Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:344x 
BK
2 vyd.
Praha : Karolinum, 2009
379 s. : il., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1711-4 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000187509
OBSAH // -*oo ... 13 // ’ PATOFYZIOLOGIE KRVE A KRVETVORNÉ TKÁNĚ (EMANUEL NEČAS)... 17 // LJ Fyziologické funkce krve a krvetvorné tkáně... 17 // L-I Zkratky používané v hematologii ... 19 // I_? Krvetvorná tkáň ... // 13.1 Stroma krvetvorné tkáně... // 1-3-2 Růstové a regulační faktory významné pro krvetvorbu ... 23 // 13.3 Vlastní krvetvorná tkáň ... 23 // 1.3.3.1 Kmenové buňky krvetvorné tkáně ... 23 // 1.3.3.2 Progenitorové buňky a prekurzory krevních buněk... 25 // L4 f4>ruchy a onemocnění krve a krvetvorné tkáně ... 26 // - i Změny vlastností a složení krve... 26 // 1.4.1.1 Poruchy Teologických vlastností krve... 26 // 1.4.1.2 Změny v počtu krevních buněk ... 27 // 1.4.1.2.1 Terminologie stavů vyznačujících se sníženým nebo zvýšeným počtem // krevních buněk ... 27 // 1.4.1.2.2 Obecná patogeneze změn počtu krevních buněk ... 28 // 4.2 Základní příznaky způsobené poruchami krve a krvetvorného systému... 28 // i 4.3 Myeloproliferační a lymfoproliferační syndromy a onemocnění... 29 // 1.4.3.1 Myeloproliferační syndromy a onemocnění ... 30 // 1.4.3.1.1 Myelodysplastický syndrom ... 30 // 1.4.3.1.2 Akutní myeloidní leukémie... 33 // 1.4.3.1.3 Chronická myeloidní leukémie ... 36 // 1.4.3.1.4 Polycythaemia vera rubra ... 37 // 1.4.3.1.5 Esenciální (primární) trombocytémie... 39 // 1.4.3.1.6 Primární myelofibróza... 39 // 1.4.3.1.7 Systémová mastocytóza... 40 // 1.4.3.2 Lymfoproliferační
syndromy ... 40 // 1.4.3.2.1 Akutní lymfatická leukémie a maligní nehodgkinské lymfomy ... 42 // 1.4.3.2.2 Hodgkinův lymfom (Hodgkinova nemoc)... 42 // 1.4.3.2.3 Chronická lymfocytová leukémie ... 42 // 1.4.3.2.4 Lymfoproliferační syndromy odvozené od plazmatických buněk... 43 // 1.4.4 Aplastické (hypoplastické) syndromy... 45 // 1.4.4.1 Aplastická anémie ... 45 // 1.4.4.1.1 Idiopatické a sekundární aplastické anémie... 45 // 1.4.4.1.2 Čistá aplazie červené řady... 49 // \Q 40 // 1.4.4.1.3 ľanconiho anémie... // 1.4.4.1.4 Myeloftiza... // 1.4.5 Anémie ... // 1.4.5.1 Obecné patogenetické mechanismy vzniku anémie... // 1.4.5.2 Klasifikace anémií... // 1.4.5.2.1 Historická, morfologická klasifikace anémií ... // I A5.2.2 Patofyziologická klasifikace anémií... // 1.4.5.3 Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytů ... // 1.4.5.3.1 Anémie způsobené krvácením... // 1.4.5.3.2 Anémie způsobené zkráceným přežíváním erytrocytů (hemolytické anémie) // 1.4.5.4 Anémie vznikající ze snížené produkce erytrocytů... // 1.4.5.4.1 Anémie z nedostatku erytropoetinu... // 1.4.5.4.2 Anémie z nedostatku železa ... // 1.4.5.4.3 Anémie z nedostatku kyseliny listové a vitaminu Bp ... // 1.4.5.4.4 Sideroblastové anémie... // 1.4.5.4.5 Kongenitální dyserytropoetická anémie... // 1.4.6 Relativní, primární familiární a sekundární polycytémie... // 1.4.6.1 Relativní polycytémie (Gaisbockův syndrom) ... // 1.4.6.2 Primární
a sekundární polycytémie s rodinným výskytem (vrozené, dědičné)... // 1.4.6.3 Sekundární polycytémie ze zvýšené produkce erytropoetinu ... // 1.4.6.3.1 Tkáňová Hypoxie... // 1.4.6.3.2 Ektopická produkce erytropoetinu nádorovou tkání... // Leukopenie, leukoeytóza a poruchy funkce granulocytů... // 1.5.1 Změny počtu granulocytů... // 1.5.1.1 Granulocytopenic (neutropenic)... // 1.5.1.1.1 Snížení tvorby granulocytů ... // 1.5.1.1.2 Změna distribuce granulocytů... // 1.5.1.1.3 Zvýšený zánik granulocytů ... // 1.5.1.2 Granulocytóza (neutrofilie), leukemoidní reakce a leukémie... // 1.5.2 Poruchy funkce granulocytů... // 1.5.2.1 Poruchy adheze (leukocyte adhesion deficiency - LAD) ... // 1.5.2.2 Poruchy chemotaxe ... // 1.5.2.3 Poruchy destrukce fagocytovaného materiálu... // 1.5.2.4 Získané poruchy granulocytů... // Patofyziologie sleziny... // 1.6.1 Příčiny zvětšení sleziny (Splenomegalie)... // 1.6.2 f unkční následky zvýšené aktivity sleziny (hypersplenismus) ... // 1.6.3 Následky splenektomie... // Patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů ... // I 7.1 Imunizace cizorodými antigény při alogenních transfúzích... // 17.2 Riziko infekce ... // I M Riziko přetížení organismu železem při opakovaných transfúzích... // 1.7.4 Zvýšení transportní kapacity krve pro kyslík ... // I 7.5 Riziko akutního poškození plic... // 1.7.6 Riziko srdečních arytmií ... // 1.7.7 Hemolytické komplikace
... // 1.7.8 Zvýšení tělesné teploty, alergická a anafylaktická reakce ... // 1.7.9 Reakce štěpu proti hostiteli ... ... // 1.7.10 Autotransfúze (autologní transfúze)... // Patofyziologické aspekty transplantace kostní dřeně... // 1.8.1 Zdroje kmenových buněk... // 1.8.2 Technika transplantace a příprava nemocného pro transplantaci ... // 1.8.3 Posttransplantační průběh... // 50 // 50 // 50 // 52 // 55 // 55 // 56 // 57 // 57 // 58 71 71 // 71 // 72 76 // 76 // 77 77 // 77 // 78 78 78 // 78 // 79 79 // 79 // 80 80 80 81 81 82 82 83 // 83 // 84 86 86 // 86 // 86 // 87 // 87 // 87 // 87 // 89 // 89 // 89 // 89 // 90 // 90 // 90 // 91 91 // ¦ // 1.8.3.1 Neuchycení transplantátu nebo jeho odhojení... 92 // 1.8.3.2 Reakce štěpu proti hostiteli ... 92 // I ľoniťliy srážení krve... 92 // 1 ‘i I Krvácivé stavy (hemoragické diatézy) ... 92 // 1.9.1.1 Poruchy primární hemostázy ... 94 // 1.9.1.1.1 Poruchy cévní stěny - vaskulopatie... 95 // 1.9.1.1.2 Trombocytopenie a trombocytopatie... 96 // 1.9.1.2 Poruchy sekundární hemostázy - koagulopatie... 103 // 1.9.1.2.1 Srážení krve in vivo a in vitro ... 104 // 1.9.1.2.2 Vrozené poruchy koagulace ... 107 // 1.9.1.2.3 Získané poruchy koagulace... 110 // I’).’ Ilypcrkoagulační stavy (trombofilie) ... 113 // 1.9.2.1 Vrozené hyperkoagulační poruchy... 114 // 1.9.2.2 Získané hyperkoagulační stavy... 115 // • PAI Oř YZIOLOGIE CIRKULAČNÍHO APARÁTU (EMANUEL NEÚAS)... 117 // H I
lln v ní ťunkce cirkulačního aparátu... 117 // ) I I Nutriční a funkční perfúze tkání a orgánů krví... 117 // ) I 2 ’Makové gradienty v cirkulaci... 118 // ,4 1 ( )dpory kladené proudění krve v cévním systému... 120 // 2 ,14 ľunkce srdce a jednosměmost toku krve ... 120 // 1 I 5 Distribuce cirkulující krve ... 122 // 2 I 6 Mikrocirkulace... 125 // 2 I / Venózní část cirkulace ... 126 // J I Poruchy cirkulace krve... 126 // 2 2 I Změny krevního tlaku ... 126 // 2.2.1.1 Arteriální hypertenze... 126 // 2.2.1.1.1 Systémová arteriální hypertenze ... 128 // 2.2.1.1.2 Plieni arteriální hypertenze ... 135 // 2.2.1.2 Arteriální hypotenze... 137 // 2.2.1.2.1 Systémová arteriální hypotenze... 137 // 2.2.1.2.2 Hypotenze v plienim oběhu... 138 // 2.2.1.3 Poruchy portální cirkulace... 138 // 2.2.1.4 Zvýšený žilní tlak ... 138 // 2.2.1.4.1 Zvýšený centrální žilní tlak... 138 // 2.2.1.4.2 Zvýšený periferní žilní tlak... 139 // 2.2.1.4.3 Zvýšený plieni žilní tlak ... 139 // 2.2.1.5 Snížený žilní tlak... 140 // ) Kolaps cirkulace... 140 // 2.2.2.1 Srdeční zástava ... 140 // 2.2.2.2 Synkopa... 141 // ) ’ \ Cirkulační šok ... 141 // 2.2.3.1 Příčiny a klasifikace cirkulačního šoku... 143 // 2.2.3.2 Stadia cirkulačního šoku ... 144 // 2.2.3.3 Druhy cirkulačního šoku ... 146 // 2.2.3.3.1 Hypovolemický šok... 146 // 2.2.3.3.2 Kardiogenní šok ... 148 // 2.2.3.3.3 Distribuční šok ... 148 // 2.2.3.3.4 Patogeneze
vazodilatačního šoku... 151 // 2.2.3.4 Klinické monitorování cirkulačního šoku... 155 // 1 V I Lokální poruchy cirkulace krve ... 155 // 2.2.4.1 Ischemie tkáně a stagnace krve ... 155 // 2.2.4.1.1 Arteriální hypotenze ... 155 // 2.2.4.1.2 Stenóza přívodní arterie... 155 // Komprese cévního feOiSu’ Zvýšení venózní ho linku // 2.2.4.1.3 // 2.2.4.1.4 // -•2.5 Ateroskleróza... // 2.2.5.1 Poškození endotelu a jeho dysfunkce... ... // Ukládání lipoproteinů a lipidů v cévní s„’n.’ „ l.umVnů inlillrncc cévní stěny’ // Adhczc, agregace a aktivace trombocytů ... ? // Degenerat i vní zmény ateromového lo/iska Vztah aterosklerózy ke srážení krve a zánětovým dc’jii... // Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy... ... // rdeční selhaní... // .3.1 Srdeční selhání „dopředu // 2.2.5.2 // 2.2.5.3 // 2.2.5.4 // 2.2.5.5 // 2.2.5.6 // 159 // 160 162 // 163 // 164 166 166 167 167 // 2.3.1.1 // 2.3.1.2 // 2.3.1.3 // 2.3.1.4 // dozadu“... ... 168 // 168 // 168 // 170 // 3.2 // 3.3 // 2.3.3.2 // 2.3.3.3 // 2.3.3.4 // 2.3.3.5 // 2.3.3.6 // 2.3.3.7 // 176 // 177 179 179 // .5 // Srdeční selhání „dopředu“ ... ... // Srdeční selhání „dozadu“... // Snížení poddajnosti komor během jejich plnění ... // Zvýšení vypuzovacího tlaku (afterloadu ) ... 173 // Levostranné a pravostranné srdeční selhání ... 174 // Příčiny srdečního selhání... ... 174 // 2.3.3.1 Tlakové přetížení srdeční pumpy (zvýšení
afterloadu) \ . . ... // bjemove přetížení srdeční pumpy (zvýšení preloadu) // ÄKSr**"*::: // Chronické objemové přetížení . ... // Dysfunkce myokardu ... ... 179 // Přehled možných příčin srdečního selhání... 180 // Klinické syndromy srdečního selhání... ... 183 // 2.3.4.1 Syndrom levostranného srdečního selhání ... ... 183 // 2.3.4.2 Syndrom pravostranného srdečního selhání ... 183 // Důsledky kompenzačních mechanismů při srdečním selhání ... // 2.3.5.1 Zvýšená aktivita sympato-adrenálního systému .. ... , // ( . ’If ’2 Zvýšená aklivita systému renin-angiotenzin II-aldosteron .. // 6 ???1???’ ktere mohou zhoršit srdeční nedostatečnost ... 86 // ... I gy // luhy srdeční frekvence, srdečního rytmu a šíření vzruchu // 1 Systém srdeční automacie ... ... // 2 Klasifikace srdečních arytmií.. ... // ’ Pal°genetické mechanismy vedoucí ? srdečním arytmiím ... 193 // 2.4.3.1 Poruchy tvorby vzruchu... ... 100 // 2 4t ! 2 vZnÍv VZrUCuU V SA UZlu (nomot°Pní neboli homotopní automacie). // 7 4 2 2 p i ľZ" VZrUChu m,mo SA uzel (heterotopní vzruchy) ... // *-.4.4.2 Poruchy vedení vzruchu... ... // 2.43.2.1 Šíření vzruchu přídavným svazkem . . ’ . . . . . ... 300 // 2.4.3.2.2 Blokády šíření vzruchu... ... 200 // 2.4.3.2.3 Vracející se vzruch (reentry)... ... 200 // p- ni , 2;4?3-2’4 Srdeční f-brilace, nutter a tachykardie ... 2°3 // řcnc a získané srdeční vady .. 11 // Vrozené
srdeční vady... ... 212 // 2.5.1.1 Acyanotické vrozené srdeční vady... ... 214 // 2.51.1.1 Defekt sinového septa... ... 2 *4 // 2.51.1.2 Defekt komorového septa... ... 2 // 113 Průchodný (otevřený) ductus arteriosus ... V, t // I 1.4 Stenóza piicnice ... ...  7 // 1.1.5 Stenóza aorty v místě aortální chlopně ... ?!o // 1.1.6 Koarktace aorty... ... 2 9 // Cyanotické srdeční vady ... 22 // ... 220 // 187 // 188 // 193 // 193 // 193 // 195 // // 2.5.1.2 // 2.5.2 Získané chlopenní vady ... 223 // 2.5.2.1 Mitrální stenóza... 223 // 2.5.2.2 Mitrální insuficience ... 225 // 2.5.2.3 Stenóza aortální chlopně ... 227 // 2.5.2.4 Insuficience aortální chlopně ... 228 // 2.5.2.5 Stenóza trikuspidální chlopně... 229 // 2.5.2.6 Insuficience trikuspidální chlopne ... 230 // 2.5.2.7 Stenóza plicnice... 230 // 2.5.2.S Insuficience pulmonální chlopně ... 230 // 2.5.2.9 Přehled příčin a projevů chlopenních vad levého srdce... 231 // 2.5.3 Umělé chlopně... 231 // 2.5.4 Změny srdečních ozev způsobené změnami ve funkci srdce... 231 // 2.5.4.1 Srdeční ozvy ... 231 // 2.5.4.2 Šelesty... 234 // 2.5.5 Projevy zvýšené zátěže srdečních oddílů na EKG... 235 // 2.5.5.1 Zvýšená zátěž pravé síně ... 235 // 2.5.5.2 Zvýšená zátěž levé síně ... 236 // 2.5.5.3 Zvýšená zátěž obou síní... 236 // 2.5.5.4 Zvýšená zátěž pravé komory ... 236 // 2.5.5.5 Zvýšená zátěž levé komory ... 237 // 2.6 Kndokarditida
... 238 // 2.6.1 Infekční endokarditida... 238 // 2.6.2 Neinfekční endokarditidy... 238 // 2.7 Myokarditida... 239 // 2.7.1 Infekční myokarditidy ...*... 239 // 2.7.2 Neinfekční myokarditidy ... 239 // 2.8 Kardiomyopatie... 239 // 2.8.1 Hypertrofická kardiomyopatie ... 240 // 2.8.2 Dilatační kardiomyopatie... 241 // 2.8.3 Reštrikční kardiomyopatie ... 243 // 2.9 Ischemická choroba srdeční ...v... 246 // 2.9.1 Potřeba kyslíku v myokardu a zásobování myokardu kyslíkem... 246 // 2.9.1.1 Tenze (napětí) ve stěně myokardu a spotřeba kyslíku... 246 // 2.9.1.2 Vztah spotřeby kyslíku ? srdeční kontraktilitě a srdeční frekvenci ... 247 // 2.9.1.3 Odhad energetické náročnosti srdeční činnosti... 247 // 2.9.1.4 Spotřeba kyslíku při srdeční zástavě nebo fibrilaci... 247 // 2.9.1.5 Zvláštnosti v zásobování myokardu kyslíkem... 247 // 2.9.1.6 Mechanismy zprostředkující vazodilataci koronární cirkulace při zvýšené potřebě kyslíku 249 // 2.9.2 Příčiny a následky zúžení srdeční (koronární) arterie ... 249 // 2.9.2.1 Příčiny zúžení koronárních arterii... 250 // 2.9.2.2 Energetický metabolismus myokardu v situaci nedostatku kyslíku... 251 // 2.9.2.3 Důsledky nedostatečné produkce ATP v myokardu na jeho činnost ... 251 // 2.9.2.3.1 Obecné projevy a důsledky ischémie myokardu ... 251 // 2.9.2.3.2 Důsledky ischémie myokardu v závislosti na délce jejího trvání ... 256 // 2.9.3 Některé klinické formy
ischemické choroby srdeční... 266 // 2.9.3.1 Asymptomatická (klinicky němá) ischémie myokardu ... 266 // 2.9.3.2 Stabilní angina pectoris ... 266 // 2.9.3.3 Nestabilní angina pectoris ... 266 // 2.9.3.4 Akutní infarkt myokardu ... 267 // 2.10 Nemoci perikardu a pcrikardiální dutiny... 267 // 2.10.1 Perikarditida... 267 // O ia ? o__1???8?11???r ’¦»/•o // PATOFYZIOLOGIE RESPIRAČNlHO APARÄTU (Emanuel Nečas) // I l .v/lol<>Kli ké funkce rospiruŕního aparátu // ’ l l Ke.spiraCnl funkce plic... ... // V I. I. I /móna parciálních tlaků v krvi protékající plícemi . . ’ // V 1.1.2 Plieni ventilace ... // M.1.3 Průtok krve plícemi ... // ¦VI I.4 Difúze plynů přes alveolo-kapilámí membránu // 3.1.2 Nerespirační funkce plic... // 271 // 271 // 271 // 271 // 273 // 273 // 274 274 // Syndromy respirační insuficience... // 3.2.1 Definice a klasifikace respirační insuficience... // 3.2.2 Příčiny hypoxémie při nemocech respiračního aparátu . // 3.2.2.1 Lokální nebo celková alveolárni hypoventilace // 3.2.2.3 // 3.2.2 4 Ztluštění alveolo-kapilámí membrány a poruchy difúze plynů ... // 3.2.2.4.1 Difúzni kapacita plic (transfer faktor) ... // 3.2.2.4.2 Změny difúzni kapacity plic ... // 1 ? t M2 2’1 0xygeno,eraPie Pfl hypoxémii způsobené poruchami funkce respiračního 3.*..3 Hyperkapme u respiračního selhání ... // 3.2.3.1 Příčiny hyperkapnie... // 3.2.3.2 Působení hyperkapnie na organismus... // 3.2.3.2.1 Acidóza
a její účinky na CNS... // 3.2.3.2.2 Prohloubení alveolárni hypoxie a hypoxémie v krvi // 3.2.4 Hypokapme... ... // 3.2.4.1 Příčiny hypokapnie ... // 3.2.4.2 Působení hypokapnie na organismus ... // 3.2.5 Řízení plieni ventilace při respirační insuficienci ... // 3.2.5.1 Receptory, jejichž funkce souvisí s výměnou krevních plynů... // 3.2.5.1.1 Centrální chemoreceptory... // 3.2.5.1.2 Periferní chemoreceptory ... // 3.2.5.2 Reaktivita dechových center... // 3.2.5.3 Řízení plieni ventilace ... // Porucha ventilačně-perfúzního poměru (VA/Q) Plieni zkrat... // ... 274 // ... 274 // ... 275 // ... 276 // ... 277 // ... 281 // ... 283 // ... 283 // ... 284 // aparátu ... 285 // ... 287 // ... 287 // ... 289 // ... 289 // ... 289 // ... 290 // ... 290 // ... 291 // ... 291 // ... 291 // ... 291 // ... 292 // ... 293 // ... 294 // I oruchy alvcolo-kapilární iiiciiihrány... // 3.3.1 Redukce účinné plochy alveolo-kapilámí membrány ... ... // 3.3.2 Ztluštění alveolo-kapilámí membrány ... // 3.3.2.1 Vyšetření difúzni kapacity plic pro kyslík (transfer faktoru)_... // 3.3.2.2 Transfer faktor plic pro kyslík a oxid uhličitý // 294 // 296 // 296 // 296 // 296 // 297 // 298 // Poruchy perfúze plic ... // 3.4.1 Zvětšení fyziologické venózní příměsi ... // 3.4.2 Embolizace do plic nice ... ... // T4.3 Arteriální hypotenze... // T4.4 Zvýšení obsahu krve v plieni cirkulaci... // T4.5 Plieni hypertenze... // brněny mechaniky
dýchání při patologii kých stavech // 1.5.1 Dýchací svaly... // 3.5.1.1 Inspirační dýchací svaly... // 3.5.1.2 Exspirační dýchací svaly ... // 3.5.1.3 Zvýšená produkce C02 dýdmclmi •¦vulv při nuli mv‘h m’...i, // 3-5.1.4 Únava dýchacích svalů... // ... 298 ... 298 ... 298 ... 298 . .. 299 . . . 299 // 299 // 300 300 300 // 303 // 304 // 3.5.2 Dechová práce ...u‘* // 3.5.2.1 Receptory respiračního aparátu... 305 // 3.5.2.2 Eferentní inervace plicního parenchymu... 306 // 3.5.3 Tlaky a tlakové gradienty... 307 // 3.5.4 Plieni objemy... 308 // 3.5.5 Mechanické odpory ... 309 // 3.5.5.1 Statické odpory ... 309 // 3.5.5.1.1 Změny statických odporů plieni tkáně... 11 // 3.5.5.1.2 Změny statických odporů hrudního koše... 313 // 3.5.5.1.3 Společná statická křivka tlak-objem pro plíce a hrudní koš... 314 // 3.5.5.2 Dynamické odpory... 314 // 3.5.5.2.1 Laminární a turbulentní proudění plynů v dýchacích cestách... 315 // 3.5.5.2.2 Odpor dýchacích cest kladený proudu ventilovaného plynu... 315 // 3.5.5.2.3 Omezení exspiria ... 318 // 3.5.5.2.4 Omezení inspiria... 320 // 3.5.5.2.5 Vliv zvětšeného dynamického odporu... 321 // 3.5.5.3 Dynamická poddajnost plic ... 321 // 3.5.5.4 Zvětšení dechové práce při patologicky zvýšených statických a dynamických odporech 322 // 3.5.6 Vyšetření zaměřená na posouzení změn plieni mechaniky ... 324 // 3.5.6.1 Křivky objem-čas (spirogram a křivka rozepsaného
usilovného výdechu) ... 326 // 3.5.6.2 Křivky průtok-objem... 328 // 3.5.6.2.1 Normální křivka průtok-objem... 328 // 3.5.6.2.2 Patologické změny křivky průtok-objem... 329 // 3.5.6.2.3 Vliv zúžení v horních dýchacích cestách na křivku průtok-objem... 331 // 3.5.6.3 Křivky tlak-objem... 332 // 3.5.6.4 Stanovení dynamického odporu dýchacích cest ... 334 // 3.5.7 Farmakologické ovlivnění dynamického odporu dýchacích cest... 335 // 3.5.8 Výsledky vyšetření svědčící pro reštrikční nebo obštrukční plieni onemocnění... 335 // 3.5.9 Dyspnoe... 336 // 3.5.10 Ventilační selhání... 337 // 3.5.11 Přístroje podporující nebo zajišťující plieni ventilaci nebo výměnu plynů... 337 // 3.5.11.1 Železné plíce ... 337 // 3.5.11.2 Plieni respirátory ... 337 // briologie a patogeneze nemocí respiračního aparátu... 342 // 3.6.1 Akutně vzniklé poruchy funkce respiračního aparátu ... 342 // 3.6.1.1 Zadržení dechu a potápění se zadrženým dechem... 342 // 3.6.1.2 Uzávěr dýchacích cest ... 342 // 3.6.1.3 Dýchání plynné směsi neobsahující kyslík... 343 // 3.6.1.4 Náhlý velký pokles atmosférického tlaku vzduchu... 343 // 3.6.1.5 Spánková apnoe... 343 // 3.6.1.6 Pneumotorax ... 344 // 3.6.1.7 Embolizace do a. pulmonalis... 345 // 3.6.1.8 Tonutí ... 348 // 3.6.1.9 Aspirace žaludečního obsahu... 348 // 3.6.1.10 Syndrom dechové tísně dospělých (ARDS) ... 351 // 3.6.1.11 Syndrom dechové tísně novorozenců
(RDS)... 352 // 3.6.1.12 Plieni edém ... 353 // 3.6.1.12.1 Patogeneze plicního edému... 354 // 3.6.1.12.2 Funkční důsledky plicního edému... 356 // 3.6.2 Subakutní a chronické poruchy funkce respiračního aparátu . ... 357 // 3.6.2.1 Pneumonie... 357 // 3.6.2.2 Plieni fibróza... 357 // 3.6.2.3 Bronchiálni astma ... • 33$ // 3.6.2.3.1 Chronický zánět a hyperreaktivita bronchiálni svaloviny... 358 // 3.6.2.3.2 Funkční důsledky astmatického záchvatu ... 359 // 3.6.2.3.3 Těžký astmatický záchvat (status asthmaticus)... 360 // 3.6.2.4 Chronická obštrukční plieni nemoc ... 363 // 3.6.2.4.1 Chronická bronchitída... 365 // 3.6.2.4.2 Plieni emfyzém... 366 // 3.6.2.4.3 Cystická fibróza ... 369 // 3.6.3 Nádorová plieni onemocnění ... 369 // 3.6.4 Hydrotorax...369 // Seznam zkratek ... 371 // Tabulka referenčních hodnot laboratorních vyšetření... 376 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC