Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

lymfodrenáže (@@20120507-15:19:10@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
343 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2425-5 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografie
000190954
Základní fyzikální zákony se vztahem k anesteziologii (C. Sedlák) -- Daltonův zákon -- Stavová rovnice plynu -- Henryho zákon -- Hagen-Poiseuilleův zákon -- LaPlaceův zákon -- Základy fyziologie a patofyziologie se vztahem k anestézii (J. Koutná) -- Centrální nervový systém a celková anestézie -- Dýchací systém a celková anestézie -- Respirační funkce plic -- Nerespirační funkce plic -- Aplikovaná anatomie dýchacího systému -- Vliv anestézie na dýchací systém -- Charakteristika spontánní a umělé plicní ventilace -- Terminologie vztahující se k dýchacímu systému -- Krevní oběh a celková anestézie -- Terminologie vztahující se k oběhovému systému -- Vegetativní nervový systém a celková anestézie -- Aplikovaná anatomie a fyziologie -- vegetativního nervového systému -- Klasifikace farmak ovlivňujících vegetativní nervový systém -- Sympatomimetika -- Sympatolytika -- Parasympatomimetika -- Parasympatolytika ---
Celková anestézie (M. Adamus) -- Farmakoanestezie -- Inhalační anestetika -- Rozdělení inhalačních anestetik -- Používaná inhalační anestetika -- Intravenózní anestetika (J. Koutná) -- Používaná nitrožilní anestetika -- Benzodiazepiny (J. Koutná) -- Používané benzodiazepiny -- Opioidy (J. Koutná) -- Používané opioidy -- Svalová relaxancia (M. Adamus) -- Aplikovaná fyziologie nervosvalového spojení -- Aplikovaná farmakologie svalových relaxancií -- Hlavní účinky periferního myorelaxancia -- Čím svalové relaxans není -- Typy periferní nervosvalové blokády -- Klasifikace svalových relaxancií -- Současné postavení suxamethonia -- Specifické vlastnosti moderních nedepolarizujících relaxancií -- Pooperační reziduální kurarizace -- Antidota v anesteziologii (M. Adamus) -- Anesteziologický přístroj (M. Adamus) -- Hlavní součásti anesteziologického přístroje -- Anesteziologické dýchací systémy (M. Adamus) -- Okruh ---
Jednocestné systémy -- Příprava nemocného před anestézií (J. Koutná, T. Gabrhelík) -- Anesteziologická ambulance, -- předanestetické vyšetření (T. Gabrhelík, J. Koutná) -- Anesteziologické riziko, fyzický stav nemocného dle ASA (M. Adamus) -- Klasifikace ASA definice jednotlivých skupin (I, II, III, IV, V) -- Druh operačního výkonu z časového hlediska -- role anesteziologa (M. Adamus) -- Naléhavost operačního výkonu -- Předoperační příprava nemocných -- s komplikujícím onemocněním (J. Koutná, T. Gabrhelík) -- Premedikace a prepremedikace (J. Koutná, M. Adamus) -- Prepremedikace -- Premedikace -- Stavy spojené ze zvýšeným rizikem aspirace při úvodu do CA -- Lačnění před celkovou anestézií -- Pooperační nevolnost a zvracení -- Praktický postup při podávání celkové anestézie (J. Koutná) -- Úvod do celkové anestézie -- Vedení celkové anestézie -- Ukončení celkové anestézie fáze probuzení ---
Nejčastější komplikace při celkové anestézii (J. Koutná, M. Adamus) -- Oběhové komplikace během celkové anestézie -- Dechové komplikace během celkové anestézie -- Technické komplikace -- Alergické reakce -- Mechanická poškození -- Poziční trauma -- Monitorování nemocného při celkové anestézii (J. Koutná) -- Sledování nemocného po anestézii (T. Gabrhelík, /. Koutná) -- Dospávací pokoj -- Pomůcky a vybavení v anesteziologii (M. Adamus, J. Koutná) -- Zajištění dýchacích cest v anesteziologii (M. Adamus) -- Nejčastěji používané způsoby zajištění průchodnosti -- dýchacích cest v anesteziologii -- Jiné pomůcky při zajišťování dýchacích cest -- Obtížná tracheální intubace -- Předvídatelná obtížná intubace -- Nepředvídaná obtížná intubace -- Bleskový úvod do anestézie -- Regionální anestézie (T. Gabrhelík) -- Mechanizmus účinku lokálních anestetik ---
Vliv regionální anestézie na orgánové systémy -- Indikace regionální anestézie -- Kontraindikace regionální anestézie -- Komplikace regionální anestézie -- Celková toxická reakce -- Neurologické příznaky -- Oběhové příznaky -- Dělení lokálních anestetik -- Aminoestery -- Aminoamidy -- Adjuvantní látky -- Příprava pacienta a monitorování během regionální anestézie -- Materiálové zabezpečení regionální anestézie -- Epidurální blokáda -- Subarachnoidální blokáda (SAB) -- Kombinovaná subarachnoidální a epidurální blokáda -- Kaudální blokáda -- Paravertebrální blokáda -- Periferní nervové blokády -- Zásady pro použití neurostimulátoru -- Blokády plexus brachialis -- Blokády plexus lumbalis -- Blokády plexus sacralis -- Incizionální analgezie -- Léčba bolesti (T. Gabrhelík) -- Terminologie v algeziologii -- Fyziologie a patofyziologie vedení bolesti -- Vrátková teorie bolesti -- Opioidní receptory ---
Rozdělení bolesti -- Dělení bolesti podle etiopatogeneze -- Dělení bolesti podle časového průběhu -- Nádorová versus nenádorová bolest -- Diagnostika bolesti -- Měření bolesti -- Léčba bolesti -- Farmakoterapie bolesti -- Analgetika I. stupně léčby bolesti dle WHO -- Analgetika II. stupně léčby bolesti dle WHO -- Analgetika III. stupně léčby bolesti dle WHO -- Adjuvantní léčiva v léčbě bolesti -- Kombinace léků -- Invazivní léčba bolesti -- Rehabilitační léčba -- Psychologická a psychiatrická léčba -- Chemoterapie, radioterapie -- Chirurgická léčba -- Akupunktura -- TENS -- Kryoterapie -- Akutní bolest (T. Gabrhelík) -- Farmakoterapie akutní bolesti -- Pacientem kontrolovaná analgezie -- Pain service léčba akutní bolesti ve zdravotnickém zařízení -- Chronická bolest (T. Gabrhelík) -- Farmakoterapie chronické bolesti -- Definice resuscitační a intenzivní péče (C. Sedlák) ---
Resuscitační péče (ve starším pojetí) -- a intenzivní péče nejvyššího stupně -- Náplň pojmu intenzivní a resuscitační péče -- Složky intenzivní péče -- Provoz lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) -- Monitorování v intenzivní a anesteziologické péči (C. Sedlák) -- Monitorování ventilace a respiračních parametrů -- Monitorování oběhu -- Hemodynamické monitorování -- Jugulární oxymetrie (Sj02) -- Transkraniální dopplerovská sonografie (TCD) -- Spektroskopie se zářením blízkým infračervenému světlu -- Gastrická tonometrie -- Mikrodialýza -- Monitorování intrakraniálního tlaku -- Monitorování intraabdominálního tlaku -- Základní postupy v intenzivní péči (C. Sedlák) -- Podpora a náhrada ventilace (C. Sedlák) -- Respirační insuficience diagnostika, dělení a příčiny -- Oxygenoterapie -- Neinvazivní plicní ventilace , -- Umělá plicní ventilace (UPV) -- Ventilační režimy ---
Podpora a náhrada oběhu -- ARDS (C. Sedlák) -- Šokové stavy (C. Sedlák) -- Sepse, těžká sepse, septický šok, multiorgánová dysfunkce (MODS) Farmakologická podpora oběhu -- Vazopresory -- Méně užívaná farmaka -- Vazodilatátory -- Přístrojová podpora krevního oběhu -- Multiorgánové selhání -- Skórovací schémata -- Terapie MODS -- Náhrada ledvinných funkcí -- Polytrauma (C. Sedlák) -- Trauma-protokol -- Iniciální fáze trauma-protokolu -- Sekundární hodnocení v trauma-protokolu -- Definitivní ošetření -- Přehled život zachraňujících výkonů -- u polytraumatizovaných pacientů -- Etické otázky v intenzivní péči (C. Sedlák) -- Intoxikace (C. Sedlák) -- Vyšetření u intoxikací -- Indikace k přijetí nemocného do intenzivní péče -- Obecné aspekty terapie otrav -- Tonutí (C. Sedlák) -- Úraz elektrickým proudem (C. Sedlák) -- Nozokomiální infekce v intenzivní péči (C. Sedlák) ---
Nejčastější nozokomiální infekce v intenzivní péči -- Nozokomiální záněty plic -- Nozokomiální infekce u nemocných -- se zavedeným cévním katétrem -- Nozokomiální infekce u nemocných -- se zavedeným močovým katétrem -- Převody krve a krevních derivátů (T. Gabrhelík) -- Základní dělení krevních derivátů -- Komplikace převodu krevních derivátů -- Koloidní roztoky (náhradní roztoky) (M. Adamus) -- Analgosedace pacientů v intenzivní péči (T. Gabrhelík) -- Škála sedace (Ramsay, 1974) -- Výživa pacientů v intenzivní péči (T. Gabrhelík) -- Základní složky výživy -- Cukry (glukóza) -- Tuky -- Aminokyseliny -- Minerály a stopové prvky -- Vitamíny -- Indikace podání výživy -- Parenterální výživa -- Enterální výživa -- Zdravotnická záchranná služba (ZZS) (C. Sedlák) -- Oddělení urgentního příjmu (OUP) -- Součásti OUP -- Integrovaný záchranný systém (IZS) (C. Sedlák) -- Charakteristika IZS ---
Krizové stavy -- Zapojení občanů do IZS -- Třídění raněných na místě nehody -- Principy třídění raněných a zasažených (triáž, triage) -- Skórovací schémata při třídění raněných -- Smrt mozku a její stanovení -- Transplantace (Tx) orgánů -- Smrt mozku -- Stanovení smrti mozku -- Klinické stanovení smrti mozku -- Instrumentální potvrzení mozkové smrti (zobrazovací metody) -- Kontraindikace odběru orgánů -- Pracoviště provádějící odběry a transplantace orgánů v ČR -- Národní čekací listina -- Kritéria indikace odběru orgánů od zemřelých dárců -- Anestézie při transplantaci ledviny -- Kardiopulmonální resuscitace (KPR) -- Rozdělení KPR -- Právní souvislosti při poskytování KPR (stav r. 2009) -- Řetězec přežití -- Náhlé selhání základních životních funkcí -- Poruchy vědomí -- Náhlá zástava dechu -- Náhlá zástava oběhu -- Základní neodkladná resuscitace u dospělých ---
Praktický postup (algoritmus) BLS u dospělých -- Nepřímá masáž srdeční -- Podávání umělých vdechů -- Automatizované externí defibrilátory (AED) -- Hlavní odlišnosti techniky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC