Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Radnice : Spolek divadelních ochotníků v Radnicích ; Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2001-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.muzeumradnice.cz/cs/muzeum/jeden-jazyk-nase-heslo-bud/ 

2001-2009
1-5
Sv.1(2001)-
1x za dva roky
Součástí názvu je číselné pořadí konference
Jednotlivé svazky mají ISBN
Jednotlivé svazky mají rozlišovací název
V tiráži uvedeno: Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti ... (2001,2003,2005); Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké mezioborové konference konané u příležitosti ... (2007)
Český text, anglické a německé resumé
80-85093-68-5 (1/2001 ; brož.) 80-85093-76-6 (2/2003 ; brož.) 80-85093-93-6 (3/2005 ; brož.) 978-80-86944-18-0 (4/2007 ; brož.) 978-80-86944-28-9 (5/2009 ; brož.)
000190822
SVAZEK I / 2001 :   Jaroslav Vyčichlo: Radnice – Působiště A. J. Puchmajera // Vladimír Novotný: „Drobné, ale významné dílko...“ (otazníky nad Puchmajerovými překlady z Kouzelné flétny) // Viktor Viktora: Puchmajerova óda na Jana Žižku z Trocnova // Ladislava Lederbuchová: Nejen o Puchmajerových bajkách (k historickým proměnám sémantiky bajkových postav vlka a lišky) // Bohuslav Hoffmann: Rýmy a rýmovník A. J. Puchmajera // Helena Chýlová: Jazyk kázání Antonína Jaroslava Puchmajera // Hroznata František Janoušek: K teologii Puchmajerových kázání // Lubomír Sršeň: „Puchmajer zde dobře podařen“ (k básníkovým portrétům) // Rudolf Vévoda: Antonín Jaroslav Puchmajer jako katolický kněz // Miloslav Krbec: Josef Dobrovský a Antonín Jaroslav Puchmajer // Jiří Majer: Ke vztahům Kaspara hraběte Sternberga a Antonína Jaroslava Puchmajera (1810-1820) // Pavla Suchá: Antonín Puchmajer a Česká čtenářská společnost v Radnicích // Miroslav Novotný: Antonín Jaroslav Puchmajer a jižní Čechy // Jiřina Svobodová: Vztah Antonína J. Puchmajera k ruštině // Božena Plánská: Východiska témat a žánrů Puchmajerových almanachů // Josef Peřina: Puchmajerovy almanachy a „Die erstlinge unserer einsamen Stunden“ // Olga Brandtová: Šebestián Hněvkovský a látky lidových balad (k problematice balady Vnislav a Běla) // Jan Klufa: Básnická činnost Jana Nejedlého // František Všetička: Puchmajerovec z Moravy // Martina Šulcková: Slovenští veršovci – Slovenské verše (tvorba R. Leškové, Š. Lešky, J. Palkoviče a B. Tablice v kontextech) // Eva Ryšavá: Zlidovělé skladby Puchmajerových almanachů // Blanka Hemelíková: Puchmajerův „Jeden jazyk“ v parodickém mnohohlasí (vývoj recepce – parodie) // Martina Krausová: „Perličky z Puchmajerova rodiště“ (aneb „Co se ve škole neučilo“) //
Karel Jindřich: Kulturně společenské dění na Radnicku v době A. J. Puchmajera // Milan Hlavačka: „Clarissime Domine, mnoho-li Vaše fara vynáší?“ (Solidarita nebo klientelismus: materiální zázemí českého vlastence v prvních desetiletích 19. století) // František Morkes: Školství v době Antonína Jaroslava Puchmajera // Jaroslav Vyčichlo: Místo doslovu
SVAZEK II / 2003 :   Vladimír Beneš: Bratři Nejedlí a Žebrák // Milan Hlavačka: „Příklad česko-německého diskurzu z předbřeznových Čech“ // František Morkes: Vlastenecké snahy o povznesení českého jazyka ve školách // Vladimír Novotný: Mladý bůh českého Parnasu (Josef Vorel, Vojtěch Nejedlý a další) // Blanka Hemelíková: Vojtěch Nejedlý – Bohyně (komicko-satirická poéma jako literární polemika) // Josef Peřina: Na okraj geneze básní Lenka a Krásná Božena Vojtěcha Nejedlého // Karel Jindřich: Literární tvorba Vojtěcha Nejedlého za jeho působení v Mirošově // Eva Ryšavá: Skladby Vojtěcha Nejedlého v kramářských tiscích a rukopisných zpěvnících // František Všetička: Romance Vojtěcha Nejedlého // Věra Chmelíková: Obraz dítěte v díle Vojtěcha Nejedlého // Dalibor Dobiáš: Puchmajerovské almanachy a srovnávací versologie // Viktor Viktora: Verš Vojtěcha Nejedlého // Zbyněk Holub: K vývoji obrozenecké češtiny kněze Vojtěcha Nejedlého (na přelomu 18. a 19. století; na textech kázání a eposů) // Marie Janečková: K jazyku eposu Otokar od Vojtěcha Nejedlého // Jarmila Alexová: Komunikativní funkce slovesa v Nejedlého eposu Otokar // Hroznata František Janoušek: K teologii kázání Vojtěcha Nejedlého // Helena Chýlová: Kázání Vojtěcha Nejedlého a Antonína Jaroslava Puchmajera z konfrontačního pohledu // Jiřina Svobodová: Josef Dobrovský a jeho vztah k ruštině // Restaurování náhrobku Vojtěcha Nejedlého // Několik slov závěrem
SVAZEK III / 2005 :   Jaroslav Vyčichlo: Sto padesát pět let Spolku divadelních ochotníků v Radnicích // Milan Hlavačka: Formování české novověké společnosti a její interpreti – historici (Úvahy o české historiografii 19. století a o koncepci) // Jan Císař: Jistoty tichého domova (České divadlo a Biedermeier) // František Černý: Divadlo českého národního obrození // Radomír Malý : Religiozita v dramatu českého národního obrození // Josef Peřina: Bouda – Vlastenecká scéna Čechů a českých Němců // Alena Jakubcová: Dramaturgie vlastenského divadla (Projekt soupisu repertoáru) // Adolf Scherl: První obrozenské překlady Kouzelné flétny // Daniel Soukup: Postava Zatrána v Lindově Jaroslavu Šternbergovi (Památce Prof. A. Sticha) // Jan Hyvnar: Klicperovy neúspěšné pokusy o tragédii // Magdaléna Pokorná: Žižkova smrt – letmo na jevišti, léta v policejní režii // Božena Plánská: Pokusy o velké české drama (František Turinský: Angelina, Jan Neruda: Francesca di Rimini) // Eva Šormová: Divadelní rok 1849 // Zbyněk Holub: Regionální kořeny pojmenování v textech „Oldřichovských“ divadelních her na počátku 19. století // Helena Chýlová: K jazyku Zímova dramatu Oldřich a Božena // Viktor Viktora: K počátkům obrozenské divadelní kritiky // Marcela Husová: Václav Vladislav Klement Pünner – Život, dílo, Maďaři a...? // Alice Dubská: Hrom a peklo! Aneb loupežníci v českých loutkových hrách (K repertoáru českých loutkářů v první polovině 19. století) // Dagmar a Josef Blümlovi: „Zrcadlo přírodě a světu nastavené“ v paměti tvůrců moderní české kultury (Příspěvek k poznání vlivu divadla v Čechách druhé poloviny 19. století) //
Bohuslav Hoffmann: Od komediantského vozu k Národnímu divadlu aneb Miroticko v dějinách českého divadla (Kopecký, Sychrovský, Aleš, Stroupežnický) // František Morkes: Mezi divadlem Prozatimním a Národním (Příběh architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna) // Věra Brožová: Česká hra ze života dětí v 1. polovině 19. století // Vladimír Novotný: Berounské koláče z pohledu 20. století // Bohdan Zilynskyj: Radnické ochotnické divadlo let 1862-1864 v denících Františka Petery-Rohoznického // J. Vyčichlo: Závěrem
SVAZEK IV / 2007 :   Viktor Viktora, Jaroslav Vyčichlo: Úvodem // Dagmar Blümlová – Josef Blüml: Český romantismus jako objekt vědeckého zkoumání // František Morkes: Dvakrát o neromantickém romantismu // Bohumil Jiroušek: František Palacký pohledem dějepisectví tzv. Gollovy „školy“ // Karel Sklenář: Romantismus v české archeologii a jeho literární ohlas // Roman Vondra: Hrabě Karel Chotek (1783-1868) – vizionář a inovátor doby předbřeznové // Milan Hlavačka: Politický myslitel a romantický podnikatel hrabě Wilhelm Wurmbrand // Martin Hrdina: Literárněhistorické hledání počátků romantismu // Josef Peřina: Jiskry romantismu v českých časopisech 20. let 19. století // Viktor Viktora: Cesta k máchovské scenérii a niternosti // Jitka Rauchová: Romantismus na scéně divadel první poloviny dvacátého století // Hana Voisine-Jechova: Preromantický jazyk – preromantický vztah k jazyku (Od Poláka k Tylovi) // Iva Homolová: Mnohoznačnost nedosažitelného. Koncept mýtu u J. Jungmanna // Róbert Kiss Szemán: Od nářku Uher k nářku Slavie v díle Jana Kollára // Jiří Novotný: Topos rozdvojení srdce // Jan Randák: Slované mezi mýtem a historií. Zamyšlení nad „romantickou“ a „vědeckou“ podobou Slovanů Jana Kollára a Františka Palackého // Veronika Faktorová: Poutě horskými pustinami (K jedné z podob romantického cestopisu českého obrození) // Božena Plánská: Josef Krasoslav Chmelenský: Basník versus estetik? // Bohdan Zilynskyj: Liblínská léta Václava Jaromíra Picka // Radomír Malý: Romantismus v díle Františka Sušila a jeho žáků // František Všetička: Hrobník Karla Sabiny // Věra Valemanová: Malíř Karel Postl a divadlo // Zbyněk Holub: Regionální prvky jazyka jako odkaz dobového romantismu nebo jako reflexe romantismu v řeči? (Od jazykové analýzy jazyka počátku 19. století k frazeologii) //
Helena Chýlová: K jazyku Miloty Zdirada Poláka // Jarmila Alexová: O předchůdci Máchova poetismu Šero hor/Temno hor // Marie Janečková: Barokní pozadí složených adjektiv v Máchově díle // Bohuslav Hoffmann: „Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!“ Mácha a postavy jeho díla v uměleckých interpretacích // Ladislava Lederbuchová: O dědictví romantismu v české meziválečné literatuře 20. století // Nikola Richtrová: Romantismus a dílo Otokara Fischera // Vladimír Křivánek: K romantickému rodokmenu Holanova díla // Irena Bukačová: Pozdrav od Františka Alexandra Hebera // Jaroslav Vyčichlo: Slovo na závěr
SVAZEK V / 2009 :   Hana Voisine-Jechova: Rozpory českého Biedermeieru // Denisa Nečasová, Jan Randák: Tradiční a dynamické v postavení a aktivitě českých žen ve 40. letech 19. století // Bohuslav Hoffmann: Česká povaha v textech literární vědou „zapomenutých, opomíjených a opovrhovaných“ obrozenských básníků // Ladislava Lederbuchová: Milovník žertu a pravdy (České téma v tvorbě Františka Jaromíra Rubeše) // Josef Peřina: Liberální tendence v tvorbě německých literátů z Čech před březnem roku 1848 // Viktor Viktora: Deset let poté // Roman Vondra: Liberálové a radikální demokraté v předbřeznovém Rakousku z pohledu románové fresky Karla Sabiny // František Všetička: Sabinův román Na poušti
cnb001796306
cnb001796306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC