Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:46x 
BK
Martin : Osveta, c2001
463 s. : il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-8063-045-3 (soubor)
ISBN 80-8063-046-1 (sv. 1 ; váz.)
Obsahuje rejstřík
000187754
OBSAH // ČÁST SYSTEMATICKÁ // /5 // OBECNÁ SPLANCHNOLOGIE // A. Základní útvary společné většině orgánu - serosy, sliznice // 1. Tunica mucosa, sliznice ... // 2. Tunica serosa, serosa ... // B. Poloha jednotlivých orgánu, situs viscerum ... // OBECNÁ ANGIOLOGIE // A. Sanguis, krev ... // B. Cor. srdce ... // C. Vasa, cévy ... // 1. Krevní cévy ... // Arterie... // Arterioly ... // Kapiláry ... // Venuly... // Vény ... // 2. Zvláštní druhy cév ... // 3. Mízní cévy... // 4. Nervové zásobení cév... // TRÁVICÍ ÚSTROJÍ, APPARATUS DIGESTORIUS // I. CAVITAS (CAVUM) ORIS. ÚSTNÍ DUTINA... // A. Vestibulum oris, předsíň ústní dutiny ... // 1. Labia oris, rty ... // 2. Bucca, tvář ... // 3. Gingiva, dáseň ... // B. Cavitas oris (propria), ústní dutina ... // 1. Dentes, zuby ... // Vzorce chrupu... // Popis jednotlivých zubů ... // Vývoj, prořezávání a výměna zubů ... // Chrup jako celek, skus a jeho druhy... // 2. Lingua, jazyk ... // 3. Palatum, patro ... // 4. Tonsilla palatina, patrová mandle ... // 5. Glandulae salivariae, slinné žlázy ... // Glandula parotis ... // Glandula submandibularis ... // Glandula sublingualis... // II. TOPOGRAFIE REGIO SUBLINGUALIS ... // III. PHARYNX. HLTAN ...;... // IV. TOPOGRAFIE PERIPHARYNGOVÝCH PROSTORU ... // Spatium retropharyngeum ... // Spatium parapharyngeum... // V. OESOPHAGUS. JÍCEN ... // VI. VENTRICULUS (GASTER. STOMACHUS) - ŽALUDEK ... // 16 // 17 // 17 // 19 // 25 // 26 29 29
// 29 // 30 30 // 30 // 31 // 32 // 36 // 37 // 41 // 41 // 42 // 44 // 45 // 45 // 46 51 // 53 // 54 58 62 68 70 73 73 // 75 // 76 79 81 88 88 // 90 // 91 97 // r // 6/ OBSAH // VII. INTESTINUM TENUE. TENKÉ STŘEVO ... 105 // A. Duodenum, dvanáctník... ?? // B. Jejunum et ileum, lačník a kyčelník ... 111 // Vili. INTESTINUM CRASSUM. TLUSTÉ STŘEVO ...113 // A. Caecum, slepé střevo... 117 // Appendix vermiformis ... ?9 // B. Colon, tračník ... 12i // 1. Colon ascendens, vzestupný tračník ... 121 // 2. Colon transversum, příčný tračník ... 122 // 3. Colon descendens, sestupný tračník ... 122 // 4. Colon sigmoideum, esovitý tračník ... 123 // C. Rectum, konečník ... 125 // IX. PANCREAS. SLINIVKA BŘIŠNÍ ... ... 132 // X. HEPAR, JÁTRA ...136 // Žlučové cesty ... 143 // Jaterní segmenty ... 147 // XI. PERITONAEUM. POBŘIŠNICE ...149 // A. Topografie peritoneální dutiny... 151 // B. Vývoj polohy břišních orgánů ... 158 // C. Projekce orgánů trávicí soustavy... 161 // DÝCHACÍ ÚSTROJÍ, APPARATUS RESPIRATORIUS // L NASUS EXTERNUS. ZEVNÍ NOS ... 171 // IL CAVITAS NASI. DUTINA NOSNÍ ... 173 // III. TOPOGRAFIE NOSNÍ KRAJINY ... 177 // IV. SINUS PARANASALES. VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ ...179 // A. Sinus frontalis, dutina čelní ... I79 // B. Sinus maxillaris, čelistní dutina (antrum Highmori) ... 180 // C. Sinus ethmoidalis anterior et posterior, čichové sklípky ... 181 // D. Sinus sphenoidalis, vedlejší dutina kosti klínové...
181 // V. LARYNX. HRTAN ... 183 // A. Cartilagines laryngis, chrupavky hrtanu ... 185 // B. Articulationes laryngis, klouby hrtanu ... 186 // C. Syndesmoses laryngis, vazy a membrány hrtanu ... 186 // D. Musculi laryngis, svaly hrtanu ... 188 // E. Tunica mucosa laryngis, sliznice hrtanu ... 191 // VI. TOPOGRAFIE PŘEDNÍ KRAJINY KRČNÍ. REGIO COLLI ANTERIOR ... 194 // VII. TRACHEA. PRÚDUŠNICE ... 200 // Vili. BRONCHI. PRŮDUŠKY ... 204 // A. Bronchi principales ... 204 // B. Bronchi lobares... 204 // IX PULMO. PLÍCE ...ľ.’."..’’’’ 208 // A. Arbor bronchialis ... 215 // 1. Bronchi segmentales, segmentální bronchy... 215 // 2. Segmenta bronchopulmonalia, bronchopulmonální segmenty ... 217 // 3. Bronchioli, průdušinky ... 219 // B. Arbor alveolaris... 219 // C. Vývoj plic, jejich funkční zralost, význam pro životaschopnost plodu... 224 // X. PLEURA PARIETALIS ET PLEURA VISCERALIS. POHRUDNICE A POPLICNICE ... 226 // A. Pleura pulmonalis, poplicnice ... 226 // B. Pleura parietalis, pohrudnice ... 226 // C. Recessus pleurales, záhyby pleury ... 226 // XI. TOPOGRAFIE DUTINY HRUDNÍ, CAVITAS THORACIS ... 233 // XII. TOPOGRAFIE BRÁNICE, DIAPHRAGMA ... 235 // XIII. DÝCHACÍ POHYBY A KINETÍKA PLIC ... 238 // APPARATUS UROGENITALIS, ÚSTROJÍ MOČOPOHLAVNÍ // I. ORGANA URINARIA, ORGÁNY ÚSTROJÍ MOČOVÉHO ... 243 // OBSAH /7 // 1. Ren (nephros, ledvina ... // 2. Calices renales et pelvis renalis, kalichy ledvinové a pánvička... // 3. Ureter, močovod
... // 4. Vesica urinaria, močový měchýř ... // 5. Urethra feminina, ženská močová trubice ... // II. TOPOGRAFIE RETROPERITONEA, SPATIUM RETROPERITONEALE ... // III. ORGANA GENITALIA. POHLAVNÍ ORGÁNY ... // A. Organa genitalia masculina, mužské pohlavní orgány ... // 1. Testis, varle ... // Sestup varlat, descensus testium ... // 2. Epididymis, nadvarle... // 3. Ductus deferens, chámovod ... // 4. Scrotum et funiculus spermaticus, šourek a provazec semenný ...••• // 5. Vesiculae seminales seu glandulae vesiculosae, váčky semenné (žlázky měchýřkové) // 6. Prostata, předstojná žláza ... // 7. Urethra masculina, mužská močová trubice ... // 8. Penis, pyj ...— // B. Organa genitalia feminina, ženské pohlavní orgány... // 1. Ovarium, vaječník... // 2. Tuba uterina, vejcovod ... // 3. Uterus (metra), děloha ... // Poloha dělohy a široká řasa děložní. ligamentum latum uteri či plica lata uteri. // 4. Vagina, pochva ... // 5. Organa genitalia feminina externa, zevní ženské pohlavní orgány ... // IV. TOPOGRAFIE PÁNVE ... // GLANDULAE ENDOCRINAE, ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ // I. GLANDULA THYROIDEA, ŽLÁZA ŠTÍTNÁ... // II. GLANDULAE PARATHYROIDEAE. ŽLÁZY PŘIŠTÍTNÉ... // III. PARS ENDOCRINA PANCREATIS, ENDOKRINNÍ SLOŽKA PANKREATU ... // IV. GLANDULA SUPRARENALIS, NADLEDVINA... // V. CORPUS PINEALE. EPIFYSA (SlSlNKA) ... // VI. HYPOPHYSIS (GLANDULA PITUITARIA) - HYPOFYSA. PODVĚSEK MOZKOVÝ... // VII. THYMUS. BRZLÍK
... // Vili. DIFUSNÍ ENDOKRINNÍ SYSTÉM ... // ANGIOLOGIE, CÉVNÍ SOUSTAVA // I. SANGUIS. KREV ... // II. COR, SRDCE ... // A. Celkový popis srdce... // B. Dutiny srdeční ... // 1. Atrium dextrum, pravá předsíň ... // 2. Ventriculus dexter, pravá komora ... // 3. Atrium sinistrum, levá předsíň ...y<... // 4. Ventriculus sinister, levá komora ... // Septum interventriculare ... // C. Stavba srdeční stěny... // 1. Endocardium, endokard ... // .. Chlopně srdeční ... // Srdeční skelet ... // 2. Myocardium, myokard ... // Myokard předsíní ... // Myokard komor ... // 3. Epicardium, epikard ... // D. Systema conducens cordis, převodní systém srdeční ... // 1. Nodus sinuatrialis - Keith-Flack (1907)... // 2. Nodus atrioventricularis - Tawara (1906) ... // 3. Fasciculus atrioventricularis - His (1893) ... // 4. Crus dextrum et sinistrum fasciculi atrioventricularis ... // 5. Rr. subendocardiales. Purkyněho vlákna (1845) ... // 243 // 255 // 257 // 260 // 265 // 268 // 270 // 270 // 270 // 272 // 279 // 280 281 // 283 // 284 287 291 296 296 299 // 301 // 302 312 314 318 // 338 // 341 // 342 // 343 // 346 // 347 // 351 // 352 // 356 // 357 357 359 359 362 364 364 366 366 366 366 369 371 // 371 // 372 // 372 // 373 373 // 373 // 374 // 375 // 376 // OBSAH /7 // 1. Ren (nephros, ledvina ...*... // 2. Calices renales et pelvis renalis, kalichy ledvinové a pánvička... // 3. Ureter, močovod ... // 4. Vesica urinaria, močový měchýř ... // 5. Urethra feminina,
ženská močová trubice ... // II. TOPOGRAFIE RETROPERITONEA, SPATIUM RETROPERITONEALE ... // III. ORGANA GENITALIA, POHLAVNÍ ORGANY ... // A. Organa genitalia masculina, mužské pohlavní orgány ... // 1. Testis, varle ...»... // Sestup varlat, descensus testium ... // 2. Epididymis, nadvarle... // 3. Ductus deferens, chámovod ... // 4. Scrotum et funiculus spermaticus, šourek a provazec semenný ... // 5. Vesiculae seminales seu glandulae vesiculosae, váčky semenné (žlázky měchýřkové) // 6. Prostata, předstojná žláza ... // 7. Urethra masculina, mužská močová trubice ... // 8. Penis, pyj ...;...— // B. Organa genitalia feminina, ženské pohlavní orgány ... // 1. Ovarium, vaječník... // 2. Tuba uterina, vejcovod ... // 3. Uterus (metra), děloha ... // Poloha dělohy a široká řasa děložní. ligamentum latum uteri či plica lata uteri. // 4. Vagina, pochva ...*... // 5. Organa genitalia feminina externa, zevní ženské pohlavní orgány ... // IV. TOPOGRAFIE PÁNVE ... // GLANDULAE ENDOCRINAE, ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ // I. GLANDULA THYROIDEA, ŽLÁZA ŠTÍTNÁ... // II. GLANDULAE PARATHYROIDEAE. ŽLÁZY PŘlSTÍTNÉ... // III. PARS ENDOCRINA PANCREATIS. ENDOKRINNÍ SLOŽKA PANKREATU ... // IV. GLANDULA SUPRARENALIS, NADLEDVINA... // V. CORPUS PINEALE, EPIFYSA (SlSlNKA) ...:... // VI. HYPOPHYSIS (GLANDULA PITUITARIA) - HYPOFYSA. PODVĚSEK MOZKOVÝ... // VIL THYMUS. BRZLÍK ... // VIII. DIFUSNÍ ENDOKRINNÍ SYSTÉM ... // 243 // 255
257 // 260 // 265 // 268 // 270 // 270 // 270 // 272 // 279 // 280 281 // 283 // 284 287 291 296 296 299 // 301 // 302 312 314 318 // 338 // 341 // 342 // 343 // 346 // 347 // 351 // 352 // ANGIOLOGIE, CÉVNÍ SOUSTAVA // I. SANGUIS. KREV ... // ?. COR, SRDCE... // A. Celkový popis srdce... // B. Dutiny srdeční ... // 1. Atrium dextrum, pravá předsíň ... // 2. Ventriculus dexter, pravá komora ... // 3. Atrium sinistrum, levá předsíň ... // 4. Ventriculus sinister, levá komora ... // Septum interventriculare ... // C. Stavba srdeční stěny... // 1. Endocardium, endokard ... // . Chlopně srdeční ... // Srdeční skelet ... // 2. Myocardium, myokard ... // Myokard předsíní ... // Myokard komor ... // 3. Epicardium, epikard ... // D. Systema conducens cordis, převodní systém srdeční ... // 1. Nodus sinuatrialis - Keith-Flack (1907)... // 2. Nodus atrioventricularis - Tawara (1906) ... // 3. Fasciculus atrioventricularis - His (1893) ... // 4. Crus dextrum et sinistrum fasciculi atrioventricularis // 5. Rr. subendocardiales. Purkyněho vlákna (1845) ... // 356 // 357 357 359 359 362 364 364 366 366 366 366 369 371 // 371 // 372 // 372 // 373 373 // 373 // 374 // 375 // 376 // 8/ // OBSAH // 6. Internodální a interatriální spoje... 375 // Akcesorní dráhy ... 375 // E. Pericardium, perikard. osrdečník ... 379 // F. Cévy a nervy srdce ... 332 // 1. Arteriae coronariae cordis, srdeční tepny ... 332 // a. A. coronaria cordis dextra ... 332 // b. A.
coronaria cordis sinistra ... 333 // c. Přehled oblasti zásobení jednotlivými koronárními tepnami... 384 // d. Anastomosy koronárních tepen ... 335 // 2. Venae cordis, srdeční žíly ... 333 // a. Systém sinus coronarius ... 333 // b. Vv. cordis anteriores ... 337 // c. Vv. cordis minimae (Thebesii) ... 337 // d. Venovenosni anatomosy ... 337 // 3. Lymfatické cévy srdce ... 333 // 4. Inervace srdce... 339 // G. Endokrinní činnost srdce ... 391 // H. Poloha srdce ... 392 // Auskultační místa chlopní ... 393 // Rentgenový obraz srdce ...;... 394 // CH. Vývoj srdce vzhledem ? popisu srdce ... 395 // Srdeční cyklus ... 397 // III. KREVNÍ CÉVY ... 399 // CIRCULUS SANGUINIS. KREVNÍ OBĚH ...399 // Circulus sanguinis minor, malý krevní oběh ... 399 // Circulus sanguinis major, velký krevní oběh ... 400 // arteriae, tepny...4oo // Aorta ascendens ... 401 // Arcus aortae ... 4q2 // Truncus brachiocephalicus ... ’ 404 // Arteria carotis communis ... 404 // 1. A. carotis externa ... 407 // A. thyroidea superior... 407 // A. lingualis ... 407 // A. facialis ... 403 // A. pharyngea ascendens ... 403 // A. occipitalis ... 409 // A. auricularis posterior ... 409 // A. temporalis superficialis ... 409 // A. maxillaris ... 4? // 2. A. carotis interna... 4 j 2 // Vetve a. carotis interna pro hlavu ... 413 // A. ophthalmica ... 413 // Vetve a. carotis interna pro mozek... 415 // Arteria subclavia ... 413 // A. vertebralis ... 417 // A. thoracica interna... 413
Truncus thyrocervicalis ... 419 // Truncus costocervicalis ... 420 // A. transversa colli ... 420 // Arteria axillaris ... 422 // A. thoracoacromialis ... 422 // A. thoracica lateralis ... 422 // A. subscapularis ... 422 // A. circumflexa humeri anterior ... 423 // A. circumflexa humeri posterior... 423 // Tepny horní končetiny... 423 // A. brachialis ... 423 // A. ulnaris... 424 // A. radialis ... 427 // Aorta descendens ... 423 // 1. Aorta thoracica ... 423 // OBSAH /9 // Větve parietální ... 430 // * Aa. intercostales posteriores ... 430 // A. subcostalis ... 431 // Aa. phrenicae superiores ... 431 // Vetve viscerální ... 431 // Rr. oesophageales ... 431 // Rr. pericardiaci ... 431 // Rr. bronchiales ... 431 // 2. Aorta abdominalis... 431 // Parietální větve ... 432 // Aa. phrenicae inferiores... 432 // Aa. lumbales ... 433 // Párové viscerální větve ... 433 // Aa. suprarenales mediae ... 433 // Aa. renales ... 433 // Aa. testiculares (ovaricae) ...*... 433 // Nepárové viscerální větve ... 434 // Truncus coeliacus (tripus Halieri) ... 434 // A. lienalis ... 436 // A. mesenterica superior... 436 // A. mesenterica inferior ... 438 // Arteria iliaca communis... 439 // Arteria iliaca interna ... 440 // Parietální větve a. iliaca interna ... 441 // A. iliolumbalis ... 441 // Aa. sacrales laterales... 441 // A. glutaea superior ... 441 // A. glutaea inferior ... 442 // A. obturatoria ... 442 // Viscerální větve a. iliaca interna ... 442 // Aa. vesicales
superiores - a. umbilicalis ... 442 // A. ductus deferentis ... 442 // A. vesicalis inferior ... 442 // A. rectalis media ... 443 // A. uterina ... 443 // A. pudenda interna ... 444 // Arteria iliaca externa ... 446 // Tepny dolní končetiny ... 447 // A. femoralis ... 447 // A. poplitea... 450 // A. tibialis anterior ... 450 // A. tibialis posterior ... 453 // VENAE. ŽÍLY... 455 // Vena cava superior ... 455 // Přítoky vena cava superior ... 457 // Venae brachiocephalicae ... 457 // Přítoky w. brachiocephalicae ... 457 // Vena jugularis interna... 458 // 1. Intrakraniální přítoky... 459 // Sinus durae matris ... 459 // Vv. ophthalmicae... 463 // 2. Extrakraniální přítoky... 464 // Vv. pharyngeae ... 464 // V. retromandibularis ... 465 // V. facialis ... 465 // V. lingualis ... 465 // V. thyroidea superior... 467 // V. thyroidea media ... 467 // V. jugularis externa... 467 // V. occipitalis ... 467 // Vena subclavia ... 468 // Přítoky vena subclavia... 468 // 10/ OBSAH // Vena axillaris... // Prítoky vena axillaris... // Žíly horní končetiny ... // 1. Povrchové žíly horní končetiny // 2. Hluboké žíly horní končetiny .. // Vena azygos et hemiazygos ... // Vena azygos ... // Plexus venosi veretebrales ... // Vena cava inferior ... // 1. Parietální přítoky ... // 2. Viscerální přítoky ... // 3. Kavo-kavální anastomosy ... // Vena iliaca communis ... // Vena iliaca interna ... // 1. Parietální přítoky ... // 2. Viscerální přítoky ...
// Vena iliaca externa... // Žíly dolní končetiny ... // Povrchové žíly dolní končetiny.. // V. saphena magna... // V. saphena parva ... // Hluboké žíly dolní končetiny ... // Vena portae ... // Porto-kavální anastomosy ... // Fetální cirkulace ... // MÍZNÍ CÉVY, LYMFATICKÝ SYSTÉM // 468 // 469 469 469 471 471 471 // 473 // 474 476 // 476 // 477 477 479 479 // 479 // 480 // 480 // 481 481 484 // 484 // 485 488 490 // I. SLEZINA, LIEN ... // ?. BRZLÍK. THYMUS ... // III. LYMFATICKÉ UZLINY, NODI LYMPHATICI ... // Stavba lymfatické uzliny... // Cévní zásobení uzliny ... // Funkce lymfatické uzliny ... // Cirkulace lymfocytů v uzlině ... // Hemolymfatické uzliny ... // Lymfatická tkáň v orgánech ... // Monocyto-makrofágový systém ... // IV. VASA LYMPHATICA. MÍZNÍ CÉVY ... // A. Hlavní mízní kmeny ... // 1. Ductus thoracicus, hrudní mízovod ... // 2. Ductus lymphaticus dexter ... // B. Mízní cévy a uzliny jednotlivých oblastí těla . // 1. Lymfatický systém hlavy... // 2. Lymfatický systém krku ... // Mízní cévy a uzliny jazyka... // 3. Lymfatický systém proximální končetiny a prsu Regionální uzliny horní končetiny, nodi axillares // Lymfatický systém horní končetiny... // Lymfatická drenáž mléčné žlázy a prsu... // 4. Lymfatický systém hrudníku... // Lymfatický systém vnitřní strany hrudní stěny .. // Lymfatický systém mediastina ... // Lymfatický systém plic ... // 5. Lymfatický systém
břicha a pánve ... // Hlavní lymfatické cévy a uzliny břicha a pánve .. // Lymfatická drenáž uteru a vagíny... // Lymfatická drenáž varlete... // Lymfatická drenáž ovaria ... // Lymfatická drenáž zevního genitálu ... // Lymfatická drenáž nepárových břišních orgánů Lymfatická drenáž žaludku... // 498 // 502 // 505 // 505 // 506 // 506 // 507 // 508 508 // 508 // 509 511 // 511 // 512 515 // 515 // 516 // 519 // 520 // 521 // 522 // 523 527 527 527 // 531 // 532 532 534 534 // 534 // 535 535 535 // OBSAH /11 // Lymfatická drenáž pankreatu a sleziny... 536 // Lymfatická drenáž duodena a hlavy pankreatu... 537 // Lymfatická drenáž jater a žlučníku... 537 // Lymfatická drenáž tenkého střeva ... 537 // Lymfatická drenáž tlustého střeva a appendixu ... 537 // Lymfatická drenáž rekta ... 540 // 6. Lymfatický systém distální končetiny ... 540 // Regionálni uzliny dolní končetiny ... 540 // Lymfatické cévy dolní končetiny ... 541 // 7. Lymfatický systém stěn trupu - vodní předěl ... 542 // Místa palpace lymfatických uzUn ... 546 // « // 0

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC