Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.9) Půjčeno:444x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
301 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3434-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-7519-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7821-1 (online ; epub)
Psyché
3. dotisk 2018
Obsahuje bibliografii na s. 243-284, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000190879
1. 100 LET VÝZKUMU OSOBNOSTI V PSYCHOLOGII (Marek Blatný) // 1.1 Vznik psychologie osobnosti jako samostatné disciplíny // 1.2 Dvě oblasti zájmu psychologie osobnosti // 1.3 Psychologické chápání pojmu osobnost // 1.4 Hlavní témata psychologie osobnosti // 1.4.1 Biologická báze osobnosti temperament // 1.4.2 Rysy osobnosti // 1.4.3 Motivace // 1.4.4 Inteligence // 1.4.5 Kognitivní stránka osobnosti sebepojetí // 1.4.6 Utváření a vývoj osobnosti // 1.4.7 Lidské ctnosti a silné stránky charakteru // 1.5 Perspektivy psychologie osobnosti // 2. MODERNÍ TEORIE TEMPERAMENTU (Marek Blatný) // 2.1 Moderní historie výzkumu temperamentu // 2.2 Definice temperamentu // 2.3 Kritéria rozdělení temperamentových teorií // 2.4 Teorie vycházející z výzkumu dětské populace // 2.4.1 Teorie Thomase a Chessové a jejich pojem „goodness of fit" // 2.4.2 EAS teorie Busse a Plomina // 2.4.3 Emoční teorie dětského temperamentu Goldsmithe a Campose // 2.4.4 Kaganovo pojetí inhibovaného a neinhibovaného temperamentu // 2.5 Teorie vycházející z výzkumu dospělé populace // 2.5.1 Něbylicynova teorie temperamentu // 2.5.2 Merlinova teorie temperamentu // 2.5.3 PEN teorie H. J. Eysencka // 2.5.4 Grayova neuropsychologická teorie temperamentu // 2.5.5 Strelauova regulační teorie temperamentu // 2.5.6 Zuckermanův koncept „hledání vzruchu " (sensation seeking) // 2.5.7 Cloningerův neurobiologický model temperamentu // 2.6 Závěr // 3. NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ RYSŮ: PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI (Martina Hřebíčková) // 3.1 Vymezení vlastností osobnosti // 3.2 Lexikální (taxonomické) výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti // 3.2.1 Pětifaktorový model (popisu) osobnosti // 3.2.2 Historie pětifaktorového modelu popisu osobnosti v lexikálních studiích // 3.2.3 Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie //
3.2.3 Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie // 3.2.4 Obsah pěti obecných charakteristik osobnosti // 3.2.5 Srovnání pětifaktorových struktur v různých jazycích // 3.2.6 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura // 3.2.7 Zhodnocení lexikálního přístupu k pětifaktorovému modelu // 3.3 Dispoziční (dotazníkový) přístup zkoumání pětifaktorové struktury osobnosti // 3.3.1 NEO inventáře // 3.3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti // 3.3.3 Rodové odlišnosti pěti dimenzí osobnosti // 3.3.4 Mezikulturní psychologie rysů // 3.3.5 Pětifaktorová teorie osobnosti // 3.3.6 Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu k pětifaktorovému modelu // 3.4 Uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti // 3.4.1 Použití v klinické psychologii a psychiatrii // 3.4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví // 3.4.3 Další využití při výběru profese, v pracovní, podnikové a organizační psychologii // 3.4.4 Uplatnění v pedagogické praxi a pedagogicko-psychologických výzkumech // 3.5 Zhodnocení omezení a přínosů pětifaktorového modelu osobnosti // 4. INTELIGENCE (Alena Plháková) // 4.1 Definice inteligence // 4.2 Měření inteligence // 4.2.1 Testy inteligence // 4.2.2 Hodnocení testů inteligence // 4.3 Faktorově-analytické modely inteligence // 4.4 Kognitivní modely inteligence // 4.4.1 Jednoduché procesy zpracování informací ve vztahu k inteligenci // 4.4.2 Kognitivní komponenty // 4.5 Kontextové modely: inteligence jako kulturní invence // 4.5.1 Kontextový přístup k intelektovému vývoji // 4.5.2 Vliv kulturních modelů na vytváření testů inteligence // 4.5.3 Hodnocení kontextových modelů inteligence // 4.6 Systémové modely inteligence // 4.6.1 Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí // 4.6.2 Hodnocení teorie rozmanitých inteligencí // 4.6.3 Sternbergova triarchická teorie inteligence //
4.6.4 Hodnocení systémových modelů inteligence // 4.7 Další typy inteligence // 4.7.1 Praktická inteligence // 4.7.2 Sociální inteligence // 4.7.3 Emoční inteligence // 4.8 Kontroverze dědičnost versus prostředí // 4.9 Závěr // 5. SEBEPOJETÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE (Marek Blatný) // 5.1 Úvod // 5.2 Sociálně-kognitivní psychologie: historie a současný status // 5.3 Definice sebepojetí // 5.4 Historické kořeny současného výzkumu sebepojetí // 5.4.1 William James // 5.4.2 Symboličtí interakcionisté // 5.5 Současný pohled na sebepojetí // 5.5.1 Multifacetové sebepojetí // 5.5.2 Hierarchické sebepojetí // 5.5.3 Dynamické sebepojetí // 5.5.4 Sebepojetí jako Jáský systém // 5.6 Psychologická konceptualizace Já jako subjektu činnosti // 5.6.1 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň kognice // 5.62 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň motivace // 5.7 Kognitivní aspekt Já // 5.7.1 Obsah sebepojetí // 5.7.2 Struktura sebepojetí // 5.7.3 Typy reprezentací Já // 5.7.4 Kognitivní aspekty charakterizující sebepojetí jako celek // 5.7.5 Diferencované, avšak jediné Já // 5.8 Emoční aspekt Já // 5.8.1 Mentální reprezentace emočního vztahu k sobě: sebehodnocení // 5.8.2 Zdroje sebehodnocení // 5.8.3 Aspekty sebehodnocení // 5.8.4 Dimenzionalita globálního sebehodnocení // 5.9 Konativní aspekt Já (seberegulace) // 5.9.1 M. Sny der: sebemonitorování // 5.9.2 Kontrolní model seberegulace Carvera a Scheiera // 5.9.3 Teorie diskrepancí v sebepojetí (teorie osobních vodítek) E. T. Higginse // 5.9.4 Sociálně kognitivní pojetí seberegulace A. Bandury // 5.10 Metody výzkumu sebepojetí // 5.11 Perspektivy výzkumu: od diferenciace k integraci // 6. MOTIVACE A OSOBNOST (Iva Stuchlíková) // 6.1 Úvod // 6.1.1 Hlavní témata motivační psychologie // 6.1.2 Motiv jako stav a rys // 6.1.3 K pojmu motivace // 6.1.4 Klasifikace motivů //
6.1.5 Vztah motivace k dalším psychickým procesům // 6.1.6 Motivace jako proces // 6.2 Motivační systém osobnosti // 6.2.1 Implicitní motivy // 6.2.2 Velká trojka motivů // 6.2.3 Explicitní motivační systém // 6.2.4 Vztahy implicitní-explicitní motivace // 6.3 Motivace jako funkce kognitivního systému vybrané otázky // 6.3.1 Motivace jako funkce očekávání úspěchu a incentivní hodnoty cíle // 6.3.2 Formování intence cílová a implementační intence // 6.3.3 Cyklus vzdávání se cíle (incentive disengagement) // 6.3.4 Atribuční teorie motivace // 6.3.5 Teorie sebedeterminace // 6.3.6 Kompetence a motivace // 7. TEORIE CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE (Katarína Millová) // 7.1 Úvod // 7.2 Klasické teorie celoživotního vývoje // 7.2.1 Sigmund Freud: teorie psychosexuálního vývoje // 7.2.2 Erik H. Erikson: teorie psychosociálního vývoje // 7.2.3 Jean Piaget: teorie kognitivního vývoje // 7.2.4 Robert J. Havighurst: teorie vývojových úkolů // 7.2.5 Lawrence Kohlberg: teorie morálního vývoje // 7.2.6 Carol Gilliganová: kritika Kohlbergovy teorie morálního vývoje // 7.3 Moderní teorie celoživotního vývoje // 7.3.1 Paul B. Baltes: teorie lifespanového vývoje // 7.3.2 Jutta Heckhausenová: lifespanová teorie kontroly // 7.3.3 Glen H. Elder,jr.: teorie celoživotní dráhy // 7.3.4 Richard M. Lerner: teorie vývojového kontextualismu // 7.3.5 David Magnusson: holistická interakční teorie jedinec-prostředí // 7.4 Závěr // 8. OSOBNÍ POHODA (Marek Blatný) // 8.1 Úvod // 8.2 Psychologie osobní pohody, její hlavní znaky // 8.2.1 Co je osobní pohoda a co ji tvoří // 8.2.2 Zdroje osobní pohody // 8.3 Eudaimonický (vs. hédonický) přístup k osobní pohodě // 8.3.1 Humanistická psychologie a pojem sebeaktualizace // 8.3.2 Eudaimonické teorie osobní pohody // 8.4 Vývoj osobní pohody v průběhu života // 8.5 Podpora a udržování osobní pohody // 8.6 Závěr //
9. SILNÉ STRÁNKY CHARAKTERU A CTNOSTI (Alena Slezáčková) // 9.1 Úvod // 9.2 Počátky pozitivní psychologie // 9.3 Charakter ústřední pojem pozitivní psychologie // 9.3.1 Východiska a zdroje klasifikace silných stránek charakteru // 9.3.2 Kritéria pro vymezení silných stránek charakteru // 9.3.3 VIA (Values in Action) klasifikace silných stránek charakteru a ctností // 9.3.4 Další současné koncepce silných stránek // 9.4 Závěr // 10. SPIRITUALITA V CENTRU STRUKTURY OSOBNOSTI (Pavel Říčan) // 10.1 Úvod // 10.2 Definice spirituality a možnosti její operacionalizace // 10.3 Spiritualita ve struktuře individuálních rozdílů faktorová analýza // 10.4 Spiritualita jako komponenta architektury osobnosti // 10.4.1 Spirituální motivace // 10.5 Dodatek: Pražský dotazník spirituality // O AUTORECH // LITERATURA // JMENNÝ REJSTŘÍK // VĚCNÝ REJSTŘÍK // SHRNUTÍ / SUMMARY
(OCoLC)693930731
cnb002128149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC