Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2., přeprac.
V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra agrochemie a výživy rostlin, 2007
142 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-213-1716-1 (brož.)
Nad názvem: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agrochemie a výživy rostlin
Obsahuje bibliografii na s. 139-140
000184769
OBSAH // 1 Úvod do problematiky odpadních vod...6 // 1.1 Vlivy odpadních vod na vodní recipient...7 // 1.2 Zdroje znečištění přírodních vod...7 // 1.3 Charakter znečišťujících látek a procesy používané ? jejich odstraňování...8 // 1.4 Důležité ukazatele znečištění odpadních vod...9 // 1.4.1 Ukazatele sloužící ? nej obecnějšímu popisu charakteru znečištění...9 // 1.4.2 Ukazatele organického znečištění...10 // 1.4.3 Další ukazatele znečištění odpadních vod...12 // 1.5 Typy odpadních vod...14 // 1.5.1 Splaškové vody...14 // 1.5.2 Průmyslové odpadní vody...14 // 1.5.3 Dešťové odpadní vody...15 // 1.5.4 Balastní vody...15 // 1.5.5 Městské odpadní vody...15 // 1.6 Stokový systém...15 // 1.7 Vyjadřování kapacity ČOV počtem připojených EO...17 // 1.8 Základní parametry procesu čištění odpadních vod...18 // 2 Technologie čištění odpadních vod v mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod...19 // 3 Předčištění odpadní vody...22 // 3.1 Lapáky štěrku...23 // 3.2 Česle...24 // 3.3 Lapáky písku...27 // 3.4 Lapáky tuku...32 // 4 Mechanický stupeň čištění odpadní vody...33 // 4.1 Usazovací nádrže...33 // 4.1.1 Kruhové nádrže s horizontálním průtokem (radiální)...33 // 4.1.2 Pravoúhlé nádrže s horizontálním průtokem...36 // 4.1.3 Nádrže s vertikálním průtokem...38 // 4.1.4 Lamelové nádrže...39 // 5 Biologické čištění odpadních vod...39 // 5.1 Rozdělení
biochemických čistírenských procesů podle konečného akceptoru elektronů...40 // 5.2 Rozdělení organismů podle zdroje energie a živin...41 // 5.3 Biologické čištění odpadních vod v aerobních podmínkách...43 // 5.3.1 Aktivační proces...43 // 5.3.1.1 Aktivovaný kal...44 // 5.3.1.2 Nejdůležitější technologické parametry aktivačního systému...45 // 5.3.1.3 Základní způsoby kultivace aktivovaného kalu...?...47 // 5.3.1.3.1 Jednorázový systém...47 // 5.3.1.3.2 Semikontinuální systém...49 // 5.3.1.3.3 Kontinuální systém s postupným tokem...51 // 5.3.1.3.4 Kontinuální systém s ideálním promícháváním (směšovací aktivace)...54 // 5.3.1.4 Aktivační systém s regenerací kalu...56 // 5.3.1.5 Aerace aktivačních nádrží...56 // 5.3.1.6 Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody...59 // 5.3.1.6.1 Separační a zahušťovací vlastnosti aktivovaného kalu...60 // 5.3.1.6.2 Vločkotvomé a vláknité mikroorganismy v aktivovaném kalu...62 // 5.3.1.6.3 Potlačování negativního vlivu vláknitých mikroorganismů...63 // 5.3.1.6.4 Membránová separace aktivovaného kalu...64 // 5.3.2 Aerobní čištění odpadní vody v biofilmových reaktorech...64 // 5.3.2.1 Zkrápěné biologické kolony...65 // 5.3.2.2 Ponořené biologické kolony...66 // 5.3.2.3 Používané typy náplní biologických kolon...66 // 5.3.2.4 Rotační biofilmové reaktory...67 // 5.3.2.5 Reaktory s kombinovanou kultivací biomasy...67 // 5.4 Biologické
čištění odpadních vod v anaerobních podmínkách...67 // 5.4.1 Porovnání aerobních a anaerobních procesů...68 // 5.4.2 Mechanismus anaerobního rozkladu organických látek...69 // 5.4.3 Reaktory pro anaerobní čištění odpadních vod...69 // 5.4.3.1 Anaerobní reaktory se suspenzní biomasou...69 // 5.4.3.2 Anaerobní biofilmové reaktory...70 // 5.4.3.3 Anaerobní reaktory s agregovanou (granulovanou) biomasou...72 // 5.4.4 Kombinace anaerobních a aerobních biologických procesů...74 // 6 Terciární čištění odpadní vody...74 // 7 Odstraňování sloučenin dusíku z odpadních vod...75 // 7.1 Fyzikálně-chemické postupy odstraňování amoniakálního dusíku...75 // 7.2 Biologické postupy odstraňování amoniakálního dusíku...76 // 7.2.1 Odstraňování amoniakálního dusíku postupem nitrifikace/denitrifikace...77 // 7.2.1.1 Nitrifikace...77 // 7.2.1.2 Denitrifikace... 78 // 7.2.1.3 Technologické uspořádání biologického stupně ČOV s nitrifikací a denitrifikací...79 // 7.2.1.3.1 Systémy se simultánní nitrifikací a denitrifikací...83 // 7.2.2 Netradiční biologické postupy odstraňování dusíku z odpadních vod...84 // 7.2.2.1 Nitritace/denitritace...85 // 1.2.22 Deamonifikace...86 // 8 Odstraňování sloučenin fosforu z odpadních vod...87 // 8.1 Srážení fosforu...87 // 8.2 Biologické odstraňování fosforu...88 // 8.2.1 Technologické uspořádání biologického stupně ČOV se zvýšeným biologickým odstraňováním
fosforu 89 // 8.2.1.1 Systémy s odstraňování fosforu v hlavním proudu...90 // 8.2.1.2 Systémy s odstraňováním fosforu ve vedlejším proudu...92 // 8.2.1.3 Zpracování přebytečného aktivovaného kalu ze systémů se zvýšeným odstraňováním fosforu93 // 9 Kalové hospodářství mechanicko-biologických ČOV...93 // 9.1 Anaerobní stabilizace kalu...94 // 9.1.1 Podstata procesu...94 // 9.1.2 Kalové hospodářství ČOV s anaerobní stabilizací kalu...96 // 9.1.3 Technologická zařízení kalového hospodářství ČOV s anaerobní stabilizací kalu...97 // 9.1.3.1 Metanizační nádrže...97 // 9.1.3.2 Zahušťování kalu...100 // 9.1.3.3 Strojní odvodňování anaerobně stabilizovaného kalu...101 // 9.1.3.4 Plynojemy...,05 // 9.1.4 Produkty anaerobní stabilizace kalu...?7 // 9.1.4.1 Bioplyn...’07 // 9.1.4.2 Odvodněný anaerobně stabilizovaný kal...?9 // 9.1.4.3 Kalová voda...’09 // 9.2 Aerobní stabilizace kalu...’ ’ ’ // 9.3 Hygienizace kalu...’ ’7 // 9.3.1.1 Metody hygienizace kalu...v..."2 // 10 Technologie čištění odpadních vod v malých ČOV...113 // 10.1 Intenzívní postupy zpracování odpadních vod z malých zdrojů...114 // 10.1.1 Intenzívní centralizované postupy...v..."3 // 10.1.2 Intenzívní decentralizované postupy - domovní ČOV...117 // 10.2 Extenzívní postupy zpracování odpadních vod z malých zdrojů...119 // 10.2.1 Extenzívní centralizované postupy...’ ’9 // 10.2.1.1 Stabilizační nádrže...120 // 10.2.1.2 Zemní
filtry...’20 // 10.2.1.3 Kořenové čistírny odpadních vod...’2 ’ // 10.2.2 Extenzívní decentralizované postupy...122 // 10.2.2.1 Žumpa...’22 // 10.2.2.2 Septik...123 // 10.2.3 Extenzívní postupy použitelné v centralizovaných i decentralizovaných systémech čištění odpadní vody 124 // 11 Technologie čištění průmyslových odpadních vod...124 // 11.1 Řešení vodního hospodářství průmyslových podniků...127 // 11.2 Společné čištění splaškových a průmyslových odpadních vod...128 // 11.3 Vypouštění průmyslových odpadních vod do veřejné kanalizace...129 // 11.4 Přehled technologických procesů úpravy a čištění průmyslových odpadních vod...129 // 11.4.1 Procesy používané ? odstraňování nerozpuštěných látek...130 // 11.4.2 Procesy používané k odstraňovaní rozpuštěných látek...131 // 11.5 Zpracování kalu vznikajícího při čištění průmyslových odpadních vod...134 // 12 Minimalizace zápachu v objektech ČOV...135 // 13 Řízení provozu ČOV...138 // Seznam použité literatury...139 // Seznam důležitých symbolů a zkratek...141
(OCoLC)228669114
cnb001781235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC