Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24.4) Půjčeno:390x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
301 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3434-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7519-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7821-1 (online ; epub)
Psyché
3. dotisk 2018
Obsahuje bibliografii na s. 243-284, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000190879
1. 100 LET VÝZKUMU OSOBNOSTI V PSYCHOLOGII (Marek Blatný) -- 1.1 Vznik psychologie osobnosti jako samostatné disciplíny -- 1.2 Dvě oblasti zájmu psychologie osobnosti -- 1.3 Psychologické chápání pojmu osobnost -- 1.4 Hlavní témata psychologie osobnosti -- 1.4.1 Biologická báze osobnosti temperament -- 1.4.2 Rysy osobnosti -- 1.4.3 Motivace -- 1.4.4 Inteligence -- 1.4.5 Kognitivní stránka osobnosti sebepojetí -- 1.4.6 Utváření a vývoj osobnosti -- 1.4.7 Lidské ctnosti a silné stránky charakteru -- 1.5 Perspektivy psychologie osobnosti -- 2. MODERNÍ TEORIE TEMPERAMENTU (Marek Blatný) -- 2.1 Moderní historie výzkumu temperamentu -- 2.2 Definice temperamentu -- 2.3 Kritéria rozdělení temperamentových teorií -- 2.4 Teorie vycházející z výzkumu dětské populace -- 2.4.1 Teorie Thomase a Chessové a jejich pojem „goodness of fit" -- 2.4.2 EAS teorie Busse a Plomina -- 2.4.3 Emoční teorie dětského temperamentu Goldsmithe a Campose -- 2.4.4 Kaganovo pojetí inhibovaného a neinhibovaného temperamentu -- 2.5 Teorie vycházející z výzkumu dospělé populace -- 2.5.1 Něbylicynova teorie temperamentu -- 2.5.2 Merlinova teorie temperamentu -- 2.5.3 PEN teorie H. J. Eysencka -- 2.5.4 Grayova neuropsychologická teorie temperamentu -- 2.5.5 Strelauova regulační teorie temperamentu -- 2.5.6 Zuckermanův koncept „hledání vzruchu " (sensation seeking) -- 2.5.7 Cloningerův neurobiologický model temperamentu -- 2.6 Závěr -- 3. NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ RYSŮ: PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI (Martina Hřebíčková) -- 3.1 Vymezení vlastností osobnosti -- 3.2 Lexikální (taxonomické) výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti -- 3.2.1 Pětifaktorový model (popisu) osobnosti -- 3.2.2 Historie pětifaktorového modelu popisu osobnosti v lexikálních studiích -- 3.2.3 Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie //
3.2.3 Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie -- 3.2.4 Obsah pěti obecných charakteristik osobnosti -- 3.2.5 Srovnání pětifaktorových struktur v různých jazycích -- 3.2.6 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura -- 3.2.7 Zhodnocení lexikálního přístupu k pětifaktorovému modelu -- 3.3 Dispoziční (dotazníkový) přístup zkoumání pětifaktorové struktury osobnosti -- 3.3.1 NEO inventáře -- 3.3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti -- 3.3.3 Rodové odlišnosti pěti dimenzí osobnosti -- 3.3.4 Mezikulturní psychologie rysů -- 3.3.5 Pětifaktorová teorie osobnosti -- 3.3.6 Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu k pětifaktorovému modelu -- 3.4 Uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti -- 3.4.1 Použití v klinické psychologii a psychiatrii -- 3.4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví -- 3.4.3 Další využití při výběru profese, v pracovní, podnikové a organizační psychologii -- 3.4.4 Uplatnění v pedagogické praxi a pedagogicko-psychologických výzkumech -- 3.5 Zhodnocení omezení a přínosů pětifaktorového modelu osobnosti -- 4. INTELIGENCE (Alena Plháková) -- 4.1 Definice inteligence -- 4.2 Měření inteligence -- 4.2.1 Testy inteligence -- 4.2.2 Hodnocení testů inteligence -- 4.3 Faktorově-analytické modely inteligence -- 4.4 Kognitivní modely inteligence -- 4.4.1 Jednoduché procesy zpracování informací ve vztahu k inteligenci -- 4.4.2 Kognitivní komponenty -- 4.5 Kontextové modely: inteligence jako kulturní invence -- 4.5.1 Kontextový přístup k intelektovému vývoji -- 4.5.2 Vliv kulturních modelů na vytváření testů inteligence -- 4.5.3 Hodnocení kontextových modelů inteligence -- 4.6 Systémové modely inteligence -- 4.6.1 Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí -- 4.6.2 Hodnocení teorie rozmanitých inteligencí -- 4.6.3 Sternbergova triarchická teorie inteligence //
4.6.4 Hodnocení systémových modelů inteligence -- 4.7 Další typy inteligence -- 4.7.1 Praktická inteligence -- 4.7.2 Sociální inteligence -- 4.7.3 Emoční inteligence -- 4.8 Kontroverze dědičnost versus prostředí -- 4.9 Závěr -- 5. SEBEPOJETÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE (Marek Blatný) -- 5.1 Úvod -- 5.2 Sociálně-kognitivní psychologie: historie a současný status -- 5.3 Definice sebepojetí -- 5.4 Historické kořeny současného výzkumu sebepojetí -- 5.4.1 William James -- 5.4.2 Symboličtí interakcionisté -- 5.5 Současný pohled na sebepojetí -- 5.5.1 Multifacetové sebepojetí -- 5.5.2 Hierarchické sebepojetí -- 5.5.3 Dynamické sebepojetí -- 5.5.4 Sebepojetí jako Jáský systém -- 5.6 Psychologická konceptualizace Já jako subjektu činnosti -- 5.6.1 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň kognice -- 5.62 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň motivace -- 5.7 Kognitivní aspekt Já -- 5.7.1 Obsah sebepojetí -- 5.7.2 Struktura sebepojetí -- 5.7.3 Typy reprezentací Já -- 5.7.4 Kognitivní aspekty charakterizující sebepojetí jako celek -- 5.7.5 Diferencované, avšak jediné Já -- 5.8 Emoční aspekt Já -- 5.8.1 Mentální reprezentace emočního vztahu k sobě: sebehodnocení -- 5.8.2 Zdroje sebehodnocení -- 5.8.3 Aspekty sebehodnocení -- 5.8.4 Dimenzionalita globálního sebehodnocení -- 5.9 Konativní aspekt Já (seberegulace) -- 5.9.1 M. Sny der: sebemonitorování -- 5.9.2 Kontrolní model seberegulace Carvera a Scheiera -- 5.9.3 Teorie diskrepancí v sebepojetí (teorie osobních vodítek) E. T. Higginse -- 5.9.4 Sociálně kognitivní pojetí seberegulace A. Bandury -- 5.10 Metody výzkumu sebepojetí -- 5.11 Perspektivy výzkumu: od diferenciace k integraci -- 6. MOTIVACE A OSOBNOST (Iva Stuchlíková) -- 6.1 Úvod -- 6.1.1 Hlavní témata motivační psychologie -- 6.1.2 Motiv jako stav a rys -- 6.1.3 K pojmu motivace -- 6.1.4 Klasifikace motivů //
6.1.5 Vztah motivace k dalším psychickým procesům -- 6.1.6 Motivace jako proces -- 6.2 Motivační systém osobnosti -- 6.2.1 Implicitní motivy -- 6.2.2 Velká trojka motivů -- 6.2.3 Explicitní motivační systém -- 6.2.4 Vztahy implicitní-explicitní motivace -- 6.3 Motivace jako funkce kognitivního systému vybrané otázky -- 6.3.1 Motivace jako funkce očekávání úspěchu a incentivní hodnoty cíle -- 6.3.2 Formování intence cílová a implementační intence -- 6.3.3 Cyklus vzdávání se cíle (incentive disengagement) -- 6.3.4 Atribuční teorie motivace -- 6.3.5 Teorie sebedeterminace -- 6.3.6 Kompetence a motivace -- 7. TEORIE CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE (Katarína Millová) -- 7.1 Úvod -- 7.2 Klasické teorie celoživotního vývoje -- 7.2.1 Sigmund Freud: teorie psychosexuálního vývoje -- 7.2.2 Erik H. Erikson: teorie psychosociálního vývoje -- 7.2.3 Jean Piaget: teorie kognitivního vývoje -- 7.2.4 Robert J. Havighurst: teorie vývojových úkolů -- 7.2.5 Lawrence Kohlberg: teorie morálního vývoje -- 7.2.6 Carol Gilliganová: kritika Kohlbergovy teorie morálního vývoje -- 7.3 Moderní teorie celoživotního vývoje -- 7.3.1 Paul B. Baltes: teorie lifespanového vývoje -- 7.3.2 Jutta Heckhausenová: lifespanová teorie kontroly -- 7.3.3 Glen H. Elder,jr.: teorie celoživotní dráhy -- 7.3.4 Richard M. Lerner: teorie vývojového kontextualismu -- 7.3.5 David Magnusson: holistická interakční teorie jedinec-prostředí -- 7.4 Závěr -- 8. OSOBNÍ POHODA (Marek Blatný) -- 8.1 Úvod -- 8.2 Psychologie osobní pohody, její hlavní znaky -- 8.2.1 Co je osobní pohoda a co ji tvoří -- 8.2.2 Zdroje osobní pohody -- 8.3 Eudaimonický (vs. hédonický) přístup k osobní pohodě -- 8.3.1 Humanistická psychologie a pojem sebeaktualizace -- 8.3.2 Eudaimonické teorie osobní pohody -- 8.4 Vývoj osobní pohody v průběhu života -- 8.5 Podpora a udržování osobní pohody -- 8.6 Závěr //
9. SILNÉ STRÁNKY CHARAKTERU A CTNOSTI (Alena Slezáčková) -- 9.1 Úvod -- 9.2 Počátky pozitivní psychologie -- 9.3 Charakter ústřední pojem pozitivní psychologie -- 9.3.1 Východiska a zdroje klasifikace silných stránek charakteru -- 9.3.2 Kritéria pro vymezení silných stránek charakteru -- 9.3.3 VIA (Values in Action) klasifikace silných stránek charakteru a ctností -- 9.3.4 Další současné koncepce silných stránek -- 9.4 Závěr -- 10. SPIRITUALITA V CENTRU STRUKTURY OSOBNOSTI (Pavel Říčan) -- 10.1 Úvod -- 10.2 Definice spirituality a možnosti její operacionalizace -- 10.3 Spiritualita ve struktuře individuálních rozdílů faktorová analýza -- 10.4 Spiritualita jako komponenta architektury osobnosti -- 10.4.1 Spirituální motivace -- 10.5 Dodatek: Pražský dotazník spirituality -- O AUTORECH -- LITERATURA -- JMENNÝ REJSTŘÍK -- VĚCNÝ REJSTŘÍK -- SHRNUTÍ / SUMMARY
(OCoLC)693930731
cnb002128149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC