Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2010
835 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7182-280-6 (váz.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. německý text, německé resumé
000188416
ÚVOD K EDICI MÍŠEŇSKÉ PRÁVNÍ KNIHY (Vladimír Spáčil) -- 1. Právní situace v Německu před vznikem Saského zrcadla -- 2. Autor Saského zrcadla -- 2.1. Rod Eikeho z Repgowa -- 2.2. Rodiště Eikeho z Repgowa -- 2.3. Doba Eikeho narození -- 2.4. Vzdělání Eikeho z Repgowa -- 2.5. Život Eikeho z Repgowa -- 3. Saské zrcadlo -- 3.1. Název Saského zrcadla -- 3.2. Sepsání Saského zrcadla -- 3.3. Místo vzniku Saského zrcadla -- 3.4. Prameny Saského zrcadla -- 4. Klenkok a jeho boj proti saskému zrcadlu -- 4.1. Odpor proti Saskému zrcadlu -- 4.2. Klenkokův život -- 4.3 Klenkokův spis proti Saskému zrcadlu -- 4.4. Další Klenkokovy spisy -- 4.5 Papežovo stanovisko k napadeným článkům -- 5. Saské zrcadlo a jeho obsah, využívání, další zpracování a vliv na jiná práva -- 5.1. Obsah Saského zrcadla -- 5.2. Další zpracování Saského zrcadla -- 5.3. Rozšíření Saského zrcadla -- 5.4. Klasifikace rukopisů Saského zrcadla -- 5.5. Vliv Saského zrcadla na jiná práva -- 5.6. Glosátoři Saského zrcadla -- 5.7. Překlady Saského zrcadla -- 5.8. Trvalost Saského zrcadla -- 5.9 Edice Saského zrcadla -- 6. Právní knihy vzniklé na základě Saského zrcadla -- 6.1. Rozvoj právních knih -- 6.2. Právní knihy ovlivněné Saským zrcadlem -- 7. Soupisy rukopisů německých právních knih -- 7.1. Právní knihy a jejich definice -- 7.2. Homeyerův první soupis (1Homeyer) -- 7.3. Homeyerův druhý soupis (2Homeyer) -- 7.4. Přepracovaný
Homeyerův soupis (3Homeyer) -- 7.5. Soupis Oppitzův -- 8. Magdeburské právo -- 8.1. Počátky a vývoj magdeburského práva -- 8.2. Vztah Saského zrcadla a magdeburského práva -- 8.3 Vliv Wichmannova privilegia z r. 1188 na magdeburské městské právo -- 8.4. Rozšíření vlivu magdeburské vrchní stolice -- 8.5. Konec působnosti magdeburské vrchní stolice -- 9. Kolonizace, města a jejich právo a správa -- 9.1. Tzv. východní kolonizace -- 9.2. Vývoj měst -- 9.3. Městské právo -- 9.4. Městská správa -- 9.5. Šíření měst a magdeburského práva do východních zemí -- 10. Magdeburské právo v českých zemích -- 10.1. Čechy -- 10.2. Ústup a zánik platnosti magdeburského práva v Čechách -- 10.3. Morava a vznik prvních měst Bruntálu a Uničova -- 10.4. Magdeburské právo a postavení Bruntálu a Uničova -- 11. Olomouc — počátky, právo a správa -- 11.1. Založení města -- 11.2. Právo a správa města do pol. 14. stol -- 11.3. Město po roce 1352 -- 11.4. Udělení magdeburského práva -- 11.5. Rukopis magdeburského práva převzatého z Vratislavi roku 1352 -- 11.6. Popis I. části rukopisu CO 403 (Oppitz č. 119D -- 11.7. Správa města Olomouce po roce 1352 -- 11.8. Olomouc jako vrchní stolice magdeburského práva -- 11.9. Snahy panovníka o unifikaci městského práva -- 12. Míšeňská právní kniha -- 12.1. Potřeba psaného práva -- 12.2. Místo vzniku Míšeňské právní knihy -- 12.3. Doba vzniku Míšeňské
právní knihy -- 12.4. Relativní stáří rukopisů Míšeňské právní knihy -- 12.5. Vývoj názvu Míšeňské právní knihy -- 12.6. Prameny Míšeňské právní knihy -- 12.7. Odkazy v Míšeňské právní knize na použité prameny -- 12.8. Obsah Míšeňské právní knihy -- 12.9. Pokus o určení archetypu Míšeňské právní knihy -- 12.10. Autorství Míšeňské právní knihy -- 12.11.Veršovaný doslov Míšeňské právní knihy -- 13. Klasifikace Míšeňské právní knihy -- 13-1. Niemannovo dělení -- 13.2. Ullrichovo dělení -- 13.3. Weizsáckerovo dělení -- 13.4. Dělení rukopisů Míšeňské právní knihy podle Oppitze -- 14. Úplné rukopisy, fragmenty a deperdita Míšeňské právní knihy -- 14.1. Skladba dochovaných rukopisů Míšeňské právní knihy -- 14.2. Přehled rukopisů Míšeňské právní knihy podle počtu knih -- 14.3. Rozšíření Míšeňské právní knihy v českých zemích -- 14.4. Překlady Míšeňské právní knihy do češtiny -- 15. Dosavadní edice Míšeňské právní knihy -- 15.1. Dílčí edice Míšeňské právní knihy před rokem 1770 -- 15.2. Bóhmeho edice -- 15.3. Projekt Nietzscheho -- 15.4. Geyderova dílčí edice -- 15.5. Ortloffova edice -- 15.6. Ullrichovy práce na přípravě edice Míšeňské právní knihy -- 15.7. Weizsáckerova příprava edice Míšeňské právní knihy -- 15.8. Edice Míšeňské právní knihy jako desideratum -- 15.9. Stanoviska Schmidt-Wiegandové a Oppitze
k problematice edice Míšeňské právní knihy -- 15.10. Edice Hlubčické právní knihy vydaná Gunhild Rothovou -- 16. Rukopisy Míšeňské právní knihy se vztahem k Olomouci -- 16.1. Zprávy o Míšeňské právní knize v kanceláři a archivu města Olomouce -- 16.2. Rukopis V: Ósterreichische Nationalbibliothek Wien, sign. Cvp 14869 -- 16.3. Rukopis 02. ZAO-O, Kapitulní knihovna, sign. CO 403, II. část -- 16.4. Rukopis B. Moravský zemský archiv v Brně, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 259 -- 16.5. Rukopis Oj ZAO SOkA Olomouc, AMO, Knihy, sign. 1304 -- 16.6. Důvody vybrání rukopisu B pro edici -- 17. Rukopis Míšeňské právní knihy z roku 1389 a rukopis z 2. pol. 17. stol -- 17.1. Rukopis ZAO SOkA Olomouc, AMO, Knihy, sign. 167 -- 17.2. Rukopis MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 804 -- 18. Závěr -- PRAMENY A LITERATURA -- ZKRATKY -- SIGLY -- EDIČNÍ ZÁSADY PŘÍLOHY -- Porovnání distinkcí rukopisů B, Oj, 02, V aj -- Prameny Míšeňské právní knihy a jejich konkordance -- 1. Konkordance Ortloffova -- 2. Konkordance Ullrichova -- 3. Konkordance Herdlitschkové -- 4. Sloučené konkordance 1-3 -- RESUMEE -- JAZYKOVÝ ROZBOR ČTYŘ RUKOPISŮ MÍŠEŇSKÉ PRÁVNÍ KNIHY SE VZTAHEM K OLOMOUCI (Libuše Spáčilová) -- 1. Charakteristika míšeňské jazykové oblasti -- 2. Grafika rukopisů -- 2.1. Distribuce grafémů <i j y> a <u v w> -- 2.2. Označení délky vokálů -- 2.3. Způsob označení přehlásky -- 2.4. Varianty v grafice střhn.
diftongů -- 2.5. Zdvojování a hromadění grafémů -- 2.6. Grafické rozlišení střhn. s 3, ss 33 -- 3. Hláskosloví ve zkoumaných rukopisech -- 3.1. Vokalizmus -- 3.1.1. Obecná charakteristika vokalizmu v raně novohornoněmeckém období -- 3.1.2. Diftongizace -- 3.1.3. Monoftongizace -- 3.1.4. Labializace a delabializace -- 3.1.5. Synkopa a apokopa -- 3.1.6. Dialektální rysy východostředoněmecké a východohorskoněmecké (bavorské) ve zkoumaných rukopisech -- a) Středoněmecké prvky -- b) Bavorské prvky -- 3.1.7. Změny ve vokalismu společné více nářečním oblastem -- 3.2. Konsonantizmus -- 3.2.1. Střhn. s v iniciálním postavení před /, m, n, w -- 3.2.2. Dentální epithese -- 3.2.3. Vývoj střhn. řpřed w -- 3.2.4. Asimilace konsonantů -- 3.2.5. Vynechávání konsonantů h, ch, w, j, r, g -- 3.2.6. Kontrakce -- 3.2.7. Neutralizace znělosti konsonantů na konci slova -- 3.2.8. Lenizace -- 3.2.9. Dialektální rysy v konsonantizmu -- a) Středoněmecké, piíp. východostředoněmecké nářeční prvky -- b) Bavorské prvky -- 4. morfologické nářeční prvky -- 4.1. Středoněmecké prvky -- 4.2. Bavorské prvky -- 4.3. Dílčí závěr jazykové analýzy zkoumaných rukopisů -- 5. fonografematický a morfologický rozbor vlastních jmen v analyzovaných rukopisech -- 5.1. Zkomoleniny vlastních jmen v olomouckých exemplářích Míšeňské právní knihy -- 5.2. Grafika jmen v Míšeňské právní knize -- 5.2.1. Psaní velkých písmen
-- 5.2.2. Způsob psaní vlastních jmen cizího původu -- 5.2.3. Způsob psaní vlastních jmen německého původu -- 5.3. Hláskové změny ve jménech německého původu -- 5.4. Morfologické zvláštnosti vlastních jmen cizího původu -- 5.5. Vlastní jména shrnutí -- 6. Srovnání jazyka rukopisů V,Ou 02, B -- 6.1 Srovnání rukopisů B 3. 02 -- 6.1.1. Grafematika v rukopisech 5a02 -- 6.1.2. Vokalizmus v rukopisech B a 02 -- 6.1.3. Konsonantizmus v rukopisech B a 02 -- 7. Rozbor Míšeňské právní knihy v rovině lexikální -- 7.1. Příklady odlišností ve výběru lexémů v jednotlivých rukopisech -- 7.2. Odborný jazyk v Míšeňské právní knize -- 7.3. Odborné výrazy v Míšeňské právní knize z hlediska etymologického -- 7.4. Slovní zásoba v Míšeňské právní knize z hlediska slovotvorby -- 7.4.1. Složená slova -- 7.4.2. Slova odvozená předponami nebo příponami -- 7.5. Geografie právních termínů -- 7.6. Právní terminologie v Míšeňské právní knize z onomaziologického a semaziologického hlediska -- 7.7. Ukázka sémantických polí -- 7.7.1. Soudce a zaměstnanci soudu -- 7.7.2. Pokrevní příbuzní -- 7.8. Frazeologizmy a jiná slovní spojení v Míšeňské právní knize -- 7.8.1. Dvoučlenná idiomatická spojení -- 7.8.2. Dvou a vícečlenná neidiomatická spojení -- 7.8.3. Frazeologické termíny v Míšeňské právní knize -- 7.8.4. Verbální frazeologizmy v Míšeňské právní knize -- 7.8.5. Větné frazeologizmy
-- 7.8.6. Verbonominální konstrukce -- 8. Závěr jazykového rozboru rukopisů Míšeňské právní knihy -- 9. resumee LlNGUISTISCHE UNTERSUCHUNG der „OlMŮTZER" HANDSCHRIFTEN des MEIfiNER rechtsbuchs -- PRAMENY A LITERATURA -- ZKRATKY -- OBSAH MÍŠEŇSKÉ PRÁVNÍ KNIHY PODLE KNIH, KAPITOL A DISTINKCÍ -- EDICE MÍŠEŇSKÉ PRÁVNÍ KNIHY -- I. kniha -- II. kniha -- III. kniha -- IV. kniha -- V. kniha -- VI. kniha -- VII. kniha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC