím otázkám vyučování češtině...118 // 5.69 Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod. ...119 // 5.7 Stylistika. Jazyk literárního díla a překladu // 5.70 Obecné otázky české stylistiky...122 // 5.71 Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi...122 // 5.72 Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech...123 // 5.73 Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech .124 // 5.74 Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky...128 // 5.75 Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských...128 // 5.76 Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských...129 // 5.77 Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické...130 // v // 5.78 Textologie a textová kritika. Problematika ediční. Studie a teoretické příspevky...131 // 5.79 Kritická vydání textu apod. ....132 // 5.8 Onomastika //
5.80 Obecné otázky a celkové práce...134 // 5.81 Příspěvky antroponomastické...134 // 5.82 Materiálové příspěvky antroponomastické...135 // 5.83 Jména zeměpisná místní...136 // 5.84 Jména zeměpisná pomístní...139 // 5.85 Ostatní jména zeměpisná...141 // 5.86 Materiálové příspěvky toponomastické...141 // 5.87 Jiná jména (než osobní a zeměpisná)...144 // 5.88 Literární onomastika...145 // 5.89 Různé příspěvky onomastické...145 // 5.9 Ostatní příspěvky bohemistické // 5.91 Čeština ve společnosti a praxi...146 // 5.92 Česká jazyková komunikace a sociolingvistika...150 // 5.93 Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl...152 // 5.94 Česká pedolingvistika...154 // 5.95 Česká logopedie a jazyková patologie...154 // 5.96 Česká nejazyková komunikace...154 // 5.97 Ostatní příspěvky bohemistické...155 // 6 JAZYKY GERMÁNSKÉ // 6.0 Obecné otázky a celkové práce...156 // 6.1 Němčina // 6.11 Popis a rozbor jazyka...156 // 6.12 Metodika a didaktika vyučování...159 // 6.13 Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj. ...159 // 6.2 Angličtina // 6.21 Popis a rozbor jazyka...162 // 6.22 Metodika a didaktika vyučování...164 // 6.23 Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj. ...164 // 6.3 Severské jazyky germánské...166 // 6.4 Ostatní jazyky germánské...167 // 7 JAZYKY ROMÁNSKÉ // 7.0 Obecné otázky a celkové práce...167 // 7.1 Španělština...167 // 7.2 Portugalština...168 // VI // 7.3 Francouzština // 7.31 Popis a rozbor jazyka...168 // 7.32 Metodika a didaktika vyučování...169 // 7.33 Praktické mluvnice, učebnice a slovníky...169 // 7.4 Italština...170 // 7.5 Rumunština...171 // 7.6 Ostatní jazyky románské...171 // 8 OSTATNÍ JAZYKY INDOEVROPSKÉ A JAZYKY NEINDOEVROPSKÉ // 8.1 Řečtina a latina // 8.10 Obecné otázky jazyků klasických...171 //
8.11 Řečtina starověká...171 // 8.12 Řečtina byzantská...172 // 8.13 Řečtina nová...173 // 8.14 Vyučování rečtině...173 // 8.15 Latina starověká...173 // 8.16 Latina středověká a nová...174 // 8.17 Vyučování latině...178 // 8.2 Ostatní jazyky indoevropské v Evropě...178 // 8.3 Ostatní jazyky indoevropské mimo Evropu...179 // 8.4 Jazyky neindoevropské v Evropě // 8.40 Práce celkové...180 // 8.41 Maďarština...180 // 8.42 Ostatní jazyky...180 // 8.5 Jazyky neindoevropské mimo Evropu // 8.50 Práce souhrnné // 8.51 Jazyky hamito-semitské...180 // 8.52 Jazyky kavkazské...181 // 8.53 Jazyky uraloaltajské...181 // 8.54 Jazyky drávidské...181 // 8.55 Jazyky jihovýchodní Asie...181 // 8.56 Jazyky Oceánie a Austrálie...183 // 8.57 Jazyky africké...183 // 8.58 Jazyky americké ...183 // 8.59 Ostatní // 9 BIBLIOGRAFIE. DĚJINY A ORGANIZACE LINGVISTICKÉ PRÁCE. PERSONALIA // 9.0 Bibliografické práce // 9.00 Obecné a teoretické příspěvky bibliografické // 9.01 Lingvistické bibliografie vydané v České republice...184 // 9.02 Lingvistické bibliografie vydané v zahraničí...186 // 9.1 Dějiny lingvistické práce // 9.11 Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)... 186 // 9.12 Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)...187 // 9.13 Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)...190 // 9.14 Dějiny lingvistické práce v zahraničí...191 // 9.2 Současný stav a organizace lingvistické práce // 9.21 Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR...192 // 9.22 Současný stav a organizace lingvistické práce v zahraničí...194 // 9.3 Kongresy, konference, sympozia, porady apod. // 9.31 Kongresy, konference apod. v ČR...196 // 9.32 Kongresy, konference apod. v zahraničí ...198 //
9.4 Lingvistické časopisy a sborníky // 9.41 Časopisy a sborníky vydané v ČR...200 // 9.42 Časopisy a sborníky vydané v zahraničí...208 // 9.5 Personalia (jubilea, nekrology apod.)...214 // Rejstřík osobní...235 // Soupis zkratek excerpovaných pramenů ...247 // Jiné použité zkratky ...250
(OCoLC)85148626
cnb001188892

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC