Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
343 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2425-5 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
000190954
Předmluva ...3 // Základní fyzikální zákony se vztahem k anesteziologii (C. Sedlák) ...5 // Daltonův zákon ...5 // Stavová rovnice plynu ...5 // Henryho zákon ...6 // Hagen-Poiseuilleův zákon ...6 // LaPlaceův zákon ...7 // Základy fyziologie a patofyziologie se vztahem k anestezii (J. Koutná) ...8 // Centrální nervový systém a celková anestezie ...8 // Dýchací systém a celková anestezie ...9 // Respirační funkce plic ...10 // Nerespirační funkce plic ...10 // Aplikovaná anatomie dýchacího systému ...10 // Vliv anestezie na dýchací systém ...12 // Charakteristika spontánní a umělé plieni ventilace ...12 // Terminologie vztahující se k dýchacímu systému ...12 // Krevní oběh a celková anestezie ...13 // Terminologie vztahující se k oběhovému systému ...13 // Vegetativní nervový systém a celková anestezie ...14 // Aplikovaná anatomie a fyziologie // vegetativního nervového systému ...14 // Klasifikace farmak ovlivňujících vegetativní nervový systém ...16 // Sympatomimetika ...16 // Sympatolytika ...20 // Parasympatomimetika ...21 // Parasympatolytika ...22 // Celková anestezie (M. Adamus) ...24 // Farmakoanestezie ...25 // Inhalační anestetika ...26 // Rozdělení inhalačních anestetik ...27 // Používaná inhalační anestetika ...27 // Intravenózni anestetika (J. Koutná) ...29 // Používaná nitrožilní anestetika ...30 // Benzodiazepiny (J. Koutná) ...33 // Používané benzodiazepiny ...34 // Opioidy (J. Koutná) ...35 // Používané opioidy ...36 // Svalová relaxancia (M. Adamus) ...38 // Aplikovaná fyziologie nervosvalového spojení ...38 // Aplikovaná farmakologie svalových relaxancií ...40 // Hlavní účinky periferního myorelaxancia ...40 // 337Obsah // Čím svalové relaxans není ...41 // Typy periferní nervosvalové blokády ...41 //
Klasifikace svalových relaxancií ...41 // Současné postavení suxamethonia ...42 // Specifické vlastnosti moderních nedepolarizujících relaxancií ...43 // Pooperační reziduálni kurarizace ...44 // Antidota v anesteziologii (M. Adamus) ...: ...45 // Anesteziologický přístroj (M. Adamus) ...47 // Hlavní součásti anesteziologického přístroje ...47 // Anesteziologické dýchací systémy (M. Adamus) ...48 // Okruh ...49 // Jednocestné systémy ...51 // Příprava nemocného před anestezií (J. Koutná, T. Gabrhelík) ...54 // Anesteziologická ambulance, // předanestetické vyšetření (T. Gabrhelík, J. Koutná) ...56 // Anesteziologické riziko, fyzický stav nemocného dle ASA (M. Adamus) ...57 // Klasifikace ASA - definice jednotlivých skupin (I, II, III, IV, V).59 // Druh operačního výkonu z časového hlediska // - role anesteziologa (M. Adamus) ...60 // Naléhavost operačního výkonu ...60 // Predoperační příprava nemocných // s komplikujícím onemocněním (J. Koutná, T. Gabrhelík) ...61 // Premedikace a prepremedikace (J. Koutná, M. Adamus) ...66 // Prepremedikace ...66 // Premedikace ...66 // Stavy spojené ze zvýšeným rizikem aspirace při úvodu do CA ...67 // Lačnění před celkovou anestezií ...68 // Pooperační nevolnost a zvracení ...69 // Praktický postup při podávání celkové anestezie (/. Koutná) ...69 // Úvod do celkové anestezie ...70 // Vedení celkové anestezie ...71 // Ukončení celkové anestezie - fáze probuzení ...72 // Nejčastější komplikace při celkové anestezii (J. Koutná, M. Adamus) ...73 // Oběhové komplikace během celkové anestezie ...73 // Dechové komplikace během celkové anestezie ...75 // Technické komplikace ...75 // Alergické reakce ...76 // Mechanická poškození ...76 // Poziční trauma ...77 //
Monitorování nemocného při celkové anestezii (J. Koutná) ...78 // Sledování nemocného po anestezii (T. Gabrhelík, J. Koutná) ...79 // Dospávací pokoj ...79 // Pomůcky a vybavení v anesteziologii (M. Adamus, J. Koutná) ...81 // Zajištění dýchacích cest v anesteziologii (M. Adamus) ...83 // 338Obsah // Nejčastěji používané způsoby zajištění průchodnosti // dýchacích cest v anesteziologii ...84 // Jiné pomůcky při zajišťování dýchacích cest ...86 // Obtížná tracheální intubace ...86 // Předvídatelná obtížná intubace ...87 // Nepředvídaná obtížná intubace ...88 // Bleskový úvod do anestezie ...88 // Regionální anestezie (T. Gabrhelík) ...93 // Mechanizmus účinku lokálních anestetik ...94 // Vliv regionální anestezie na orgánové systémy ...94 // Indikace regionální anestezie ...95 // Kontraindikace regionální anestezie ...96 // Komplikace regionální anestezie ...96 // Celková toxická reakce ...97 // Neurologické příznaky ...98 // Oběhové příznaky ...98 // Dělení lokálních anestetik ...98 // Aminoestery ...98 // Aminoamidy ...99 // Adjuvantní látky ...100 // Příprava pacienta a monitorování během regionální anestezie ...100 // Materiálové zabezpečení regionální anestezie ...101 // Epidurální blokáda ...102 // Subarachnoidální blokáda (SAB) ...105 // Kombinovaná subarachnoidální a epidurální blokáda ...107 // Kaudální blokáda ...108 // Paravertebrální blokáda ...108 // Periferní nervové blokády ...109 // Zásady pro použití neurostimulátoru ...109 // Blokády plexus brachialis ...109 // Blokády plexus lumbalis ...110 // Blokády plexus sacralis ...119 // Incizionální analgezie ...110 // Léčba bolesti (T. Gabrhelík) ...115 // Terminologie v algeziologii ...115 // Fyziologie a patofyziologie vedení bolesti ...116 //
Vrátková teorie bolesti ...117 // Opioidní receptory ...117 // Rozdělení bolesti ...118 // Dělení bolesti podle etiopatogeneze ...118 // Dělení bolesti podle časového průběhu ...119 // Nádorová versus nenádorová bolest ...119 // Diagnostika bolesti ...119 // 339Obsah // Měření bolesti ...119 // Léčba bolesti ...120 // Farmakoterapie bolesti ...120 // Analgetika I. stupně léčby bolesti die WHO ...120 // Analgetika II. stupně léčby bolesti dle WHO ...122 // Analgetika III. stupně léčby bolesti dle WHO ...123 // Adjuvantní léčiva v léčbě bolesti ...124 // Kombinace léků ...125 // Invazivní léčba bolesti ...126 // Rehabilitační léčba ...127 // Psychologická a psychiatrická léčba ...127 // Chemoterapie, radioterapie ...127 // Chirurgická léčba ...127 // Akupunktura ...127 // TENS ...128 // Kryoterapie ...128 // Akutní bolest (T. Gabrhelík) ...129 // Farmakoterapie akutní bolesti ...130 // Pacientem kontrolovaná analgezie ...130 // Pain service - léčba akutní bolesti ve zdravotnickém zařízení ...130 // Chronická bolest (T. Gabrhelík) ...132 // Farmakoterapie chronické bolesti ...132 // Definice resuscitační a intenzivní péče (C. Sedlák) ...139 // Resuscitační péče (ve starším pojetí) // a intenzivní péče nejvyššího stupně ...139 // Náplň pojmu intenzivní a resuscitační péče ...140 // Složky intenzivní péče ...140 // Provoz lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního // oddělení (ARO) ...141 // Monitorování v intenzivní a anesteziologické péči (C. Sedlák) ...142 // Monitorování ventilace a respiračních parametrů ...142 // Monitorování oběhu ...146 // Hemodynamické monitorování ...149 // Jugulární oxymetrie (Sj02) ...153 // Transkraniální dopplerovská sonografie (TCD) ...153 // Spektroskopie se zářením blízkým infračervenému světlu ...153 //
Gastrická tonometrie ...154 // Mikrodialýza ...154 // Monitorování intrakraniálniho tlaku ...154 // Monitorování intraabdominálního tlaku ...156 // Základní postupy v intenzivní péči (C. Sedlák) ...158 // Podpora a náhrada ventilace (C. Sedlák) ...165 // Respirační insuficience - diagnostika, dělení a příčiny ...165 // Oxygenoterapie ...166 // Neinvazivní plieni ventilace ...167 // Umělá plieni ventilace (UPV) ...168 // Ventilační režimy ...173 // Podpora a náhrada oběhu ...178 // ARDS (C. Sedlák) ...179 // Šokové stavy (C. Sedlák) ...182 // Sepse, těžká sepse, septický šok, multiorgánová dysfunkce (MODS) ...186 // Farmakologická podpora oběhu ...191 // Vazopresory ...191 // Méně užívaná farmaka ...192 // Vazodilatátory ...193 // Přístrojová podpora krevního oběhu ...194 // Multiorgánové selhání ...196 // Skórovací schémata ...197 // Terapie MODS ...198 // Náhrada ledvinných funkcí ...198 // Polytrauma (C. Sedlák) ...202 // Trauma-protokol ...202 // Iniciální fáze trauma-protokolu ...203 // Sekundární hodnocení v trauma-protokolu ...208 // Definitivní ošetření ...208 // Přehled život zachraňujících výkonů // u polytraumatizovaných pacientů ...210 // Etické otázky v intenzivní péči (C. Sedlák) ...211 // Intoxikace (C. Sedlák) ...214 // Vyšetření u intoxikací ...214 // Indikace k přijetí nemocného do intenzivní péče ...215 // Obecné aspekty terapie otrav ...215 // Tonutí (C. Sedlák) ...220 // Úraz elektrickým proudem (C. Sedlák) ...223 // Nozokomiální infekce v intenzivní péči (C. Sedlák) ...225 // Nejčastější nozokomiální infekce v intenzivní péči ...226 // Nozokomiální záněty plic ...226 // Nozokomiální infekce u nemocných se zavedeným cévním katétrem ...227 // Nozokomiální infekce u nemocných se zavedeným močovým katétrem ...228 //
Převody krve a krevních derivátů (T. Gabrhelík) ...229 // Základní dělení krevních derivátů ...229 // Komplikace převodu krevních derivátů ...231 // Koloidní roztoky (náhradní roztoky) (M. Adamus) ...232 // Analgosedace pacientů v intenzivní péči (T. Gabrhelík) ...234 // Škála sedace (Ramsay, 1974) ...235 // Výživa pacientů v intenzivní péči (T Gabrhelík) ...236 // Základní složky výživy ...237 // Cukry (glukóza) ...237 // Tuky ...237 // Aminokyseliny ...238 // Minerály a stopové prvky ...238 // Vitamíny ...238 // Indikace podání výživy ...238 // Parenterální výživa ...239 // Enterální výživa ...239 // Zdravotnická záchranná služba (ZZS) (C. Sedlák) ...241 // Oddělení urgentního příjmu (OUP) ...243 // Součásti OUP ...243 // Integrovaný záchranný systém (IZS) (C. Sedlák) ...245 // Charakteristika IZS ...245 // Krizové stavy ...247 // Zapojení občanů do IZS ...248 // Třídění raněných na místě nehody ...249 // Principy třídění raněných a zasažených (triáž, triage) ...250 // Skórovací schémata při třídění raněných ...254 // Smrt mozku a její stanovení ...256 // Transplantace (Tx) orgánů ...256 // Smrt mozku ...257 // Stanovení smrti mozku ...258 // Klinické stanovení smrti mozku ...258 // Instrumentální potvrzení mozkové smrti (zobrazovací metody) ...260 // Kontraindikace odběru orgánů ...261 // Pracoviště provádějící odběry a transplantace orgánů v ČR ...263 // Národní čekací listina ...264 // Kritéria indikace odběru orgánů od zemřelých dárců ...264 // Anestezie při transplantaci ledviny ...265 // Kardiopulmonální resuscitace (KPR) ...271 // Rozdělení KPR ...271 // Právní souvislosti při poskytování KPR (stav r. 2009) ...272 // Řetězec přežití ...272 //
Náhlé selhání základních životních funkcí ...273 // Poruchy vědomí ...273 // Náhlá zástava dechu ...274 // Náhlá zástava oběhu ...275 // Základní neodkladná resuscitace u dospělých ...276 // Praktický postup (algoritmus) BLS u dospělých ...278 // Nepřímá masáž srdeční ...281 // Podávání umělých vdechů ...283 // Automatizované externí defibrilátory (AED) ...284 // Hlavní odlišnosti techniky BLS oproti dřívějším doporučením ...286 // Základní neodkladná resuscitace u dětí ...286 // Praktický postup (algoritmus) základní podpory života u dětí (PBLS) ...287 // Rozšířená neodkladná resuscitace u dospělých ...289 // Praktický postup při ALS ...290 // Nedefibrilovatelný srdeční rytmus (PEA a asystolie) ...290 // Defibrilovatelný srdeční rytmus (VF, VT, „torsade de pointes“) ...292 // Zajištění dýchacích cest při ALS ...293 // Potenciálně reverzibilní příčiny zástavy oběhu (+ možnosti ošetření) ...293 // Defibrilátor ...295 // Defibrilační elektrody ...297 // Defibrilace ...297 // Farmakoterapie při KPR ...298 // Aplikační cesty při KPR ...298 // Léky používané při KPR ...300 // Život ohrožující elektrolytové poruchy ...302 // Zajištění dýchacích cest a umělá plieni ventilace během ALS ...304 // Rozšířená neodkladná resuscitace u dětí ...310 // Algoritmus rozšířené podpory života u dětí ...311 // Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace novorozence ...311 // Rozšířená neodkladná resuscitace u těhotných ...313 // Alternativní postupy během KPR ...314 // Poresuscitační péče ...316 // Seznam zkratek ...323 // Seznam obrázků ...331 // Seznam tabulek ...333 // Doporučená literatura ...334

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC