Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Voznice : Leda, 2010
234, 93 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7335-225-7 (brož.)
angličtina
Obsahuje rejstřík
Část. přeloženo z angličtiny
000184881
Obsah 5 // Obsah // Předmluva pro učitele 11 // Předmluva pro studenty 12 // Glosář gramatických výrazů 14 // PODSTATNÁ JMÉNA 27 // Rod 27 // Podstatná jména pojmenovávající osoby 27 // Podstatná jména pojmenovávající zvířata 28 // Podstatná jména pojmenovávající věci 29 // Rodové dvojice 30 // Množné číslo 32 // Pravopisné změny vyplývající z koncovky -es 33 // Množné číslo x jednotné číslo 33 // Vyjadřování pádů ve španělštině 34 // ČLENY 36 // Člen určitý 36 // Předložka a a určitý člen el 37 // Předložka de a určitý člen el 37 // Užití 38 // Člen neurčitý 40 // Užití 40 // Nepoužití členu 41 // Člen lo 43 // PŘÍDAVNÁ JMÉNA 45 // Tvary 45 // Ženský rod 45 // Množné číslo 47 // Nesklonná přídavná jména 48 // Krácení přídavných jmen 48 // Postavení přídavných jmen 49 // Stupňování 51 // Komparativ 51 // Superlativ 52 // Nepravidelné stupňování 53 // 6 Obsah // ZÁJMENA 55 // Osobní zájmena 56 // Podmětová osobní zájmena 56 // Tvary a užití 56 // Tykání a vykání ve španělštině 58 // Množné číslo 59 // Předmětová osobní zájmena 60 // I. Osobní zájmena ve funkci přímého předmětu 60 // Tvary a užití 60 // Postavení 61 // Zvláštní užití zájmena lo 62 // II. Osobní zájmena ve funkci nepřímého předmětu 62 // Tvary 63 // Postavení 63 // Postavení dvou předmětových zájmen ve větě 65 // Osobní zájmena po předložkách 66
// Přivlastňovací zájmena 68 // Přivlastňovací zájmena nesamostatná 69 // Přivlastňovací zájmena samostatná 70 // Neurčitá zájmena 73 // Neurčitá zájmena nesamostatná 73 // Neurčitá zájmena samostatná 75 // Vztažná zájmena 78 // Tázací zájmena 81 // Kdy použít qué es a kdy cuál es? 82 // Tázací zájmena ve větách zvolacích 84 // Ukazovací zájmena 85 // Ukazovací zájmena nesamostatná 85 // Kdy použít ese a kdy aquel? 86 // Ukazovací zájmena samostatná 87 // Kdy použít ése a kdy aquél? 87 // Zájmena esto, eso a aquello 88 // SLOVESA 89 // Přítomný čas 90 // Časování sloves 1. třídy 90 // Časování sloves 2. třídy 92 // Časování sloves 3. třídy 93 // Časování sloves se změnou kmenové samohlásky 95 // Přítomný čas nepravidelných sloves 96 // Používání přítomného času 98 // ser a estar 99 // Obsah 7 // Rozkazovací způsob 103 // Záporný rozkazovací způsob (zákaz) 103 // Kladný rozkazovací způsob (příkaz) 105 // Postavení zájmenného předmětu 106 // Jiné způsoby vyjádření rozkazu 107 // Zvratná slovesa 108 // Časování zvratných sloves 110 // Postavení zvratných zájmen ve větě 111 // Další použití zvratných sloves 112 // Budoucí čas / Futurum 113 // Budoucí čas pravidelných sloves 114 // Budoucí čas nepravidelných sloves 115 // Budoucí čas zvratných sloves 116 // Podmiňovací způsob / Kondicionál 116 // Podmiňovací způsob pravidelných sloves 117
// Podmiňovací způsob nepravidelných sloves 118 // Podmiňovací způsob zvratných sloves 119 // Jednoduchý minulý čas / Jednoduché perfektum 119 // Jednoduché perfektum pravidelných sloves 120 // Jednoduché perfektum nepravidelných sloves 121 // Jednoduché perfektum sloves se změnou samohlásky 122 // Pravopisné změny v jednoduchém perfektu 123 // Jednoduché perfektum zvratných sloves 124 // Souminulý čas / Imperfektum 125 // Imperfektum pravidelných sloves 126 // Imperfektum nepravidelných sloves 128 // Imperfektum zvratných sloves 128 // Složený minulý čas / Složené perfektum 130 // Tvary minulého příčestí 130 // Časování sloves ve složeném perfektu 131 // Složené perfektum zvratných sloves 132 // Předminulý čas / Plusquamperfektum 133 // Tvary minulého příčestí 134 // Časování sloves v plusquamperfektu 135 // Plusquamperfektum zvratných sloves 135 // Trpný rod / Pasivum 137 // Tvoření trpného rodu 137 // Gerundium 139 // Gerundium pravidelných sloves 141 // Gerundium nepravidelných sloves 141 // Postavení zájmen u gerundia 142 // 8 Obsah // Neosobní slovesa // Slovesa užívaná výhradně neosobně Slovesa, která je možné použít v neosobním významu Slovesa typu gustar Spojovací způsob / Subjunktiv Užití // Přítomný subjunktiv // Přítomný subjunktiv nepravidelných sloves // Oznamovací způsob, nebo subjunktiv? // Subjunktiv imperfekta // Který čas s kterým subjunktivem? // Oznamovací způsob
nebo subjunktiv imperfekta po si? // Infinitiv // Užití // Spojení dvou sloves // Spojení bez předložky Spojení s předložkou Předložkové vazby sloves Slovesa s předložkou a Slovesa s předložkou de Slovesa s předložkou con Slovesa s předložkou en Slovesa s předložkou por // ZÁPORKY A VĚTNÝ ZÁPOR Záporka no Další záporky // OTÁZKY // Otázky stoupavou intonací Otázky změnou slovosledu Otázky s tázacími výrazy Tázací výrazy Tvoření záporné otázky Krátké odpovědi // v r // PŘÍSLOVCE // Tvary // Příslovce tvořená příponou -mente Příslovce tvořená nepravidelně // Stupňování příslovcí // Komparativ // 143 // 143 // 143 // 147 // 150 // 150 // 153 // 154 // 156 // 157 // Subjunktiv imperfekta nepravidelných sloves končících na -ir 158 // 159 // 159 // 161 // 161 // 163 // 163 // 165 // 167 // 167 // 168 169 169 169 // 171 // 171 // 172 // 174 // 174 // 175 // 175 // 176 // 178 // 179 // 180 180 // 180 // 181 // 183 // 183 // Obsah 9 // Superlativ 184 // Nepravidelné stupňování 185 // Srovnávání 185 // Nejběžnější příslovce 186 // Jednoslovná příslovce, která nekončí na -mente 186 // Přídavná jména ve funkci příslovcí 188 // Složená příslovce 190 // Postavení příslovcí ve větě 190 // PŘEDLOŽKY 192 // Předložky a, de, en, para, por 193 // Předložka a 193 // Předložka de 195 // Předložka en 196 // Předložka para 198 // Předložka por 198 // Některé další běžně
užívané předložky 200 // Složené předložkové výrazy 203 // SPOJKY 205 // Spojky y, o, pero, porque a si 205 // Další běžné spojky 207 // Nejběžnější spojkové dvojice 207 // PRAVOPIS 209 // Hláska - písmeno 209 // Písmeno - hláska 209 // Pravopisné změny u sloves 210 // Pravopisné změny u podstatných a přídavných jmen 211 // PŘÍZVUK 213 // Slova končící na samohlásku nebo -n či -s 213 // Slova končící na jinou souhlásku než -n či -s 213 // Přízvuk u jmen ženského rodu a množného čísla 214 // Silné a slabé samohlásky 215 // Značení přízvuku u slovesných tvarů 215 // Přízvuk přídavných jmen a příslovcí 216 // Značení přízvuku pro rozlišení významu 216 // ČÍSLOVKY // Číslovky základní uno, un nebo una? cien nebo ciento? Tečka, nebo čárka? // 219 // 219 // 220 220 221 // 10 Obsah // v // Číslovky řadové 221 // Hodiny, čas a datum 222 // Rejstřík 226 // TABULKY ČASOVÁNÍ SLOVES 1-84 // Rejstřík sloves 85-92 // Poznámky 92 // Abeceda 94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC