Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.7) Půjčeno:20x 
BK
2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Grada, c2010
344 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3348-7 (váz.)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 327-339 a rejstřík
Anglické resumé
000191500
1. Management a organizační chování -- 1.1 Integrální role managementu -- 1.2 Management a organizace -- 1.3 Cíle manažerů a organizací -- 1.4 Efektivita organizace a produktivita -- 1.5 Přístupy k organizačnímu chování a řízení -- 2. Podstata organizačního chování -- 2.1 Organizace jako soubor příbuzných disciplín -- 2.2 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín (organizační design) -- 2.3 Teoretické disciplíny -- Organizační chování -- Organizační teorie -- 2.4 Disciplíny aplikované -- Podniková personalistika -- Systémy podnikového řízení -- 2.5 Organizační architektura jako soubor příbuzných disciplín (organizační design) -- 2.6 Organizační architektura jako pojem na zobecňující úrovni, zachycující moment změny -- 3. Role manažera, podstata řízení a vedení lidí -- 3.1 Vlastnosti a přednosti manažera -- Přednosti úspěšného manažera -- 3.2 Práce manažera -- Uspořádání prostředí -- 3.3 Manažerské role -- Mezilidské role -- Informační role -- Rozhodovací role -- Libovolné dělení aktivit -- 3.4 Proč organizace potřebují manažery -- Model chování generálních manažerů -- Co dělá opravdový manažer -- Četnost aktivit -- 3.5 Modely manažerské práce a manažerského chování -- Požadavky, omezení a volby -- Flexibilita manažerské práce -- Jak se manažeři skutečně chovají -- Manažeři budoucnosti -- Deset klíčových strategií -- 3.6 Manažerské
způsobilosti -- 3.7 Vývojové trendy v organizačním chování vedoucích pracovníků -- Síly formující odvětví -- Organizační schopnosti manažera -- Organizační chování a diagnostický přístup -- Individuální chování -- Proces přiřazování -- Proces učení -- Diverzifikovaná pracovní síla -- Osobnost, hodnoty a postoje -- Atributy a charakteristické rysy osobnosti -- Plánování kariéry a rozvoje -- Skupiny a týmy v organizacích -- Typy rozhodnutí -- Vlivy na rozhodování -- Efektivní týmy a pracovní skupiny -- Vznik týmu -- 4. Manažerské chování a efektivita -- 4.1 Manažerské chování -- 4.2 Postoje manažerů k lidem -- Předpoklady teorie X o lidské povaze. Předpoklady teorie Y o lidské povaze -- Manažerské strategie -- Požadavky vyplývající ze situace Použití přístupu teorie X -- 4.3 Prostředí pro japonskou teorii Z -- 4.4 Manažerská/vůdcovská mřížka -- Pět základních kombinací -- Dva dodatečné styly -- Rámec pro model chování -- Převažující manažerský styl -- 4.5 Manažerské systémy -- Profil organizačních charakteristik -- Účinky jednotlivých systémů -- Management podle systému 4 -- 4.6 Management by objectives (MBO) -- Použití MBO -- Hodnocení MBO -- Kritika a omezení -- Hodnotící schémata opírající se o MBO -- 4.7 Kultura managementu -- 4.8 Základní manažerské filozofie -- Ohledy, respekt a důvěra -- Uznání a zásluhy -- Zapojení a dostupnost -- Slušné a
poctivé jednání -- Pozitivní jednání na individuálním základě -- Důraz na konečný výsledek -- Uspokojení zaměstnanců a zákazníků -- 4.9 Výběr manažerského stylu -- Zlatá pravidla managementu -- 4.10 Manažerské schopnosti -- Důležitost efektivního managementu -- Efektivita a schopnosti -- Schopní a úspěšní manažeři -- Měřítka efektivity -- Ostatní kritéria efektivity -- 4.11 Management času -- Efektivita a aktivita -- Potřeba rovnováhy -- Kontrolní seznam manažera -- 3-D model manažerského chování -- 4.12 Osm stylů manažerského chování -- Vhodný styl chování -- Všeobecná kritéria manažerské efektivity -- Přístup Americké manažerské asociace (AMA) -- 5. Podstata vedení -- 5.1 Smysl vedení -- Důležitost vedení -- Vedení a management -- Rozdíly v postojích a vztazích s druhými -- Organizační rámec 7S -- 5.2 Manažerské vedení -- Symbolické vůdcovství -- Rozumná autorita nebo charisma -- Dynamická forma chování -- 5.3 Moc a vliv -- Vnímání vlivu podřízenými -- Vodítko pro vybudování a užití moci -- 5.4 Moc a angažovanost -- 5.5 Moc, statut a vedení -- 5.6 Manažer a vliv -- 5.7 Přístupy k vedení -- Přístup podle vlastností a zvláštních rysů -- Hledání společných rysů vedení -- Teorie velkého muže -- Řídit potichu -- Omezení přístupu podle zvláštních rysů -- 5.8 Funkční nebo skupinový přístup -- Funkce a odpovědnost vedení -- 5.9 Vedení zaměřené
najednání -- Výcvik k vedení -- 5.10 Vedení jako kategorie chování -- Ohledy a struktura -- Supervizoři zaměření na zaměstnance a na produkci Hlavní rozměry manažerského vedení -- 5.11 Styly vedení -- Širší klasifikace stylů vedení -- Sólový vedoucí a týmový vedoucí -- Pozornost stylu vedení -- 5.12 Kontinuum chování vedoucího -- Čtyři hlavní styly vedení -- Tři hlavní síly při rozhodování o typu vedení -- 5.13 Situační přístup -- Uposlechnutí zákona situace -- Omezení -- 5.14 Náhodné teorie vedení -- Fiedlerův náhodný model -- Vroomův a Yettonův náhodný model -- Vroomův a Jagův přepracovaný rozhodovací model Teorie cesta/cíl -- 5.15 Transformační vedení -- Části transformačního vedení -- Vliv na ostatní -- Transformační autokraté -- Renesanční vedoucí -- 5.16 Forma vedení „nikdo není nejlepší" -- 5.17 Různé styly na různých úrovních -- 5.18 Správný vedoucí pro správnou situaci -- 5.19 Národní kulturní rozměry vedení -- Stereotypizace chování vedoucích -- Bariéry v legislativě -- 5.20 Proměnné ovlivňující efektivitu vedení -- 5.21 Měkké dovednosti (soft skills) -- Součásti emoční inteligence -- Shrnutí -- 6. Jednotlivec a řízení jednotlivců -- 6.1 Chování jednotlivců v organizaci -- Základní stadia socializačního procesu -- Osobnost člověka v organizaci -- Motivy a potřeby -- Postoje -- Hodnoty -- 6.2 Chování lidí v organizační struktuře
-- Neformální organizace a reálná moc -- Formální organizace -- 7. Řízení skupin -- 7.1 Význam a důležitost skupin -- Definice skupiny -- 7.2 Vlivy na pracovní chování -- Skupinové hodnoty a normy -- Důležitost týmové práce -- Formální a neformální skupiny -- Soudržnost skupiny a její výkon -- Rozvoj skupiny a její zralost -- 7.3 Charakteristiky efektivní pracovní skupiny Pochopení chování skupiny -- 7.4 Vztahy v rolích -- Soubor rolí -- Nesouběžnost rolí -- Očekávání od rolí -- 7.5 Konflikt rolí -- Neslučitelnost role -- Nejednoznačnost role -- Přetížení role -- Nevytížení role -- Konflikt rolí a maticové organizace -- 7.6 Stres v roli -- Snížení počtu konfliktů a stresu v roli -- Další vlivy na chování -- 7.7 Členství v úspěšném týmu -- Osm klíčových rolí v týmu -- Podpora týmových a funkčních rolí -- Revidovaný seznam týmových rolí -- Hodnota a využití Belbinových týmových rolí -- 8. Virtuální týmy -- 8.1 Virtuální týmy a elektronická komunikace -- Virtuální identita -- Virtuální tým -- Tradiční versus virtuální týmy -- Geografická vzdálenost a virtualita -- Komunikační model virtuální organizace -- Souhrn názorů na rozměry virtuality -- Zvláštnosti elektronické komunikace -- 8.2 Vícerozměrný model týmové virtuality -- 8.3 Dynamika a výkon virtuálního týmu -- Faktory ovlivňující výkon virtuálních týmů -- 8.4 Důvěra v týmech a organizacích
-- 9. Faktory ovlivňující organizační systém podniku -- 9.1 Prostředí a organizační systém podniku -- 9.2 Strategie a organizační systém podniku -- Obránce -- Výzkumník (inovátor) -- Analyzátor -- Zpátečník -- 9.3 Velikost podniku a organizační systém podniku -- 9.4 Technologie a organizační systém podniku -- 9.5 Vliv globální konkurence na řízení a na organizační strukturu podniku Důsledky nedostatečné organizační struktury -- 9.6 Význam firemních organigramů -- 9.7 Jak velký tým můžeme efektivně řídit? -- Velikost skupiny -- Co je to skalární řetězec -- 9.8 Budování efektivních organizací -- Omyly v utváření strategií -- Organizační kultura -- Organizační fitness -- Projektové cíle při zdokonalování organizací -- Silent killers -- Nezdravá organizace -- Vhodné organizační nástroje -- 9.9 Digitální řízení -- 10. Typy organizačních struktur a jejich členění -- 10.1 Liniové (lineární) organizační struktury -- 10.2 Štábní organizační struktury -- Růst štábu -- 10.3 Kombinované organizační struktury -- Liniově štábní organizační struktury -- Hospodářská střediska v liniově štábních strukturách -- Cílově programové struktury -- Projektové organizační týmy -- Maticové organizační struktury -- 10.4 Funkční organizační struktury -- 10.5 Výrobkové organizační struktury -- 10.6 Ostatní účelové organizační struktury -- Divizní organizační struktury
-- Výrobkové divizní organizační struktury -- Územní (geografické) divizní struktury -- Divizní organizační struktura podle zákazníků -- Kombinování divizí a změny v divizích -- 10.7 Strategické podnikatelské jednotky -- Požadavky SBU na obsahovou náplň podnikatelských plánů v GE -- 11. Zvyšování organizačního výkonu -- 11.1 Efektivní organizace -- Účinnost a efektivita -- Petersova a Watermanova studie -- Hellerova studie -- Charakteristiky „učící se" organizace -- Parkinsonův zákon -- Peterův princip -- 11.2 Bojové hry jako nástroj strategického plánování -- Reálné podmínky -- Mintzberg a strategické plánování -- Historie bojových her -- Kdy je možné bojové hry efektivně použít? -- Proč bojové hry fungují? -- 11.3 Jak hledat schopné vůdce aneb o řízení -- Vítězství emoční inteligence -- Jak poznat toho správného -- Úloha intuice -- 11.4 Teorie her ve strategickém řízení -- O teorii her -- Rovnováha v případě nekooperativních her -- Rovnováha kooperativních her -- 11.5 Příklady použití teorie her -- Duelatruel -- 11.6 Racionální volba a řízení -- 12. Organizační rozvoj (změna, konflikt, kultura) -- 12.1 Témata související s OR -- 12.2 Podniková kultura -- Úrovně kultury -- Typy podnikové kultury -- 12.3 Kulturní síť -- 12.4 Ceremoniály, rituály a podnikové historky -- Ceremoniály v organizacích -- Rituály přechodu -- Stabilizační funkce ceremoniálů -- Organizační
historky -- 12.5 Význam kultury -- Podnikové organizační klima -- Charakteristické znaky zdravého podnikového prostředí -- Jak zvyšovat angažovanost pracovníků -- 12.6 Konfliktní situace v organizacích -- Několik přístupů k řešení konfliktů -- Vlastnosti konfliktů -- Zdroje konfliktu -- 12.7 Kulturní rozdíly mezi manažery z různých zemí -- Francie -- Německo -- Itálie -- Velká Británie -- USA -- Japonsko -- 12.8 Organizační chování manažerů expatriantů v zahraničí -- Nové prostředí a jeho vliv na organizační chování manažerů -- Organizační chování manažerů v mezinárodních a globálních -- organizacích -- Rozdělení zaměstnanců v zahraničí -- Definice pojmu expatriace -- Role expatriantů -- Výhody a úspěšná expatriace -- Nejčastější problémy a neúspěšná expatriace -- Příprava před expatriací -- Kulturní šok -- Anglosaská kultura -- Výzkum expatriantů ve Velké Británii -- 13. Rozvoj manažerské a organizační efektivity -- 13.1 Organizační transformace jako funkce vývojové fáze vrcholového vedení -- 13.2 Manažer pro transformační období -- 13.3 Model navržený a používaný NASA (Spojené státy) -- Nej vyšší kontrolní úřad Spojených států a kritické faktory úspěchu -- Rysy osobnosti -- Emoční propojení -- Bezúhonnost -- Dualita -- Schopnost řídit nejistotu -- Unikátní schopnost vyrovnávat tlaky -- Znalosti -- Obchodní znalosti -- Organizační znalosti
-- 13.4 Vývoj globálních vedoucích -- Odhad talentu -- Proces vývoje -- Výcvik -- Transfery -- 13.5 Schopnost globálního vedení -- 13.6 Závěry z manažerských výzkumů -- Specifický profil top manažerů pro IT business -- 14. Technologie a organizace -- 14.1 Teoretické aspekty technologie -- Nové technologie a organizace -- Měření výkonu výrobních technologií -- Co je nová technologie? -- 14.2 Organizační změny, rozvoj a inovace
(OCoLC)607525862
cnb002027377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC